İncəsənət. Sənətşünaslıq

Heykəltaraşlıq

 

Abdullayeva Əsmər Vidadi qızı. Akademik Rasim Əfəndinin Azərbaycan sənətşünaslığının inkişafında rolu və mövqeyi [Mətn] : sənətşün.üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.09 /Ə. V. Abdullayeva ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.- 146 s.

Bağırov Vüsal Rafiq oğlu. Azərbaycanda kiçik formalı heykəltəraşlığın inkişafı (XX əsr) [Mətn]: sənətşü. n. a. d. al. ü. təq. ol. dis.: 17.00.04. /V. R. Bağırov; AMEA, Memarlıq və İnşaat İn-tu.- B., 2004.- 160 s.

 

Ələkbərov Emin Akif oğlu. Heykəltəraş Fuad Salayevin yaradıcılığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6215.01 E. A. Ələkbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2016.-21 s.

 

Qasımov Fərman Yaqub oğlu. Xalq rəssamı Natiq Əliyevin yaradıcılığı müasir Azərbaycan heykəltəraşlığı kontekstində [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01. F. Y. Qasımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2014.- 132 s.Əlavə albom [133] s.

 

  Qasımov Qalib Əhməd oğlu. Heykəltəraş Fazil Nəcəfovun yaradıcılığında ənənə və müasirlik [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6215.01 Q. Ə. Qasımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2015.- 25 s.

 

Novruzova Mehriban Qəzənfər qızı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Bakı memarlığında dekorativ heykəltaraşlıq [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.04. /M. Q. Novruzova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 120 s.

 

Novruzova Mehriban Qəzənfər qızı. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakı memarlığında dekorativ heykəltəraşlıq [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.d.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.04. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2007.- 18 s.

 

Osman Nurittin Özel. Türkiyənin vokal sənətinin inkişafında Leyla Gencərin rolu və yeri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 6213.01 Osman Nurittin Özel ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.-204 s.

 

Sadıqov Samir Qismət oğlu. Tokay Məmmədovun yaradıcılığının bədii xüsusiyyətlərinin Azərbaycan heykəltəraşlığında əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 62.15.01. S. Q. Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 129 s. 

 

Səfərli Ağasoy Hökumə Aslan qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın dəzgah heykəltəraşlığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01 H. A. Səfərli Ağasoy ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2016.- 131 s. 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved