Hərbi elm. Hərbi iş

Silahlı qüvvələr

 

Xudiyev Hikmət Cəmil oğlu. XIX əsrin sonu-XX əsrdə Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətlərinin qorunub-saxlanılmasında yanğından mühafizə idarəsinin rolu [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. H. C. Xudiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 171 s.

 

Niftalıyev Telman Əlimusa oğlu. Hərbi qulluqçunun şəxsiyyətinin formalaşmasında ordunun sosial təsisat kimi rolu [Mətn]: sosiologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6313.01. T. Ə. Niftalıyev; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2013.- 171 s.

 National Library of Azerbaijan All Rights Reserved