İncəsənət. Sənətşünaslıq

Rəssamlıq

 

Abdinova Pərzad Rafael qızı.Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığı sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 62.15.01 /P. R. Abdinova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2012.-151 s.,

 

Abdinova Pərzad Rafael qızı. Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığı sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6215.01. /P. R. Abdinova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2012.- 26 s.

 

Axundova Nigar Abdulla qızı. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında sənaye mənzərəsi janrı [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01. N. A. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2014.- 142 s.+ Əlavə albom [137] s.

 

Əbdüləziz Şəhribanu Əziz qızı. Orta əsrlərdə Azərbaycan miniatür boyakarlığı və onun bədii xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.04. /Ş. Ə. Əbdüləziz; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 130 s.+ [1] əlavə albom ([150] s.)

 

Əliyev Ziyadxan Alxan oğlu. Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığında romantizm [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01. Z. A. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 239 s.

 

Hacıyeva Ülkər Nemət qızı. Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılğında üslub və istiqamətlər sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.04 /Ü. N. Hacıyeva ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.-Bakı., 2011.- 304 s.

 

Həsənova Rəqsanə Ramiz qızı. Azərbaycanda rəngkarlıq və qrafika əsərlərinin elmi bərpası və konservasiyası problemləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6203.01.R. R. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2016.- 135 s.+ $e Əlavə albom [70] v.

 

Qafarzadə Rima Mübariz qızı. Oqtay Sadıqzadə yaradıcılığı Azərbaycan təsviri sənəti kontekstində [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6215.01. R. M. Qafarzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 143 s. Əlavə [110 s.] albom

 

Qasımov Sabir Nadir oğlu. Azərbaycan təsviri sənətində lirik mövzuların təcəssümü [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01. S. N. Qasımov ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2015.- 142 s.Əlavə albom [125] s.

Mehdiyeva Tərlan Əhməd qızı. Türkiyədə çalışan Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı Azərbaycan-Türk ənənələri kontekstində [Mətn]: sənətşün. e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.09. /T. Ə. Mehdiyeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 2006.- 139 s., şək. + [1] əlavə albom ([49] s.)

 

Mehdiyeva Tərlan Əhməd qızı. Türkiyədə çalışan Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı Azərbaycan-Türk ənənələri kontekstində [Mətn]: sənətşün. e.n.al.dər.a.üçün təq.ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.09. /T. Ə. Mehdiyeva; Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2007.- 26 s.

 

Musayeva Elnarə Nəsrəddin qızı. Azərbaycanın xalq rəssamı Asəf Cəfərovun yaradıcılığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01. E. N. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2012.- 121 s, əlavə [1-126]

 

Nikbaxtedlo Mojgan Ebrahim qızı. Müasir İran qadın rəssamlarının yaradıcılığı sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.04. /M. E. Nikbaxtedlo ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.-B., 2010.- 207 s.

 

Nikbaxtedlo Mojgan Ebrahim qızı. Müasir İran qadın rəssamlarının yaradıcılığı sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6215.01. /M. E. Nikbaxtedlo ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.-B., 2012.- 30 s.

 

Nuriyeva Zəkiyə Aqif qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan boyakarlığında mənzərə janrının inkişafı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6215.01 Z. A. Nuriyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2016.- 26.

 

Səmədov Ceyhun Yaşar oğlu. Azərbaycanın xalq rəssamı Kamil Nəcəfzadənin yaradıcılığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01 C. Y. Səmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B., 2016.- 142 s.

 

Şəfizadə Sənan Nadir oğlu. Elbəy Rzaquliyevin yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan incəsənəti kontekstində [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6215.01.S. N. Şəfizadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 143 s.[129 s.]

 

Yusufov Bəxtiyar Rasim oğlu. Xalq Rəssamı Davud Kazımovun yaradıcılığında realizm xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01 B. R. Yusufov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2017.- 147 s.+ Əlavə : Dissertasiya albomu ; İllustrasiyalar [230 s.]

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved