Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Kitabana işi. Kitabxanaşünaslıq

 

Abdullayeva Adilə Tariyel qızı. Cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında kitabxanaların iştirakı [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. A. T. Abdullayeva ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2017.- 183 s.

 

Ağamirzəyev Orxan Fəxrəddin oğlu.  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının informasiya fəaliyyətinin menecment problemləri [Mətn] :tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01 O. F. Ağamirzəyev ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2017.- 163 s.

 

Ağayeva Xuraman Telman qızı. Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatı (Tarixi, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05. 25. 03. /X. T. Ağayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 186 s.

 

Aslanov Knyaz İlyas oğlu. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının materialları əsasında) [Mətn]: ped. . n. . dər. . ücün təq. ed. dis.: 05.25.03 /K. İ. Aslanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 190 s.

 

Babaxanova Nigar Xan qızı. Azərbaycan kitabxanaları beynəlxalq informasiya mühitində (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının təcrübəsi əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. N. X. Babaxanova ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2017.- 174 s.

 

 Bağırova Tahirə Əbil qızı. Azərbaycan klassik yazıçıları əsərlərinin nəşr tipləri : yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ( M.Ə. Sabir və H. Cavidin ədəbi irsi əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03. /T. Ə. Bağırova ; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.-B., 2011.- 144 s.

 

 Bayramova İradə Ziyadxan qızı. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-biblioqrafik informasiya təminatı sistemi: müasir vəziyyəti və perspektivləri (2000-2012-ci illər) (Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz və Lənkəran iqtisadi regionlarının materialları əsasında ) mövzusunda [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3356.01. İ. Z. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 27 s.

 

 Bayramova İradə Ziyadxan qızı. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-biblioqrafik informasiya təminatı sistemi: müasir vəziyyəti və perspektivləri (2000-2012-ci illər) (Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz və Lənkəran iqtisadi regionlarının materialları əsasında) mövzusunda [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3356.01. İ. Z. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 177 s.

 

Cəfərov Cavid Ağalar oğlu. Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması (tarix, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. C. A. Cəfərov ; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.-B., 2013.- 149 s.

 

 Cəfərov Cavid Ağalar oğlu. Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması (tarix, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 33.56.01. /C. A. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 23 s.

 

Dadaşi Nəsrin Mitra Əsəd qızı. Təbriz universiteti kitabxanalarında informasiya-axtarış sistemləri (müasir vəziyyəti və perspektivləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. M. Ə. Dadaşi Nəsrin ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 157 s.

 

Əhmədov Elçin Yusif oğlu.  Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili(tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri 1901-1995) [Mətn]: pedaqoji e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01; 05.25.03. /E. Y. Əhmədov; BDU.-B., 2000.- 138 s.

 

Xələfova Sevda Abasqulu qızı.  XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxana şəbəkəsinin inkişafı (Azərbaycan respublikası kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin materialları əsasında) [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 05.25.03 S. A. Xələfova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2009.- 24 s.

 

Xələfova Sevda Abasqulu qızı. XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxana şəbəkəsinin inkişafı (Azərbaycan Respublikası kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin materialları əsasında) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03 /S. A. Xələfova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B , 2008.- 160 s.

 

İslamova Şəfəq İsrafil qızı. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası kitabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və inkişafı (1923-1990-cı illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02; 05.25.03. /Ş. İ. İslamova. Bakı Dövlət Un-ti- B., 2003. -190 s.

 

  İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sistemi 1918-2000-ci illər: (Tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivləri) [Mətn]: Tarix e.d.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 05.25.03; 07.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2004.- 60 s.

 

 

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sistemi 1918-2000-ci illər: (Tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivləri) [Mətn]: tarix e. d. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03; 07.00.02. /X. İ. İsmayılov; BDU.-B., 2000.- 338 s.

 

İsmayılova Nigar Nurəddin qızı. Kitabxana işinin kompüterləşdirilməsinin tarixi və müasir problemləri [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01 N. N. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 150 s.

 

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03 /P. F. Kazımi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Döv. Un-ti.-B., 2010.- 260 s.  

 

Qardaşov Rəşad Əhmədxan oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili (yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01 R. Ə. Qardaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2015.-175 s.

 

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının yaranması və inkişafı [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01 Y. X. Qazıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2016.- 371 s.

 

Quliyeva Sevda Feyruz qızı. Azərbaycan soraq-məlmat ədəbiyyatı: yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /S. F. Quliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi BDU.-B., 2006.- 182 s.

 

Mehrəliyeva Nailə Müzəffər qızı. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində məktəb kitabxanalarının yeri [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq.ed. dis.: 13.00.01. /N.M.Mehrəliyeva; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2002.- 140 s.

 

Məmmədov Elçin Çingiz oğlu. Müasir elektron kitabxana şəbəkəsinin yaradılması mexanizmlərinin işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. E. Ç. Məmmədov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2015.- 162, [1] s.

 

Məmmədov Eldəniz Elman oğlu. M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu: tarixi, müasir vəziyyəti, oxuculara xidmət və inkişaf perspektivləri (1923-2007-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. E. E. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 239 s.

 

Məmmədov Mehmanəli Əkbər oğlu. Azərbaycan Respublikası kitabxanalarında kitabxanalararası abonement sistemi(tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri.1918-1990) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01; 05.25.03. /Bakı Dövlət Un-ti.-B., 1999.- 165 s.

 

Nəcəfov Əlizadə Şəmil oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində kitabxana işinin tarixi: (1923-1988-ci illər) [Mətn]: arix .n..dər.. ücün təqdim edilmiş dis-nın vtoreferatı: 07.00.02.; 05.25.03. AzEA. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 28 s.

 

Nəcəfov Əlizadə Şəmil oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində kitabxana işinin tarixi: (1923-1988-ci illər) [Mətn]: tarix . n. . dər. l. ücün təq. ed. dis.: 07.00.02.; 05.25.03. /Ə. Ş. Nəcəfov; AzEA. A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2001.- 195 s.

 

Rüstəmova Aypara Sədi qızı. Azərbaycanda elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti (1920-iyun 1941-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /A. S. Rüstəmova; AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2007.- 180 s.

 

Rzayeva Zahidə Tofiq qızı. Respublika elmi kitabxanalarında informasiya axtarış sistemlərinin formalaşması mərhələləri (M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası (1960-2005-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3356.01. Z. T. Rzayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 26 s.

 

Rzayeva Zahidə Tofiq qızı. Respublika elmi kitabxanalarında informasiya axtarış sistemlərinin formalaşması mərhələləri (M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının materialları əsasında (1960-2005-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3356.01. Z. T. Rzayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 178 s.

 

Sadıqova Solmaz Azay qızı. Azərbaycan mətbuatının (kitab və dövri nəşrlər) biblioqrafik repertuarı: tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivləri (1959-2000-ci illər) tarix. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03. /S. A. Sadıqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 185 s.

 

  Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu. M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının yaranması və inkişafı (1923-1959-cu illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 05.25.03. K. M. Tahirov ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 26 s.

 

  Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu. M. F. Axndov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının yaranması və inkişafı (1923-1959-cu illər) [Mətn]: tarix. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03. /K. M. Tahirov; AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası.-B., 2009.- 174 s.

 

Tuliyeva İradə Alekseyevna. Azərbaycanda elmin informasiya təminatında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03. /İ. A.Tuliyeva ; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.-B., 2011.- 122 s.

 

Vəliyeva Arzu Kazım qızı. M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti (1970-2000-ci illər) tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.25.03. /A. K. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 156 s.

 

Zəkiyev İmaməddin Şahverdi oğlu. Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (Qədim dövrdən XIX əsrin sonuna qədər) [Mətn]: filo. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3356.01. İ. Ş. Zəkiyev ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2015.- 53 s.

 

Zəkiyev İmaməddin Şahverdi oğlu. Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (Qədim dövrdən XIX əsrin sonuna qədər) [Mətn]: filo. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. İ. Ş. Zəkiyev ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2014.- 350 s. .

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved