Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

Dilçilik

  Abasova Şəlalə Abdulla qızı. Üzeyir Hacıbəyovun hekayə və felyetonlarının dil və üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2008.- 143 s.

 

Abbasəliyeva Ruxsarə Ziyad qızı. Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. R. Z. Abbasəliyeva ; Azərb. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedoqoji Un-ti.-B., 2016.- 152 s.

 

Abbasi-Əl Xeyruddin Nəşət. Ərəbizmlərin müasir Azərbaycan ədəbi dilində semantik dəyişiklikləri [Mətn]: filologiya e.d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01; 10.02.12. /X. N. Abbasi-Əl; Bakı Dövlət Un-ti. -B., 2006 -364 s.

 

Abbasov Ədalət Məmmədəli oğlu. Azərbaycan dilində müəyyən, ümumi və qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin sintaktik semantikası [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. Ə. M. Abbasov ; BDU.-B., 2001.- 26 s.

 

Abbasov Ədalət Məmmədəli oğlu. Müəyyən, ümumi və qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin sintaktik semantikası [Mətn]: filolodiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.02. /Ə. M. Abbasov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 162 s.

  

 

  Abbasov İdris Əziz oğlu. Müasir dilçilik baxımından ərəb dili funksional sintaksisinin problemləri [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.12. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Abbasov İdris Əziz oğlu. Müasir dilçilik baxımından ərəb dili funksional sintaksisinin problemləri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.12 /İ. Ə. Abbasov; Bakı Dövlət Un-ti-B., 2005.- 167 s. 

 

Abbasov İdris Əziz oğlu. Ərəb dilində sintaksislə bəlağətin qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5713.01. İ. Ə. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 350 s.

 

Abbasova Afət Musa qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə antroponimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri: (İngilis və Azərbaycan antroponimiyaları əsasında): Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19 /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 38 səh.

 

Abbasova Arzu Yusif qızı. XVI-XVIII əsrlər Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və ətrafının onomastikası filol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 10.02.01. /A. Y. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 132 s.

 

Abbasova Elnarə Mikayıl qızı. Predikativlik və modallığın qarşılıqlı əlaqəsi (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /E. M. Abbasova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 138 s.

 

Abbasova Mahirə Əkbər qızı. Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi coğ. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /M. Ə. Abbasova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 129 s.

 

Abbasova Mahirə Əkbər qızı. Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /M. Ə. Abbasova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 24 s.

 

Abbasova Məlahət Əbdülrəhman qızı. Müasir аlman dilində mürəkkəb isimlərin qrammatik və fonetik xüsusiyyətləri: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04. Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2002.- 18 s.  

 

Abbasova Məlahət Əbdülrəhman qızı. Müasir аlman dilində mürəkkəb isimlərin qrammatik və fonetik xüsusiyyətləri [Mətn]: filologiya е.n.а.dər.а.üçün təq. ol. dis.: 10.02.04. /M. Ə. Abbasova; Azərbaycan Dillər Un-ti.-B., 2002.- 121 s.

 

Abbasova Nəsibə Hüsnalı qızı. Paremio-frazeoloji vahidlərin (aforizmlərin) tərcümə problemləri (L. N. Tolstoyun "Hərb və sülh" romanının Azərbaycan dilinə tərcümə materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. N. H. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 140 s.

 

Abbasova Sevda İslam qızı. Təlim Rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dili üzrə sinifdənxaric işlər tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyin vasitələrindən biri kimi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1994.- 19 s.

 

Abbasova Sevda İslam qızı. Təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dili üzrə sinifdənxaric işlər tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyin vasitələrindən biri kimi [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər. almaq üçün dis. 13.00.02. /S. İ. Abbasova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1993.- 168 s.

 

Abbasova Sədaqət Şirin qızı. Azərbaycan dilində onomastik adlər əsasında yaranan söz və söz birləşmələri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 10.02.02. /S. Ş. Abbasova; AEA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 1997.- 178 s.

 

 Abdinova Hafizə Mobil qızı. Nəriman Nərimanovun dram əsərlərinin dili və üslubu [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /H. M. Abdinova ; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 132 s. 

 

Abdinova Sevinc Əhməd qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dilində feli birləşmələr [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 26 s.

 

Abdinova Sevinc Əhməd qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dilində feli birləşmələr [Mətn]: filologiya e.n.а.dər.а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /S. Ə.Abdinova; ADU.-B., 2004.- 134 s.

 

Abdulqani Əhməd Əli Al-Şavdhabi. İngilis dilində qlotal stop hadisəsinin fizioloji-akustik və funksional xüsusiyyətləri (eksperimental-fonetik tədqiqat) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04 /Abdulqani Əhməd Əli Al-Şavdhabi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 133 s.

 

Abdullayev Əfqan Əli oğlu. Aktual üzvlənmənin mətnyaratma imkanları (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. Ə. Ə. Abdullayev; AzEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1997.- 25 s. 

 

Abdullayev Əfqan Əli oğlu. Aktual üzvlənmənin mətnyaratma imkanları(Azərbaycan və ingilis dillərinin materiallatrı əsasında) [Mətn]: filol. е.n. а.dər.а.üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.19.; /Ə. Ə. Abdullayev; N.Tusi adına Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1996.- 179 s.

 

 Abdullayev Əfqan Əli oğlu. Mətn, məna və anlama: Kommunikativ-koqnitiv təhlil [Mətn]: filol. е.d-ru a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /Ə. Ə. Abdullayev; Azərb. Resp. EA. Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2001.- 359 s.

 

Abdullayev Ruslan Məmməd oğlu. Türk dillərində leksik-semantik konversiya. (Oğuz qrupu türk dilləri materialları əsasında) [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /R. M. Abdullayev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2008.- 152 s., sxem.

 

Abdullayeva Aygün Vaqif qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə polineqasiya və mononeqasiya tiplərinin variativliyi (alman və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. A. V. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2016.- 170 s.

 

Abdullayeva Elina İsa qızı. "Koroğlu" dastanındakı milli kolorit vahidlərinin ingilis dilinə tərcüməsi yolları (Paris nüsxəsi əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.:10.02.20. E. İ. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 146 s.

 

Abdullayeva Fialə Bəylər qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində səs təqlidi sözlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri: filol. e. n. a. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /F. B. Abdullayeva; Azərb. Döv. Dillər İn-tu.-B., 2000.- 135 s.

 

Abdullayeva Gülarə Abdurahman qızı.  Azərbaycan dilində -sa, -sə şəkilçisi, onun qramatik və üslubi xüsusiyyətləri [Mətn]: filologiya e. n. a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /G. A. Abdullayeva; N.Tusi adına Ped. Döv. Un-ti.-B., 2000.- 141 s.

 

Abdullayeva Gültəkin Atəş qızı. İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitqinin ifadəliliyi üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 13.00.02 /G. A. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2010.- 177 s.

 

Abdullayeva Hava Qara qızı. Azərbaycan dili dərslərində linqvistik eksperiment priyomundan istifadə təlim prosesini optimallaşdırmağın vasitələrindən biri kimi: (Sintaksis materialları üzrə) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1992.- 24 s.

 

Abdullayeva Xalidə Firuddin qızı. Cümlə üzvləri və mürəkkəb cümlə komponentləri sırasının nəzəri əsasları (XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dili materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5704.01. X. F. Abdullayeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2016.- 26, [1] s.

 

Abdullayeva Xatirə Adil qızı. Cənubi Azərbaycan şeirinin dili : (mühacir şairlərinin dili əsasında) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 /X. A. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un- ti.-B., 2010.- 197 s.

 

Abdullayeva İlahə Əlövsət qızı. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində müraciət bildirən sözlərin praqmatik xüsusiyyətləri filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /İ. Ə. Abdullayeva ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 142 s.

 

Abdullayeva İlahə Əvəz qızı. Füzulinin "Leyli və Məcnun" əsərində ərəbizmlər [Mətn]: filologiya e.n.а.dər.а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 175 s.

 

Abdullayeva İlahə Əvəz qızı. Füzulinin "Leyli və Məcnun" əsərində ərəbizmlər [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Abdullayeva Mətanət Əli qızı. Azərbaycan dilində xalçaçılıq terminləri [Mətn]: filologiya e. n. a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /M. Ə. Abdullayeva; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1996.- 266 s.

 

Abdullayeva Ruhəngiz Raiq qızı. Müasir alman və Azərbaycan dillərində komparativ frazeoloji birləşmələrin struktur-semantik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e dər. al. üçün təq. ed. dis.5714.01 R. R. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 176 s.

 

Abdullayeva Sevinc Abdulla qızı. İngilis dilində gündəlik danışıq etiketlərinin struktur-praqmatik xüsusiyyətləri (eksperimental-fonetik tədqiqat) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5708.01. S. A. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 26 s.

 

Abdullayeva Sevinc Abdulla qızı. İngilis dilində gündəlik danışıq etiketlərinin struktur-praqmatik xüsusiyyətləri (eksperimental-fonetik tədqiqat) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01.S. A. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 158 s.

 

Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı. Azərbaycan nağlı və dastanlarının dili [Mətn]: Filologiya e.d-ru а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 43 s.

 

Abdullayeva Şəlalə Cəlal qızı. Y.V.Çəmənzəminlinin dilçilik görüşlər [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /Ş. C. Abdullayeva; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 193 s.

 

Abdulrəhimova Könül Elmar qızı. İngilis dilində "with" sözönülü birləşmələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.;10.02.01. /K. E. Abdulrəhimova; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2008.- 159 s.

 

Abdürəhmanov Atakişi Abdurazaq oğlu. Azərbaycan dilində sənət və peşə adları [Mətn]: filol. e. n. а. dər. а.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /A. A. Abdürəhmanov; AEA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 1994.- 183 s. 

 

Abışov Elşad Şərəfxan oğlu. Laçın rayonu onomastik vahidlərinin linqivistik təhlili [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.almaq üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2006.- 146 s.

 

Abışov Elşad Şərəfxan oğlu. Laçın rayonu onomastik vahidlərinin linqivistik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Adilov Məmməd. Azərbaycan paleoqrafiyası və tarixi orfoqrafiyası [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /M. Adilov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2003.- 351 s. 

 

Adilov Vasif Musa oğlu. Azərbaycan dilində ərəb alınmaları əsasında yaradılmış şəxs adları [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AEA Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu.- B., 1996.- 30 s.

 

Adilov Vasif Musa oğlu. Azərbaycan dilində ərəb alınmaları əsasında yaradılmış şəxs adları [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün dis.: 10.02.02. /V. M. Adilov; AEA Nəsimi ad. Dilcilik İn-tu.-B., 1996.- 139 s.

 

Ağabəyli Sevil Sultan qızı. "Koroğlu" dastanının onomastikası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 22 s.

 

Ağabəyli Sevil Sultan qızı. "Koroğlu" dastanının onomastikası [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.almaq üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti. -B., 2003. -173 s. 

 

Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı. İngilis dilinin ABŞ və Kanada variantlarının formalaşmasında linqvokulturoloji amillərin rolu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. V. E. Ağabəyli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 126 s.

 

Ağakişiyeva Şükufə Məhəmməd qızı. Ədəbi dil normaları və üslubları [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /Ş. M. Ağakişiyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 136 s.

 

Ağalarov Arif Mamo oğlu. Müasir Azərbaycan dilində iqtisadiyyat terminlərinin leksik-semantik və struktur təhlili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /A. M. Ağalarov; Y.H.Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Döv. Un-ti.-B., 2000.- 128 s.

Ağaverdiyeva Könül Şamil qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində sonorların qarşılıqlı müqayisəli linqvistik təhlili filol. e. n. а. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.; 10.02.01 /K. Ş. Ağaverdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2009.- 134, [74] s.

 

 Ağayev Emin Famil oğlu. Azərbaycan mifologiya elminin inkişaf istiqamətləri: (Mirəli Seyidovun yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: filol.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /E. F. Ağayev; AMEA Folklor İn-tu.-B., 2008.- 171 s.

 

Ağayev Pərviz Yasinəli oğlu. Mühərrik terminlərinin distributiv xüsusiyyətləri: (İngilis, rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /P. Y. Ağayev; Azərb. Döv. İn-tu. -B., 1998. -188 s.

 

Ağayeva Afaq Ramiz qızı. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üslublarının qarşılıqlı əlaqəsi filol. e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 10.02.01. /A. R. Ağayeva (Quliyeva) ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.,2011.- 383 s.

 

Ağayeva Rəşidə Rəşid qızı. Frazeologizmlərin formalaşmasında ekstralinqvistik amillərin rolu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. R. R. Ağayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2016.- 135 s

 

Ağayeva Ülviyyə Cavanşir qızı. Cümlə ekvivalentlərinin sintaktik-semantik təhlili (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /Ü. C. Ağayeva; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2010.- 151 s.

 

Ağazadə Aynur Müzəffər qızı. Müasir dövrdəki ingilisdilli hüquqi mətnlərin diskursiv xüsusiyyətləri (məhkəmə sənədlərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. A. M. Ağazadə ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 167 s.

 

 

Ahmet Öksüz Mustafa oğlu. Çağdaş türk və azərbaycan dillərində felin zamanları [Mətn]: filologiya е. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 130 s.

 

Axundova Əqidə Fətulla qızı. Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının formalaşması tarixi: Fel filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /Ə.F. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2007.- 142 s.

 

Axundova Qahirə Vaqif qızı. Alman dilinin tədrisində yuxarı kurs tələbələrinin şifahi nitq bacarıqlarının təkmilləşdirilməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə : (ixtisası dil olan fakültələrdə)[Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Q. V. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 22 s.

 

Axundova Qahirə Vaqif qızı. Alman dilinin tədrisində yuxarı kurs tələbələrinin şifahi nitq bacarıqlarının təkmilləşdirilməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə : (ixtisası dil olan fakültələrdə) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. Q. V. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 184 s.

 

Aktaş Hülya Sebahattin qızı. Çağdaş Türkcələrdə söyləm  [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5710.01 H. S. Aktaş; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2016.- 133 s.

 

Alırzayeva Kifayət Ağarza qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunun müqayisəli tədqiqi (eksperimental-fonetik tədqiqat) filol. e. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /K. A. Alırzayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2010.- 164 s.

 

Alışova Elza Əbülfət qızı. Türk dillərində söz köklərinin struktur-semantik təhlili filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06 /E. Ə. Alışova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 130 s.

 

 

Allahverdiyev Elşad İsa oğlu. Qarabağ dialektinin əfşar şivəsi [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /E. İ. Allahverdiyev; AEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1995.- 217 s.

 

Allahverdiyeva Aytən Elşad qızı. Üfüqi hərəkət bildirən fellərin semantik və qrammatik xüsusiyyətləri: ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /A. E. Allahverdiyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 134 s.

 

Allahverdiyeva Aytən Musa qızı. İngilisdilli televiziya mətnlərinin koqnitiv xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. A. M. Allahverdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 144

 

Allahverdiyeva Fəridə Məhəmmədəli qızı. Mürəkkəb sintaktik bütövün komponentləri arasında sintaktik əlaqə vasitələri [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /S. A. Əhmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 147 s. 

 

Allahverdiyeva Gülnarə Tofiq qızı. Türk və Azərbaycan dillərində hüquq terminologiyasının formalaşması və inkişafı [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2005.- 143 s.

 

Allahverdiyeva Gülnarə Tofiq qızı. Türk və Azərbaycan dillərində hüquq terminologiyasının formalaşması və inkişafı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Allahverdiyeva Şəhrabanı Müstəcəb qızı. Cəlil Məmmədquluzadənin dram əsərlərinin dili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /Ş. M. Allahverdiyeva; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.-127 s.

 

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Bəxtiyar Vahabzadə Poeziyasının dili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /S. M. Alməmmədova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 143 s.

 

Aslanov Fikrət Əliövsət oğlu. Müasir alman və azərbaycan dillərində sintaqm problemi və onun eksperimental-fonetik tədqiqi [Mətn]: filol.e. d-ru аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 01 ; 10. 02. 04 /F. Ə. Aslanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2009.- 282 s.

 

Aslanova Şəmsinur Veysəl qızı. Alman və Azərbaycan dillərində funksional-semantik təhriklik sahəsi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01 Ş. V. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2014.- 141 s.

 

Aslanova Ulduz Böyükkişi qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə leksik frazeoloji privativlik sahəsi: (Alman və Аzərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. е. n. а. dər. a. üçün dis: 10.02.19. /U. B. Aslanova; АEA. Nəsimi ad. Dilçilik İn-u.-B., 1997.- 191 s.

 

Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu. Müasir Azərbaycan dilində dilçilik terminlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5706.01 E. M. Atakişiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2015.- 153 s.

 

Azadəliyeva Sevinc Cəbrayıl qızı. Rusdilli Azərbaycan poeziyasında Azərbaycan dili elementləri [Mətn]: filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02 ; 10.02.01. S. C. Azadəliyeva ; BDU.-B., 2002.- 28 s.

 

Azadəliyeva Sevinc Cəbrayıl qızı. Rusdilli Azərbaycan poeziyasında Azərbaycan dili elementləri [Mətn]: filol. е.n.аl.dər.а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02.; 10.02.01. /S. C. Azadəliyeva; BDU.-B., 2002.- 110 s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları [Mətn]: filol. е.d-ru аl. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /A. M. Babayev; Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu. -B., 1996.- 328 s.

 

Babayeva Vüsalə Əbülfəz qızı. Müasir ingilis dilinin amerikan variantının fonetik və fonoloji səciyyəsi [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. V. Ə. Babayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 135 s.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası onomastik vahidlərinin tarixi-linqvistik təhlili: (Toponimlər və hidronimlər) : Filologiya е.d-ru а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı : 10.02.01. /АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.- B., 2005.- 36 səh.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası onomastik vahidlərinin tarixi-linqvistik təhlili (Toponimlər və hidronimlər) [Mətn]: filol. е. d-ru а. dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /A. N. Bağırov; АМЕА, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. -B., 2004. -347 s.  

 

Bağırova Fatma Bilal qızı. S. Rəhimovun əsərlərinin onomastik leksikası [Mətn]: Filol. e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1995.- 20 s.

 

 Bağırova Fatma Bilal qızı. S. Rəhimovun əsərlərinin onomastik leksikası [Mətn]: filol.e.n.a.dər.i.üçün dis.: 10.02.02. /F. B. Bağırova; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1995.- 128 s.

 

Bağırova Sevinc Nadir qızı. Rusdilli lüğətlərdə Azərbaycan mənşəli sözlər [Mətn] : filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 10.02.01. /S. N. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.-Gəncə., 2010.- 135 s.

 

Bağırova Səyanə Mövsüm qızı. İngilis dili vahidlərinin tanınmasında redundantlığın əhəmiyyəti [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. S. M. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 152 s.

 

Bağırova Vəfa Süleyman qızı. Ali ixtisas məktəblərində kommunikasiya-yönümlü oxunun tədrisi (ingilis dili materialları əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 58.01.01. V. S. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 152 s.

 

Baxşıyev Həsən Hüseyn oğlu. Azərbaycan və rus frazeologiyasının müqayisəsi və frazeoloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri : Filologiyа е.d-ru а.dər.а.üçün təqdim olunmuş di-nın avtoreferatı : 10.02.19. /АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 34 səh.

 

Baxşıyev Həsən Hüseyn oğlu. Azərbaycan və rus frazeologiyasının müqayisəsi və frazeoloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri [Mətn]: filol. е.d-ru а. dər. аl. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /H. H. Baxşıyev; Аzərb. Dillər Un-ti.-B., 2004.- 274 s.

 

Baxşıyeva Tünzalə Lətif qızı. "Qafqaz təqvimi"ində qeydə alınmış türk mənşəli toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] : filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. T. L. Baxşıyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 235 s.

 

Balasıyev Mahir Haşım oğlu. Quba rayonu toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /M. H. Balasıyev ; AMEA, Nəsimi ad Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 131 s.

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. Ermənistanın Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək bölgələrinin türk toponimləri [Mətn]: Filologiya e.n. а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1995.- 31 s.

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi filol. e. d-ru. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /A. Ə. Bayramov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2008.- 305 s.

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. Ermənistanın Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək bölgələrinin türk toponimləri [Mətn]: filologiya e.n. а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /A. Ə. Bayramov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1994.- 306 s.

 

  Bayramov İbrahim Məhəmməd oğlu. Ermənistanın türk mənşəli toponimlərinin tarixi-linqivistik təhlili [Mətn]: Filologiya e.dr-u.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik inistitutu.- B., 2007.- 50 s.

 

Bayramov İbrahim Məhəmməd oğlu. Ermənistanın türk mənşəli toponimlərinin tarixi-linqivistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /İ. M. Bayramov; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2004.- 338 s.

 

Bayramova Almaz İbrahim qızı. İrəvan xanlığının Sərdarabad, Abaran, Dərəçiçək və Göyçə mahalları toponimlərinin linqvistik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01 A. İ. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 216 s.

 

Bayramova Almaz İmaməli qızı. Azərbaycan məhəbbət dastanlarının linqvistik poetikası [Mətn]: filol. е. n .a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. A. İ. Bayramova ; BDU.-B., 2002.- 27 s.

 

Bayramova Almaz İmaməli qızı. Azərbaycan məhəbbət dastanlarının linqvistik poetikası [Mətn]: filol. е. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /A. İ. Bayramova; BDU.-B., 2002.- 133 s.

 

Bayramova Amalya Əziz qızı. Leksik alınmaların dilin zənginləşməsində rolu: (Azərbaycan dilli materialları əsasında) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.19. /A. Ə. Bayramova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. - B., 1998. -147 s.

 

Behbudova Esmira Şəfa qızı. İngilis dilində frazeoloji birləşmələrin çoxmənalılığı [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01 E. Ş. Behbudova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2016.- 159 s.

 

Bənnayeva Vəfa Zafir qızı. Klassik ingilis poeziyasında bədii ifadə, bədii təsvir vasitələri və onların azərbaycan dilinə tərcumə yolları [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /V. Z. Bənnayeva; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2006.- 117 s.

 

Bənnayeva Vəfa Zafir qızı. Klassik ingilis poeziyasında bədii ifadə, bədii təsvir vasitələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümə yolları [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.20. /Bakı Slavyan Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Bəşirov Kamil Kamal oğlu. Oğuz qrupu türk dillərində qrammatik şəkilçilərin tarixi-linqvistik tədqiqi [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. K. K. Bəşirov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 280 s.   

 

Bəşirova Gülşən İsmayıl qızı. Hərbi qulluqçuluq işində hərbi nitq mədəniyyəti və natiqlik məharəti filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19 /G. İ. Bəşirova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 165 s.

 

Bəylərova Aytən Müslüm qızı. Azərbaycan bədii dilində sintaktik-üslubi vasitələr [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /A. M. Bəylərova; AMEA, Nəsimi ad. Dilcilik İn-tu.- B., 2007.- 151 s.

 

Bəylərova Aytən Müslüm qızı. Azərbaycan bədii dilində sintaktik-üslubi vasitələr [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Binnətova Güntəkin Komunar qızı. Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri [Mətn]: filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. BDU.-B., 2002.- 30 s.

 

Binnətova Güntəkin Komunar qızı. Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri [Mətn]: filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /G. K. Binnətova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 190 s.

 

Cabarova Arzu Qədir qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə rəng adlarının semantik-struktur xüsusiyyətləri (Alman və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5714.01. A. Q. Cabarova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 156 s.

 

Cabbarova Gülnarə Çingiz qızı. İkidilli lüğətlərdə terminlərin verilməsinin üsul və vasitələri ("Azərbaycanca-ingiliscə", "İngiliscə-azərbaycanca" lüğətlər əsasında) [Mətn]: filol. e. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis..: 10.02.19. /G. Ç. Cabbarova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 139 s.

 

Cabbarova Şəfəq Xasay qızı. Məhəmməd Füzulinin türkdilli bədii əsərlərində semantik-üslubi vasitələr filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Ş. X. Cabbarova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 142 s.

 

Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu. İngilis dilində perfekt zamanlar sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi: [Mətn]: filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /F. F. Cahangirov; BDU.-B., 2000.- 125 s.

 

Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi (müqayisəli-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filol. e. d-u. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19; 10.02.04. /F. F. Cahangirov; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 302 s.

 

Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi: (müqayisəli-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: Filologiya e.d-u.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19: 10.02.04. /AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 34 s.

 

Camalzadə Naibə Elxan qızı. 1996-cı il alman orfoqrafiyası islahatı və alman orfoqrafiyasının problemləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5708.01 N. E. Camalzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 150 s.

 

Cavadova Yeganə Həmdulla qızı. İngilis dilində köməkçi nitq hissələri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 19. /Y. H. Cavadova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 147 s.

 

Cavadzadə Elnurə Loğman qızı. Əli Tudə əsərlərinin dili və üslubu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /E. L. Cavadzadə; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 138 s.

 

Cəfərov Aqil Gülağa oğlu. Nəbi Xəzri əsərlərinin linqvo-poetik təhlili [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 /A. G. Cəfərov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. -B., 2010. -130 s.

 

Cəfərov Amil Müzəffər oğlu. Müxtəlif sistemli dillərdə qohumluq terminləri (ingilis, azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. е.n.аl. dər.а. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. A. M. Cəfərov; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2002.- 26 s.

 

Cəfərov Amil Müzəffər oğlu. Müxtəlif sistemli dillərdə qohumluq terminləri (ingilis, azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /A. M. Cəfərov; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2001.- 141 s.

 

Cəfərov Yadigar Mikayıl oğlu. Müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinin onomastikasında gedən proseslər [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 /Y. M. Cəfərov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 168 s.

 

Cəfərov Yadigar Mikayıl oğlu. Müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinin onomastikasında gedən proseslər: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B , 2006.- 26 səh.

 

Cəfərova Afət Səlim qızı. Azərbaycan xalq təbabəti terminləri: (leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri) [Mətn]: Filol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1994.- 26 s.

 

Cəfərova Afət Səlim qızı. Azərbaycan xalq təbabəti terminləri: (leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri) [Mətn]: filol.e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /A. S. Cəfərova; Azərbaycan Dillər İnstitutu.-B., 1994.- 133 s.  

 

Cəfərova Bahar Cumay qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində felin zamanlar sistemi(Müqayisəli-Tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /B. C. Cəfərova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 275 s.

 

Cəfərova Bahar Cumay qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində felin zamanlar sistemi(Müqayisəli-Tipoloji tədqiqat) [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 34 s.

 

Cəfərova Leyla Mirhəsən qızı. Bədii mətnin struktur-semantik təşkilində sabit söz birləşmələrinin rolu filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5704.01. /L. M. Cəfərova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 49 s

 

Cəfərova Leyla Mirhəsən qızı. Bədii mətnin struktur-semantik təşkilində sabit söz birləşmələrinin rolu [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5704.01 L. M. Cəfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 245 s

 

Cəfərova Səfurə Əmir qızı. Sindetik yolla bağlanan təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri (İngilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04; 10.02.01. /S. Ə. Cəfərova; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2006.- 135, [15] s.

 

Cəfərova Səfurə Əmir qızı. Sindetik yolla bağlanan təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri: (İngilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04; 10.02.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B. , 2006.- 20 s.

 

Cəfərova Solmaz Axund qızı. Qövsi Təbrizinin əsərlərinin dilinin leksikası: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 25 s.

 

Cəfərova Solmaz Axund qızı. Qövsi Təbrizinin əsərlərinin dilinin leksikası [Mətn]: filologiya e.n.a. dər.a. üçün təq. ol.dis.: 10.02.02. /S. A. Cəfərova; Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti.-Gəncə , 2000.- 139 s.

 

Cəfərova Zeynəb Böyükağa qızı. Rəsmi-inzibati üslub (Milli Məclisin və Avropa Şurasının sənədləri əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01.; 10.02.19. /Z. B. Cəfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 154 s.

 

Cəfərsoylu İlhami Yusif oğlu. Türk dillərində etnonimlərin yaranma mənbələri : (urartu, alban və qədim erməni mənbələri əsasında) [Mətn] : filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /İ. Y. Cəfərsoylu ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik in-tu.-B., 2009.- 325 s.

 

Cəfərzadə Vahidə Mehdi qızı. XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün.təq. ed. dis.: 10.02.02. /V. M. Cəfərzadə; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1996.- 139 s. 

 

Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu. Altayşünaslıq kontekstində feillərin strukturu və semantikası (yapon və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə) [Mətn] : filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01 O. B. Cəlilbəylia ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.-317 s.

 

Cəlilova Gülçöhrə Babali qızı. Azərbaycan və İngilis dillərində inkarlıq və qadağanlıq konstruksiyaları: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 10.02.19. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 28 s. 

 

Cəlilova Gülçöhrə Babali qızı. Azərbaycan və İngilis dillərində inkarlıq və qadağanlıq konstruksiyaları [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.19. /G. B. Cəlilova; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2001.- 111 s.  

 

Cəlilova Şahnabad Həmzə qızı. İsa Hüseynovun nəsr əsərlərinin dili və üslubu (povestləri əsasında)[Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:10.02.01. /Ş. H. Cəlilova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 141 s.

 

Cəlilova Şahnabad Həmzə qızı. İsa Hüseynovun nəsr əsərlərinin dili və üslubu: (povestləri əsasında): Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 24 səh.

 

Dadaşova Kəmalə Kamal qızı. Azərbaycan və ingilis dillərində uzun saitlərin müqayisəli təhlili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün.təq. ed. dis.: 10.02.19. /K. K. Dadaşova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2004.- 142 s.

 

Dənziyeva Könül Babaş qızı. Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası: Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /K.B.Dənziyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 143 s.

Eminli Böyükxanım İbrahim qızı. Azərbaycan danışıq dilində müraciət formaları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5706.01. B. İ. Eminli ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 26 s.

 

Eminli Böyükxanım İbrahim qızı. Azərbaycan danışıq dilində müraciət formaları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5706.01. B. İ. Eminli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayit Dövlət Universiteti.-Sumqayıt., 2015.- 154 s.

 

Eminli Heydər Tofiq oğlu. Nitqin yaranması və inkişafı prosesinin neyrolinqvistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 153 s.

 

Erdoğan Alaattin Musa oğlu. Atalar sözləri və zərbi-məsəllərin etimoloji aspektdə tədqiqi və etimoloji lüğətinin tərtibi prinsipləri (Azərbaycan, türk və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. A. M. Erdoğan; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2014.- 150 s.

 

Erdoğan Nabat Əziz qızı. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində zərfliklərin müqayisəli sintaktik-semantik təhlili [Mətn]: filol. e. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.20. N. Ə. Erdoğan; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2006.- 20 s.

 

Erdoğan Nabat. Müasir ingilis dilində zərfliklərin semantik-sintaktik təhlili [Mətn]: magistr dis-ı.: 040009./ O. İ. Musayev, Azərbaycan Dillər Un-ti -B., 2001.- 68 s.

 

Ergin Yeganə Qürbət qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında təsriflənməyən feillər [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /Y. Q. Ergin; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 135 s.

 

Ergin Yeganə Qürbət qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında təsriflənməyən feillər [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Eyvazova Roza Hüseyn qızı. Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /R. H. Eyvazova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1994.- 316 s.

 

Əfəndiyeva Xatirə İsmayıl qızı. Azərbaycan və Türk ədəbi dillərində kök və düzəltmə fellərin sematik diferensiasiyası [Mətn]: filol. e. n. a. dər.al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /X. İ. Əfəndiyeva; Az.EA Nəsimi ad.Dilçilik İn-tu.-B., 1996.- 153 s.

 

Əhədova Sevda Ağamirzə qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində iş fellərinin semantik-struktur təhlili (valentlik nəzəriyyəsi əsasında) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04., 10.02.01. /S. A. Əhədova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.- B., 2008.- 134 s., cədv.

 

Əhədova Sevda Ağamirzə qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində iş fellərinin semantik-struktur təhlili: (valentlik nəzəriyyəsi əsasında) [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq.ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.04.; 10.02.01. /S. A. Əhədova; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B., 2007.- 21 s.

 

Əhmədov Akif Ali oğlu. Cəlilabad rayonu toponimlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. A. A. Əhmədov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 173, [11] s.

 

Əhmədov Seymur Musarza oğlu. Ərəb dilinin İraq dialekti və onun İraq-Türkman dili ilə əlaqəsi filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.10. /S. M. Əhmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, AMEA. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2010.- 159 s.

 

Əhmədova Elmira Ziyaddin qızı. Azərbaycan etnonimlərinin leksik-semantik və struktur-linqvistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /E. Z. Əhmədova; AEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-u.-B., 1995.- 137 s.

 

Əhmədova Gülnarə Baba qızı. Temporallığın mətnyaradıcı xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /G. B. Əhmədova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2008.- 117 s.

 

Əhmədova Xatirə Saleh qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə atalar sözlərinin linqvistik təhlili və tərcümə məsələləri (Azərbaycan və alman dillərinin materialları əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /X. S. Əhmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 134 s.

 

Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı. Azərbaycan dilində rus və Avropa mənşəli son şəkilçili sözlər [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AREA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1995.- 28 s.

 

Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı. Azərbaycan dilində rus və Avropa mənşəli son şəkilçili sözlər [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /K. Q. Əhmədova; AREA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-Gəncə., 1994.-140 s.  

 

Əhmədova Kəmalə Şamil qızı. Azərbaycan dilində və Türkiyə türkcəsində frazeoloji birləşmələr [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /K.Ş. Əhmədova; Bakı Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 150 s.

 

Əhmədova Kəmalə Şamil qızı. Azərbaycan dilində və türkiyə türkcəsində frazeoloji birləşmələr: Filol. e. n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Əhmədova Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /S. A. Əhmədova ; ARMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 124 s.

 

Əhmədova Təranə İsmayıl qızı. Bədii mətndə retrospeksiya kateqoriyasının formalaşması (ingilis dili materialı əsasında) [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /T. İ. Əhmədova; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B., 2005.- 125 s.

 

Əhmədova Zemfira Rafik qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji evfemizmlər [Mətn] :filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5714.01 Z. R. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2018.- 19 s.

 

Əkbərova Təranə Əkrəm qızı. Müasir ərəb ədəbi dilində ad qruplu frazeoloji birləşmələr filol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 10.02.12. /T. Ə. Əkbərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 144 s.

 

Əkbərova Tünzalə Məmməd qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində təknüvəli konstruksiyaların struktur-semantik təhlili [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04; 10.02.01. /T. M. Əkbərova; Azərbaycan Dillər Un-ti.- B., 2006.- 167 s.

 

Əkbərova Tünzalə Məmməd qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində təknüvəli konstruksiyaların struktur-semantik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04; 10.02.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2006.- 19 s.

 

Əl-Abbasi Xeyruddin Nəşət. Ərəbizmlərin Azərbaycan ədəbi dilində semantik dəyişiklikləri[Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01, 10.02.12. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 56 səh.

 

Ələkbərov Emin Akif oğlu. Heykəltəraş Fuad Salayevin yaradıcılığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6215.01 E. A. Ələkbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2016.-21 s.

 

Ələkbərov Emin Akif oğlu. Heykəltəraş Fuad Salayevin yaradıcılığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01 E. A. Ələkbərov ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2016.- 133 s.

 

Ələkbərova Afət Elbrus qızı. Oğuz qrupu türk dillərində felin növ kateqoriyasının tarixi inkişafı [Mətn] : filol. e. ü. fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06 /A. E. Ələkbərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2009.- 149 s

 

Ələkbərova Elnarə Nadir qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" oğuz dilləri kontekstində [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 20 s.

 

Ələkbərova Elnarə Nadir qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" oğuz dilləri kontekstində [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /E. N.Ələkbərova; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. -B., 2004. -183 s.

 

Ələkbərova Kəmalə Əndəhət qızı. XIX əsrin sonu XX- əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində Osmanlı türkcəsi elementləri [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10. 02. 06 /K. Ə. Ələkbərova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. -B., 2010. -154 s.

 

Ələsgərov Zakir Aslan oğlu. Azərbaycan dili terminoloji fondunun zənginləşməsində müasir mətbuatın rolu (1990-2000-ci illər) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /Z. A. Ələsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2010.- 169 s.

 

Əlibəyova Zülfiyyə Fəxrəddin qızı. Azərbaycan onomastikasının orfoqrafik və orfofonik məsələləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. Z. F. Əlibəyova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2016.- 146 s.

 

Əliyev Ayəddin Baldadaş oğlu. Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvaninin "Əs-Sihah Əl-əcəmiyyə" əsərinin leksik və qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /A. B. Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 26 s.

 

Əliyev Ayəddin Baldadaş oğlu. Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvaninin "Əs-Sihah Əl-Əcəmiyyə" əsərinin leksik və qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn]: filolo. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /A. B. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti. -B., 2007. -144 s.+ əlavə 121s.   

 

Əliyev Ələddin Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dilində baş və budaq cümlələr arasında zaman uyuşmaları [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1994.- 26 s.

 

Əliyev Ələddin Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dilində baş və budaq cümlələr arasında zaman uyuşmaları [Mətn]: filol. e.d-ru a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /Ə. M. Əliyev; Az.EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1993.- 304 s.

 

Əliyev Əli Ağababa oğlu. İngiliscə-Azərbaycanca maşın tərcüməsi sistemində felin çoxmənalılığının alqoritmik həlli filol. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ed. dis. : 10.02.04 ; 10.02.19 /Ə. A. Əliyev ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 139 s.  

 

Əliyev Rövşən Ramiz oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan dilində tərcümənin nəzəri və praktik prinsipləri [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /R. R. Əliyev; Bakı Slavyan Un-ti.- B., 2007.- 153 s.

 

Əliyev Rövşən Ramiz oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan dilində tərcümənin nəzəri və praktik prinsipləri [Mətn]: Filol. e. n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.19. /Bakı Slavyan Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Əliyev Seyran Qaçay oğlu.- P.Mirabilin ingiliscəyə tərcüməsində "Dədə Qorqud Kitabı"nın bədii təsvir vasitələri [Mətn]: filologiya e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /S. Q. Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 169 s

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Qədim türk (runik) yazılı abidələrinin dili dialektfövqü (ədəbi) hadisə kimi [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /Y. V. Əliyev; Azərb. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 1999.- 210 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Qədim türk ədəbi dilindən orta əsrlər türk ədəbi dilinə (türki) keçid dövrü filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /Y. V. Əliyev ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 306 s.

 

Əliyeva Dinarə Rauf qızı. Türk xalqlarının rusdilli yaradıcılıgında bədii üslub [Mətn]: filol. е. üzrə fəls. d-ru аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /D. R. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009. - 123 s.

 

Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı.  M. S. Ordubadinin romanlarında onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e .n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 10.02.02. /D. T. Əliyeva; N. Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 1996.- 165 s.

 

Əliyeva Elmira Əyyub qızı. Tematik proqressiya və diskursun yaranması (Azərbaycan və ingilis dilləri materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01 E. Ə. Əliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2017.- 148 s.

 

Əliyeva Elnaz Əli qızı. Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların linqvistik təhlili filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01 ; 10.02.04 /E. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-tiş-Naxçıvan.,2011.- 26 s.

 

Əliyeva Elnaz Əli qızı. Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların linqvistik təhlili filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 ; 10.02.04 /E. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan.,2011.- 150 s.

 

Əliyeva Gülnarə Fəxrəddin qızı. Türk dillərində zaman kateqoriyasi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 11.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2009.- 24 s.

 

Əliyeva Gülnarə Fəxrəddin qızı. Türk dillərində zaman kateqoriyası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 06. /G. F. Əliyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 146 s.

 

Əliyeva Xatirə Ələddin qızı. Ortaq türk ədəbi dili problemi [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /X. Ə. Əliyeva; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 1996.- 173 s.

 

Əliyeva Xəyalə Şahverdi qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik konstruksiyaların çoxmənalılığı və onların transformasiya imkanları [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01 X. Ş. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2016.- 135 s.

 

 

Əliyeva İlahə Müttəlif qızı. Müasir alman dilində əlamət bildirən mürəkkəb sifətlərin struktur-semantik təhlili (Azərbaycan dilinin analoji materialı ilə müqayisədə) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /İ. M. Əliyeva; Azərb. Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 131 s.

 

Əliyeva İlahə Müttəlif qızı. Müasir alman dilində əlamət bildirən mürəkkəb sifətlərin struktur-semantik təhlili: (Azərbaycan dilinin analoji materialı ilə müqayisədə) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.20. /Bakı Slavyan Universiteti.- B., 2007.- 18 s.

 

Əliyeva İlahə Zabil qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində nitq etiketlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. İ. Z. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 152 s.

 

Əliyeva İradə Talıb qızı. Orfoqrafiya və onun dilin quruluşundan asılılığı [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /İ. T. Əliyeva; АМЕА İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 137 s.

 

Əliyeva İradə Talıb qızı. Orfoqrafiya və onun dilin quruluşundan asılılığı: Filologiya е.n.а.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.19. /АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 18 səh.

 

Əliyeva Mənsurə Tofiq qızı. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə səs simvollarının transformasiya yolları filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5714.01. /M. T. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2013.- 22 s.

 

Əliyeva Mənsurə Tofiq qızı. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə səs simvollarının transformasiya yolları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. M. T. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 123 s.

 

Əliyeva Nərminə Mehdiağa qızı. Məmanın inkişafı və anafora (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialı əsasında) [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04; 10.02.19. /N. M. Əliyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 127 s.

 

Əliyeva Nərminə Mehdiağa qızı. Mənanın inkişafı və anafora: (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialı əsasında): Filologiya е.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04, 10.02.19 /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2006.- 20 səh.

 

Əliyeva Nuray Yadigar qızı. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /N. Y. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 164 s.

 

Əliyeva Nuriyyə Mirhəbib qızı. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində sadə nəqli cümlə modellərinin müqayisəli intonasiya-qrammatik təhlili (eksperimental-fonetik təhlil işığında)[Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5714.01. N. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2014.- 159, [76] s.

 

Əliyeva Rübabə Zabut qızı. XVIII-XIX əsr rus və Avropa səyyahlarının əsərlərində qeydə alınmış Azərbaycan toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AzEA, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1993.- 27 s.

 

Əliyeva Rübabə Zabut qızı. XVIII-XIX əsr rus və Avropa səyyahlarının əsərlərində qeydə alınmış Azərbaycan toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /R. Z. Əliyeva; AzEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1993.- 164 s.

 

Əliyeva Sevda Murtuz qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində aviasiya terminlərinin sturuktur-semantik və funksional tədqiqi: Filologiya е.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. Bakı Slavyan Universiteti.-B., 2002.- 30 s.

 

 Əliyeva Sevda Murtuz qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində aviasiya terminlərinin sturuktur-semantik və funksional tədqiqi [Mətn]: filologiya е. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /S. M. Əliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2002.- 122 s.

 

Əliyeva Sevinc Novruz qızı. Orxon-Yenisey abidələrində toponimlər [Mətn]: Filol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 34 s.   

 

Əliyeva Sevinc Novruz qızı. Orxon-Yenisey abidələrində toponimlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /S. N. Əliyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 138 s.

 

Əliyeva Sevinc Orucəli qızı. Füzulinin türkcə "Divan"ının dilinin leksikası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. S. O. Əliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 152 s.

 

Əliyeva Səlmi Saleh qızı. Dildə xitab (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19 /S. S. Əliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 132 s.

 

Əliyeva Sitarə Rəhim qızı. Azərbaycan məhkəmə sənədlərinin dili [Mətn] : filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. S. R. Əliyeva ; BDU.-B., 2002.- 25 s.

 

Əliyeva Sitarə Rəhim qızı. Azərbaycan məhkəmə sənədlərinin dili [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /S. R. Əliyeva; AMEA, Nəsimi ad.Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 123 s.

 

Əliyeva Zahirə Məşədi Ələkbər qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində telekommunikasiya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.:10.02.20. /Z. M. Ə. Əliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2007.- 157 s.

 

Əliyeva Zemfira Musa qızı. Türk dillərində sifətlərin semantik-funksional və struktur təkamülü filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 10.02.06 /Z. M. Əliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 349 s.

 

Əlizadə Afina Cavad qızı. XX əsrin əvvələrində Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /A. C. Əlizadə; Az.EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1997.- 307 s.

 

Əmirbəyov İdris Abbas oğlu. Azərbaycan və Fransız dillərində səstəqlidi sözlər (Müqayisəli-tipologi tədqiqiat təcrübəsi) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 10.02.19. /İ. A. Əmirbəyov;Az.EA Nəsimi ad. Dilcilik Un-ti.-B., 2000.- 131 s.

 

  Əmirov Ziyafət Məsim oğlu. Azərbaycan dilinin formal modellərinin yaradılması və onların əsasında linqvistik prosessorun qurulması: Texnika e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.13.01. /AMEA Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2006- 18 s.

 

Əmirov Ziyafət Məsim oğlu. Azərbaycan dilinin formal modellərinin yaradılması və onların əsasında linqvistik prosessorun qurulması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 05.13.01. /Z. M. Əmirov; AMEA Akad. Ə.İ.Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu, İnformasiya Texniki İn-tu.-B., 2006.- 176 s.  
 

Əmirova Gülarə Abil qızı. Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusinin "Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak" əsəri azərbaycan dili tarixi üçün mənbə kimi (fonetika, leksika) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 10.02.02. /G. A. Əmirova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2004.- 159 s.

 

Əmrahova Mətanət Bəkir qızı. Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsərində qeydə alınmış toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. M. B. Əmrahova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2017.- 147 s. 

 

 

Əsədov Arif Ərrəhman oğlu. Azərbaycan və İngilis dillərində cümlənin aktual üzvlənməsi (mübtəda remaifadəedici kimi) [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /A. Ə. Əsədov; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2003.- 129 s.

 

 

Əsədova Adilə Yaqub qızı. Azərbaycan dilində qrammatik hallar [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /A. Y. Əsədova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 116 s.

 

Əsədova Adilə Yaqub qızı. Azərbaycan dilində qrammatik hallar [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Əsədova Məhəbbət Nəcəf qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində tamalıq budaq cümlələri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.02.19 / M. N. Əsədova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik insti.- B., 2004.- 131 s.

 

Əsədova Sədaqət Kərim qızı. Azərbaycan dilinin Borçalı şivələri (fonetik və qrammatik xüsusiyyətləri) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 57.06.01. S. K. Əsədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2014.- 190 s.

 

Əsgərov Hüseyn Abbas oğlu. Azərbaycan dilində zərgərlik leksikası [Mətn]: Filologiya e.n. а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1995.- 35 s. 

 

Əsgərov Hüseyn Abbas oğlu. Azərbaycan dilində zərgərlik leksikası [Mətn]: filologiya e. n. а. dər. аl.üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /H. A. Əsgərov; AEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1995.- 156 s.

 

Əsgərov Hüseyn Abbas oğlu. Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət leksikası (peşə-sənətlə bağlı) [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /H. A. Əsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B. , 2008.- 319 s

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Türk dillərində zaman formaları və adverbial fel formaları arasında funksional-semantik əlaqələr [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 10.02.06. /M. B. Əsgərov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 151 s.

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Dillərin leksik-qrammatik səviyyədə tədqiqinin linqvo-psixoloji problemləri [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01. M. B. Əsgərov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2014.- 251 s.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. d-ru аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /N. Ə. Əsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B.,2007.- 329 s.

 

Əsgərova Afaq Məmməd qızı. "Oğuznamə" nin leksika və frazeologiyası [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 10.02.01. /Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 168 s.

 

Əsgərova Afaq Məmməd qızı. "Oğuznamə" nin leksika və frazeologiyası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 22 s

 

Əsgərova Xuraman Səlim qızı. Müasir Alman dilində paronimlər və onların struktur-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. X. S. Əsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 145 s.

 

Əsgərova Məhsəti Qasım qızı. Fransız dilinin Azərbaycanda tədqiqi tarixi [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. M. Q. Əsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2014.- 150 s.

 

Əsgərova Rəfiqə Əsgər qızı. Uşaq bağçasının böyük qrupunda uşaqların rabitəli nitqi inkişafı üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. R. Ə. Əsgərova ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 32 s.

 

Əsgərova Rəfiqə Əsgər qızı. Uşaq bağçasının böyük qrupunda uşaqların rabitəli nitqi inkişafı üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. təq. olan dis.: 13.00.02. /R. Ə. Əsgərova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1997.- 141 s.

 

Əsgərova Sevinc İsrafil qızı. Anarın dili [Mətn]: filologiya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /S. İ. Əsgərova; M. Ə. Rəsulzadə adına BDU .- B., 1999.- 169 s.

 

Əsgərova Türkan Mirzə qızı. Nəsimi dilinin frazeologiyası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. T. M. Əsgərova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 164 s.

 

Əskərov Ramiz Baxşəli oğlu. Yusif Balasağunlunun "Qutadğu bilig" poemasında adlar (azərbaycan dili ilə müqayisədə) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. R. B. Əskərov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2004.- 26 s.

 

 Əskərov Ramiz Baxşəli oğlu. Yusif Balasağunlunun "Qutadğu bilig" poemasında adlar (azərbaycan dili ilə müqayisədə) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.02.06 / R. B. Əskərov; AMEA .Nəsimi ad. Dilçilik ins-tu.- B., 2004.- 180 s.

 

 Əskərov Ramiz Baxşəli oğlu. Mahmud Kaşğarinin "Divanü Lüğat-it-türk" əsərinin morfologiyası. [Mətn]: filol. e. d-ru а. dər. аl. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /R. B. Əskərov; BDU. -B., 2008. -266 s.   

 

 Əzizov Elbrus İslam oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası (dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı) [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1990.- 53 s.

 

Əzizova Elnarə Mais qızı. Çarlz Dikkensin əsərlərində yerli kolorit ("Oliver Tvistin macəraları" və "Balaca Dorrit" romanları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.05 / E. M. Əzizova; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B., 2004.- 152 s.

 

Əzizova Pərvinə Əyyub qızı. Sosiolinqvistika: problemlər, metodlar: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA, Nəsimi adına Diçilik İnstitutu.-B., 2005.- 27 səh.

 

Əzizova Pərvinə Əyyub qızı. Sosiolinqvistika: problemlər, metodlar [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /P. Ə. Əzizova; BDU.-B., 2005.- 149 s.

 

Feyziyeva Ruxsara Mirzə qızı. Azərbaycan tarixi romanlarının dilində dialektik leksikası : (1960-1980-cı illərin romanları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. R. M. Feyziyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 161 s.

 

Fərhadov Fərhad Möhsüm oğlu. Frazeoloji birləşmələrin yaranma yolları (Azərbaycan, fransız, ingilis və rus dillərinin materialları üzrə) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /F. M. Fərhadov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 22 s.

 

Fərhadov Fərhad Möhsüm oğlu. Frazeoloji birləşmələrin yaranma yolları (Azərbaycan, fransız və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.09. F. M. Fərhadov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 121 s.

 

Fərrux Pərisa Hadi qızı.İngilis dilçiliyində söz birləşməsi problemi (Azərbaycan dilçiliyi ilə müqayisədə) $h [Mətn] :filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01 P. H. Fərrux ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.,2013-.204 s.
 

Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının dilinin onomastik sistemi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. 10.02.01. /Ə. Ə. Fərzəliyev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 144, [10] s., şək.

 

Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının dilinin onomastik sistemi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 20 s.

 

Fərzəliyeva Mətanət Çərkəz qızı. Azərbaycan dilində fel əsaslarından ad düzəldən qeyri-məhsuldar -q, -k şəkilçisi, onun praforma və derivatları [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /M. Ç. Fərzəliyeva; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti .-B., 1999.- 154 s.

 

Fətullayev Rauf Əbülfət oğlu. Maşın tərcüməsi sistemində Azərbaycan dilində cümlənin formal sintezi alqoritmlərinin yaradılması və tətbiqi [Mətn]: texn. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /R. Ə. Fətullayev; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2009.- 149 s.

 

 

Hacıbəyli Gültəkin Yunis qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə felin növ kateqoriyası (Aktiv və passiv diatezlər və növlər) [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 19. /G. Y. Hacıbəyli; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B , 2010.- 162 s.

 

Hacıyev Akif. Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı (1950-1990-cı illər) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /A. Hacıyev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 124 s.

 

Gözəlova Laura Rəqəm qızı. Müasir Azərbaycan və fransız dillərində inkarlıq kateqoriyası [Mətn]: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 20 s.

 

Hacıyev Asif Xatabala oğlu. Azərbaycan dili morfologiyasının tədrisində tarixi kommentariyalardan istifadə [Mətn]: Pedaqoji e.n. a.dər.iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1994.- 22 s.

 

Hacıyev Asif Xatabala oğlu.  Azərbaycan dili morfologiyasının tədrisində tarixi kommentariyalardan istifadə [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.02. /A. X. Hacıyev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1994.- 174 s.

 

Hacıyeva Aliyə Əvəz qızı. Azərbaycan televiziyasında ictimai-siyasi verlişlərin dili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. A. Ə. Hacıyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Hacıyeva Aygül Ağamusa qızı. Türk və Azərbaycan dillərində gül adları [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 10.02.06. /A. A. Hacıyeva; AMEA, Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2006.- 117 s.

 

Hacıyeva Aygül Ağamusa qızı. Türk və Azərbaycan dillərində gül adları [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Hacıyeva Aytən Kamal qızı. Zoometaforizmlər (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA, Nəsimi adına Diçilik İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Hacıyeva Aytən Kamal qızı. Zoometaforizmlər (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /A. K. Hacıyeva; AMEA, Nəsimi ad. Diçilik İn-tu.-B., 2004.- 212 s.

 

Hacıyeva Aytən Şıxmurad qızı. İngilis dilində görmə və eşitmə prosesi bildirən fellərlə formalaşan birləşmələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5708.01 A. Ş. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 128 s.

 

Hacıyeva Aytən Yunis qızı. Dil sistemində tipoloji sapmalar (aqlütinativ dillərdə flektiv təmayüllü elementlər) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /A. Y. Hacıyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 162 s.

 

Hacıyeva Aytən Yunis qızı. Dil sistemində tipoloji sapmalar(aqlütinativ dillərdə flektiv təmayüllü elementlər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 28 s.

 

Hacıyeva Bənövşə Niyaz qızı. Müasir türk ədəbi dilində feli birləşmələr [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. B. N. Hacıyeva ; AMEA, Z. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə somatik frazeoloji birləşmələr [Mətn] : filol. e. d-ru. e. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.; 10.02.01; /Ə. H. Haciyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2009.- 296 s.

 

Hacıyeva Həqiqət Aslan qızı. Alman dilində xəbərlik kateqoriyası və onun Azərbaycan dilində qarşılığı filol. el. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.; 10.02.19. /H. A. Hacıyeva ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 146 s.

 

Hacıyeva Xavər Dadaş qızı. Dövlət dili və etnodil məsələləri (sosiolinqvistik tədqiqat təcrübəsi) [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /X. D. Hacıyeva; АМЕА, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2004.- 143 s.

 

Hacıyeva Xavər Dadaş qızı. Dövlət dili və etnodil məsələləri (sosiolinqvistik tədqiqat təcrübəsi) : Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.19. /АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Hacıyeva İlhamə Həbib qızı. Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi terminologiyası [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. İ. H. Hacıyeva ; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 26 s.

 

Hacıyeva İlhamə Həbib qızı. Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi terminologiyası [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /İ. H. Hacıyeva; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 148 s.

 

Hacıyeva İlhamə Həbib qızı. Azərbaycanda dil quruculuğu [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /İ. H. Hacıyeva; BDU.-B., 2007.- 263 s.

 

Hacıyeva Kifayət Balay qızı. Leksik təkrarlar mürəkkəb sintaktik bütövü yaradan faktor kimi (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.20. /K. B. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2010.- 21 s.

 

Hacıyeva Kifayət Balay qızı. Leksik təkrarlar mürəkkəb sintaktik bütövü yaradan faktor kimi (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20 /K. B. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dillər Un-ti. -B., 2010. -144 s.

 

Hacıyeva Qalibə Əli qızı. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /Q. Ə. Hacıyeva; Naxçıvan Döv. Un-ti.-Naxçıvan., 2000.- 213 s.

 

Hacıyeva Mətanət Həşim qızı. Azərbaycan dilində hüquq terminlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /M. H. Hacıyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2008.- 137 s.

 

Hacıyeva Mətanət Həşim qızı. Azərbaycan dilində hüquq terminlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /M. H. Hacıyeva; AMEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2008.- 22 s.

 

Hacıyeva Minaxanım Əfqan qızı. Alman danışıq aktında sadə cümlələrin propozitiv və presuppozitiv əlaqələrinin tədqiqi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. M. Ə. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 125 s.

 

Hacıyeva Nailə Nəriman qızı.  Nəsrəddin Rəbğuzinin "Qisəsul-Ənbiya" əsəri və onun dili [Mətn]: filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /N. N. Hacıyeva; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1995.- 453 s.

 

Hacıyeva Natəvan Havar qızı. Müstəqillik dövrləri Azərbaycan ədəbiyyatının dil və üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. N. H. Hacıyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 236 s.

 

Hacıyeva Yeganə Əziz qızı. İran İslam inqilabından sonra Cənubi azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi (1979-2005) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5502.01 Y. Ə. Hacıyeva; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2014.- 188 s.

 

Heydərov Rasim Arif oğlu. Dillərarası əlaqələr və dillərin inkişafı məsələləri [Mətn]: filolo.e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /R. A. Heydərov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 153 s.

 

Hacıyeva Səyyarə Məhəmməd qızı. Sədi Şirazinin "Gülüstan" əsərində tabesiz mürəkkəb cümlələr [Mətn] : filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.08 /S. M. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 161 s., 27 s. əlavə

 

Hacıyeva Tamam Allahverdi qızı. "Oğuznamə" lərdə onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /T. A. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2009.- 129 s.

 

Hacıyeva Təranə İmamverdi qızı. Klassik aşıq poeziyasının üslubi-poetik sintaksisi: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 29 s.

 

Hacıyeva Təranə İmamverdi qızı. Klassik aşıq poeziyasının üslubi-poetik sintaksisi [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /T. İ. Hacıyeva; BDU.-B., 2001.- 145 s.

 

Hacıyeva Təranə İmamverdi qızı. Qloballaşmanın dilə təsirinin linqvopolitoloji problemləri [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /T. İ. Hacıyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. -B., 2008. -293 s.

 

Hacıyeva Ülviyyə Davud qızı. İşlənmə dairəsinə görə fərqlənən söz qrupları : (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19 Ü. D. Hacıyeva ; AMEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2011.- 168 s

 

Hacıyeva Yeganə. Azərbaycan dilində təxəllüslər [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /Y. Hacıyeva; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2001.- 146 s. 

 

Hacızadə Aftab Yaşar qızı. Müasir ingilis dilində İT əvəzliyi ilə başlanan cümlələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20 /A. Y. Hacızadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 126 s. 

 

Haqnəzəri Sima Hüseyn qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə ismin qrammatik kateqoriyaları (Azərbaycan, ingilis və fars dillərinin materialları əsasında ) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /S. H. Haqnəzəri ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 147 s.

 

Heybətov Heybət Hüseynağa oğlu. Cəmaləddin Məhəmməd İbn Əbdülqəni Əl-Ərdəbilinin "Şərhu-L-unmuzəc FI-N-Nəhv"əsəri və onun ərəb dilçiliyində yeri filol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. /H. H. Heybətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 150 s.

 

Heybətov İlham Tofiq oğlu. Alman və Azərbaycan dillərində şəkilçi morfemlərin struktur-semantik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01 İ. T. Heybətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2016.- 155 s.

 

Heydərova Zümrüd Kazım qızı. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının dili və üslubu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. Z. K. Heydərova ; AMEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2016.- 159 s.

 

Həbibli Reyhan Yusif qızı. Onomastik lüğətlərin elmi-nəzəri əsasları və tərtibi prinsipləri: (Azərbaycan onomastikası materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /R. Y. Həbibli; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 182 s.  

 

Həbibova Könül Əzizağa qızı. Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələr və onların üslubi xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /K. Ə. Həbibova; AMEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B,. 2008.- 131 s.

 

Həbibova Sevinc Yusif qızı. Mətbuatda gedən dil prosesləri- leksika: (1970-1990-cı illərin qəzet materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AzEA, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1993.- 24 s.

 

Həmzəyeva Elmira Hüseynağa qızı. Üzeyir Hacıbəyovun əsəsrlərində antronimlər [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /E. H.Həmzəyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2004.- 148 s.

 

Həsənli-Qəribova Şəbnəm Rasim qızı. XI-XII əsrlər Türk dillərinin etnoqrafik leksikası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. Ş. R. Həsənli-Qəribova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 206 s.

 

Həsənov Sərlan Qurban oğlu. Erməni dilində Azərbaycan-Türk mənşəli sözlər (XIII - XX əsrlərin bədii ədəbiyyat materialları və erməni dilinin lüğətlləri əsasında) filol. el. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 10.02.01 /S. Q. Həsənov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 184 s.

 

Həsənova Aidə Ədib qızı. Seyfi sarayinin "Gülüstan" tərcüməsinin dili filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /A. Ə. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2006.- 155 s.

 

Həsənova Aybəniz Bəhmən qızı. Cənubi Azərbaycanın türk (Azərbaycan) oykonimləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /A. B. Həsənova; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.- B., 1999.- 144 s.

 

Həsənova Əsmət Xanış qızı. Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminologiyasının nəzəri əsasları [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /Ə. X. Həsənova; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1994.- 261 s.

 

Həsənova Gülrux Sənhan qızı. Fel zamanlarının müqayisəli tipologiyası: (Azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /G. S. Həsənova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 136 s.

 

Həsənova Nahidə Məqsəd qızı. 1990-2000-ci illər Azərbaycan publisistikası dilinin üslubi xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /N. M. Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi BDU.-B.,2008.- 148 s.

 

Həsənova Nigar Eldar qızı. Azərbaycan dilinin Yevlax şivələrinin leksikası [Mətn] : filol. üzrə fəls.d-ru e al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /N. E. Həsənova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 167 s

 

Həsənova Rəfiqə Ağabala qızı. Azərbaycan dilində leksik normalaşma: Filol. e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.02. Bakı Dövlət Universiteti-B., 2002.- 30 s.  

 

Həsənova Rəfiqə Ağabala qızı. Azərbaycan dilində leksik normalaşma [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /R. A. Həsənova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 115 s.

 

Həsənova Samirə Zakir qızı. Məhəmməd Ağa Şahtaxtlının dilçilik görüşləri filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /S. Z. Həsənova ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu.-Naxçıvan., 2012.- 164 s.

 

Həsənova Sevinc Məhəmməd qızı. Azərbaycan dilindən sistematik kursda felin tədrisi tarixi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. iddiası üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1995.- 26 s

 

Həsənova Sevinc Məhəmməd qızı. Azərbaycan dilindən sistematik kursda felin tədrisi tarixi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. iddiası üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /S. M. Həsənova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1995.- 160 s.

 

Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı.  "Füyuzat" jurnalının dil siyasəti və dili [Mətn]: filol. e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /S. Q. Həsənova; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2007.0- 261 s.

 

Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı. "Füyuzat" jurnalının dil siyasəti və dili [Mətn]: Filologiya e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 42 s.

 

Həsənova Vəfa Çingiz qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlərin müqayisəli-tipoloji özəllikləri (türk və rus dillərinin materialları əsasında) filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /V. Ç. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2010.- 150 s.

 

Həşimova Dürrə Ərəstun qızı. Azərbaycanda Germanistikanın təşəkkülü və inkişafı [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. D. Ə. Həşimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 139 s. 

 

Hümbətov Elçin Həsən oğlu. "Kitabi- Dədə Qorqud" dastanlarının dilində təyini söz birləşmələri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. E. H. Hümbətov ; BDU.-B., 2002.- 34 s.

 

Hümbətov Elçin Həsən oğlu. "Kitabi- Dədə Qorqud" dastanlarının dilində təyini söz birləşmələri [Mətn]: filol.e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /E. H. Hümbətov; BDU.-B., 2002.- 178 s.

 

Hümbətova Şərqiyyə Nüsrət qızı. Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.08. /Ş. N. Hümbətova; Lənkəran Dövlət Un-ti.-B., 2002.- 132 s.

 

Hümmətova Rəhilə Əşrəf qızı. Tovuz rayonu onomastik vahidlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 10.02.01. /R. Ə.Hümmətova; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2005.- 162 s.

 

Hümmətova Rəhilə Əşrəf qızı. Tovuz rayonu onomastik vahidlərinin linqvistik təhlili: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Diçilik İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Hüseynbalayeva Təranə Həsənağa qızı. Klassik və müasir ibri mətnlərinin orfoqrafik xüsusiyyətləri filol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.12. /T. H. Hüseynbalayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 201 s.

 

Hüseynov Balaxan Qaraxan oğlu. Müasir ingilis dilində variativlik (Amerikanizmlər) [Mətn]: filol. е.d-ru а. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /B. Q. Hüseynov; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped.Un-ti.-B., 1995.- 265 s.

 

Hüseynov İslam Əhməd oğlu. Ordubad və Culfa rayonları toponimlərinin və mikrotoponimlərinin linqvistik tədqiqi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 23 s.

 

Hüseynov İslam Əhməd oğlu. Ordubad və Culfa rayonları toponimlərinin və mikrotoponimlərinin linqvistik tədqiqi [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /İ. Ə. Hüseynov; Azərb.Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Naxçıvan, 2005.- 156 s. [146-156] s. əlavə

 

Hüseynov Kamil Səfərxan oğlu. Obrazlılığın linqvistik əsasları : (Azərbaycan dili materialları əsasında) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /K. S. Hüseynov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 151 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Azərbaycan poeziyasının dil və üslub problemləri (1960-80-ci illər) [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 5706.01. M. A. Hüseynov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 336 s.

 

Hüseynov Şaban Qulam oğlu. Azərbaycan dilində qrammatik vahidlərin inkişafı (şəkilçilər) [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5706.01. Ş. Q. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 42 s.

 

Hüseynov Şaban Qulam oğlu. Azərbaycan dilində qrammatik vahidlərin inkişafı (şəkilçilər) [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. Ş. Q. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 236 s.  

 

 Hüseynova Aybəniz Məhərrəm qızı. Azərbaycan ədəbi dilində söz yaradıcılığı: (1980-1990-cı illər) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. /A. M. Hüseynova; AEA, Nəsimi ad. Dilçilk İn-tu.-B., 2000.- 130 s.

 

 Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı. Azərbaycan tatlarının dilinin leksikası (müqayisəli tədqiqat) [Mətn] : filol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01 G. İ. Hüseynova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2016.-321 s.

 

Hüseynova Həcər Emin qızı. S.Vurğunun bədii əsərlərində onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. е. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. H. E. Hüseynova ; BDU.-B., 2002.- 23 s.

 

 Hüseynova Həcər Emin qızı. S.Vurğunun bədii əsərlərində onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. е. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /H. E. Hüseynova; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2002.- 145 s.

 

Hüseynova Həcər Emin qızı. Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri filol. üzrə e. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01. /H. E. Hüseynova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B.,2012.- 52 s.

 

Hüseynova Həcər Emin qızı. Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. H. E. Hüseynova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2009.- 327 s. 

 

Hüseynova Könül Rauf qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunda obrazlı ifadələrin ingilis dilinə tərcümə yolları [Mətn]: filol. e. n. a. dər.al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /K. R. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2007.- 128 s.

Hüseynova Kübra İsmayıl qızı. Tərcümə zamanı emosionallıq - ekspressivlik vasitələrinin verilməsi prinsipləri (sovet dövründə rus-Azərbaycan, Azərbaycan-rus tərcümələrinin təcrübəsi əsasında) [Mətn] filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın аvtoreferatı : 10.02.01 ; 10.02.02. K. İ. Hüseynova ; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2002.- 30 s.

 

Hüseynova Kübra İsmayıl qızı. Tərcümə zamanı emosionallıq-ekspressivlik vasitələrinin verilməsi prinsipləri (sovet dövründə rus-Azərbaycan, Azərbaycan-rus tərcümələrinin təcrübəsi əsasında) [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01; 10.02.02. /K. İ. Hüseynova; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2002.- 153 s.

 

 Hüseynova Mahirə Nağı qızı. Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında filologiya məsələləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /M. N. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2011.- 187 s.

 

Hüseynova Mahirə Nağı qızı. XIX-XX əsr Qərbi Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri (Dərələyəz mahalı üzrə) [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. M. N. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2017.- 343 s.  

 

Hüseynova Mehriban Əlihüseyn qızı. Mətnin sintaktik, semantik və koqnitiv interpretasiyası [Mətn]: filologiya e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19.; 10.02.04. /M. Ə. Hüseynova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2003.- 132 s.

 

Hüseynova Mehriban Əlihüseyn qızı. Mətnin sintaktik, semantik və koqnitiv interpretasiyası: Filologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.19.; 10.02.04. /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2004.- 33 s.

 

Hüseynova Məleykə Eyyub qızı. Ə.Məmmədxanlı və Azərbaycan nəsrində lirik-romantik üslub [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /M. E. Hüseynova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2001.- 133 s.

 

Hüseynova Məleykə Eyyub qızı. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında lirik-psixoloji üslub [Текст] : filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. M. E. Hüseynova ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2011.- 234 s.

 

Hüseynova Natəvan Cahangir qızı. Azərbaycan dili terminologiyasının formalaşması və inkişafı tarixi [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /N. C. Hüseynova; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1994.- 161 s.

 

Hüseynova Rəna Hüseynağa qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində reali və fon sözləri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /R. H. Hüseynova; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2003.- 128 s.

 

Hüseynova Solmaz Nemət qızı. Ərəb ədəbi dilində felin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası [Mətn]: filologiya e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. /S. N. Hüseynova; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2006.- 131 s.

 

Hüseynova Solmaz Nemət qızı. Ərəb ədəbi dilində felin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 10.02.12. /AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.-B., 2006.- 30 səh.

 

Hüseynova Turan Azər qızı. Nazim Hikmətin şeir dilinin leksikası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. T. A. Hüseynova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 207 s.

 

Hüseynova Yeganə Mirzəxan qızı. Uzlaşma əlaqəsinin pozulması hallarının tədqiqi (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5704.01 Y. M. Hüseynova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2014.-117 s.

 

Hüseynzadə Çingiz Muxtar oğlu. Azərbaycan dilində morfoloji norma: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Diçilik İnstitutu.-B., 2005.- 38 səh.

 

Hüseynzadə Çingiz Muxtar oğlu. Azərbaycan dilində morfoloji norma [Mətn]: filologiya e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /Ç. M.Hüseynzadə; Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2005.- 266 s. 

 

Hüseynzadə Jalə Aslan qızı. İqtisadiyyat terminlərinin linqvistik təhlili (Azərbaycan və ingilis dili materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. J. A. Hüseynzadə ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 165 s.

 

Xalıqov Fikrət. Azərbaycan dilinin folklor onomastikası [Mətn]: filol. e. dok. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /F. Xalıqov; AEA Nəsimi ad.Dilçilik İn-tu.-B., 2001.- 275 s.

 

Xamahani Qafar Haşem oğlu. Azərbaycanda və İranda nəşr olunan ingilisdilli qəzetlərin müqayisəli linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01. Q. H. Xamahani; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 158 s. 

 

Xanbabayeva Gülzar Qənbərəli qızı. Azərbaycan və ingilis dillərində nitq və eşitmə feilləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5704.01 G. Q. Xanbabayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 177 s.

 

Xanbutayeva Leyla Musa qızı. Müasir azərbaycan və ingilis dillərində infinitiv (ümumi tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /L. M. Xanbutayeva; Azərb.Dövlət Un-ti.- B., 2004.- 130 s.

 

Xançobani Əhrəncani Əzizə Hüseyn qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə ismi birləşmələr (Orta əsr Azərbaycan, fars və ingilis ədəbi nümunələri əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /Ə. H. Xançobani Əhrəncani ; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.-B., 2010.- 184 s.

 

Xəlili Ələddin Mirxəlil oğlu. Deduktiv maşının biliklər bazasının tərkib hissəsi kimi "Məhdud Azərbaycan dili" nin formal qrammatikasının işlənib-hazırlanması [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 21.; 05. 13. 01. /Ə. M. Xəlili; AMEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 173 s.

 

  Xəlili Məcid Allahverdi oğlu. İranda tibbə aid farsdilli əlyazmaların biblioqrafiyasının və kataloqlarının tərtibi prinsipləri tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.10 /M. A. Xəlili ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2012.- 140 s.

 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Azərbaycan dilində fellərin fono-semantik inkişafı [Mətn]: filol. e. d-ru, a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /B. Ə. Xəlilov; Azərb. Döv. Ped.Un-ti.-B., 2000.- 304 s.

 

Xəlilova Aysel Zahid qızı. Azərbaycan dilində idman leksikası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. A. Z. Xəlilova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2014.- 153 s.

 

Xəlilova Həmidə Əhməd qızı. "Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti"-nin fəaliyyətində ədəbiyyat məsələləri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2001.- 30 s.

 

Xəlilova Həmidə Əhməd qızı. "Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti"-nin fəaliyyətində ədəbiyyat məsələləri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /H. Ə. Xəlilova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2001.- 143 s. 

 

Xəlilova Təranə Əhmədağa qızı. Azərbaycan dilində inşaat terminlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filologiya e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /T. Ə. Xəlilova; AMEA, Nizami ad.Ədəb. İn-tu.- B., 2006.- 158 s.

 

 Xəlilova Təranə Əhmədağa qızı. Azərbaycan dilində inşaat terminlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 21 s.

 

Xəlilzadə Əmir Orucəli oğlu. İran Azərbaycanı dialekt və şivələrində ahəng qanunu [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /Ə. O. Xəlilzadə ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 146 s.

 

Xudaverdiyev Kənan Fərman oğlu. Təkrar bədii mətndə koheziya vasitəsi kimi (ingilis dilinin materialı əsasında) [Mətn] : filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.02.04. /K. F. Xudaverdiyev; Azər. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 149 s.

 

Xudaverdiyev Kənan Fərman oğlu. Təkrar bədii mətndə koheziya vasitəsi kimi (ingilis dilinin materialı əsasında) [Mətn] : Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2005.- 18 səh

 

İbadov Emil İbadulla oğlu. Dildə rəng bildirən sifətlər (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /E. İ. İbadov; AMEA. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 106 s.

 

İbrahimxəlilova Elnurə Bayram qızı. Dildaxili (İntralinqvistik) vahidlər (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /E. B. İbrahimxəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 139 s.

 

 İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu. Suli Fəqih və onun "Yusif və Züleyxa" poeması [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1992.- 22 s. 

 

İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu. Klassik Azərbaycan poeziyasında ideya və mövzu problemləri (XIII əsrədək) [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. doktorluq dis.: 10.01.01. /S. M. İbrahimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 250 s.

 

İbrahimova Aidə Lənkəran qızı. XX əsrdə Azərbaycan leksikoqrafiyasının inkişafı: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 22 s.

 

 İbrahimova Aidə Lənkəran qızı. XX əsrdə Azərbaycan leksikoqrafiyasının inkişafı (1920-1960-cı illər) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /A. L. İbrahimova; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2001.- 145 s.

 

İbrahimova Aytən Fərman qızı. Yunus Emre divanının linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /A. F. İbrahimova; BDU.- B., 2007.- 130 s.

 

  İbrahimova Aytən Fərman qızı. Yunus Emre divanının linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 25 s.

 

 

İbrahimova Nailə Xanməmməd qızı. Çoxdilli terminoloji lüğətlər və onların tərtibi prinsipləri: (Azərbaycan, ingilis, rus, alman və fransız dilləri materialları əsadında) [Mətn]: Filologiya е.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. Bakı Slavyan Universiteti.-B., 2002.- 26 s.

 

İbrahimova Nailə Xanməmməd qızı. Çoxdilli terminoloji lüğətlər və onların tərtibi prinsipləri : (Azərbaycan, ingilis, rus, alman və fransız dilləri materialları əsadında) [Mətn]: filologiya е. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /N. X. İbrahimova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 129 s. 

 

İdrisov Qələmşah Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan dilində təsviri sənət terminləri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Q. S. İdrisov; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 140 s., cədv.

 

İdrisov Qələmşah Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan dilində təsviri sənət terminləri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti..-B., 2007.- 26 s.

 

İmanlı Akif Kazım oğlu. Şərur və İğdır oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. e. d-ru аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 01 /A. K. İmanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 281 s.

 

İmanov Güləhməd Nağı oğlu. Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis. /G. N. İmanov; Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 125 s.

 

İmanova Gülşən Araz qızı. XVIII-XIX əsrlərdə bədii ədəbiyyatda işlənən Azərbaycan toponimik vahidlərin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. G. A. İmanova ; BDU.-B., 2001.- 26 s.

 

İmanova Gülşən Araz qızı. XVIII-XIX əsrlərdə bədii ədəbiyyatda işlənən Azərbaycan toponimik vahidlərin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.02. /G. A.İmanova; Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B , 2001.- 127 s.

 

İsayeva Faidə Davud qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə sifətin leksik-sematik xüsusiyyətləri (Azərbaycan və inqilis dillərinin materialları üzrə) [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /F. D. İsayeva; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B., 2007.- 150 s., sxema

 

İsayeva Faidə Davud qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə sifətin leksik-semantik xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 21 s.

 

İsayeva Günel Rəhman qızı. Karluq qrupu Türk dillərinin frazeologiyası (oğuz və qıpçaq qrupu türk dilləri ilə müqayisədə) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. G. R. İsayeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 175 s.

 

İsayeva Nərminə Həsən qızı. Fel təkrarlarının mətnyaratmaqda rolu (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5714.01. /N. H. İsayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2014.- 26 s.

 

İsayeva Nərminə Həsən qızı. Fel təkrarlarının mətnyaratmaqda rolu (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. N. H. İsayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 129 s.

 

İsayeva Pərvanə Bəkir qızı. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında faciə janrının tədqiqi problemləri [Mətn]: filologiya е. n. аl. d. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08;10.01.03 /P. B. İsayeva; АМЕА, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2002.- 154 s.

 

İsayeva Pərvanə Bəkir qızı. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bədii strukturu və mifopoetik təfəkkür (nəsr və dramaturgiya əsasında) [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5715.01 ; 5716.01. P. B. İsayeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2016.- 231 s. 

 

İsgəndərova Nüşabə Ramiz qızı. Azərbaycan uşaq poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri (1980-2000-ci illər) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. N. R. İsgəndərova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 140 s.

 

İsgəndərova Səbinə Hüsaməddin qızı. "Now", "Then", "Here", "There", "Therefore, "Moreover", və "Furthermore" zərflərinin funksional-praqmatik xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /S. H. İsgəndərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti . -B., 2010. -119 s.

 

 İsgəndərova Şaiqə Həmzə qızı. Azərbaycan dilində felin perifrastik formaları : Filologiya е.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 25 s.

 

 İsgəndərova Şaiqə Həmzə qızı. Azərbaycan dilində felin perifrastik formaları [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /Ş. H. İsgəndərova; Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2002.- 122 s.  

İslamzadə Məsudə İslam qızı. 1960-90-cı illərin Azərbaycan nəsr dili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /M. İ. İslamzadə; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 140 s.

 

İslamzadə Məsudə İslam qızı. 1960-90-cı illərin Azərbaycan nəsr dili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu.-B., 2007.- 22 s.

 

İsmayıl Zülfiyyə Hüseyn qızı. Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /Z. H. İsmayıl ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 150 s.

 

İsmayılov Bilal Bayram oğlu. Kommunikativ sintaksis problemləri (fransız dilinin sadə nəqli cümləsi materialı əsasında, Azərbaycan dili ilə müqayisədə) filol. e. üzrə e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.05.; 10.02.19. /B. B. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2010.- 293 s.

 

İsmayılov Elçin Mirhüseyn oğlu. 1990-cı illərin mətbuat dili: (Müstəqil qəzetlərin dili əsasında)[Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 124 s.

 

  İsmayılov Elçin Mirhüseyn oğlu. 1990-cı illərin mətbuat dili: Müstəqil qəzetlərin dili əsasında [Mətn]: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /АМЕА Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 24 s

 

İsmayılov Pərviz Xosrov oğlu. Kəlbəcər rayonunun onomastik vahidlərinin linqvistik təhlili filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 10.02.01. /P. X. İsmayılov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 169 s.

 

İsmayılov Ruslan Şahbaz oğlu. Bədii mətnin strukturunda subyektiv-qiymətləndirici modallıq (ingilisdilli nəsr numunələri əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /R. Ş. İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2007.- 143 s.

 

İsmayılova Afaq İmaş qızı. İngilis dilində önlüklər və onların Azərbaycan dilində ifadəsi [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /A. İ. İsmayılova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 169 s.

 

İsmayılova Afaq İmaş qızı. İngilis dilində önlüklər və onların Azərbaycan dilində ifadəsi: Filologiya е.n.а. dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nin avtoreferatı: 10.02.19 /АМЕА Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2004.- 24 səh.

 

İsmayılova Mirvari Abbas qızı. Azərbaycan dili terminologiyasının linqvistik təhlili: Filologiya e.d.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 54 s.

 

İsmayılova Mirvari Abbas qızı. Azərbaycan dili terminologiyasının linqvistik təhlili [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /M. A. İsmayılova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2001.- 307 s.

 

İsmayılova Rəna Cahangir qızı. İxtisas fakültələrinin birinci kurslarında standart ingilis dili tələffüzünün öyrədilməsinin səmərəli yolları (Azərbaycan dili auditoriyasında) [Mətn]: ped. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. R. C. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 159 s.

 

İsmayılzadə Gülbəniz Məhəmməd qızı. Türk dillərində modallıq və onun leksik yolla ifadə vasitələri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. /G. M. İsmayılzadə; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 130 s., cədv., sxem.

 

İsmixanova Gülxanım Tofiq qızı. Oğuz qrupu Türk dillərində zaman anlayışı bildirən sözlər [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5710.01. G. T. İsmixanova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 26 s.

 

İsmixanova Gülxanım Tofiq qızı. Oğuz qrupu Türk dillərində zaman anlayışı bildirən sözlər [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. G. T. İsmixanova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 160 s.

 

İsrafilova Gülmar Fəxrəddin qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində təkrarlar bədii mətnyaratma vasitəsi kimi (İngilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. G. F. İsrafilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 130 s.

 

İsrafilova Sofiya Fuad qızı. Azərbaycan dilində informatika terminlərinin leksik-semantik təhlili [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /S. F.İsrafilova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 160 s.

 

İsrafilova Sofiya Fuad qızı. Azərbaycan dilində informatika terminlərinin leksik-semantik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Kazımov Cahid İsmayıl oğlu. Mahmud Kaşğarlının "Divanü lüğat-it-türk" əsərində onomastik leksika [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 06. /C. İ. Kazımov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 194 s.

 

Kazımov İsmayıl Babaş oğlu. Axısqa türklərinin dili [Mətn]: Filologiya e.d-ru а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 55 s.

 

Kazımov İsmayıl Babaş oğlu. Axısqa türklərinin dili [Mətn]: filologiya e. d-ru аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /İ. B. Kazımov; BDU.-B., 2002.- 284 s.

 

Kazımova Sevda Aqil qızı. Azərbaycan dilində ingilisdilli sözlərin unifikasiyası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /S. A. Kazımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2012.- 126 s.

 

Kərimli Firəngiz Qabil qızı. 1920-ci illər Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 /F. Q. Kərimli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -155 s.

 

 Kərimov Anar Ramiz oğlu. Müəyyənlik kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.08. /A. R.Kərimov; BDU.-B., 2003.- 150 s. 

 

Kərimov Anar Ramiz oğlu. Hal kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri: tarixi aspektdə filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.08 /A. R. Kərimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2006.- 266 s.  

 

Kərimov İbrahim Qurban oğlu. Alman dilində passiv konstruksiyalar və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri [Mətn]: filologiya е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04; 10.02.01. /İ. Q.Kərimov; Аzərb.Dillər Un-ti- B., 2005.- 133 s.

 

  Kərimov İbrahim Qurban oğlu. Alman dilində passiv konstruksiyalar və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri [Mətn]: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.04.; 10.02.01. /Аzərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2005.- 18 s.

 

Kərimov Kərim Əbülfət oğlu. Çoxdillilik şəraitində kiçik yaşlı məktəblilərin Azərbaycan dilində şifahi nitq inkişafının psixolinqvistik və didaktik əsasları [Mətn]: pedaqoji e.d. a.dər.almaq üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02. /K. Ə.Kərimov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1994.- 339 s.

 

Kərimova Dinar Durmuş qızı. Məmməd Arazın poeziya dili (Leksika, frazeologiya) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. D. D. Kərimova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2014.- 157 s.  

 

Kərimova Firuzə Rəhim qızı. Əmtəəşünaslıq mətnlərinin Azərbaycan dilində üslubi səciyyəsi və onların ingilis dilinə tərcümə prinsipləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /F. R. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2008.- 159 s.

 

Kərimova İradə Məzahim qızı. Göyçay rayonu toponimlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5706.01. İ. M. Kərimova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 155 s.

 

Kərimova Könül Mahmud qızı. Oğuz qrupu türk dillərində dilçilik terminlərinin müqayisəli tədqiqi [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /K. M.Kərimova; BDU.-B., 2004.- 127 s.

 

Kərimova Şəhla Həsən qızı. Mətnin kommunikativ strukturu (ingilis dilinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. Ş. H. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 139 s.

 

Kərimova Zəkiyyə Abbasəli qızı. Müasir aşıq şerinin dili [Mətn]: filologiya е. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /Z. A. Kərimova; BDU.-B., 2003.- 136 s.

 

Kurnaz Mesut İbrahim oğlu. Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində intensivliyin deyimlərlə (frazeoloji ifadələrlə) təzahürü [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. M. İ. Kurnaz ; Azərb. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2016.- 154 s.

 

Kömürcü Əhmət Dursun oğlu. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə İbn Cəfər mərhələsi [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /Ə. D. Kömürcü; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2006.- 163 s.

 

 Kömürcü Əhmət Dursun oğlu. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə İbn Cəfər mərhələsi [Mətn]: Filol. e. n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AMEA, Akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2006.- 29 s.

Qacarlı Cəmilə Qurban qızı. I Türkoloji qurultayda dil məsələləri [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /C. Q. Qacarlı; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 130 s.

 

Qacarlı Cəmilə Qurban qızı. I Türkoloji qurultayda dil məsələləri [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 20 s. 

 

Qafarova Səidə Məmmədağa qızı. Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında professor Muxtar Hüseynzadənin yeri [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 25 s.

 

Qaibova Rəsmiyyə Səyyaf qızı. Azərbaycan dilində qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /R.S. Qaibova; BDU.- B., 2006.- 109 s.

 

Qaibova Rəsmiyyə Səyyaf qızı. Azərbaycan dilində qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2006 .- 22 s.

 

Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu. Qurani-Kərimin qiraəti və onun linqvistik əsasları: Filologiya е.n.а.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.12. /АМЕА Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu.-B., 2005.- 34 səh.

 

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Egey-Aralıq dənizləri regionunda aborigen dillər problemi (e.ə. I minillik) [Mətn]: filol. e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /Ç. M. Qaraşarlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un- ti.-B., 2009.- 258 s.

Qarayeva Aynur Valeh qızı. Azərbaycan dilində dini və mifoloji leksika [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 A. V. Qarayeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.,2017.- 29 s.

 

Qarayeva Aynur Valeh qızı. Azərbaycan dilində dini və mifoloji leksika [Mətn] : filol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01 A.V. Qarayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt .,2017.- 144 s.

 

Qasımlı Ülviyyə Akif qızı. Azərbaycan dilinin şimal və cənub təzahürləri (sosiolinqvistik təhlil təcrübəsi) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /Ü. A. Qasımlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -120 s.

 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan dilində hərbi leksika (təşəkkülü, inkişafı və sabitləşməsi) [Mətn]: filol. e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /İ. Z. Qasımov; ADU.-B., 2002.- 302 s. 

 

Qasımova Emiliya Vəli qızı. Bədii tərcümədə antroponim və toponimlərin transliterasiyası (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. E. V. Qasımova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 121 s. 

 

Qasımova Xanım Ağasəf qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /X.A.Qasımova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 126 s., cədv.

 

Qasımova Xanım Ağasəf qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri [Mətn]: Filologiya e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik inistitutu.-B., 2007.- 22 s.

 

Qasımova Sevda Bəkir qızı. XIX əsrdə və ХХ əsrin əvvəllərində yaşamış Şamaxı şairlərinin əsərlərində işlənmiş onomastik vahidlərin linqvistik təhlili : Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.01. /АМЕА Nəsimi ad.Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Qasımova Sevda Bəkir qızı. XIX əsrdə və ХХ əsrin əvvəllərində yaşamış Şamaxı şairlərinin əsərlərində işlənmiş onomastik vahidlərin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /S. B. Qasımova; АМЕАNəsimi ad.Dilçilik İn-tu. -B., 2004. - 157 s.

 

Qasımova Zümrüd Yavər qızı. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində bitki adlarının struktur-funksional təhlili [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. Z. Y. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 140 s.

 

Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı. Səhnə nitqinin linqvistik problemləri: ingilis və azərbaycan dilləri əsasında: Filologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.19. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2004.- 66 s.

 

Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı. Səhnə nitqinin linqvistik problemləri: ingilis və azərbaycan dilləri əsasında[Mətn]: filol. e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /M.Y.Qazıyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik Un-ti.-B., 2003.- 315 s.

 

 

Qazıyeva Nəzakət Qurban qızı. Azərbaycan ədəbi dili normalarının formalaşmasında dialektlərin rolu: Filolgiya е.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 26 s.

 

Qazıyeva Nəzakət Qurban qızı. Azərbaycan ədəbi dili normalarının formalaşmasında dialektlərin rolu [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /N.Q.Qazıyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 166 s.

 

 

Qazıyeva Sevil Qurban qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində neft terminlərinin linqvistik təhlili, onların formalaşmasında tərcümənin rolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /S. Q. Qazıyeva; ADU.- B., 2006.- 142 s.

 

Qazıyeva Sevil Qurban qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində neft terminlərinin linqvistik təhlili, onların formalaşmasında tərcümənin rolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.20. /Bakı Slavyan Universiteti.-B., 2006.- 17 s.

 

Qədimaliyeva Aynur Famil qızı. Qazi Bürhanəddinin dilinin leksikasi[Mətn]: filologiya е.n.а. dər.а.üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.01. /A.F. Qədimaliyeva; AMEA, Nəsimi adına dilçillk İnstitutu.- B., 2007.- 151 s.

 

Qədimalıyeva Aynur Famil qızı. Qazi Bürhanəddinin dilinin leksikası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Qədimova Əminə Baba qızı. Uşaq baxçalarının böyük qrupunda uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsində folklor nümunələrindən istifadə üzrə işin təşkili [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1996.- 25 s.

 

Qədimova Əminə Baba qızı. Uşaq bağçalarının böyük qrupunda uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsində folklor nümunələrindən istifadə üzrə işin təşkili [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02. /Ə. B. Qədimova;
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1995.- 147 s. 

 

Qədimova Həqiqət Kərim qızı. Müasir Azərbaycan dilində qoşulma konstruksiyalar [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:10.02.10. /H. K.Qədimova; AMEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 135 s.

 

Qədimova Həqiqət Kərim qızı. Müasir Azərbaycan dilində qoşulma konstruksiyalar: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 10.02.10. /AMEA, Nəsimi adına dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 21 səh.

 

Qədimova Məryəm Qədim qızı. İsimlərin leksik-semantik inkişafı (Azərbaycan və rus dilləri materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. M. Q. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 133 s. 

 

Qəhrəmanova Çinarə Məhəmməd qızı. S. Rəhimovun əsərlərində dialektizmlərin linqvistik xüsusiyyətləri ("Saçlı" romanı və hekayələri əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. Ç. M. Qəhrəmanova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2014.- 187 s. 

 

Qəhrəmanova Sevil Ayaz qızı. Müasir fransız dili leksikasının zənginləşməsində italyan dilindən alınan sözlərin rolu [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5709.01 S. A. Qəhrəmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B.,2014.-123 s.

 

Qəmbərov Vaqif Ağasəf oğlu. Müasir ingilis dilində ismin kəmiyyət formalarının kontekstual-funksional təhlili [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /V. A. Qəmbərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2008.- 147 s.

 

Qəribli Aysel Nizami qızı. XIX əsr Qərbi Azərbaycan təriqət şeirinin lüğət tərkibi [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5706.01 A. N. Qəribli; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2017.- 133 s.

 

Qəribova Aysel Əkrəm qızı. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (XVI əsrin sonu-XVII əsr) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 A. Ə. Qəribova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 157 s.

 

Qəribova Jalə Əhməd qızı. Azərbaycan dilində kəmiyyət kateqoriyasının ifadə üsulları (tarixi-müqayisəli tədqiqat) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.02.06. /J. Ə. Qəribova; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1994.- 170 s.

 

Qəribova Mehbarə Niftulla qızı. İxtisas fakültələrinin aşağı kurslarında alman dilinin tədrisində interaktiv metodlardan istifadə [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. M. N. Qəribova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 178 s.

 

Qocayeva Leyla Vəli qızı. Oğuz qrupu türk dillərində-sa,-sə şəkilçili budaq cümlələr [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.02.06. /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 149 s. 

 

Qocayeva Şükufə Kamran qızı. Dildə Tabu hadisəsi [Mətn] : filol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01 Ş. K. Qocayeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2016.- 140 s.

 

Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu. Müasir İngilis dilində mürəkkəb sifətlərin struktur-morfoloji təhlili və tamformalaşma xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /C.K.Quliyev; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2006.- 136 s.

 

Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu. Müasir İngilis dilində mürəkkəb sifətlərin struktur-morfoloji təhlili və tamformalaşma xüsusiyyətləri [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2006.- 22 s.

 

Quliyev Elman İsmayıl oğlu. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın fars divanında türk sözləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.5710.01 E. İ. Quliyev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2017.- 158 s.

 

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /Ə.A.Quliyev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2002.- 364 s.

 

Quliyev Heydər İzzət oğlu. Deskriptivizm cərəyanı və onun dilçiliyin inkişafında rolu [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /H. İ. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2009.- 130 s.

 

Quliyev İlkin Etibar oğlu. Qazi Bürhanəddin dilinin sintaksisi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /İ. E. Quliyev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilk İn-tu.-B., 2008.- 157 s.

 

Quliyev Qadir Allahverdi oğlu. Müasir alman dilində modal fellərin funksional-semantik təhlili və onların azərbaycan dilində ifadə vasitələri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /Q.A.Quliyev; Azərb.Dillər Un-ti.-B., 2003.- 135 s.

 

Quliyev Nofəl Şahlar oğlu. Nitq mədəniyyəti və ədəbi dilin normaları (KİV materiallarının dili əsasında) filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /N. Ş. Quliyev ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.- 2012.- 124 s.

 

Quliyev Nofəl Şahlar oğlu. Nitq mədəniyyəti və ədəbi dilin normaları (KİV materiallarının dili əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01. /N. Ş. Quliyev ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B.- 2012.- 24 s.+

 

Quliyev Telman Ziyatxan oğlu. Azərbaycan ədəbi dilində terminoloji yeniləşmə prosesi (1920-90-cı illər) [Mətn]: filol. e. dr-u. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /T. Z.Quliyev; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B . , 2005. - 262 s.

 

Quliyev Telman Ziyatxan oğlu. Azərbaycan ədəbi dilində terminoloji yeniləşmə prosesi (1920-90-cı illər) [Mətn]: Filologiya e.dr-u.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 38 s.

 

Quliyev Teyyub Arıx oğlu. İltisaqi dillər və dil qohumluğu məsələsi: (Altay dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /T. A.Quliyev; AMEA. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2003.- 153 s. 

 

Quliyev Tofiq Səfər oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində idiomatiklik və idiomların transformasiya yolları filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20 /T. S. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2012.- 146 s.

 

Quliyeva Aida İsfəndiyar qızı. XIX əsr dövri mətbuatında işlənən onmastik vahidlərin tarixi-linqvistik təhlili: ("Əkinçi" qəzetinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /A. İ.Quliyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 160 s.

 

Quliyeva Aida İsfəndiyar qızı. XIX əsr dövri mətbuatında işlənən onmastik vahidlərin tarixi-linqvistik təhlili: ("Əkinçi" qəzetinin materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2006 .- 23 s.

 

Quliyeva Esmira Allahverdi qızı. Azərbaycan toponimiyasında paralellik [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /AEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1994.- 135 s.

 

Quliyeva Əfsanə Nəsimi qızı. Müasir türk və Azərbaycan dillərində iqtisadiyyat terminləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. Ə. N. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 161 s. 

 

 Quliyeva Xalidə Pənah qızı. Azərbaycan dilinin leksikoqrafiyası (1990-2000-ci illər) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 X. P. Quliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2015. 28, [1] s.

 

Quliyeva Qətibə Vaqif qızı. "Xuastuanift"in ("Manixeylərin tövbə duası") dili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. Q. V. Quliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 145 s.

 

Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı. Əhməd Cəfəroğlunun dilçilik görüşləri [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq.ol. dis.: 10.02.01. /M. A. Quliyeva; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2008.- 184 s.

 

Quliyeva Məhin Məmməd qızı. Azərbaycan dilində eyniköklü sinonimlər [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /M. M. Quliyeva; AEA İ.Nəsimi ad. Dililik İn-tu.-B., 1994.- 197 s.

 

Quliyeva Məftunə Malikəjdər qızı. Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /M. M. Quliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

Quliyeva Məftunə Malikəjdər qızı. Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.02.19. /M. M. Quliyeva ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 23 s.

 

Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı. Azərbaycan dilində sintaktik transformasiya [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis. /M. H. Quliyeva; Azərb. Resbub. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Döv. Un-ti.-B.,2008.- 139 s. cədv.

 

Quliyeva Yaqut Sabir qızı. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-türk" əsərində oğuz leksikası [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /Y. S. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 174 s.

 

Quliyeva Zenfira Mürsəl qızı. İngilis dilində samit birləşmələrinin kombinator təhlili (Azərbaycan dili ilə müqayisədə) [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.04., 10.02.01. /Z.M. Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2008.- 159 s., [116] s. şək., cədv.

 

Quliyeva Zülfiyyə Boris qızı. Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və yer adlarının üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 Z. B. Quliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2017.- 24 s.

 

Qulubəyli Şirməmməd. Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində felin qayıdışlıq kateqoriyası [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Ş. Quliyev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 150 s.

 

Qulubəyli Şirməmməd Qüdrət oğlu. Müasir Azərbaycan və İngilis dillərində felin qayıdışlıq kateqoriyası [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.01.; 10.02.04. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 22 s. 

 

Qurbanov Vaqif Tapdıq oğlu. Azərbaycan dilinin təlimində fəndaxili əlaqələrdən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5801.01. V. T. Qurbanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2015.- 40 s.

 

Qurbanov Vaqif Tapdıq oğlu. Azərbaycan dilinin təlimində fəndaxili əlaqələrdən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. V. T. Qurbanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 270 s.

 

Qurbanova Aytən Aydın qızı. Orta əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində vasitəsiz və vasitəli nitq [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /A. A. Qurbanova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1997.- 125 s.

 

Qurbanova Fidan Afad qızı. Antroponimiyanın əsasları (Azərbaycan, ingilis və alman dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01 ; 5708.01 F. A. Qurbanova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2010.-313 s.

 

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Oğuz qrupu türk dillərində əvəzliklər və onların mətn yaranmasında rolu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. G. İ. Qurbanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 125 s.

 

Qurbanova İlahə Məhəmməd qızı. Azərbaycan dili dialekt və şivə leksikasının etnolinqvistik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01 İ. M. Qurbanova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2014.- 192 s.

 

Qurbanova Lalə Qədir qızı. Dilin leksik sistemində terminoloji leksikanın yeri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /L. Q. Qurbanova; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 153 s.

 

Qurbanova Lalə Qədir qızı. Dilin leksik sistemində terminoloji leksikanın yeri: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Qurbanova Sevil Elçin qızı. Müasir ingilis dilində arzu və güman bildirən fellər və onların semantik-qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. S. E. Qurbanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 135 s.

 

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu. Azərbaycan mətnlərinin avtomatik işlənməsi sistemi [Mətn]: filologiya e. d-ru а.dər.а. üçün təq. ed.dis.: 10.02.06; 10.02.19. /M. Ə.Mahmudov; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Nəsimi adına Dillçilik İn-u.-B., 1992.- 271 s..  

 

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu. Azərbaycan mətnlərinin avtomatik işlənməsi sistemi [Mətn]: Filologiya e. d-ru а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06; 10.02.19. /AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1994.- 64 s., sxem.

 

Mahmudova Gülnur Yaqub qızı. Ərəb ədəbi dilində sinonimiya [Mətn]: filologiya e.n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. /G.Y. Nahmudova; BDU.- B., 2005.- 158 s.

 

Mahmudova Gülnur Yaqub qızı. Ərəb ədəbi dilində sinonimiya [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.12. /AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.-B., 2005.-23 s.

 

Mahmudova Qətibə Çingiz qızı. Qıpçaq qrupu Türk dillərinin frazeologiyası [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 163, [22] s.

 

Mahmudova Qətibə Çingiz qızı. Qıpçaq qrupu Türk dillərinin frazeologiyası [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B.,2007.- 26 s.

 

   Mahmudova Leyla Həsən qızı. Fars və Azərbaycan dillərində təktərkibli cümlələr [Mətn]: filologiya е.n.а.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.19. /L. H. Mahmudova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1997.- 151 s.

 

 

 Mahmudova Rəna Dursunəli qızı. Azərbaycan dilində şəkilçilərin omonimliyi [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /R. D.Mahmudova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1996. -145 s.

 

 

Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı. Təyin əvəzlikləri: semantik-funksional xüsusiyyətlər: (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e. n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.19. /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2008.- 134 s.

 

 Mahmudova Təranə Ələddin qızı. Rus dilindən Azərbaycancaya tərcümənin nəzəri problemləri: İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi əsasında [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /T. Ə.Mahmudova; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 194 s.  

 

Maqsudov Elbəyi Sadıq oğlu. Azərbaycan və türk dilinin müqayisəli tədrisinin tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə təsiri: (Ali məktəblərin filologiya fakültələrində) [Mətn]: ped. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13 00.02. /E. S. Maqsudov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2007.- 259 s.

 

Manafov Namaz Rizvan oğlu. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində köməkçi nitq hissələri [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.06 N. R. Manafov ; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.,1995.- 34 s.

 

Manafov Namaz Rizvan oğlu. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində köməkçi nitq hissələri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq.ed. dis.: 10.02.06. /N. R. Manafov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1995.- 151 s.

 

 Mehdi Toğrul Niyazi oğlu. Azərbaycan dilçiliyində ümumi dilçiliyin paradıqmaları və texnologiyaları [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /T. N. Mehdi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2010.- 156 s.

 

Mehdiyeva Aydan Əli qızı. Müasir Azərbaycan və ərəb dillərində qoşa sözlər: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 28 s.

 

Mehdiyeva Aydan Əli qızı. Müasir Azərbaycan və ərəb dillərində qoşa sözlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq.ol. dis.: 10.02.19. /A.Ə. Mehdiyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2001.- 296 s.

 

Mehdiyeva Esmira Qurbanəli qızı. Azərbaycan dilində terminoloji alınmaların assimilyasiyası [Mətn]: filol. e n. al. dər .a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /E.M. Mehdiyeva; Azərbaycan Dillər Un-ti.-B., 2005.- 139 s.

 

Mehdiyeva, Esmira Qurbanəli qızı. Azərbaycan dilində terminoloji alınmaların assimilyasiyası [Mətn]: filol. e n. al. dər .a. üçün təq. ed. di-nın avtoreferatı.: 10.02.20. /E.M. Mehdiyeva; Azərbaycan Dillər Un-ti.-B., 2005.- 20 s.

 

  Mehdiyeva Esmira Mahmud qızı. İngilis dilində felli frazeoloji birləşmələr və onların Azərbaycan dilində ifadəsi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /E.M. Mehdiyeva; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- B., 2004 . -117 s.

 

Mehdiyeva Esmira Mahmud qızı. İngilis dilində felli frazeoloji birləşmələr və onların Azərbaycan dilində ifadəsi: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın aftoreferatı: 10.02.19. /AMEA, Nəsimi adına dilçilik institutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Mehdiyeva Gülşən İsa qızı. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində hərbi komanda və etiketlərin praqmatik, struktur və fonetik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. G. İ. Mehdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 150 s.

 

Mehdiyeva Yeganə Famil qızı. Mirzə İbrahimovun dilçilik görüşləri [Mətn]: filologiya e.n.a.dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dis.: 10.02.02. /Y. F.Mehdiyeva; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. -B., 1998. -183 s.

 

Mehrəliyeva Jalə Fuad qızı. İngilis dili fakültələrinin aşağı kurslarında sərbəst söz birləşmələri tədrisinin imkan və yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. J. F. Mehrəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 140 s.  

 

Mədətova Reyhan Qaraş qızı. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində məsdər [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /R. Q. Mədətova; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1997.- 142 s.

 

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya dili: Azərbaycan televiziyasının materialları əsasında (1990-2002-ci illər): Filologiya e.d.-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı : 10.02.01; 10.01.10. AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.-B., 2004.- 35 s.

 

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya dili. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının materialları əsasında (1990-2002-ci illər) [Mətn]: filologiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 10.02.01; 10.01.10. /Q. M. Məhərrəmli; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2004.- 310 s.

 

 

Məhərrəmov Baba Balaca oğlu. Türk və Azərbaycan dillərində ümumi isimlərin semantik diferensiallaşması [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 10.02.06. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 29 s.

 

Məhərrəmov Baba Balaca oğlu. Türk və Azərbaycan dillərində ümumi isimlərin semantik diferensiallaşması [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /B. B. Məhərrəmov; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu .- B., 1999.- 140 s.

 

Məhərrəmova Xuraman İbniyəmin qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii əsərlərin dilində işlənən oronimlərin semantik və üslubi xüsusiyyətləri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /X. İ.Məhərrəmova; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1999.- 169 s.

 

Məhərrəmova Suğra İbrahim qızı. Sosial fərqlərin tərcümədə adekvatlığı problemi [Mətn] : filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20 /S. İ. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2007.- 128 s.

 

Məhərrəmova Vəfa Eldar qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə leksik paralelizm (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5704.01. V. E. Məhərrəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2015.- 167 s.

 

Məlikova Şəfəq Əliş qızı. Tərkibində bitki adları olan frazeoloji birləşmələr (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. Ş. Ə. Məlikova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 125 s.

 

Məmmədbəyli Aysel İlqar qızı. Bədii diskursun koqnitiv strukturunda mədəni freymlərin rolu (ingilis dili materialı əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5708.01 A. İ. Məmmədbəyli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 125 s.

 

Məmmədli Akif Əlavəddin oğlu. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin tarixi abidələri (təsviri və təsnifatı) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 A. Ə. Məmmədli ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu- B., 2016.- 191 s.

 

Məmmədli Nadir Baloğlan oğlu. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlər [Mətn] : filol. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. N. B. Məmmədli ; BDU.-B., 2001.- 60 s.

 

Məmmədli Nadir Baloğlan oğlu. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlər [Mətn] : filologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /N.Məmmədli; Azərbaycan Elimlər akademiyası İ.nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2000.- 292 s.

 

Məmmədli Yaşar Əliş oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminlərin tarixi-müqayisəli təhlili [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /Y. Ə. Məmmədli; Azərbaycan Elimlər Akademiyası İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1995.- 225 s.

 

Məmmədli Yaşar Əliş oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminlərin tarixi-müqayisəli təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1996.- 24 s.

 

Məmmədov Aqşin Minacəddin oğlu. Orxon-Yenisey abidələri və Azərbaycan dili (leksika) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /A.M. Məmmədov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2003.- 209 s.

 

Məmmədov Azad Yəhya oğlu. Mətn yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi [Mətn]: filol. e. d-ru. al. dər. a .üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /A.Y. Məmmədov; ADU.-B., 2002.- 229 s.

 

Məmmədov Elçin Məhəmməd oğlu. Nəsiminin leksikası oğuz dilləri konstektində (türk mənşəli ümumi isimlər və fellər əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al .dər.a. üçün təq.ol. dis.: 10.02.06. /E Məmmədov; AMEA. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2004.- 134 s.

 

Məmmədov İsmayıl Oruc oğlu. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası [Mətn]: filologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /İ. O. Məmmədov; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1992.- 345 s. 

 

Məmmədov İsmayıl Oruc oğlu. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1993.- 64 s.

 

Məmmədov Mədət Veysəl oğlu. "Şühədanamə"nin leksikası [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq.ol. dis.: 10.02.06. /M. V. Məmmədov; Azərbaycan Elimlər Akademiyası İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1993.- 148 s. 

 

Məmmədov Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları [Mətn]: filol. e. d-ru.al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /M.Ə. Məmmədo9v; BDU. -B., 2006. -284 s.   

 

Məmmədov Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları [Mətn]: Filologiya e.d.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 21s.

 

Məmmədov Nəsrulla. Qurani-Kərimin orfoqrafik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. е. n .аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.17. /N.Məmmədov; BDU.-B., 2001.- 178 s. 

 

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu. Qurani-Kərimin üslubu filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. /N. N. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 290 s.

 

 

Məmmədov Ramiz Fəsi oğlu. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində hərbi terminlərin inkişafı [Mətn]: filol. е. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /R.F. Məmmədov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.-B., 2004.- 134 s.

 

Məmmədov Ramiz Fəsi oğlu. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində hərbi terminlərin inkişafı [Mətn]: Filologiya е.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı : 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Məmmədov Şahlar Xudakişi oğlu. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayonu şivələri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /Ş. X. Məmmədov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2003.- 169 s.

 

Məmmədov Vüqar İkram oğlu. "Dastani - Əhməd Hərami" poemasının dili və üslubu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /V. İ.Məmmədov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2002.- 168 s.

 

Məmmədov Vüqar İkram oğlu. "Dastani-Əhməd Hərami" poemasının dili və üslubu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 30 s.

 

Məmmədov Vüqar İnqilab oğlu. Fars dili qrammatikası terminləri: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.08. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 25 s.

 

Məmmədov Vüqar İnqilab oğlu.  Fars dili qrammatikası terminləri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.08 /V. İ. Məmmədov; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2000.- 146 s.

 

Məmmədova Afaq Cəbrayıl qızı. "Dədə Qorqud kitabı"nın leksikası [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /A. C. Məmmədova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 55 s.

 

Məmmədova Afaq Cəbrayıl qızı. "Dədə Qorqud Kitabı" nın leksikası [Mətn]: Filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Məmmədova Almas İbadulla qızı. Ana dili təlimi prosesində kiçik yaşlı məktəblilərin milli ruhda tərbiyə edilməsi üzrə işin təşkili [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /A. İ. Məmmədova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu. -B., 1998. -148 s.

 

Məmmədova Aygün Şahnəzər qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə dəqiqləşdirici cümlə üzvləri (Azərbaycan, ingilis və rus dili materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. A. Ş. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 220 s.

 

Məmmədova Aynur Sabir qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" motivli çağdaş bədii ədəbiyyatın dili və üslubu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. A. S. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 153 s.

 

Məmmədova Bənövşə Güloğlan qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində internet mətnlərinin praqmatikası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. B. G. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2016.- 139, [37] s.

 

Məmmədova Elmira Fəxrət qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud"da frazeoloji birləşmələrin struktur modelləri filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /E. F. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 149 s.

 

Məmmədova Elmira Fəxrət qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud"da frazeoloji birləşmələrin struktur modelləri [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /E. F. Məmmədova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 23 s.

 

Məmmədova Elnarə Adil qızı. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it Türk" əsərində feil [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5710.01. E. A. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 27 s.

 

Məmmədova Elnarə Adil qızı. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it Türk" əsərində feil [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. E. A. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 150 s.

 

Məmmədova Gülbəniz Sədulla qızı. Fransız və Azərbaycan dillərində bitki adlarının linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. G. S. Məmmədova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Məmmədova Xuraman Rəhman qızı. İngilis dilinin leksik inkişafında etnoqrafik fonun rolu [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01 X. R. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2016.- 153 s.

 

Məmmədova Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı. Nəsimi dilinin dialekt leksikası [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Q. G.Məmmədova; АМЕА Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 148 s.  

 

Məmmədova Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı. Nəsimi dilinin dialekt leksikası [Mətn]: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /АМЕА. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 21 s.

 

Məmmədova Mələk Hidayət qızı. Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində leksik-semantik dəyişmələr (Arxanizmlər əsasında) [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /M. H. Məmmədova; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2002.- 136 s.

 

Məmmədova Nailə Kamil qızı. Azərbaycan dilində fel şəkillərinin semantikası [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /N. K. Məmmədova; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 193 s.

 

Məmmədova Natəvan Havar qızı. Rəsul Rzanın dili və sərbəst şerin dili məcəlləsi [Mətn]: filol. е. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. N. H. Məmmədova ; BDU.-B., 2002.- 26 s.

 

Məmmədova Natəvan Havar qızı. Rəsul Rzanın dili və sərbəst şeirin dili məsələsi [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /N. H. Məmmədova; BDU.-B., 2002.- 172 s.

 

Məmmədova Nərminə Yaqub qızı. Müasir Türk ədəbi dilində işlənən ingilis və fransız mənşəli sözlər filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06 /N. Y. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 160 s.

 

Məmmədova Pərvin İsmayıl qızı. Mustafa Kamal Atatürkün dil siyasəti [Mətn]: filologiya e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 10.02.19. /P. İ. Məmmədova; Bakı Dövlət Universiteti .- B., 2004. - 179 s.

 

Məmmədova Rəhilə Mirzəli qızı. Dialoji və monoloji nitqin psixoloji-linqvistik əsasları (Azərbaycan dili materialları əsasında) [Mətn] filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. R. M. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 128 s.

 

Məmmədova Rəna Məmməd qızı. Azərbaycan dilində fonetik qənaət [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01 R. M. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 144 s.

 

Məmmədova Samirə Cavanşir qızı. Diskursun koherentliyində adversativlik və additivizm (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn] :filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01 S. C. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 131 s.

 

Məmmədova Sevinc Balahüseyn qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə canlılıq-cansızlıq kateqoriyası filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /S. B. Məmmədova ; AMEA , İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 122 s.

 

Məmmədova Svetlana Nəsib qızı. Azərbaycan dilində xörək adları [Mətn]: Filologiya e.n.a.dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.02. /Azərbaycan Elimlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnistitutu .-B., 1999.- 144 s.

 

Məmmədova Vüsalə Yusif qızı. Şaquli hərəkət bildirən fellərin semantik təhlili (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. V. Y. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 128 s.

 

Məmmədova Zemfira Şahnəzər qızı. Bədii mətndə xarakteroloji nitq və onun ifadəsi problemləri filol. üzrə elm. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /Z. Ş. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 239 s.

 

Mənsimzadə Sevinc Akif qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə hərəkət felləri əsasında yaranan frazeologizmlər (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /S. A. Mənsimzadə ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2012.- 143 s.

 

Mikayılova Əzizə Nurqələm qızı. XIX əsrin ikinci yarısinda Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubunun onomastikası (nəsr əsərlərinin əsasında linqvistik tədqiqat) [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Ə. N. Mikayılova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 296 s.  

 

Mikayılova Əzizə Nurqələm qızı.  Azərbaycan dilində ləqəblər (Şamaxı rayonunun materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /Ə. N. Mikayılova; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2001.- 130 s.

 

Mirzəliyeva Məhəbbət Mirzəxan qızı. Türk dilləri frazeologiyasının nəzəri problemləri [Mətn]: filologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /M. M. Mirzəyeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstutu.- B., 1994.- 229 s.

 

Mirzəliyeva Məhəbbət Mirzəxan qızı. Türk dilləri frazeologiyasının nəzəri problemləri [Mətn] : Filologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstutu.- B., 1996.- 41 s.

 

Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər qızı. İqtisadiyyat fakültələrində ingilis dilinin tədrisinin linqvodidaktik problemləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. N. Q. Mirzəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2016.- 191 s.

 

Mirzəyev Elman Savad oğlu. Azərbaycan dili Lənkəran və Astara şivələrinin terminoloji leksikası [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. E. S. Mirzəyev ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 24 s. 

 

Mirzəyev Elman Savad oğlu. Azərbaycan dili Lənkəran və Astara şivələrinin terminoloji leksikası [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /E.S. Mirzəyev; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 140 s.

 

Mirzəyev Həbib Adil oğlu. Azərbaycan dilində kargüzarlıq terminləri: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Mirzəyev Həbib Adil oğlu. Azərbaycan dilində kargüzarlıq terminləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /H. A. Mirzəyev; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu..-B., 2001.- 134 s.

 

Mirzəyeva Nailə Əli qızı. Azərbaycan folklorunun dilində terminoloji səciyyəli etnoqrafik leksika [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. N. Ə. Mirzəyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2014.- 149 s.

 

Möhsüm oğlu Rəhman Purəkbər Xeyavi. Şumer və Ural-Altay dillərinin tarixi- tətbiqi dilləri [Mətn]: Filologiya e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 25 s.

 

Muxtarova Vüsalə Ramiz qızı. Dilin zənginləşməsində sosial-kulturoloji amillərin rolu (İngilis və azərbaycan dilləri materialları əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. di.: 10.02.04. /V. R. Muxtarova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 142 s.

 

Muradov Cavanşir Xankişi oğlu. Tabesizlik əlaqəli söz birləşmələri (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında kontrastiv-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filol. е.n.аl.dər.а.üçün təq. ed. avtoreferatı: 10.02.19. C. X. Muradov; BDU.-B., 2001.- 26 s.

 

Muradov Cavanşir Xankişi oğlu. Tabesizlik əlaqəli söz birləşmələri (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında kontrastiv-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /C. X. Muradov; BDU.-B., 2001.- 109 s.

 

Musayev Mehman Musa oğlu. Türk dillərində tabeli mürəkkəb cümlə [Mətn]: filologiya e.d-ru а.dər.а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06 /M. M. Musayev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1994.- 205 s.

 

Musayeva Kəmalə Rəşid qızı. Misir dialektində felin zaman kateqoriyası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 10.02.12. /K. R. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 158 s.

 

Musayeva Mənzurə İsgəndər qızı. Azərbaycan dilində mülki aviasiya terminlərinin formalaşmasında tərcümənin rolu [Mətn] : filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20 /M. İ. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.-B., 2007.- 133 s.

 

Musayeva Şəhla Avıl qızı. Azərbaycan dilində feili bağlama və onun ingilis dilində ifadə üsulları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5714.01 Ş. A. Musayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 144 s.

 

Mustafayev Füzuli Nəcməddin oğlu. Azərbaycan televiziyasının elm və təhsil verlişlərinin dili [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /F. N. Mustafayev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1997.- 147 s.  

 

Mustafayeva Fəridə Kamil qızı. Müasir Azərbaycan dilində epitetlər [Mətn] : filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /F. K. Mustafayeva; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. -B., 1996. -128 s.

 

Mustafayeva Günel Tofiq qızı. İngilis və Azərbaycandilli bədii mətnlərdə ierarxik struktur [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01 G. T. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B., $c 2016.- 123 .

 

Mustafayeva Saidə Şirzad qızı. Qədim Azərbaycan dilində tayfa dili xüsusiyyətləri (Qıpçaq-Oğuz) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.02.02 / S. Ş. Mustafayev; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2003.- 125 s.

 

Mustafayeva Şövkət Mustafa qızı. Müasir Azərbaycan dilində ingilis dilindən alınma texniki terminlər (1990-2000-ci illər) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01. Ş. M. Mustafayeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2007.- 22 s.

 

Mustafayeva Şövkət Mustafa qızı. Müasir Azərbaycan dilində ingilis dilindən alınma texniki terminlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Ş. M. Mustafayeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2007.- 141 s.

 

Mustafayeva Zəminə Qara qızı. Soyadların yaranması və inkişafı (oğuz qrupu türk dilləri kontekstində) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5710.01 Z. Q. Mustafayeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 145 .

 

Mürsəlova Məlahət Məmməd qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində hərəkətin icra istiqamətini bildirən feli birləşmələrin semantik-qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. old. dis.: 5714.01. M. M. Mürsəlova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 127 s.

 

Müslümova Günay Sədi qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində modallıq intonasiyasının qarşılıqlı-müqayisəli təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5714.01. G. S. Müslümova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 169 s.

 

Nağıyeva Dürdanə Əsəd qızı. Şəhriyarın dili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 10.02.01. /D.Ə.Nağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU.- B., 2006.- 162 s.

 

Nağıyeva Təranə Adil qızı. Azərbaycan və talış dillərində frazeoloji birləşmələrin linqvistik təhlili: (müqayisəli-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /T. A. Nağıyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 161 s.

 

Nəbiyeva Leyla Heydər qızı. Müasir ingilis dilində "if" və "when" bağlayıcılı mürəkkəb cümlələrin sintaktik və semantik təhlili : (Azərbaycan dilinin materialı ilə müqayisədə) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04 L. H. Nəbiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2011.- 118 s.

 

Nəbiyeva Nailə Əsgər qızı. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb isimlər və onların komponental-semantik təhlili [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.; 10.02.01. /N.Ə.Nəbiyeva; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 141 s.

 

Nəbiyeva Nailə Əsgər qızı. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb isimlər və onların komponental-semantik təhlili [Mətn]: Filologiya е.n.а. dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04.; 10.02.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

Nəbiyeva Zöhrə Paşa qızı. Azərbaycan dilində adliq hallı feli birləşmələr [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Z.P.Nəbiyeva; BDU.-B., 2004.- 145 s.

 

Nəbiyeva Zöhrə Paşa qızı. Azərbaycan dilində adliq hallı feli birləşmələr [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Diçilik İnstitutu.-B., 2005.- 23 s.

 

Nəsirova Ramilə Misirxan qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə morfoloji üsulların tipologiyası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. R. M. Nəsirova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2017.- 131 s.

 

Nəzəri Bəqa Kərim Vəliollah oğlu. Törədici qrammatikada semantika problemi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. K. V. Nəzəri Bəqa ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 135 s.

 

  Nəzirli Kamran İsmayıl oğlu. Dövri mətbuatda ingilis mənşəli sözlər və onların alınmasında tərcümənin rolu [Mətn]: filol. е. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /K. İ. Nəzirli; Azərb.Dillər Un-ti.-B., 2003.- 150 s.

 

Nəzərova Adilə Həsən qızı. Azərbaycan dilində fəlsəfə terminlərinin leksik-semantik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5706.01 A. H. Nəzərova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015 - 171 s.

 

Nəzərova Məhruzə Təvəkkül qızı. Kəmiyyət kateqoriyası və onun müxtəlif dillərdə ifadə vasitələri [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /M. T.Nəzərova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2004.- 134 s.

 

Nəzərova Minaxanım Ataxan qızı. Akademik М.Ş.Şirəliyevin türkoloji dilçiliyin inkişafında rolu [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 /M. A.Nəzərova; Аzərb.Dövlət Pedaqoji İn-tu.-B., 2004.- 134 s.

 

Niftəliyeva Fərəh Hüseyn qızı. Azərbaycan dilində dekorativ-tətbiqi sənət leksikası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /F. H. Niftəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. -B., 2007. -162 s.

 

Niftəliyeva Könül Qüdrət qızı. Müasir Azərbaycan mətbuatının tipologiyası [Mətn]: filol.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10. /K. Q. Niftəliyeva; Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi BDU.-B., 2008.- 146 s.

 

Novruzov Məmmədəli Dünyamalı oğlu. Kəmiyyət anlayışının dildə ifadəsi [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19; 10.02.06 / M. D. Novruzov; Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 311 s.

 

Novruzova Nuridə Səməd qızı. Azərbaycan dilində sintaktik bütövlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri: Filol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis: 10.02.02. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti .- B., 1998.- 199 s.

 

Nurəliyeva Fərqanə Nurəli qızı. İngilis dili sait fonemlərinin ritmik-prosodik variativliyi (eksperimental-fonetik tədqiqat) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /F. N. Nurəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2008.- 151 s.

 

Nuriyev Yaşar Alim oğlu. Ekspressivlik və müasir ingilis dilində onun qrammatik ifadə vasitələri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /Y. A. Nuriyev; Azərb. Dillər İn-tu.- B., 2007.- 146 s.

 

Nuriyev Yaşar Alim oğlu. Ekspressivlik və müasir ingilis dilində onun qrammatik ifadə vasitələri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04. /Azərbaycan Dillər Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Nuriyeva Minaxanım Allahşükür qızı. Rus dilində türk sözləri [Mətn]: filol. е. d-ru аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06; 10.02.19. /M.A.Nuriyeva; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2002.- 310 s.

 

Nuriyeva Zəkiyə Aqif qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan boyakarlığında mənzərə janrının inkişafı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01 Z. A. Nuriyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.-130 s.

 

 Orucova Sevər Arif qızı. Dildə konversiya hadisəsi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01 S. A. Orucova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2016.- 147 s.

 

Orucova Şəkər Əbdülkərim qızı. Türk dillərində xitab [Mətn]: filol. e. n. al. dər. al. üçün təq. ed.dis.: 10.02.06. /Ş.Ə. Orucova; AMEA Nəsimi adına Dil-çilik İn-tu.- B., 2006.- 150 s.

 

Orucova Şəkər Əbdülkərim qızı. Türk dillərində xitab [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilimş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Orucova Yeganə Məşədi qızı. Fransız dilində kulinariya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5709.01 Y. M. Orucova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 166 s.

 

Osmanova Flora İsmayıl qızı. Metaforikləşmə dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən amil kimi (Azərbaycan dili materialı əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. F. İ. Osmanova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2014.- 159 s.

 

Özyürək Rasim Vəli oğlu. Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrin dil problemləri [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 39 s.

 

Özyürək Rasim Vəli oğlu. Türkiyə universitetlərindəki azərbaycanlı tələbələrə Türkiyə türkcəsinin öyrədilməsində qarşıya çıxan linqvistik problemlər: (müqayisəli-qarşılaşdırmalı təhlil) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /R. V. Özyürək; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 240 s.

 

Özyürək Rasim Vəli oğlu. Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrin dil problemləri [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2005.- 39 s.

 

Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Azərbaycan antroponimiyasının leksik problemləri filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: /A. M. Paşayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 283 s.

 

Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Azərbaycan antroponimiyasının leksik problemləri [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /A. M. Paşayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 46 s.

 

Paşayeva Günel Baxşeyiş qızı. Azərbaycan dili terminologiyasının inkişafında alınmalar (2000-2010) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. G. B. Paşayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2016.- 154 s.

 

 Pənahlı Sura Tariyel qızı. Prefikslərin morfoloji-semantik xüsusiyyətləri (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01 S. T. Pənahlı ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2017.- 124 s.

 

Pənahova Vəfa Vaqif qızı. Sözün tərkib hissələri: prosodik konstityuentlərin kompozisional semantikası filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04 /V. V. Pənahova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2010.- 164 s. 

 

Piriyeva Lalə Zakir qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalında onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /L. Z. Piriyeva; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1997.- 160 s.

 

Pirnəzərova Gülənbər Məhərrəm qızı. Alman dilində işlənən milli kaloritli leksik vahidlərin Azərbaycan dilində ifadə imkanları [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /G.M.Pirnəzərova; ADU.-B., 2001.- 147 s.

 

Rəcəbova Nərmin Əbülfəz qızı. Qrammatik səviyyədə dilin struktur modelləri [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /N.Ə. Rəcəbova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 143 s.

 

Rəcəbova Nərmin Əbülfəz qızı. Qrammatik səviyyədə dilin struktur modelləri [Mətn]: Filologiya е.n.а.dər.а. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 28 s.

 

Rəcəbova Ramizə Xanəhməd qızı. Azərbaycan dilində fel tərzlərinin ifadə üsulları [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.02.02. /R. X. Rəcəbova; AEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1995.- 227 s. 

 

Rəfibəyli Günay Lətif qızı. İngilis və azərbaycan dillərində feli tərkiblər [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /G. L. Rəfibəyli; AMEA, Nəsimi ad.Dilçilik İn-tu.-B., 2003.- 145 s.

 

Rəhimli Esmiralda Qulamhüseyn qızı. Uilyam Şekspirin "Hamlet" faciəsinin Azərbaycan dilinə tərcümələrində uyğunluq və adekvatlıq problemi filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 10.02.20. /E. Q. Rəhimli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.-B., 2011.- 145 s.

 

Rəhimov Ağarəhim Nüsrət oğlu. Azərbaycan dilindən ibtidai kursda sintaksis üzrə materialın öyrədilməsinin nəzəri və praktik əsasları [Mətn]: ped. e.d-ru a. dər. almaq üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /A. N. Rəhimov; Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1994.- 301 s. 

 

 Rəhimov Mehdi Nizami oğlu. Azərbaycan və ingilis dillərində kimya terminlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /M. N. Rəhimov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 177 s.

 

 Rəhimova Dürdanə Mirzə qızı. Müasir fars dilində Azərbaycan-türk sözləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /D. M. Rəhimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, AEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1998.- 175 s.

 

Rəhman Purəkbər Xeyavi Möhsüm oğlu . Şumer və Ural-Altay dillərinin tarixi- tətbiqi dilləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /R. P X. Möhsüm oğlu; AMEA .-B., 2006. -388 s.  

 

Rəhmanova Suğra Teymur qızı. Azərbaycan toponimləri və onların türk dillərində paralelləri [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /S. T. Rəhmanova; AEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1996.- 143 s.

 

Rıhtım Mehmet Mehmet Celil. Şərq ədəbiyyatında xəlvətilik təsəvvüfi görüşlərinin təşəkkülü və Seyid Yəhya Bakuvi yaradıcılığı: (əlyazma qaynaqları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.02.; 09.00.03 /M.M.Rıhtım; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2005.- 165 s.

 

Rıhtım Mehmet Mehmet Celil. Şərq ədəbiyyatında xəlvətilik təsəvvüfi görüşlərinin təşəkkülü və Seyid Yəhya Bakuvi yaradıcılığı: (əlyazma qaynaqları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02.; 09.00.03 /AMEA, Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2005.- 36 s.

 

Rizai Mirəli Mirqafar oğlu. Farsdilli türk şairlərinin əsərlərində türkizmlər (leksika və frazeologiya) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. M. M. Rizai ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 168 s.

 

Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu. Müasir Türk dilində köməkci nitq hissələri (kecid prosesləri) [Mətn]: filol. e. d-ru.a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /R. Ə. Rüstəmov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU. -B., 1997. -68 s.

 

Rüstəmova Cəmilə Rüfət qızı. Müasir türk və Azərbaycan dillərində diplomatik terminlərin struktur-semantik təhlili [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /C.R. Rüstəmova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 145 s.

 

 Rüstəmova Cəmilə Rüfət qızı. Müasir türk və Azərbaycan dillərində diplomatik terminlərin struktur-semantik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Rüstəmova Səidə Əkbər qızı. Azərbaycan dilçiliyində qrammatika kosepsiyasının inkişaf tarixi: 1920-1960 [Mətn]: filol. e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /S.Ə. Rüstəmova; Azərb. Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2005.- 149 s.

 

 Rüstəmova Səidə Əkbər qızı. Azərbaycan dilçiliyində qrammatika kosepsiyasının inkişaf tarixi [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 18 s.

 

Rzayev Firudin Həsən oğlu. Əlincə çayı vadisi toponimlərində türk layı: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.02. Naxçıvan Dövlət Universiteti.-Naxçıvan., 2003.- 26 s.

 

Rzayev Firudin Həsən oğlu. Əlincə çayı vadisi toponimlərində türk layı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /F.H.Rzayev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 176 s.

 

Rzayeva Reyhan Qüdrət qızı."İn" sözönünün semantikası: koqnitiv-linqvistik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01 R. Q. Rzayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2017.- 130 s.

 

Rzayeva Sevda Ramiz qızı. Frazeoloji birləşmələr və onların tərcümə üsulları (İngilis, rus və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. S. R. Rzayeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2007.- 25 s.

 

Rzayeva Sevda Ramiz qızı. Frazeoloji birləşmələr və onların tərcümə üsulları (İngilis, rus və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) [Mətn]: filol.e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /S. R. Rzayeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 137 s., cədv.

 

Rzayeva Vəfa Cavanşir qızı. Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubu [Mətn] :filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 V. C. Rzayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 132 s.

 

Sadıxova Sevda Muradxan qızı. "Dəbistan" uşaq jurnalının dili [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /S. M. Sadıxova; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 195 s. 

 

Sadıqova Sayalı Allahverdi qızı. Azərbaycan dilində fizika-riyaziyyat terminologiyasının formalaşması və inkişafı [Mətn]: filol. е. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02 /S. A. Sadıqova; AREA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1998.-  371 s.

 

Sadıqova Sevinc Sərhad qızı. Dərələyəz toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /S. S. Sadıqova ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2011.- 170 s.

 

Sadıqova Yaqut Məsim qızı. Çağdaş İngilis və Azərbaycan dillərində substantivləşmə filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.: 10.02.19. /Y. M. Sadıqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Universiteti.-B., 2012.- 120 s.

 

Sadıqova Yaqut Məsim qızı. Çağdaş İngilis və Azərbaycan dillərində substantivləşmə filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.04 : 10.02.19. /Y. M. Sadıqova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 24 s.

 

Sadiq Sonaxanım Hidayət qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik bütövü formalaşdıran leksik və qrammatik vasitələr filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /S. H. Sadiq ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2010.- 135 s.

 

Salamova Səlimə Hüseyn qızı. Uşaq bağçasının kiçik qrupunda oyun prosesində uşaqların lüğətinin zənginləşdirilməsi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1995.- 26 s.

 

Salamova Səlimə Hüseyn qızı. Uşaq bağçasının kiçik qrupunda oyun prosesində uşaqların lüğətinin zənginləşdirilməsi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. H. Salamova; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1995.- 139 s.

 

Salayeva Fidan Vaqif qızı. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya nəzəriyyəsinin inkişafı filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5704.01 /F. V. Salayeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., -2013.- 24 s.

 

Salayeva Fidan Vaqif qızı. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya nəzəriyyəsinin inkişafı [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. F. V. Salayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2013.- 147 s.

 

Salih Savaş Sabri oğlu. Nabi "Divan"ının leksikası [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5710.01. S. S. Salih ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 151 s.

 

Seyidəliyev Nəriman Fərman oğlu. Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /N. F. Seyidəliyev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2007.- 273 s.

 

Seyidov Murad Salamat oğlu. Azərbaycan dilində asemantikləşmiş söz kökləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. M. S. Seyidov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 162 s.

 

Seyidova Aytən Samir qızı. İngilis dilinin bədii diskursunda ifadəlilik fiqurları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. A. S. Seyidova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 118 s.

 

Seyidova Vəfa Mirəhməd qızı. Fransız və Azərbaycan dillərində zoonimik leksikanın funksional xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 10.02.20. V. M. Seyidova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2012.- 167 s.

 

Seyidzadə Bəsti Məhəmməd qızı. İbtidai siniflərdə ana dilinin başqa fənlərlə əlaqəli tədrisi üzrə işin təşkili [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /B. M. Seyidzadə; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1995.- 157 s.

 

Səfərova Ərkinaz Əsəd qızı. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb sözlərin semantik təsnifi [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /Ə. Ə. Səfərova; Azərb. Döv.Dillər İn-tu.-B., 1995.- 160 s.

 

Səfərova Leyla Abbas qızı. Azərbaycanda ingilis dilinin qrammatikasının tədqiqi tarixi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01 L. A. Səfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan., 2015.-143 s.

 

Səlimova Sevinc İbadulla qızı. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində hecanın struktur-prosodik təhlili filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /S. İ. Səlimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2012.- 184 s.

 

Səmədov Bəhruz Adil oğlu. Azərbaycan və İngilis dillərində taksis filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis. : 10.02.19. /B. A. Səmədov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 140 s.

 

Səmədova Kəmalə. Nitq davranışında milli-mədəni xüsusiyyətlər [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /K. Səmədova; AEA, Nəsimi ad. Dilçilk İn-tu.-B., 1996.- 161 s.

 

Səmədova Könül İbrahim qızı. Qərbi Azərbaycan etnotoponimlərinin arealları [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 10.02.01. /K.İ. Səmədova; ADPU.-B., 2004.- 139 s.

 

Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi $h [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis-ya işi Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 165 s.

 

Süleymanov Qurbanəli Rəhman oğlu. Ərəb fonetikasında, leksikoqrafiyasında və orfoqrafiyasında həmzə: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.12. /АМЕА Məhəmməd Füzuli аd. Əlyazmalar İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Süleymanov Qurbanəli Rəhman oğlu. Ərəb fonetikasında, leksikoqrafiyasında və orfoqrafiyasında həmzə [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.12 /Q. R. Süleymanov; AMEA. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu -B., 2004.- 136 s. 

 

Süleymanov Salman Səfərəli oğlu. Ərəb ədəbi dilində fel bablarının quruluş və məna xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. е. n .аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.17. /S.S. Süleymanov; BDU.-B., 2002.- 154 s.

 

Süleymanov Şahismayıl Mahmud oğlu. Azərbaycan dilinin mərasim leksikası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Ş. M. Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2008.- 138 s. 

 

Süleymanov Yusif Əşrəf oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlənin struktur-semantik təhlili [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /Y. Ə. Süleymanov; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2006.- 131 s.

 

Süleymanova İmarət Cavad qızı. Azərbaycan poeziyasında (1990-2000-ci illər) üslubi frazeologiya [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. İ. C. Süleymanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 145 s.

 

Süleymanova Kəmalə Məhəmmədəli qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində bağlayıcıların funksional-semantik xüsusiyyətləri filol. e. üzrə fəls. d-ru. e. dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.; 10.02.01./K. M. Süleymanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2010.- 156 s.

 

Süleymanova Venera Məhəddin qızı. Müasir ingilis dilində privativ fellər və onların semantik-üslubi səciyyəsi [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. V. M. Süleymanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 162 s. 

 

Şabanov Rafiq Mirzəli oğlu. Azərbaycan dili terminologiyasında sinonimlik problemi [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.02. /R. M. Şabanov; Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu. -B., 1998. -192 s.

 

Şahbazova Zemfira Əsgər qızı. Azərbaycan dilində əvəzliklər [Mətn] : filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01 Z. Ə. Şahbazova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 243 s.

 

Şəbani Minaabad Məlahət Qənnad qızı. Dildə ölçü bildirən sifətlərin linqvistik təhlili filol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /M. M. Q. Şəbani ; AMEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 140 s.

 

Şərifova Aysel Kamandar qızı. Ümmi İsanın "Mehri və Vəfa" məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi filol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 10.02.01 /A. K. Şərifova ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn- tu.-B., 2011.- 146 s.

 

Şıxıyeva İlhamə Xalid qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının linqvostatistik xüsusiyyətəri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06., 10.02.19. /İ. X. Şıxıyeva; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1995.- 132 s.

 

Şıxıyeva İlhamə Xalid qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının linqvostatistik xüsusiyyətəri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06., 10.02.19. /AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1995.- 20 s.

 

Şimşek Sait Mehmet Mashar oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mətbuat və osmanlı türkcəsi [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. S. M. Şimşek; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Qafqaz Un-ti.-B., 2015.- 138 s.

 

Şirəliyeva Günay Xəzail qızı. Dil fakültələrinin aşağı kurslarında ingilis dilinin qrammatikasının kommunikativyönümlü tədrisi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. G. X. Şirəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 141 s.

 

Şirinov Səfər Hökməli oğlu. Müasir Azərbaycan dilində fars mənşəli sözlər [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /S. H. Şirinov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 159 s.

 

  Şirinova Gülarə Nüsrət qızı."Koroğlu" dastanının frazeologiyası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01 G. N. Şirinova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 144 s.

 

Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu. Müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik (definitivlik) kateqoriyası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /F. A. Şiriyev; BDU.-B., 2001.- 107 s.

 

Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu. Müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik (definitivlik) kateqoriyası [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. /F. A. Şiriyev; BDU.-B., 2001.- 26 s.

 

Şoai Moctəba Fəthəli oğlu. Şəhriyarın farsca divanının leksikası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5711.01. M. F. Şoai; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2014.- 149 s.

 

Şükürlü Elşən Əlisa oğlu. Köktürk ədəbi dilinin imlası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /E.Ə.Şükürlü; AzMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 177 s.

 

Şükürlü Elşən Əlisa oğlu. Köktürk ədəbi dilinin imlası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

 Şükürov Rafiq Əbil oğlu. Azərbaycan kürdlərinin dilində Azərbaycan alınmaları: (müqayisəli-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: filol. е.n.аl.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /R. Ə. Şükürov; АzEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu B., 1995.- 154 s.

 

Şükürova Təranə Çərkəz qızı. Müstəqillik qazanmış türk dövlətlərinin dillərində termin yaradıcılığının əsas meylləri (Azərbaycan və özbək dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.06. /T.Ç.Şükürova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2006.- 127 s.

 

Şükürova Təranə Çərkəz qızı. Müstəqillik qazanmış türk dövlətlərinin dillərində termin yaradıcılığının əsas meylləri: Azərbaycan və özbək dillərinin materialları əsasında [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.06. /AMEA.-B., 2006.- 24 s.

 

Şükürova Tünzalə Lətif qızı. XIX-XX əsr Gəncə quberniyası (Gəncə və Qazax qəzaları) toponimlərinin tarixi linqivistik təhlili [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /T. L. Şükürova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1997.- 140 s. 

 

Şükürova Tünzalə Lətif qızı. XIX-XX əsr Gəncə quberniyası (Gəncə və Qazax qəzaları) toponimlərinin tarixi linqivistik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1997.- 24 s.

 

Tağıyeva Elnarə İlham qızı. Müasir Azərbaycan dilində "Bir" sayının söz yaradıcılığında rolu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5706.01. E. İ. Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 144 s. 

 

Tağıyeva Sevinc Elmar qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində "Sakitlik" anlayışı bildirən sifətlərin müqayisəli-semantik tədqiqi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04; 10.02.01. /S.E.Tağıyeva; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 153 s.

 

Tağıyeva Sevinc Elmar qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində "Sakitlik" anlayışı bildirən sifətlərin müqayisəli-semantik tədqiqi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.04.: 10.02.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2005.- 18 s.

 

Tağızadə Nuriyyə Əsgər qızı. Azərbaycan mətbuatında ingilis dilindən alınmalar [Mətn]: filol. e. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. N. Ə. Tağızadə ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 25 s.

 

Tağızadə Nuriyyə Əsgər qızı. Azərbaycan mətbuatında ingilis dilindən alınmalar [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 01 /N. Ə. Tağızadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəbcə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2006.- 146 s.

 

Tahirov İlham Mikayıl oğlu. Dildə temporallıq sahəsi (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları üzrə) [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19. /İ. M. Tahirov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 283 s.

 

Tahirov İlham Mikayıl oğlu. Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrində İran mənşəli alınma sözlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /İ. Tahirov; AEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1993.- 160 s. 

 

Tahirov İlham Mikayıl oğlu. Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrində İran mənşəli alınma sözlər [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.02. /AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 1994.- 25 s.

 

Tapdıqov Adil Səməndər oğlu. Mifoloji toponimlər [Mətn] : filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.19 /A. S. Tapdıqov ; ARMEA, Akad. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2009.- 120 s.

 

Tanrıverdiyev Əzizxan Vəli oğlu. Türk mənşəli Azərbaycan antroponimlərinin tarixi-linqvistik tədqiqi [Mətn]: filol. e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /Ə. Tanrıverdiyev; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Uni-ti.-B., 1995.- 283 s.

 

Tarverdiyev Mehman Əliş oğlu. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsərində fel kökü (leksik-qrammatik funksiyası) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.08 /M.Ə.Tarverdiyev; BDU.- B., 2005.- 151 s.

 

Tarverdiyev Mehman Əliş oğlu. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsərində fel kökü (leksik-qrammatik funksiyası) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.02.08 /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Tanriveren Muharrem Mehmet oğlu. İngilisdilli ədəbiyyatdan türk dilinə tərcümələrdə linqvistik adekvatlıq filol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.20. /M. M. Tanriveren ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 125 s.

 

Teymuri Möhsün Hüseyn oğlu. Abbasilər dövründə ərəb dilçiliyinin inkişafında iranlı alimlərin rolu [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. M. H. Teymuri ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2012.- 142 s.

 

Teymurlu Zabitə Məhəmməd qızı. Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində işlənən ortaq sözlər [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 10.02.06. Z. M. Teymurlu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 124 s.

 

Təhməzov Zamiq İltifat oğlu. Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin təsnifi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 02. 01. /Z. İ. Təhməzov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- B., 2008.- 144 s.

 

Təhməzov Zamiq İltifat oğlu. Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin təsnifi [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Z. İ. Təhməzov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2008.- 20 s.

 

Təhməzova Mehriban Məhəmməd qızı. Çağdaş ingilis və Azərbaycan dillərində periferiya fonemlərinin qarşılıqlı-müqayisəli təhlili: (dil tarixinə ekskursla) [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /M.M.Təhməzova; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2003.- 162 s.

 

Vahabova Sara Adil qızı. Elçinin dramlarının dili və üslubu [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. /S. A. Vahabova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 138 s.

 

Vaqif qızı Lamiə. Türk və Azərbaycan dillərində özləşmə prosesinin tarixi (XX əsr) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01 Vaqif qızı, Lamiə ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.,2014.-13.

 

Verdiyev Atəş Ziyad oğlu. Cəbrayıl rayonu toponimləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /A. Z. Verdiyev ; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 169 s.

 

Veysəlova Aynur Hüseyn qızı. Noam Xomskinin dil nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] : filol. e. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /A. H. Veysəlova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2009.- 115 s.

 

Veysəlova Vəfa Fəxrəddin qızı. Uşaq dilinin formalaşması və inkişafı problemləri [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19. V. F. Veysəlova; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2002.- 22 s.

 

Veysəlova Vəfa Fəxrəddin qızı. Uşaq dilinin formalaşması və inkişafı problemləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /V. F. Veysəlova; Azərb. Dil. Un-ti.-B., 2002.- 124 s.

 

Vəliyev Elbrus Əli oğlu. Azərbaycan dilində formadüzəldici şəkilçilər [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. E. Ə. Vəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 139 s.

 

Vəliyev Sevindik İslam oğlu. Oğuz qrupu türk dillərində sadə cümlə [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /S.İ.Vəliyev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 316 s.

 

Vəliyeva Fatimə Mayis qızı. Azərbaycan və ingilis dillərində ornitonim tərkibli frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 ; 5708.01. F. M. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2014.- 24 s.

 

Vəliyeva Fatimə Mayis qızı. Azərbaycan və İngilis dillərində ornitonim tərkibli frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5706.01; 5708.01. F. M. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2014.- 179 s.

 

Vəliyeva Xatirə Xaliddin qızı. Bəxtiyar Vahabzadə poemalarının dili və üslubu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /X. X. Vəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 135 s.

 

Vəliyeva Xəyalə Mirələm qızı. N. Kamal əsərlərinin leksik-semantik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. X. M. Vəliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 127 s.

 

Vəliyeva İradə İbrahim qızı. Bədii ədəbiyyatda üslubi toponimika [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02. İ. İ. Vəliyeva ; BDU. -B., 2002.- 30 s.

 

Vəliyeva İradə İbrahim qızı. Bədii ədəbiyyatda üslubi toponimika [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /İ. İ. Vəliyeva; BDU.-B., 2002.- 141 s.

 

Vəliyeva Kamilə Abdulla qızı. Mətnin avtomatik-sintaktik təhlili və sintezi [Mətn]: filol. e.d-ru a.dər.al.üçün təq. ed. dis.: 10.02.06.; 10.02.19. /K. A. Vəliyeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 1994.- 249 s.

 

Vəliyeva Mehriban Hidayət qızı.  "Kitabi-Dədə Qorqud" un dilində mürəkkəb cümlənin struktur modelləri filol. e. n. a. dər. al. üçün təqd. ed. dis.: 10.02.01 /M. H. Vəliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2011.- 131 s.

 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. Frazeoloji birləşmələrin müqayisəli linqvistik təhlili (İngilis, Azərbaycan və Rus dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. е. d-ru а. dər. аl. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.02.19 ; 10.02.04. N. Ç. Vəliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2004.- 37 s.

 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı.  Frazeoloji birləşmələrin müqayisəli linqivistik təhlili [Mətn]: filologiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 10.02.19. /N. Ç. Vəliyeva; AMEA, Nəsimi ad.Dilçilik inst-tu.-B., 2004.- 301 s. 

 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. Nitq və təfəkkür felləri ilə formalaşan frazeoloji vahidlər (Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e.n.a.dər.al.üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /N. Ç. Vəliyeva; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. -B., 1996. -160 s.

 

Vəliyeva Səbinə Xansuvar qızı. Müasir Azərbaycan dilində söz tərkibinin müəyyənləşməsinin qrammatik-semantik əsası [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru а. dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /S. X. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B , 2009.- 143 s.

 

Yaqubova Təhminə Rasim qızı. Azərbaycan mətbuat dilində alınma sözlər (1990-2000-ci illər) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.02.01. /T. R.Yaqubova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 143 s.

 

Yaqubova Təhminə Rasim qızı. Azərbaycan mətbuat dilində alınma sözlər (1990-2000-ci illər): Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2005.- 22 səh.

 

Yenisoy Xeyriyyə Süleyman oğlu. Tarix boyunca Slaviyan-Türk dil əlaqələri [Mətn]: filol. е. n. а. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.02.19. /X. S. Yenisoy; АEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 1996.- 269 s.

 

Yunusov Arif Rza oğlu. Oğuz qrupu türk dillərində qohumluq terminləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.06. /A. R. Yunusov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.-132 s.

 

Yunusov Arif Rza oğlu. Oğuz qrupu türk dillərində qohumluq terminləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10. 02. 06. /A. R. Yunusov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.,2008.- 24 s.

 

Yunusov Dünyamin Nurqələm oğlu. Müxtəlifsistemli dillərdə mürəkkəb sintaktik vahidlərin variativliyi [Mətn]: filol. e. d-u al. dər. a. üçün təq. ed. dis. 10.02.04.; 10.02.01. /D. N. Yunusov; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2007.- 330 s.

 

Yunusov Dünyamin Nurqələm oğlu. Müxtəlifsistemli dillərdə mürəkkəb sintaktik vahidlərin variativliyi [Mətn]: Filologiya e.d-u a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04.; 10.02.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2007.- 40 s.

 

Yunusova Şölə Əsəd qızı. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində arxaizmlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.01. /Ş.Ə.Yunusova; Azərb. Elmlər Akad.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2005.- 155 s.

 

Yunusova Şölə Əsəd qızı. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində arxaizmlər [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Yunusova Vəfa. Orxon-Yenisey abidələrində şəxs adları [Mətn]: filol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.02.06. /V. Yunusova; Azərbaycan EA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu . -B., 1999.- 160 s.

 

Yusifov Elxan Qəşəm oğlu. Alman dilində inkar prefiksləri və onların funksional-semantik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04. /E. Q. Yusifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 144 s.  

 

Yusifova Aygün Natiq qızı. İngilis dilində məişət leksikasının struktur-semantik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. A. N. Yusifova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 146 s.

 

Yusifova Günel İzzəddin qızı. İngilis dili idiomlarının sintaktik, semantik və koqnitiv xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01. G. İ. Yusifova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2015.- 141 s. 

 

Yusifova Könül Cavanşir qızı. Vilyam Şekspir yaradıcılığında janr formalarının özünəməxsusluğu ("On iki gecə", "Kral Lir" və "Fırtına" pyesləri əsasında) [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /K. C. Yusifova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2008.- 120 s.

 

Yusifova Könül İmran qızı. XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.12. /K. İ. Yusifov; BDU.- B., 2007. - 157 s.

 

Yusifova Könül İmran qızı. XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.12. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Yusifova Nailə Yusif qızı. Azərbaycan paleotoponimlərinin linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01. N. Y. Yusifova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 132 s.

 

Yusifova Nazilə Yusif qızı. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının formalaşmasında və inkişafında professor Ağaməmməd Abdullayevin rolu ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /N. Y.Yusifova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2010.- 187 s.

 

Yusifova Nərgiz Elmir qızı. Azərbaycan toponimlərinin mənşəcə növləri : (linqvistik təhlil) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /N. E. Yusifova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2010.- 185 s.

 

Yusifova Tünzalə Vəli qızı. Koqnitiv dilçilik və kommunikasiya prosesi (İngilis dilinin materialları əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04 /T. V. Yusifova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 153 s.

 

Yusubova Təranə Oqtay qızı. Azərbaycan dilində "Fel+fel" tipli feli birləşmələr [Mətn]: filol. е.n.аl.dər.а. üçün təq. ed. dis-nın аvtoreferatı: 10.02.02. /T. Q. Yusubova; BDU.-B., 2002.- 28 s. 

 

Yusubova Təranə Oqtay qızı. Azərbaycan dilində "fel+fel" tipli feli birləşmələr [Mətn]: filol. е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /T. O.Yusubova; BDU.-B., 2002.- 142 s.

 

Zeynalov Fərman Hüsən oğlu. Dillərin quruluş müxtəlifliyi və ritmik strukturların izomorfluğu problemi: Filologiya e.d.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.04.; 10.02.19. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 57 s. 

 

Zeynalov Fərman Hüsən oğlu. Dillərin quruluş müxtəlifliyi və ritmik strukturların izomorfluğu problemi [Mətn]: filol. e. d. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.02.04.; 10.02.19. /F.H. Zeynalov; Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2001.- 325 s. 

Zeynalov Sərdar Səyyad oğlu. Orta məktəbin "Azərbaycan dili" dərsliklərində dilçilik məsələləri (Sintaksis, 1945-1995) [Mətn]: filol. е. n. а. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02. /S. S. Zeynalov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 190 s.

 

Zeynalov Sərdar Səyyad oğlu. Azərbaycan dili dərsliklərində elmi dilçilik fikrinin inkişafı (1910-2000-ci illər) [Mətn]: filol. е. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5706.01.  S. S. Zeynalov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 304 s.

 


Zeynalova Arifə Əziz qızı. Nəsimi əsərlərinin dilində onomastik vahidlər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.02.01. /A.Ə.Zeynalova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2005.- 151 s.

 

Zeynalova Arifə Əziz qızı. Nəsimi əsərlərinin dilində onomastik vahidlər [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

Zeynalova Sənubər Surxay qızı. Koqnitiv metaforlaşmanın substansional və prosessual aspektləri (alman dilinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 5708.01. S. S. Zeynalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2016.- 144 s.

 

Zeynalova Zərifə Əbülfət qızı. Uşaq bağçasının böyük qrupunda ətraf aləmlə tanışlıq prosesində uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. iddiası üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Z. Ə. Zeynalova ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1995.- 24 s.  

 

Zeynalova Zərifə Əbülfət qızı. Uşaq bağçalarının böyük qruplarında ətraf aləmlə tanışlıq prosesində uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi [Mətn]: pedaqoji e. n. a. dər. a. üçün dis.: 13.00.02. /Z. Ə. Zeynalova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-u.-B., 1995.- 171 s.  

 

Zülfüqarov Rəşad Əli oğlu. Naxçıvan dialekt və şivələrinin terminoloji leksikası (Ordubad və Culfa rayonlarının materialları əsasında) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.5706.01 R. Ə. Zülfüqarov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-Naxçıvan., 2015.- 159 s.

 

 

 


 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved