Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Bibliîqrafiya

 

 

Xəlili Məcid Allahverdi oğlu. İranda tibbə aid farsdilli əlyazmaların biblioqrafiyasının və kataloqlarının tərtibi prinsipləri tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.10 /M. A. Xəlili ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2012.- 140 s

 

İsmayılova Sima Paşa qızı. Azərbaycanda ədəbiyyatşünaslıq sahəsində mütəxəssislərin biblioqrafik informasiya təminatı sisteminin vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları (1965-2000-ci illər) ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 05.25.03 /S. P. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 187 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved