İncəsənət. Sənətşünaslıq

Bədii fotoqrafiya

Qafarova Səidə Məmmədağa qızı. Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında professor Muxtar Hüseynzadənin yeri [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 10.02.01. /S. M. Qafarova; ADU.- B., 2007.- 153 s.

 

Qafarova Səidə Məmmədağa qızı. Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında professor Muxtar Hüseynzadənin yeri [Mətn]: Filologiya e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.02.01. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 25 s.


 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved