İncəsənət. Sənətşünaslıq

İncəsənətin tarixi

 

Abdullayev Vüqar Sərdar oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi rəssam Nəcəfgulu İsmayılovun yaradıcılığı [Mətn] : şənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.09 /V. S. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.-B., 2009.- 138 s.

 

Çelikbağ Tahir Osman oğlu. XV-XVII əsrlərdə Osmanlı miniatürlərində Təbriz məktəbi ənənələri sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01 /; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Rəssamlıq Akad.-B., 2012.- 153 s.

 

Əliyev Elşad Vüqar oğlu. İnternet və bədii prosesin inkişaf dinamikası [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6203.01. E. V. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2014.- 165 s.

Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı. Qara Qarayev və Azərbaycan xalq musiqisi (Lad-intonasiya və formayaradıcı xüsusiyyətlərin tədqiqi) [Mətn]: sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /C. İ. Həsənova; Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 1997.- 162 s.

 

 Həsənova Lalə Veyis qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üçün əsərlərində üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri (1970-1990-cı illər) [Mətn]: sənətşün. n.l.dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /L. V. Həsənova; Azərb. Döv. Mədəniyyəti və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 26 s.

 

Hüseynova Lalə Şirməmməd qızı. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bəstəkarlar ittifaqının rolu və əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər.a.üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /L. Ş. Hüseynova; Bakı Musiqi Akad.-B., 2005.- 161 s.

 

 Hüseynova Lalə Şirməmməd qızı. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bəstəkarlar ittifaqının rolu və əhəmiyyəti: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2005.- 25 səh.

 

Quliyeva Gülnarə Eldar qızı. Azərbaycan bədii kinosunda təsvir və musiqi sıralarının qarşılıqlı əlaqələri sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.09. /G. E. Quliyeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət in-tu.-B , 2010.- 120 s.

 

Quluzadə Tutuxanım Nüsrət qızı. Aşıq musuqisinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında rolu və əhəmiyyəti (Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayevin əsərləri əsasında): Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2004.- 30 s.

 

Nəzərova Aytən Allahyar qızı. Azərbaycan və Yaponiya mədəni əlaqələri [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.09. A. A. Nəzərova; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2009.- 22 s.

 

Nəzərova Aytən Allahyar qızı. Azərbaycan və Yaponiya mədəni əlaqələri [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 17.00.09. A. A. Nəzərova; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2009.- 145 s.


 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved