Hərbi elm. Hərbi iş

Hərbi-tariõi elm

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. XIII-XV əsrlərdə Azərbaycanda hərb sənəti tarixi: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 34 s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. XIII-XV əsrlərdə Azərbaycanda hərb sənəti tarixi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /S. Ə.Əhmədov; AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 219 s.

 

Kılıc Mehmet Temel oğlu. Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində Qafqaz İslam ordusunun rolu (Türk mənbələri əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. M. T. Kılıc ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2015.- 170 s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved