İncəsənət. Sənətşünaslıq

Aritektura

 

Alimohammadi Amir Şabhan oğlu. Zəncanda memarlıq-tarixi abidələrinin bərpası problemi memarlıq üzrə fəls. d-ru a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 18.00.04. /A.Ş.Alimohammadi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2011.- 133 s.

 

Əliyev Qadir Əli oğlu. Əcəmi Naxcıvaninin yaradıcılığında harmoniya və mütənasiblik problemləri [Mətn]: memarlıq n. a. dər. al. üçün təq.ed. dis.: 18.00.01. /Q. Ə.Əliyev; AEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 1995.- 173 s.

Hüseynzadə Məqsud Nəsimi. Təbriz şəhərinin plan-məkan inkişafındakı ənənəvi formayaranışı prinsipləri [Mətn]: memarlıq n. al. dər .a. üçün təq. ol. dis: 18.00.01. /M.N. Hüseynzadə; zərb. İnşaat Mühən. Un-ti.-B., 1997.- 165 s.

 

Qənbərova Gülnarə Qəzənfər qızı. Azərbaycan memarlıq və xalçaçılığında ornament motivlərinin ümumi prinsipləri (XI-XVIII əsrlər) [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 18.00.01 /G. Q. Qənbərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2009.-179 s.

 

Valai Zəkərya Hüseyn oğlu. Sasani dövrünün saray və dini memarlığı [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis.: 18.00.01 /Z. H. Valai ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.-137 s.

 

Yusifova Nardanə İsrafil qızı. Memarlıq abidələrinin silindrik səthlərindəki bədii təsvirlərin bərpa problemi [Mətn]: memarlıq e.n.a.dər.a.üçün dis.: 18.00.01. /N. İ. Yusifova; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1995.- 175 s.

 

Yusifova Nardanə İsrafil qızı. Memarlıq abidələrinin silindrik səthlərindəki bədii təsvirlərin bərpa problemi [Mətn]: Memarlıq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 18.00.01. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1995.- 32 s., ill.

 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved