Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

Bədii ədəbiyyat. Ədəbiyyatşünaslıq

 

Abasova Sevinc Abdulla qızı. İsi Məlikzadənin yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Abbasov Fazil Famil oğlu. Müasir Suriya ədəbiyaytında roman janrının yaranması və inkişafı [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /F. F. Abbasov; AMEA Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2006.- 185 s.

 

Abbasov Fazil Famil oğlu. Müasir Suriya ədəbiyaytında roman janrının yaranması və inkişafı: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AMEA Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2006 .- 24 səh.

 

Abbasova Mətanət Maşallah qızı. Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol (1900-1920) [Mətn]: filologiya .n.. dər..üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /M. M. Abbasova; .Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2005.- 156 s.

 

Abbasova Səidə Vaqif qızı. İlyas Əfəndiyevin dramaturji irsi və müasirlik problemi [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /S. V. Abbasova; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 129 s.

 

Abbasova Səidə Vaqif qızı. İlyas Əfəndiyevin dramaturji irsi və müasirlik problemi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 28 s.

 

Abdullayeva Aida Nadir qızı. Azərbaycan mənzum tarixi dramaturgiyası və müasirlik [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. /A. N. Abdullayeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 144 s.

 

Abdullayeva Təranə Məhəmməd qızı. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində qərbçilik meylləri [Mətn]: filol.e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /T. M. Abdullayeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 122 s.

 

Abdurəhmanova Səadət. Modernist nəsrin tipologiyası (İngilis dili modernist ədəbiyyat və Yeni Azərbaycan nəsri əsasında) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03; 10.01.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.- B., 2006.- 123 s.

 

Abdurəhmanova Səadət. Modernist nəsrin tipologiyası (İngilis dili modernist ədəbiyyat və Yeni Azərbaycan nəsri əsasında) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.03; 10.01.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2006.- 20 s.

 

Adışova Cəmilə Hüseynxan qızı. Cəmil Əlibəyovun bədii nəsri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 29 s.

 

Ağayev İsmayıl Aydın oğlu. İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında tarixi mövzu və müasirlik [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /İ. A. Ağayev; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 195 s.

 

Ağayev İsmayıl Aydın oğlu. İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında tarixi mövzu və müasirlik [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Ağayev İsmayıl Aydın oğlu. İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında tarixi mövzu və müasirlik [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2007.- 24 s.

 

Ağayev Yusif Mürsəl oğlu. Ərəb-Azərbaycan intibah ədəbiyyatı əlaqələri [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03; 10.01.01. /AMEA Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2005.- 165 s.

 

Ağayev Yusif Mürsəl oğlu. Ərəb-Azərbaycan intibah ədəbiyyatı əlaqələri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03; 10.01.01. /AMEA Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Ağayeva Nuriyyə Fərhad qızı. XIX yüzillikdə-XX yüzilliyin əvvəllərində klassik ədəbiyyatın yayılmasında Şirvan məktəb və mədrəsələrin rolu (Əlyazmalar İnstitutunun materialları əsasında) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /AMEA, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B., 2006.- 127 s.

 

Ağayeva Nuriyyə Fərhad qızı. XIX yüzillikdə-XX yüzilliyin əvvəllərində klassik ədəbiyyatın yayılmasında Şirvan məktəb və mədrəsələrin rolu: Əlyazmalar İnstitutunun materialları əsasında [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Akimova Elnarə Seydulla qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ədəbi tənqid (90-cı illər) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2006.- 157 s.

 

Akimova Elnarə Seydulla qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ədəbi tənqid: (90-cı illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2006.- 28 s.

 

Atayeva Şəfiqə Yusif qızı. Mirzə Fətəli Axundzadə ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03.; 10.01.01. /Ş. Y. Atayeva; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2005.- 114 s.

 

Atayeva Şəfiqə Yusif qızı. Mirzə Fətəli Axundzadə ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03; 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 18 s.

 

Aydəmirova Reyhan Sənan qızı. Bahar Şirvaninin yaradıcılığı (farsca "Divan"ı əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01.; 10.01.03. /R. S. Aydəmirova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 157 s.


  Aydəmirova Reyhan Sənan qızı. Bahar Şirvaninin yaradıcılığı (farsca "Divan"ı əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01.; 10.01.03. /AMEA, akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşunaslıq İnstitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Babayeva İradə Məzahim qızı. İlyas Əfəndiyevin nəsr sənətkarlığı [Mətn]: filol.e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /İ. M. Babayeva; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2008.- 140 s.

 

Bağırov Abuzər Musa oğlu. Y.E.Bertels Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01.; 10.01.03. /A. M. Bağırov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 132 s.

 

Bağırov Abuzər Musa oğlu. Y. E. Bertels Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01.: 10.01.03. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 28 s.

 

Bayram Pərvanə Məstan qızı. Qarabağlı Seyid Mir Həmzə Nigarinin həyatı, yaradıcılığı və türkcə divanın poetik strukturu [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01.; 01.01.08. /P. M. Bayram; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2008.- 152 s.

 

Bayramov Məti Osman oğlu. Nəbatinin lirikası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1996.- 19 s.

 

Bayramova Lalə Məzahir qızı. "Min bir gecə" ərəb ədəbiyyatının mədəni-tarixi abidəsi kimi [Mətn]: Filologiya e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.: 10.01.03. /AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərşünaslıq İnstitutu.- B., 2006.- 162 s.

 

Bayramova Lalə Məzahir qızı. "Min bir gecə" ərəb ədəbiyyatının mədəni-tarixi abidəsi kimi [Mətn]: Filologiya e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərşünaslıq İnstitutu.-B., 2006.- 30 s.

 

Bayramova Nərgiz  Müasir nəsrin janr və poetika axtarışları (Elçinin bədii nəsri əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03; 10.01.08. /N. L. Bayramova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 173 s.

 

Bayramova Nərgiz. Müasir nəsrin janr və poetika axtarışları (Elçinin bədii nəsri əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01; 10.01.08. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B. , 2006. - 24 s.

 

Behbudova Aypara Novruz qızı. Adil Babayevin həyatı və yaradıcılığı [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /A. N. Behbudova; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 146 s.

 

Behbudova Aypara Novruz qızı. Adil Babayevin həyatı və yaradıcılığı [Mətn]: Fiologiya e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01 /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 22 s.

 

Binnətova Almaz Ülvi Qasım qızı. Demokratiya və milli müstəqillik uğrunda mübarizənin Azərbaycan poeziyasında əksi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 22 s.

 

Cavadov Təyyar Salam oğlu. 80-ci illər Azərbaycan romanı: janr təkamülü [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 50 s.

 

Cəfərova Kəmalə Havadar qızı. Şer tərcüməsinin sintaktik-üslubi məsələləri (V.Şekspir sonetlərinin Azərbaycan dilinə tərcümələri əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.02.20. /K. H. Cəfərova; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2004.- 142 s.

 

Cəlilova Aynur Elman qızı. Bayrək Quşçuoğlu şeirlərinin ideya-məzmun və bədii xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /A. E. Cəlilova; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 148 s.

 

Cəlilova Aynur Elman qızı. Bayrək Quşçuoğlu şeirlərinin ideya-məzmun və bədii xüsusiyyətləri [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 23 s.

 

Cumanova Reydanə Almaz qızı. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyasında satirik portretin tipologiyası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. /R. A. Cumanova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 158 s., cədv.

 

Cümşüdlü Ruhəngiz Aydın qızı. Füzulinin ərəbcə divanı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /R. A. Cümşüdlü; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2006.- 174 s.

 

Cümşüdlü Ruhəngiz Aydın qızı. Füzulinin ərəbcə divanı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03, 10.01.02 /AMEA, Akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2006.- 26 s. 

 

Dadaşova Şəfəq Nizami qızı. Müasir Azərbaycan ədəbi tənqidinin tipologiyası (Yazıçı tənqidi problemi) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. /Ş. N. Dadaşova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2003.- 125 s.

 

Dursunova Fatima Əsgər qızı. Ömər Seyfəddinin poetikası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.02. /F. Ə. Dursunova; BDU.- B., 2007.- 140 s.

 

Dursunova Fatima Əsgər qızı. Ömər Seyfəddinin poetikası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02. /AMEA, akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşunaslıq İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Eyvazov Seyfəddin İbrahim oğlu. Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /S. İ. Eyvazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxşıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2008.- 175 s.

 

Əfəndiyeva Nairə Pünhan qızı. Orta əsrlər ərəb məqamələrinin Qərbi Avropa ədəbiyyatına təsiri [Mətn] : Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.03 /AMEA Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2005.- 23 səh.

 

  Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980- cı illər) [Mətn]: filologiya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /B. B.Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 48 s.

 

   Ələkbərova Xumar Elqam qızı. Nəcib Məhfuzun roman qəhrəmanlarının təkamülü [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.06. /X. E. Ələkbərova; AMEA, akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2003.- 141 s.

 

Əlidust Məhərrəm Abbas oğlu. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın ədəbi irsi [Mətn]: Filologiya .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Əliquluyeva Lalə Həsaməddin qızı. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında Füzuli ənənələri [Mətn]: filol. e.n.al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-u.- B., 2007.- 144 s.

 

Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. XX əsr Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2006.- 46 s.

 

Əliyev Yusif Əsgər oğlu. Ernest Heminqueyin yaradıcılığında insanın bədii dərki [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5718.01 Y. Ə. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan., 2013.- 148 s.

 

Əliyeva Asifə Telman qızı. Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılığı [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:10.01.01. /A. T. Əliyeva; BDU.- B., 2005.- 132 s.

 

Əliyeva Asifə Telman qızı. Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Əliyeva Aybəniz İbiş qızı. Azərbaycan romantikləri və türkçülük hərəkatı [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edimiş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 55 s.

 

Əliyeva Xoşbəxt Təyyan qızı. "Dədə Qorqud" obraz və süjetləri bədii ədəbiyyatda [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /X. T. Əliyeva; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 151 s.

 

Əliyeva Xoşbəxt Təyyan qızı. "Dədə Qorqud" obraz və süjetləri bədii ədəbiyyatda [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Əliyeva Jalə Fazil qızı. Çağdaş Türk şeirinin poetikası [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 55 s.


Əliyeva Pakizə Gülməmməd qızı. İngilis romantizmində Uliyam Bleykin mövqeyi [Mətn]: filol.e. n.al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /P. G. Əliyeva; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2007.- 144 s.

 

Əliyeva Pakizə Gülməmməd qızı. İngilis romantizmində Uliyam Bleykin mövqeyi [Mətn]: Filol.e. n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Dillər Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

  Əlizadə Elmira ldar qızı. "Yeni nəsr" və fərdi yaradıcılığın bədii təkamülü problemi. (Elçinin yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.08. /E. E. Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2003.- 157 s.

 

Əlizadə Elmira ldar qızı. "Yeni nəsr" və fərdi yaradıcılığın bədii təkamülü problemi: Elçinin yaradıcılığı əsasında: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.08. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Əsədova Afaq İsa qızı. XIX əsr Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri [Mətn]: filol. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis: 10.01.08; 10.01.03. /A. İ. Əsədova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 191 s.

 

  Əsədova Afaq İsa qızı. XIX əsr Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri [Mətn]: Filologiya e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.08; 10.01.03. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B , 2006. - 26 s.

 

Əsgərzadə Lütviyyə Süleyman qızı. Hüseyn Cavid və Şərq [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /L. S.Əsgərzadə; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2005.- 188 s.

 

Əsgərzadə Lütviyyə Süleyman qızı. Hüseyn Cavid və Şərq [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Gədikli Yusif Mustafa oğlu. Şəhriyarın həyatı və sənəti (türkcə divanı əsasında) [Mətn]: Filol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 24 s.

 

Hacı Siracəddin Qənimət oğlu. Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı və türk ədəbiyyatşünaslığı (1940-1980) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03.; 10.01.06. /AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 34 s.

 

Hacıyev Vilayət Tapdıq oğlu. Alman bədii-estetik fikrində "romantik istehza" problemi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.05; 10.01.08. /V. T. Hacıyev; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2003.- 125 s.

 

Hacıyeva Aytən Abuzər qızı. Mir Möhsün Nəvvabın ədəbi-bədii irsi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /A. A. Hacıyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2004.- 178 s.


Hacıyeva Maarifə Hüseyn qızı. Sovet dövrü Azərbaycan şeirinin inkişafında milli folklor ənənələrinin rolu $h [Mətn] : filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.01.02 M. H. Hacıyeva ; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, BDU.- B., 1990.- 50 s.

 

Hacıyeva Təranə Yusif qızı. Kamal Talıbzadənin yaradıcılığı [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /T. Y. Hacıyeva; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 157 s.

 

Haşımov Niyaməddin Valeh oğlu. Altay Məmmədovun yaradıcılıq yolu [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /N. V. Haşımov; Gəncə Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 153 s.

 

Haşımov Niyaməddin Valeh oğlu. Altay Məmmədovun yaradıcılıq yolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu-B., 2006.- 22 s.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1996.- 76 s.

 

Həsənova Aygün Səhrab qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında Şeyx Şamilin bədii obrazı [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis. 10.01.01. /A. S. Həsənova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007 177 s.

 

Həsənova Sərvinaz Şərif qızı. Müasir Azərbaycan hekayəsində psixoloji təhlil: (1970-80-ci illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 24 s.

 

Həsənzadə Leyla Hüseyn qızı. 50-60-cı illər Azərbaycan nəsrinin poetikası (İsa Hüseynovun yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: filol. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. /L. H. Həsənzadə; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 131 s.

 

Həsənzadə Leyla Hüseyn qızı. 50-60-cı illər Azərbaycan nəsrinin poetikası: (İsa Hüseynovun yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.08. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Həşimova Təranə Əzim qızı. XX əsr Azərbaycan poeziyasının orta Asiya Türk xalqlarının poeziyasına təsiri: (özbək və türkmən poeziyası əsasında) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.02.; 10.01.01. /T. Ə. Həşimova; AMEA, Akademik Z. M. Bünyadov ad. Şərqşunaslıq İn-tu.- B., 2006.- 149 s.

 

Həşimova Təranə Əzim qızı. XX əsr Azərbaycan poeziyasının orta Asiya Türk xalqlarının poeziyasına təsiri: (özbək və türkmən poeziyası əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02.; 10.01.01. /AMEA, akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşunaslıq İnstitutu.- B., 2007.- 30 s.

 

Hüseynov Tural Tofiq oğlu. Hüseyn Cavid Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

  Hüseynova Arzu Hüseyn qızı. Məmməd Səid Ordubadinin nəsrində Cənubi Azərbaycan [Mətn]: filologiya e. n. al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /A. H. Hüseynova; BDU.-B., 2003.-146 s.

 

  Hüseynova Arzu Hüseyn qızı. Məmməd Səid Ordubadinin nəsrində Cənubi Azərbaycan [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın aftoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2006.- 22 s.

 

Hüseynova Aynur Zahid qızı. Ərəb poeziyasında mədhiyyə janrı və əl-Busirinin yaradıcılığı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /A. Z. Hüseynova; AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İns-tu.- B,. 2008.- 174 s., faks.

 

Hüseynova Əminə Qüdrət qızı. Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Ə. Q. Hüseynova; Azərb. Un-ti.- B., 2006.- 134 s.

 

Hüseynova Əminə Qüdrət qızı. Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət UniversiteB., 2006.- 26 s.

Hüseynova Ətrabə Bayram qızı. XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilisdilli mənbələrdə dəyərləndirilməsi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.08.;10.01.03. /Ə. B. Hüseynova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 146 s.

 

Hüseynova Ətrabə Bayram qızı. XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilisdilli mənbələrdə dəyərləndirilməsi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.08.;10.01.03. /AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 23 s.

 

Hüseynova Gülşən Bahadur qızı. Tornton Uaylderin tarixi əsərlərində müasirlik problemləri [Mətn]: filol. e. n. al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.05 /G. B. Hüseynova; Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2003.- 130 s.

 

Hüseynova Maral Yunis qızı. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə poeziya (1918-1920-ci illər) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /M. Y. Hüseynova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 134 s.

 

Hüseynova Maral Yunis qızı. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə poeziya (1918-1920-ci illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2006.- 23 s.

 

Hüseynova Nigar Zahid qızı. Klassik ərəb poeziyasında vəsf [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /N. Z. Hüseynova; AMEA Akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşü. İn-tu.- B, 2007.- 155 s.

 

Hüseynova Nigar Zahid qızı. Klassik ərəb poeziyasında vəsf [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AMEA Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2007.- 28 s.

 

Hüseynova Nüşabə Fehruz qızı. Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində realizm problemi [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.08. /N. F. Hüseynova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 142 s.

 

Hüseynova Ülviyyə Nəriman qızı. Əhmədbəy Ağaoğlunun ədəbi-tənqidi görüşləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Ü. N. Hüseynova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 144 s.

 

Hüseynova Ülviyyə Nəriman qızı. Əhmədbəy Ağaoğlunun ədəbi-tənqidi görüşləri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Xəlilov Araz Vaqif oğlu. Klassik Azərbaycan poeziyasında bədii müqəddimə (Dibaçə, saqinamə, kitabın yazılma səbəbi) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /A. V. Xəlilov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 126 s.

 

  Xəlilov Araz Vaqif oğlu. Klassik Azərbaycan poeziyasında bədii müqəddimə (Dibaçə, saqinamə, kitabın yazılma səbəbi) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2006.- 24 s.

 

Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı. Yəhya Kamal Bəyatlı yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.06. /A. R. Xəndan; BDU.- B., 2003.- 144 s.

 

İmaməliyeva Leyla Məcid qızı. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və rus mədəniyyəti [Mətn] : filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01; 10.01.03. /L. M. İmaməliyeva; BDU.-B., 2003.- 148 s.
 

İsgəndərli Xədicə İsrafil qızı. Nizami və türklük [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /X. İ.İsgəndərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 120 s.

 

İsgəndərli Xədicə İsrafil qızı. Nizami və türklük [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /X. İ.İsgəndərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B. , 2006.- 28 s.

 

İsmayılov Nadir Qəşəm oğlu. Hüseyn Razinin yaradıcılıq yolu [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /N. Q. İsmayılov; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 164 s. 

 

İsmayılov Taleh Hüseyn oğlu. Cəlil Məmmədquluzadənin "Anamın Kitabı" dramı [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03 /T. H. İsmayılov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 158 s.

 

İsmayılov Taleh Hüseyn oğlu. Cəlil Məmmədquluzadənin "Anamın Kitabı" dramı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.03 /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı. Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir: (R.Rza və N. Hikmət yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08.; 10.01.01. /N. Q. İsmayılzadə; AMEA, Nizami ad. Ədəb. İn-tu.- B., 2007.- 141 s.

 

İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı. Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir: (R.Rza və N. Hikmət yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.08., 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Kömürcü Əhmət Dursun oğlu. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə İbn Cəfər mərhələsi [Mətn]: filol. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /Ə. D. Kömürcü; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2006.- 163 s.

 

 Kömürcü Əhmət Dursun oğlu. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə İbn Cəfər mərhələsi [Mətn]: Filol. e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AMEA, Akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2006.- 29 s.

 

Qafarova Gülşən Əliəkbər qızı. Hüseyn Cavidin dramaturgiyasında ideal və qəhrəman problemi [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /G. Ə. Qafarova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2008.- 141 s.

 

Qarabağlı Şəlalə Allahverdi qızı. Ədəbiyyatşünaslıqda "Əli və Nino" problemi [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /Ş.A. Qarabağlı; Azərb. Respub. Nəhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 166 s.

 

Qaraxanov Oruc Dursunəli oğlu. Fridrix Bodenştedt və Yaxın Şərq [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03; 10.01.01. /O.D.Qaraxanov; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 122 s.

 

Qaraxanov Oruc Dursunəli oğlu. Fridrix Bodenştedt və Yaxın Şərq [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.03., 10.01.01. /Azərbaycan Dillər Universiteti.- B ., 2005.- 20 səh.

 

Qarayeva Günay Ağaməhəmməd qızı. Müasir peyzaj lirikası [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /G. A.Qarayeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2008.- 167 s.

 

Qasımlı Əmir Teymur oğlu. Türk xalqlarının ədəbi-mədəni həyatına Nəriman Nərimanovun rolu [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.02 /Ə.T.Qasımlı; AMEA Akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2006.- 140 s.

 

Qasımlı Əmir Teymur oğlu. Türk xalqlarının ədəbi-mədəni həyatına Nəriman Nərimanovun rolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02 /AMEA Akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı. Janrın poetika və tipologiyası [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 77 s.

 

  Qədimov Əsgər Nadir oğlu. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti [Mətn]: Filologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01./Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 46 s.

 

  Quliyev Elman Hilal oğlu. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığının təkamülü: milli problemlər kontekstində [Mətn] : Filologiya .d-ru .dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.01. / Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 54 s.

 

Quliyev Rəşid Təhməz oğlu. Əhməd Cəmilin yaradıcılıq yolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1996.- 31 s.

 

Quliyeva Zülfiyyə Boris qızı. Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və yer adlarının üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 Z. B. Quliyeva ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B., 2017.- 24 s.

 

Magill F.Aleksander. Şotlandiya və Azərbaycan ədəbiyyatında yaşayış məskəni bədii obraz kimi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 10.02.06. /AMEA. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B., 2007.- 180 s.

 

Məhərrəmli Qiymət Məmmədiyə qızı. Şahin Fazil "Divan" ı və klassik ədəbi ənənələr [Mətn]: filol. e.n.al. dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Q. M. Məhərrəmli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 162 s.

 

Məhərrəmova Şahanə Əliyənnağı qızı. Firidun bəy Köçərli və Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişaf problemləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 Ş. Ə. Məhərrəmova ; AMEA, Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2018.- 30 s.

 

Məmmədbəyova Sona Arif qızı. Xalidə Hasilovanın yaradıcılıq yolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər.a üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /S.A. Məmmədbəyova; BDU.- B., 2006.- 149 s.

 

Məmmədbəyova Sona Arif qızı. Xalidə Hasilovanın yaradıcılıq yolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti-B., 2006.- 24 s.

 

Məmmədov Allahverdi. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında Azərbaycançılıq [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /A. Məmmədov; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2004.- 159 s.

 

Məmmədov Bəxtiyar Qibləli oğlu. Azərbaycan bədii publisistikasının inkişaf meylləri və sənətkarlıq məsələləri (XX əsrin II yarısında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 01. 08. /B. Q. Məmmədov; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 148 s.

 

Məmmədov Elçin Hüseyn oğlu. XIX əsr Azərbaycan lirikasında Füzuli ənənələri [Mətn]: filolol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.01.01. /E. H. Məmmədov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 121 s.

 

Məmmədov Seyran Kazım oğlu. Cahizin ədəbi görüşləri: "Kitab əl-bəyan və-t-təbyin" [Mətn]: Filologiya .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. / kad. Z.. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2005.- 33 s.

Məmmədova Cavidə Ağa qızı. Hüseyn Cavidin "Afət" əsəri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.01.01. /C.Məmmədova; BDU.- B., 2006.- 164 s.

 

Məmmədova Cavidə Ağa qızı. Hüseyn Cavidin "Afət" əsəri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 23 s.

 

Məmmədova Elmira Fikrət qızı. Müasir Kipr türk poeziyasının formalaşmasında Osman Türkayın rolu [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 01.01.02. /E. F. Məmmədova; AMEA akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2007.- 177 s.

 

Məmmədova Əfsanə İbad qızı. Orta əsrlər ərəb şairi Əbu Ət-Tayyib Əl-Mütənəbbi poeziyasında əxlaqi-didaktik motivlər [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /Ə. İ. Məmmədova; AMEA akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2008.- 167 s.

 

Məmmədova Xumar Şəmsi qızı. Azərbaycan ədəbiyyatı çağdaş Amerika elmi-ədəbi mənbələrində [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01.; 10.01.03. /X. Ş. Məmmədova; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 163 s.

 

Məmmədova Xumar Şəmsi qızı. Azərbaycan ədəbiyyatı çağdaş Amerika elmi-ədəbi mənbələrində [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01.; 10.01.03. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 20 s.

Məmmədova Kəminə Həvil qızı. XIII əsr farsdilli bədii nəsri (Dəqaiqi Mərvəzinin "Bəxtiyarnamə" əsəri əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /K. H. Məmmədova; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B, 2007.- 150 s.

 

Məmmədova Könül Aydın qızı. Azərbaycanda təzkirəçilik ənənəsi və Məhəmmədəli Tərbiyətin "Danişməndani-Azərbaycan" təzkirəsi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.01.01. /K.A.Məmmədova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 137 s.

 

Məmmədova Könül Aydın qızı. Azərbaycanda təzkirəçilik ənənəsi və Məhəmmədəli Tərbiyətin "Danişməndani-Azərbaycan" təzkirəsi [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

Məmmədova Könül Əbülfəz qızı. Məhəmməd İbn Səllam Əl-Cüməhinin "Təbaqətü-şüərail-cəhiliyyin val-isləmiyyin" əsərinin ərəb ədəbiyyatı tarixində rolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 01. 03 /K. Ə. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDUn-ti.- B., 2008.- 125 s.

 

Məmmədova Mətanət. Şah İsmayıl Xətayi ingilisdilli qaynaqlarda [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.05.; 10.01.03. /M. Məmmədova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2003.- 132 s.

 

Məmmədova Sevinc Tofiq qızı. Abbas Zamanov Sabir irsinin tədqiqatçısı kimi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /S. T. Məmmədova; BDU.- B., 2006.- 148 s.

 

Məmmədova Sevinc Tofiq qızı. Abbas Zamanov Sabir irsinin tədqiqatçısı kimi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 24 s. 

 

Məmmədova Səidə Faiq qızı. Əkrəm Əylislinin bədii nəsri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /S. F. Məmmədova; BDU.- B., 2005.- 144 s.

 

Məmmədova Səidə Faiq qızı. Əkrəm Əylislinin bədii nəsri [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Məmmədova Şərqiyyə Behbud qızı. Azərbaycan poeziyasında vətənpərvərlik və vətəndaşlıq ideyalarının bədii təcəssümü (1990-2000-ci illər) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Ş.B.Məmmədova; BDU.- B., 2005.- 132 s.

 

Məmmədova Şərqiyyə Behbud qızı. Azərbaycan poeziyasında vətənpərvərlik və vətəndaşlıq ideyalarının bədii təcəssümü (1990-2000-ci illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Məmmədova Ülkər Zakir qızı. Şihabəddin Yəhya Sührəvədinin ədəbi yaradıcılığı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:10.01.01. /Ü.Z.Məmmədova; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 140 s.

 

Məmmədova Ülkər Zakir qızı. Şihabəddin Yəhya Sührəvədinin ədəbi yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 24 s.

 

Mərdanova Samirə Misir qızı. XX əsr Azərbaycan poemalarında lirik ricətlər sistemi :(S. Vurğunun, M. Müşfiqin və B. Vahabzadənin əsərləri üzrə) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 23 s.

 

Mirzəyev Ataəmi Bala Baba oğlu. Klassik Azərbaycan-Türk ədəbiyyatında "Yusif və Züleyxa" mövzusu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1994.- 26 s.

 

Mirzəyeva Yeganə Bilal qızı. Rüstəm İbrahimbəyovun dramaturgiyası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Y. B.Mirzəyeva; BDU.- B., 2006.- 181 s.

 

Mirzəyeva Yeganə Bilal qızı. Rüstəm İbrahimbəyovun dramaturgiyası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B. , 2006.- 26 s.

 

Musayev Şahbaz Şamı oğlu. Borçalıda ədəbiyyatın və ədəbi-mədəni həyatın özünəməxsusluğu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Ş.Ş.Musayev; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2003.- 157 s.
 

Musayeva Fidanə Vəli qızı. Anarın bədii nəsrində xarakter problemi [Mətn]: filol. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /F. V. Musayeva; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 122 s.

 

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 50 s.

 

Mustafayeva Göyərçin Abid qızı. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli istiqlal problemi [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /G. A. Mustafayeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 118 s.

 

Mustafayeva Göyərçin Abid qızı. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli istiqlal problemi [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Mustafayeva Nailə Balabəy qızı. XIX-XX yüzilliklərdə Məhəmməd Füzuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /N. B. Mustafayev; AMEA, Füzuli ad.Əlyazmalar İn-tu.- B., 2007.- 140 s.

 

Mustafayeva Nailə Balabəy qızı. XIX-XX yüzilliklərdə Məhəmməd Füzuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Mustafayeva Natavan Seyid qızı. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a. üçün təq.ed. dis.: 10.01.02.; 10.01.01. /N. S. Mustafayeva; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşunaslıq İn-tu.- B., 2007.- 156 s.

 

Mustafayeva Yasəmən Ədil qızı. F..Dostoyevski yaradıcılığı Azərbaycan tədqiqatlarında və tərcümələrində [Mətn]: filol. . n. al. dər. a. üçün təq. l. dis.: 10.01.03.; 10.01.01. /Y.Ə.Mustafayeva; Bakı Slavyan Un-ti.- B., 2005.- 134 s.

 

Mustafayeva Yasəmən Ədil qızı. F..Dostoyevski yaradıcılığı Azərbaycan tədqiqatlarında və tərcümələrində [Mətn]: Filologiya .n.a.dər.a. üçün təqdim lunmuş dis-nın avtoreferatı : 10.01.03.; 10.01.01. /Bakı Slavyan Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Nadirov Özbəy. Hacı Rza Sərrafın yaradıcılıq yolu [Mətn]: filol. e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /Ö.Nadirov; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2004.- 127 s.

 

Namazova Nübar Qara qızı. Səməd Vurğun və uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:10.01.01. /N.Q.Namazova; BDU.- B., 2005.- 131 s.

 

Namazova Nübar Qara qızı. Səməd Vurğun və uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 25 s.

 

Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu. Füzuli yaradıcılığında poetik fiqurlar [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /Ə.B.Nəcəfov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 143 s.

 

Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu. Füzuli yaradıcılığında poetik fiqurlar [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. -B., 2006.- 18 s

 

Nəcəfov Həsənağa Hüseynağa oğlu. Məğribi Təbrizinin həyat və yaradıcılığı [Mətn]: filol.e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /H. H. Nəcəfov; AMEA, M. Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B., 2007.- 137 s.

 

Nəcəfova Kəmalə Nurulla qızı. "Azərbaycan yurd bilgisi" dərgisində ədəbiyyat araşdırmaları [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 10.01.01., 10.01.02. /K. N. Nəcəfova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 152 s.

 

Nəsibova Hicran Sədi qızı. Müasir Azərbaycan lirikasında insan konsepsiyası (1960-80-cı illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1995.- 28 s.

 

Pənahova Güldanə Əmrullah qızı. Nəriman Həsənzadənin lirikası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 10.01.03. /G.Ə.Pənahova; BDU.- B., 2004.- 140 s.

 

Pənahova Gülər Pənah qızı. Hüseyn Arifin yaradıcılığı [Mətn]: fFilol. e. n. al.dər.a. üçün təq. ol.dis.: 10.01.01. /G. Pənahova; BDU.- B., 2006.- 127 s.

 

  Pənahova Gülər Pənah qızı. Hüseyn Arifin yaradıcılığı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti..-B., 2007.- 22 s.

 

Pirəliyev Veydəddin Həsən oğlu. Firidun bəy Köçərlinin publisistikası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /V. H. Pirəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B., 2007.- 135 s

 

Pirəliyev Veydəddin Həsən oğlu. Firidun bəy Köçərlinin publisistikası [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Pişgər Əhəd. "Müəlləqatül-Səb"- Klassik ərəb poeziyasının möhtəşəm abidəsi kimi [Mətn]: filologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 10.01.03. /Ə.Pişgər; Akad.- Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2005.- 165 s.

 

Pişgər Əhəd. "Müəlləqatül-Səb"- Klassik ərəb poeziyasının möhtəşəm abidəsi kimi [Mətn]: filologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Ə.Pişgər; Akad.- Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 2005.- 36 s.

 

Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı. Romantik üslub və tərcümə problemi: (Hüseyn Cavidin rus dilinə tərcümə olunmuş əsərləri əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01; 10.01.08 /Ü.H.Rəhimova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 144 s.

 

  Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı. Romantik üslub və tərcümə problemi: (Hüseyn Cavidin rus dilinə tərcümə olunmuş əsərləri əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 10.02.10; 10.01.08 /AMEA, Nəsimi adına dilçilik institutu.-B., 2005.- 24 s.
 

Rəsulov Əsgər Adil oğlu. Türk ədəbiyyatında bədii-publisistik janrların yaranması və inkişaf yolları [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02. /AMEA, Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2005.- 57 s.

 

Rüstəmli Asif Heydər oğlu. Mollanəsrəddinçi şair Bayraməli Abbaszadə Hambalın həyat və yaradıcılığı [Mətn]: Filol.e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1994.- 28 s.

 

Rzayev Yaşar. Milli azadlıq şüurunun formalaşmasında Azərbaycan ədəbiyyatının rolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 10.01.01. /Y.Rzayev; AMEA, Nizami ad. Ədəbəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 168 s.

 

Rzayev Yaşar. Milli azadlıq şüurunun formalaşmasında Azərbaycan ədəbiyyatının rolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün dis-nın avtoreferatı:.: 10.01.01. /Y.Rzayev; AMEA, Nizami ad. Ədəbəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 26 s.

 

Sadıqov Şəmil Kamil oğlu. Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyası [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. /Ş. K. Sadıqov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2007.- 180 s.

 

Sadıqov Şəmil Kamil oğlu. Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyası [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.08. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat inistitutu..-B., 2007.- 23 s.

 

Sadiyev Sədi Saleh oğlu. Balkan türklərinin ədəbiyyatı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq.ed..dis.: 10.01.02 /S.S. Sadiyev; AMEA. Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 146 s.

 

Sadiyev Sədi Saleh oğlu. Balkan türklərinin ədəbiyyatı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq.ed..dis-nın avtoreferatı: 10.01.02 /S.S. Sadiyev; AMEA. Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B.,2006.- 32 s.

 

Salahlı Səyyad Adil oğlu. 1960-1980-ci illər Azərbaycan nəsrində psixologizm: Mövlud Süleymanlının yaradıcılığı üzrə [Mətn]: filol. e. n. al. dər.a. üçün təq.ol. dis.: 10.01.01. /S.A. Salahlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 131 s.

 

Salahlı Səyyad Adil oğlu. 1960-1980-ci illər Azərbaycan nəsrində psixologizm: Mövlud Süleymanlının yaradıcılığı üzrə [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2005.- 30 s.

 

Seyd Surə Namidar qızı. "Şərq Qapısı" qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit [Mətn]: filologiya e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.10.01.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- B., 2008.- 147 s.

 

Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu. Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılıq üslubu [Mətn]: filol.e.n.al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /E. M. Səfərli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Lənkəran, 2007.- 62 s.

 

Səmədova Vüsalə Azər qızı. XV-XVII əsrlər Türk təhlükələrinin strukturu və spesifikası: (əlyazma qaynaqları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.02 /V.A. Səmədova; AMEA. M.Füzuli ad.Əlyazmalar İn-tu.- B.: cədvəl, 2006.- 180 s.

 

Səmədova Vüsalə Azər qızı. XV-XVII əsrlər Türk təzkirələrinin strukturu və spesifikası: (əlyazma qaynaqları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.02 /AMEA. Akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2006.- 33 s.

 

Sultanova Mehriban Paşa qızı. "Yeni yol" qəzeti və ədəbiyyat məsələləri [Mətn]: filol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /M. P. Sultanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2008.- 198 s.

 

Süleymanova Şərəf Məmməd qızı. Azərbaycan-Türküstan ədəbi əlaqələri [Mətn]: filol. e. n. al.dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01., 10.01.02. /Ş.M. Süleymanova; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 141 s.

 

Süleymanova Şərəf Məmməd qızı. Azərbaycan-Türküstan ədəbi əlaqələri [Mətn]: filol. e. n. al.dər. a. üçün təq. ed. disın avtoreferatı: 10.01.01., 10.01.02. /Ş.M. Süleymanova; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tuB., 2006.- 25 s.

 

Şirəliyeva Nigar Həsən qızı. Məmməd Arazın yaradıcılıq yolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.-28 s.
 

Şirinov Elxan Qasım oğlu. əsr Amerikan nəsrində Uilyam Folknerin hekayələrinin yeri [Mətn]: filol. . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.03. /E.Q.Şirinov; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 119 s.

 

Şirinov Elxan Qasım oğlu. əsr Amerikan nəsrində Uilyam Folknerin hekayələrinin yeri : Filologiya .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı : 10.01.03. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2005.- 18 səh.

 

Tinayeva Əsiyyət. Müasir Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub istiqaməti (Ə.Əylislinin nəsri əsasında) [Mətn]: filol.e. n.al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /Ə.Tinayeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbəbiyyat İn-tu.- B., 2006.- 129 s.

 

Tinayeva Əsiyyət. Müasir Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub istiqaməti (Ə.Əylislinin nəsri əsasında) [Mətn]: filol.e. n.al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /Ə.Tinayeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbəbiyyat İn-tu.-B., 2006.- 27 s.

 

Vahabova Səadət İlyar qızı. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin poetikası [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.01.01. /S. İ. Vahabova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B,. 2008.- 133 s.

 

Vahabzadə İsfəndiyar Bəxtiyar oğlu. Məhəmməd Hadi və XX əsr Azərbaycan romantik poeziyası [Mətn]: Filologiya e.d.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 1993.- 40 s.

 

Valehov Cəsarət Fikrət oğlu. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Türkiyə ədəbiyyatında milli məfkurə [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.06. /C.F.Valehov; BDU.- B., 2004.- 141 s.

 

Vəkilova Dürdanə Mahmud qızı. Romantizmin tipologiyası problemləri: (Azərbaycan və ingilis ədəbiyyatları materiallarının qarşılıqlı tədqiqi əsasında) [Mətn]: filol. . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.08.; 10.01.03. /D.M.Vəkilova; Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 147 s.

 

Vəkilova Dürdanə Mahmud qızı. Romantizmin tipologiyası problemləri: (Azərbaycan və ingilis ədəbiyyatları materiallarının qarşılıqlı tədqiqi əsasında) [Mətn]: Filologiya .n..dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 10.01.08.; 10.01.03. / Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2005.- 29 s. 

 

Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Ədəbi-estetik fikirdə milli ideya təlimi-Azərbaycançılıq: təşəkkülü və inkişaf yolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09., 10.01.08. /S.M.Vəliyeva; AMEA, Nizami ad.Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2005.- 182 s.

 

Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Ədəbi-estetik fikirdə milli ideya təlimi-Azərbaycançılıq:təşəkkülü və inkişaf yolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.09.; 10.01.08. /AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Zeynalova Dilbər Vəkil qızı. İsmayıl Şıxlının yaradıcılığında milli özünüifadənin bədii inikası (yazıçı və folklor problemi əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01.; 10.01.09. /D.V.Zeynalova; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2005.- 128 s.

 

Zeynalova Dilbər Vəkil qızı. İsmayıl Şıxlının yaradıcılığında milli özünü ifadənin bədii inikası: (yazıçı və folklor problemi əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01.; 10.01.09 /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2005.- 20 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved