Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Radio. Televiziya

 

 

Abdullayeva Ülviyyə Bəzim qızı. Televiziya yaradıcılığının etik normaları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5720.01. Ü. B. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 132 s.

 

Allahverdiyeva Aytən Musa qızı. İngilisdilli televiziya mətnlərinin koqnitiv xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. A. M. Allahverdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 144 s.

 

Əfəndiyev Tural Timurçin oğlu. Ekran sənətinin marketinq problemləri [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.03. /T. T. Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B ., 2010.- 155 s. 

 


Əhmədova Arzu Nəsimi qızı. Azərbaycan televiziya məkanının formalaşması və inkişaf prosesi (telesistemin təkamül yoluna baxış) [Mətn] : filol. üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5720.01 A. N. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 148 s.

 

Əliyev Elşən Akif oğlu. Müasir televiziya ekranı və sosio-mədəni mühitin qarşılıqlı təsir aspektləri [Mətn] : fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03 /E. A. Əliyev ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu. -B., 2010. -159 s.

 

Hüseynova Xatirə İslam qızı. Azərbaycanda televiziya tənqidi filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /X. İ. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 148 s.

 

Xəlilova Qərənfil Əli qızı. Gənclərin siyasi fəallığının artmasında teleinformasiyanın rolu [Mətn]: siyasi . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /Q. Ə. Xəlilova; Azərb. Respub.Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2005.- 189 s.

 

Kərimova Aynur Nurəddin qızı. Azərbaycan televiziyasının beynəlxalq əlaqələri: bu günü və perspektivi [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a. üçün olun. dis.: 10.01.10 /A. N. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 139 s.

 

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya dili: Azərbaycan televiziyasının materialları əsasında (1990-2002-ci illər): Filologiya e.d.-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı : 10.02.01; 10.01.10. AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2004.- 35 s.

 

Mirzəyeva Rəna Alim qızı. Azərbaycan teleməkanında informasiya proqramlarının yaradıcılıq özəllikləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01. R. A. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 143 s.

 

Ömərov İsmayıl Abbas oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi proseslərdə televiziyanın yeri və rolu [Mətn]: siyasi e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /İ. A. Ömərov; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2009.- 143 s.

 

Yusifova Könül Hümmət qızı. Ekran publisistikasının inkişafında sənədli televiziya filmlərinin rolu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01. K. H. Yusifova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 141 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved