İncəsənət. Sənətşünaslıq

Təsviri incəsənət bütövlükdə

 

Əhmədova Aludə Tofiq qızı. Azərbaycan muzeylərində ekspozisiya təşkil edilməsinin estetik prinsipləri [Mətn]: sənətşün. n.l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.04. /A. T. Əhmədova; , Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2002.- 139 s.+ [1] əlavə albom ([58] s.)

 

Əhmədova Aludə Tofiq qızı. Azərbaycan muzeylərində ekspozisiya təşkil edilməsinin estetik prinsipləri [Mətn]: sənətşün. n.l.dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.04. A. T. Əhmədova; , Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2002.- 28 s.

 

Həmidova Ümbülbanu Nəcməddin qızı. Müasir Azərbaycan Qobeleninin yaranması və inkişafı (1960-1990-cı illər) [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.04. /Ü. N.Həmidova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2002.- 122 s.

Həmidova Ümbülbanu Nəcməddin qızı. Müasir Azərbaycan qobeleninin yaranması və inkişafı (1960-1990) : Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 17.00.04. /AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.-B., 2002.- 26 s.

 

Rəhimova Gülarə Əmirxan qızı. Sənətşünaslıqın inteqrativ metodologiyanın tətbiqi sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 17.00.09 /G. Ə. Rəhimova ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad. Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2012.- 129 s.

 

Sadıxbəyova Sevda Rafiq qızı. Azərbaycan opera və balet teatrı rəssamlarının teatr-dekorasiya sənəti [Mətn]: təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlər ixtisası üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 17.00.04. S. R. Sadıxbəyova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2010.- 22 s. 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved