Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Muzey işi. Muzeyşünaslıq

 

 

Cəfərova Nəzmin Rüstəm qızı. Bakı şəhərinin ədəbiyyat muzeylərinin yaranma və inkişaf tarixi [Mətn] : kulturol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 24.00.03. N. R. Cəfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 25 s.

 

Əhmədova Aludə Tofiq qızı. Azərbaycan muzeylərində ekspozisiya təşkil edilməsinin estetik prinsipləri [Mətn]: sənətşün. n.l.dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.04. A. T. Əhmədova; , Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2002.- 28 s.

 

Əliyeva Nailə Ədalət qızı. Muzey işinin təşkilində müasir texnologiyalar kulturol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 24.00.03. /N. Ə. Əliyeva ; AMEA, N. Gəncəvi ad. Milli Azərb. Ədəbiyyatı Muzeyi.-B., 2011.- 135 s.

 

Həvilova Fəxriyyə Həvil qızı. Azərbaycanın xatirə muzeyləri və onların əhalinin mənəvi tərbiyəsində rolu tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 07.00.03 ; 07.00.02 /F. H. Həvilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 169 s.

 

Həvilova Fəxriyyə Həvil qızı. Azərbaycanın xatirə muzeyləri və onların əhalinin mənəvi tərbiyəsində rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.03 ; 07.00.02. F. H. Həvilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 26 s.

 

Kazımzadə Elnurə Əli qızı. Azərbaycanın qoruq-muzeyləri və onların milli mənəvi dəyərlər sistemində yeri [Mətn] : kulturol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 24.00.03. E. Ə. Kazımzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 19 s. 

 

Kazımzadə Elnurə Əli qızı. Azərbaycanın qoruq-muzeyləri və onların milli mənəvi dəyərlər sistemində yeri kulturol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.03. /E. Ə. Kazımzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 158 s.

 

Kərimov Bəhmən Bəhram oğlu. Azərbaycanda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 28 səh.

 

Kərimov Bəhmən Bəhram oğlu. Azərbaycanda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /B. B. Kərimov; AMEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- B., 2005.- 161 s.

 

Qurbanova Elfira Hacıbaba qızı. Azərbaycanda bədii mədəniyyətin inkişafında incəsənət muzeylərinin rolu [Mətn]: sənətşünaslıq e.n.a.dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 17.00.07. /Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası; Azərbaycan Tarix Muzeyi.-B., 1999.- 26 s.
 

Qurbanova Elfira Hacıbaba qızı. Azərbaycanda bədii mədəniyyətin inkişafında incəsənət muzeylərinin rolu [Mətn]: sənətşü. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.07. /E. H. Qurbanova; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. -B., 1998. -154 s.

 

Məlikov Emin Nazir oglu. Azərbaycan tarixi muzeyinin kolleksiyaları neft sənayesi tarixinin öyrənilməsi və təbliğində mənbə kimi (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin I yarısı) [Mətn] :tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 E. N. Məlikov ; AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- B.,2009.- 183 s.

 

Məmmədzadə Vüsalə Vəli qızı. Azərbaycanda turizmin təşkilində mədəni irsdən istifadənin muzeyşünaslıq aspektləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6220.01 V. V. Məmmədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B.,2016.-25 s.

 

Məmmədzadə Vüsalə Vəli qızı. Azərbaycanda turizmin təşkilində mədəni irsdən istifadənin muzeyşünaslıq aspektləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6220.01 V. V. Məmmədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.- 162 s.

 

Sadıqova Gülnarə Kamal qızı. Əli bəy Hüseynzadənin publisistikası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10 G. K. Sadıqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.,2009.- 148 s.

 

  Sadıqzadə Hicran Əzizağa qızı. Muzeylər vasitəsilə maddi mədəniyyət nümunələrinin toplanması, işlənməsi və təbliği problemləri (Azərbaycan muzeylərinin materialları əsasında) [Mətn]: kulturologiya e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 24.00.03. /H. Ə. Sadıqzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2008.- 158 s., cədv.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved