İncəsənət. Sənətşünaslıq

Dekrativ-tətbiqi incəsənət

 

 

Abdullayev Namiq Kamran oğlu. Orta əsrlər miniatürləri əsasında interyer və eksteryerlərin bədii həlli [Mətn]: sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 6218.01. N. K. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Rəssamlıq Akad.-B., 2013.- 29 s.

 

Abdullayev Namiq Kamran oğlu. Orta əsrlər miniatürləri əsasında interyer və eksteryerlərin bədii həlli [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6218.01. N. K. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 133 s,[92 s.]

 

Aslanova Afət Nadir qızı. Müasir Azərbaycan keramikası [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.04. /A. N. Aslanova; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2004.- 159 s.

 

Dünyamalıyeva Səbirə Səfi qızı. Azərbaycan geyimlərinin bədii dekorativ xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.04. /S. S. Dünyamalıyeva ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Memarlıq və incəsənət İn-tu.-B., 2007.- 282 s.

 

Dünyamalıyeva Sabirə Səfi qızı . Azərbaycan geyimlərinin bədii dekorativ xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşü. dok. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.04. /S.S. Dünyamalıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2010.- 73 s.

 

Əliyev Məhəmməd Davud oğlu. Türkiyə və Azərbaycan keramikasının bədii xüsusiyyətləri [Mətn]: fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6218.01. M. D. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2016.- 151 s. + Əlavə : Dissertasiya albomu ; İllustrasiyalar [92 s.]

 

Əlizadə Pərvanə Sabir qızı. Azərbaycan və Türkiyə dekorativ sənətində Nəbati motivlərin bədii xüsusiyyətləri (XIV-XVI əsrlər) [Mətn]: fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6218.01. P. S. Əlizadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2015.- 138 s. 1 ayrıca k. dissertasiyaya əlavə ([85])

 

Əsədova Xədicə Vəli qızı. Azərbaycan xalça naxışlarının semantikası və bədii xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.04. /X. V.Əsədova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi , Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2010. -253 s.

 

Hacıyeva Ülkər Nemət qızı. Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılğında üslub və istiqamətlər sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.04 /Ü. N. Hacıyeva ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.-Bakı., 2011.- 304 s.

 

İbadova Gülnarə Vidadi qızı. Azərbaycanın müasir folklor qruplarında milli geyim ənənələri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6218.01. G. V. İbadova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2012.- 153 s.

 

Kazımova Məryəm Mənsim qızı. Azərbaycanda ağacoyma sənətinin bədii xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6218.01. M. M. Kazımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2016.- 22, [1] s.

 

Kazımova Məryəm Mənsim qızı. Azərbaycanda ağacoyma sənətinin bədii xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6218.01 M. M. Kazımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.- 140 s.

 

Qəffari Məhəmmədrza Nəmin Qasım oğlu. Qacarlar dövrü rəngkarlığının bədii xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.04. /Məhəmmədrza Qəffari Nəmin Qasım oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Rəssamlıq Akad.-B., 2010.- 137 s. + əlavə [69]

 

Məmmədli Rayihə Şaiq qızı. Azərbaycanın qədim dövr bədii metal sənəti [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6218.01. R. Ş. Məmmədli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 22, [1] s.

 

Sadıxbəyova Sevda Rafiq qızı. Azərbaycan opera və balet teatrı rəssamlarının teatr-dekorasiya sənəti [Mətn]: təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlər ixtisası üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 17.00.04. S. R. Sadıxbəyova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2010.- 22 s. 

 

Seyidova Gülnar Mövsüm qızı. Orta əsr Azərbaycan keramika sənətində dekorun inkişaf prinsipləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6218.01 G. M. Seyidova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2017.- 150 s.

 

Şirəliyeva Asya Əlimövsüm qızı. XIX-XX əsr Bakı zərgərliyi Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin inkişafı kontekstində [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6218.01 A. Ə. Şirəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2018.- 26 s.

 

Təvəkküli Rza İzzətulla. Azərbaycan və Yaxın Şərq bədii metal sənətinin bədii-texniki xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru. l. dər. . üçün təq. ed. dis. : 17.00.04. /Təvəkküli Rza İzzətulla ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Rəssamlıq Akad.-B., 2012.- 136 s.

 

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Azərbaycan xalçası (Azərbaycan xalça sənətinin əsas inkişaf mərhələləri) [Mətn]: sənətşün. d-ru al. dər. a. üçün elmi məruzə şəklində təq. ed. dis.: 17.00.04. / R.S.Tağıyeva; AMEA. Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2003.- 80 s.

 

Usama Abdul Rəhman Abdul Əlim Seid Əhməd. Azərbaycan və Misir torevtika sənətində bədii-texniki xüsusiyyətlər sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6218.01 /Usama Abdul Rəhman Abdul Əlim Seid Əhməd ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Rəssamlıq Akad..-B., 2012.- 150 s.
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved