Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

Folklor(xalq-poetik yaradıcılığı). Folklorşünaslıq

Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu. "Koroğlu" eposunun poetikası (Paris nüsxəsi əsasında) [Mətn]: filol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /E. H. Abbasov; AMEA, Folklor İn-tu.- B., 2007.- 140 s.

 

Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu. "Koroğlu" eposunun poetikası (Paris nüsxəsi əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.а. dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 10.01.09 /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 29 s.

 

Abbasov Tariyel Allahverdi oğlu. Qurbaninin poetik irsi [Mətn]: filologiya е.n.а.dər.а.üçün təq. ol. dis.: 10.01.09 /T. A. Abbasov; AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2006.- 154 s.

 

  Abbasov Tariyel Allahverdi oğlu. Qurbaninin poetik irsi: Filologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09 /AMEA Folklor İnstitutu.-B., 2006.- 26 səh. 

 

Abdullayeva Züleyxa. Azərbaycan toy mərasim musiqisi: (Dərviş toyunun təhlili əsasında) [Mətn]: sənətşünaslıq n. a. dər. iddia etmək üçün dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /AEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1996.- 23 s.

 

Axundova Sevinc Şəmsəddin qızı. Həsənin "Yusif və Züleyxa" pomasının paleoqrafik, qrafik və tekstoloji tədqiqi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 10.01.11. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu.- B., 1995.- 20 s.

 

Albalıyev Şakir Əlif oğlu. Azərbaycan məişət nağıllarında şah obrazı [Mətn]: filologiya е. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 131 s.

 

Albalıyev Şakir Əlif oğlu. Azərbaycan məişət nağıllarında şah obrazı [Mətn]: Filologiya е.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı : 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Allahverdiyev Əli Lazım oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları Fransada [Mətn]: filol.e.n.a.dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09.; 10.01.03. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2004.- 130 s.

 

Balakişiyev Şahbaz Şəmməd oğlu. "Koroğlu" dastanı Avropada [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /Ş. Ş. Balakişiyev; BDU.- B., 2005.- 132 s.

 

Balakişiyev Şahbaz Şəmməd oğlu. "Koroğlu" dastanı Avropada: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı. "Koroğlu" eposunun poetikası (genezisi və bədii sistemi) [Mətn]: Filologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2005.- 62 s. 

 

Cəlil Fərəh Cabbar qızı. Türk və slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi: (Azərbaycan və rus eposlarında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09.: 10.01.08. /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Cəmilov Adil Savalan oğlu. "Manas" eposu və türk dastançılıq ənənəsi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /A. S. Cəmilov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2004.- 152 s.

 

Əliyeva Samirə Mustafa qızı. Azərbaycan məhəbbət dastanlarında mənəvi-əxlaqi təkamül ideyası [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /S. M. Əliyeva; AMEA, Folklor İn-tu.- B., 2008.- 160 s.

 

Əliyeva Simuzər Əliyulla qızı. Hüseyn Arif və şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /S. Ə. Əliyeva.- B., 2007.- 140 s.

 

Əliyeva Simuzər Əliyulla qızı. Hüseyn Arif və şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Əşrəfova Yaqut Bahadur qızı. Aşıq Əhmədin yaradıcılığı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /Y. B. Əşrəfova; AMEA Folklor İn-tu.- B., 2007.- 152 s.

 

Əşrəfova Yaqut Bahadur qızı. Aşıq Əhmədin yaradıcılığı [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA, Folklor İn-tu.- B., 2007.- 34 s.

 

Fətiyev Mahmud Nəcəf oğlu. Salman Savəcinin həyat və yaradıcılığı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03.; 10.01.01. /N. M. Fətiyev; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2008.- 175 s.

 

Heydərov Elnur İbrahim oğlu. "Əsli-Kərəm" dastanı və alban mədəniyyəti [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /E. İ. Heydərov; BDU.- B., 2004.- 148 s.

 

Hüseynov Gülağa Məmmədhəsən oğlu. Əhməd Cəfəroğlunun foklorşünaslıq irsi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 21s.

 

Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu. Mahmud Kaşqarlının "Kitabi Divani Lüğət-it türk" əsərində paremioloji vahidlərin struktur-semantik təhlili [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:10.01.09 /A. S. Xəlilov; AMEA Folklor İn-tu.- B., 2005.- 139 s.

 

Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu. Mahmud Kaşqarlının "Kitabi Divani Lüğət-it türk" əsərində paremioloji vahidlərin struktur-semantik təhlili [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09 /AMEA Folklor İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

Xəlilova Aynur Sədrəddin qızı. Aşıq rəvayətləri: təsnifi və poetik sistemi [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 10.01.09 /A. S. Xəlilova; AMEA Nizami ad.Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 136 s.

 

Xəlilova Aynur Sədrəddin qızı. Aşıq rəvayətləri: təsnifi və poetik sistemi: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09 /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh. 

 

İbrahimova Vəfa Muradxan qızı. Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09.; 10.01.08. /V. M. İbrahimova; AMEA, Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 157 s.

 

İbrahimova Vəfa Muradxan qızı. Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 28 s.

 

İmamverdiyev İlqar Cəmil oğlu. Azərbaycan Aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (qərb bölgəsi üzrə) [Mətn]: Sənətşunaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis. avtoreferatı: 17.00.02. /Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 1994.- 22 s. 

 

İmanov Muxtar Kazım oğlu. Azərbaycan folklorunda gülüşün genezisi və poetikası [Mətn]: Filologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.-
56 s.

 

İmanova Sevda Qulu qızı. Azərbaycan xalq inancları və kiçik janrlar [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /BDU.- B., 2007.- 154 s.

 

İmanova Sevda Qulu qızı. Azərbaycan xalq inancları və kiçik janrlar [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 25 s.

 

İmrani Maqsud Rafiq oğlu. Smompk məcmuəsində paremioloji vahidlər [Mətn]: filologiya e.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis.10.01.09./Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnistitutu.-B., 2008.- 152 s.

 

İsmayıl Məhsəti Rüstəm qızı. Naxçıvan əfsanələri [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /M. R. İsmayıl; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B., 2008.- 178 s.

 

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. Azərbaycan xalq lirik şeirində bədii üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /S. H. Qafarova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Folklor İn-tu.- B., 2006.- 161 s.

 

Qəhrəmanova Əntiqə Aslan qızı. Əhliman Axundovun folklorşünaslıq fəaliyyəti [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /Ə. A.Qəhrəmanova; Azərb. Milli Elimlər Akad.- B., 2004.- 147 s.

 

Qurbanov Nail Məhəbbət oğlu. Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09 M. N. Qurbanov ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2011.- 140 s.


Manaflı Xanımana Fətəli qızı. 1960-70-ci illər Azərbaycan nəsrində folklorizm (Anar, Elçin və Ə. Mustafayevin yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /X. F. Manaflı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 159 s.

 

Manaflı Xanımana Fətəli qızı. 60-70-ci illər Azərbaycan nəsrində folklorizm (Anar, Elçin və Ə. Mustafayevin yaradıcılığı əsasında [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09 /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Məmmədov Avtandil İsrafil oğlu. Qərbi Azərbaycan folklor ədəbi mühiti (Ağbaba- Şörəyel materialı əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.01.09. /A.İ. Məmmədov.- B., 2005.- 149 s.,1 v. xəritə.

 

Məmmədov Avtandil İsrafil oğlu. Qərbi Azərbaycan folklor ədəbi mühiti: (Ağbaba- Şörəyel materialı əsasında) [Mətn]: filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s. 

 

Məmmədova-Rəhimova Xatirə İsrafil qızı. XIX əsr Göyçə el şairi Şişqayalı Aydının yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 159 s.

 

  Məmmədova-Rəhimova Xatirə İsrafil qızı. XIX əsr Göyçə el şairi Şişqayalı Aydının yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA Folklor inistitutu.- B., 2007.- 28 s.
 

Mustafayev Samir Elman oğlu. Azərbaycan folkloru və milli düşüncə sistemi [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.01.09. /S. E. Mustafayev; AMEA Folklor İnstitutu.- B,. 2008.- 134 s.

 

Nemətova Sədaqət Nəsir qızı. Ağı janrı və onun poetikası [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.09; 10.01.01 /S. N. Nemətova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2008.- 168 s.

 

Orucov Tahir Talıb oğlu. Qaravəlli janrının poetikası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /T. T. Orucov; AMEA, Folklor İn-tu.- B., 2007.- 155 s.

 

Ramazanova Afaq Xürrəm qızı. Azərbaycanın folklorunda qadın (ana) yaradıcılığı və onun poetikası [Mətn]: Filologiya е.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı : 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.- B ., 2006.- 27 s.

 

Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"un un poetikası (metaforik arxotiplər)[Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09., 10.01.08. /AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 22 s.

 

Rüstəmova Gülyaz Çərkəz qızı. Azərbaycan uşaq nağılları [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /G. Ç. Rüstəmova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 149 s.


Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (Nəzəri və təcrübi problemlər) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /İ. F. Rüstəmzadə; AMEA, Folklor İn-tu.- B., 2007.- 136 s. + [180] s.

 

Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (Nəzəri və təcrübi problemlər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Səfərəliyeva Aynur Laçın qızı. XIX əsr rus mətbuatı və ədəbiyyatında Azərbaycan folkloru [Mətn]: filol.e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.09./A. L. Səfərəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 147 s.

 

Süleymanova Ləman Vaqif qızı. Şəki folklor mühiti [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.09. /L. V. Süleymanova; AMEA, Folklor İn-tu.- B., 2008.- 160 s.

 

Süleymanova Ləman Vaqif qızı. Şəki folklor mühiti [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09. /AzMEA Folklor İnstitutu.- B., 2008.- 26 s.

 

Şükürova Gülxani Vaqif qızı. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında folklor motivləri [Mətn]: fiol. e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09 /G.V. Şükürova; BDU.- B., 2006.- 155 s.

 

Şükürova Gülxani Vaqif qızı. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında folklor motivləri [Mətn]: Fiologiya e. n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09 /AMEA Folklor İnstitutu.- B., 2007.-
26 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved