Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

üsusi fillgiya. Mətnşünaslıq

Şərifov Kamandar Kazım oğlu. Azərbaycan mətnşünaslığı: Filologiya e.d.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.08; 10.01.03. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B. , 2006.- 46 səh.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved