Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

Uşaq ədəbiyyatı

Əhmədova Aygün Şükür qızı. Müasir Azərbaycan uşaq poeziyası (1980-1990-cı illər) [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01. /A. Ş.Əhmədova; Bakı Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 141 s.

 

Əhmədova Aygün Şükür qızı. Müasir Azərbaycan uşaq poeziyası (1980-1990-cı illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.01. /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2006. - 26 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved