İncəsənət. Sənətşünaslıq

Musiqi

 

 

Abasova Aytən Rauf qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının birhissəli simfonik əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşünaslıq e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 17.00.02. /A. R. Abasova; Bakı Musiqi Akademiyası .- B., 2004. - 208 s.

 

Abbasov Ağahüseyn Anatollu oğlu. Azərbaycanın Quba bölgəsinin musiqi folkloru [Mətn]: sənətşü. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /A. A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad. - B . , 2007. - 184 s. , notlar  

 

Abbasova İradə Kamal qızı. Bəstəkar Zakir Bağırovun yaradıcılığı [Mətn]: sənətşünaslıq .n.. dər..üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /İ. K. Abbasova; Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2006.- 139 s.

 

Abbasova İradə Kamal qızı. Bəstəkar Zakir Bağırovun yaradıcılığı [Mətn]: Sənətşünaslıq .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2006.- 26 səh.

 

Abbasova Nuridə Mərdan qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının ikili konsertlərinin janr üslub xüsusiyyətləri sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /N. M. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 130 s.

 

Abdullayeva Cəmilə Azər qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının kamera-instrumental yaradıcılığında muğam [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 C. A. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2014.-134 s.

 

Abdurəhmanova İradə Mirzə qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında sonata janrının təkamülü [Mətn]: sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təq.ol. dis.: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2003.- 140 s

 

Adnan Tönel Ali oğlu. Türkiyə və Azərbaycanda laylay və ninnilərin musiqi-poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /T. A. Adnan; Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 132 s.

 

Adnan Tönel Ali oğlu. Türkiyə və Azərbaycanda laylay və ninnilərin musiqi-poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: Sənətşünaslıq n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın aftoreferatı: 17.00.02 /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2007.- 30 s.

 

Ağca Derya Ahmed qızı. XVII-XIX əsrlərdə Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarında Türk mövzularının təcəssümü [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. D. A. Ağca ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2016.- 175 s. 

 

Axundova Elmira Ağarəhim qızı. İslam musiqi mədəniyyətində əl-Fərabinin elmi-nəzəri tədqiqatları və ixtiraları [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01 E. A. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.-134 s.

 

Altınkörpü Halil. Hasan Ferid Alnarın yaradıcılığı "Türk beşləri" kontekstində [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /H. Altınkörpü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2009.- 167 s.

 

Atakişiyeva Kəmalə Ələşrəf qızı. Aşıq və xanəndə yaradıcılığının qarşılıqlı təsir xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. K. Ə. Atakişiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2015.- 139 s.

 

 Babayev Elxan Əlisəttar oğlu. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri [Mətn]: sənətşün. e.d-ru dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 17.00.02. /E. Ə. Babayev; N. Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1999.- 68 s.

 

Babayeva Əfsanə Ağayar qızı. Azərbaycanda musiqi və din: (Azan, Quran surələri və "Məhərrəmlik" matəm oxumaları timsalında) [Mətn]: sənətşunaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis: 17.00.02. /Ə. A.Babayeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.-B., 1998.- 214 s.

 

Babayeva Məryəm Şaqi qızı. Rəşid Behbudovun ifaçılıq üslubu milli və klassik vokal ənənələrinin sintezi kontekstində [Mətn] : fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /M. Ş. Babayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. -B., 2010. -128 s.

 

Babayeva Minaxanım İsmayıl qızı. Azər Dadaşovun kamera musiqisinin üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 6213.01. M. İ. Babayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 28, [1] s.

 

Babayeva Minaxanım İsmayıl qızı. Azər Dadaşovun kamera musiqisinin üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. M. İ. Babayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2015.- 161 s.

 

Baxşıyeva Gülcənnət Ələddin qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri (1970-1990-cı illər) [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. G. Ə. Baxşıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Mill Konservatoriyası.-B., 2013.- 155 s.

 

Bayramlı Yeganə Zirəddin qızı. Azərbaycan simli musiqi alətləri milli mədəni ənənənin tərkib hissəsi kimi [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. Y. Z. Bayramlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Konservatoriyası.-B., 2014.- 147 s.

 

 

Bayramova Xumar Zakir qızı. Üzeyir Hacıbəylinin xor üçün əsərlərində musiqi dilinin xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02 X. Z. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan 2011.- 22 s.

 

Bayramova Xumar Zakir qızı. Üzeyir Hacıbəylinin xor üçün əsərlərində musiqi dilinin xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /X. Z. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 137 s.

 

Bayramova Züleyxa Rafiq qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaqlar üçün musiqili səhnə əsərləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /Z. R. Bayramova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2009.- 206 s.
 

Cəfərova Lalə Tahir qızı. Arif Məlikovun balet musiqisində tembr və faktura xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /L. T. Cəfərova; Bakı Musiqi Akad.- B, 2007.- 188 s.

 

Cəfərova Lalə Tahir qızı. Arif Məlikovun balet musiqisində tembr və faktura xüsusiyyətləri [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2007.- 24 s.

 

Çelik Aşkın. Azərbaycan xalq mahnılarının türk ifa variantları və onların müqayisəli təhlili [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /A. Çelik; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Bakı Musiqi Akad.- B., 2008.- 125 s., notlar

 

Dadaşzadə Zümrüd Araz qızı. Azərbaycan simfoniyası: 60-80-ci illər [Mətn]: sənətşü. n..dər.a üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /Z. A. Dadaşzadə; AEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 1997.- 208 s.

 

Dağıstan Ali Mehmet oğlu. Türk bağlaması oxşar çalğı alətləri sırasında [Mətn]: sənətşünas. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. A. M. Dağıstan ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2013.- 133 s.

 

Dağlı Tuncay. Təsəvvüf fəlsəfəsində musiqi [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02 /T. Dağlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2009.- 140 s.

 

Daimi Cengiz Hasan oğlu. Novruz bayramı mərasiminin Azərbycan və Türkiyədə mövcudluğu və onun melopoetik əsaslarının özünəməxsusluğu [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /C. H. Daimi; Azərb. Milli Konservatoriyası.- B., 2005.- 207 s.

 

Daimi Cengiz Hasan oğlu Novruz bayramı mərasiminin Azərbycan və Türkiyədə mövcudluğu və onun melopoetik əsaslarının özünəməxsusluğu [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2005.- 26 s.

 

Demir Zeynel Veli oğlu. Ərzurum aşıq məktəbi [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. Z. V. Demir ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2013.- 176 s.

 

Ekici Savaş Sebahattin oğlu. Azərbaycan və anadolu elazığ bölgəsinin toy mərasim musiqisinin müqayisəli təhlili [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. S. S. Ekici ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2013.- 404 s.

 

Erkan Tarkan Mustafa oğlu. İzmir vilayəti Torbalı bölgəsinin musiqi folklorunun tədqiqi [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01 T. M. Erkan ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.-265 s.

 

Əhədzadə Məleykə Böyükağa qızı. Xalq artisti Azad Əliyevin ifaçılıq sənətinin xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /M. B. Əhədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 156 s.

 

Əhmədli Xatirə Firuz qızı. Azərbaycan musiqisində obrazlı sistemin öyrənilmə problemləri [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /X.F. Əhmədli; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 2006.- 126 s.

 

Əhmədli Xatirə Firuz qızı. Azərbaycan musiqisində obrazlı sistemin öyrənilmə problemləri [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-
B., 2007.- 27 s.

 

Əhmədova Dilbər Zakir qızı. Cahangir Cahangirovun mahnı yaradıcılığının xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 6213.01 D. Z. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2017.- 24 s.


Ələsgərli Kəmalə Veyis qızı. Rəhilə Həsənovanın əsərlərində üslub xüsusiyyətləri (70-90-cö illər Azərbaycan musiqisi kontekstində) [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /K. V. Ələsgərli; Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 153 s., şək.

 

Ələsgərli Kəmalə Veyis qızı. Rəhilə Həsənovanın əsərlərində üslub xüsusiyyətləri (70-90-cö illər Azərbaycan musiqisi kontekstində) [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2007.- 28 s.

 

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. XX əsrin birinci yarısının tarixi inkişaf kontekstində Azərbaycan musiqi mədəniyyəti [Mətn]: sənətşün. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02.; 17.00.09 /F. Ş. Əliyeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2008.- 298 s.

 

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. 60-70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayülləri [Mətn]: sənətşü. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /F. Ş. Əliyeva; Ü. Hacıbəyov ad. Azərb. Dövlət Konservatoriyası.-B., 1994.- 192 s. 

 

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı. 60-70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayülləri [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası.- B., 1994.- 19 s.

 

Əliyeva Hökümə Natiq qızı. Tofiq Bakıxanovun kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /H. N. Əliyeva; Bakı Musiqi Akad.- B., 2004.- 176 s.

 

Əliyeva Xanım Ağarza qızı. Şirvan aşıq havalarının məqam və melodiya xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. X. A. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2014.- 160 s.

 

Əliyeva Jalə Elman qızı. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında oynanılan tamaşalarda musiqinin rolu [Mətn]:sənətşün. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02. J. E. Əliyeva ; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 34 s.

 

Əliyeva Jalə Elman qızı. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında oynanılan tamaşalarda musiqinin rolu [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /J. E. Əliyeva; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2002.- 141 s.

 

Əliyeva Lətifə xanım Vaqif qızı. İslam ənənəsi və musiqi [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /L. V. Əliyeva; Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2006.- 123 s.

 

Əliyeva Lətifə xanım Vaqif qızı. İslam ənənəsi və musiqi Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2006.- 28 səh.

 

Əliyeva Mehriban Əliqənbər qızı. Müasir Azərbaycan musiqi inkişafında bəstəkar Firəngiz Əlizadənin rolu və yeri sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /M. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musuqi Akad.-B., 2010.- 143 s.

 

Əliyeva Təranə Mehdi qızı. Azərbaycan qanunu yatıq simli çalğı alətləri sırasında sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /T. M.Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 165 s.

 

Əliyeva Vəfa Ağarza qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının opera və operettalarında rəqs səhnələri (janrın inkişaf mərhələləri) [Mətn] : fəls d-ru. e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /V. A. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2010.- 170 s.

 

Əliyeva Vəfa Məhyəddin qızı. Azərbaycan muğamları əsasında fortepiano etüdlərinin hazırlanması və tədris prosesində onlardan istifadənin imkanları və yolları("Rast" muğamı əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02 /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 1999.-152 s.

 

Əmirbəyova Vüsalə Yusif qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik musiqisində forma və məzmun nisbillik nəzəriyyəsi kontekstində [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. V. Y. Əmirbəyova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 150 s.

 

Əsədova Yeganə Həmzə qızı. Azərbaycan musiqişünaslığında xalq musiqisinin tədqiqi məsələləri (XX əsr) [Mətn]: sənətşünaslıq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 17.00.02 /Y. H. Əsədova; Bakı Musiqi Akad..- B., 2004.- 162 s.

 

Əsədullayev Arif Murtuza oğlu. İnstrumental muğamlar və onların ifaçılıq məziyyətləri [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2007.- 21 s.

 

Əsədullayev Arif Murtuza oğlu. İnstrumental muğamlar və onların ifaçılıq məziyyətləri [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /A. M. Əsədullayev; Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 142 s.

 

Əsədullayev Toğrul Mirnazim oğlu. Kamança ifaçıları və onların muğam sənətinin inkişafında rolu və əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. T. M. Əsədullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2015.- 140 s.

 

Əsədullayeva Kəmaləxanım Heybət qızı. Azərbaycan rast muğam dəstgahının şifahi ənənəli şərq musiqisi kontekstində tədqiqi [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. K. H. Əsədullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2013.- 1-142, 1-108 s.

 

Əsgərova Vüsalə Elman qızı. Azərbaycan musiqili teatrının formalaşmasında xanəndəlik sənətinin rolu [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. V. E. Əsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2015.- 167 s. 

 

Əzimov Fuad Naib oğlu. Zərb alətləri Azərbaycanda və onların xalq musiqi irsində rolu [Mətn]: sənətşü. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /F. N. Əzimov; Ü. Hacıbəyov ad. Azərb. Döv. Konservatoriyası.-B., 1994.-  145 s. 

 

Əzizova Samirə Azər qızı. Azərbaycan toy mərasimlərində musiqi folklorunun tədqiqi [Mətn] : sənətşün. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 S. A. Əzizova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Konservatoriyası.- B., 2017.- 129 s.

 

Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Azərbaycanın talış folklorunda "Halay" janrı sənətşün. üzrə fəls. d-ru. e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /S. İ. Fərziyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2010.- 187 s.

 

Fətullayeva Lalə Hüseyn qızı. Azərbaycan incəsənətinin morfologiyası mərasim mədəniyyətində sənətşünas. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /L. H. Fətullayeva ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2012.- 163 s.

 

Hacılı Ülkər Tahir qızı. Azərbaycan-Norveç musiqi əlaqələri  [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 Ü. T. Hacılı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.- 153 s.

 

Həsənova Aida Mürsəl qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında himn və odalar [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 A. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.- B., 2016.- 140 s.

 

Həsənova Aytəkin Tofiq qızı. Azərbaycan xalq məişət mahnılarının lad-məqam əsasları [Mətn]: musiqi sənəti i. ü. s. n.al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /A. T. Həsənova; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.- B,. 2008.- 126 s., not

 

Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı. Azərbaycan musiqişünaslığında və bəstəkar yaradıcılığında milli ladların təzahür aspektləri sənətşün. üzrə fəls. e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /C. İ. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 335 s.

 

   Həsənova Lalə Veyis qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üçün əsərlərində üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri (1970-1990-cı illər) [Mətn]: sənətşün. n.l.dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /L. V. Həsənova; Azərb. Döv. Mədəniyyəti və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 26 s.

 

 Həsənova Lalə Veyis qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üçün əsərlərində üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri: (1970-1990-cı illər) [Mətn]: sənətşün. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /L. V. Həsənova; Bakı Musiqi Akad.-B., 2002.- 126 s.

 

 Həsənova Leyla Mixail qızı. XX əsr Azərbaycan musiqisində tar ilə simfonik orkestr üçün konsert: janr və üslub xüsusiyyətiləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02 /L. M. Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2008.- 132 s.

 

Həsənova Şəhla Həsən qızı. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin ənənələri kontekstində xalq artisti Musa Mirzəyevin yaradıcılığı [Mətn] : sənətşünas. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. Ş. H. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musuqi Akad.-B., 2011.- 288 s.

 

Həsənzadə Xatirə Nəriman qızı. Türk xalqlarının mahnılarında intonasiya əlaqələri [Mətn] : fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /X. N. Həsənzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2009.- 241 s.

 

Hidayətova Firəngiz Şahmurad qızı. İbtidai siniflərin musiqi dərslərində şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.02. /F. Ş. Hidayətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2010.- 185 s.

 

  Hümbətov Vüqar Bəxtiyar oğlu. Müstəqillik dövründə Azərbaycan bəstəkarlarının tarixi mövzulu xor əsərləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01 V. B. Hümbətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2017.- 129 s.

 

Hümmətova Nüşabə Ələsgər qızı. Şəfiqə Axundova yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 N. Ə. Hümmətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.- 143 s.

 

Hüseynova Ellada Əlihüseyn qızı. Azərbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimlərinin tədqiqatlarında [Mətn]: sənətşünaslıq . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /E. ə. Hüseynova; Azərb.Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2006.- 121 s.

 

Hüseynova Ellada Əlihüseyn qızı. Azərbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimlərinin tədqiqatlarında [Mətn]: Sənətşünaslıq .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2006.- 24 s.

 

Hüseynova İradə Davud qızı. Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında Rus-Azərbaycan musiqi-mədəni əlaqələrin rolu [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. İ. D. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 144 s.

 

Hüseynova Nərgiz Siyəvuş qızı. Azərbaycan opera sənətində milli vokal məktəbinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /N. S. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musuqi Akad.-B., 2010.- 152 s.

 

Hüseynova Könül Qabil qızı. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Fərhad Bədəlbəyli yaradıcılığının yeri və rolu [Mətn]: sənətşü. n.l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /K. Q. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.- B., 2008.- 213, [12] s., [12] v. şəcərə, faks., not.

 

Hüseynova Qənirə Tahir qızı. Arfa və onun Azərbaycan professional musiqisinin inkişafında yeri və rolu [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /Q. T. Hüseynova; Bakı Musiqi Akad.- B., 2005.- 166 s.

 

Hüseynova Qənirə Tahir qızı. Arfa və onun Azərbaycan professional musiqisinin inkişafında yeri və rolu [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2005.- 27 s.

 

 Hüseynova Lalə Şirməmməd qızı. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bəstəkarlar ittifaqının rolu və əhəmiyyəti: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2005.- 25 səh.

 

Hüseynova Rəna Mətləb qızı. Musiqi sənəti sahəsində menecmentin formalaşmasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01 ; 6213.01. R. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2016.- 132 s.  

 

 Xələfov Allahverdi Zeynalxan oğlu. Uşaq xor sənətinin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında yeri və rolu [Mətn] : fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /A. Z. Xələfov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası . -B., 2010. - 170 s.

 

Xəlilova Aynur Xəlil qızı. Azərbaycan fortepiano ifaçılığında bədii və texniki komponentlərin təzahür xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /A. X. Xəlilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 174 s.

 

Xəlilova Səidə Hacıbaba qızı. Azərbaycan musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında pianoçu Elmira Əliyevanın rolu [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 6213.01. S. H. Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2014.- 237 s.

 

 İbrahimova Nərmin Aydın qızı. Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqi mədəniyyətinin inkişafında Qurban Pirimovun rolu [Mətn]: sənətşünaslıq e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /N. A. İbrahimova; Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi Bakı Musiqi Akad.-B., 2008.- 150, [2] s.

 

İbrahimova Sona Xanım Qulamrza qızı. Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Nazim Əliverdibəyovun yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti [Mətn]: sənətşünas. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. S. X. Q. İbrahimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musuqi Akad.-B., 2012.- 167 s.

 

 İçelli Elif Nun İlhan qızı. Türk vokal ifaçılığında fonetik məsələlər [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. İ. İ. Elif Nun ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2014.- 150 s.  

 

 İmamverdiyev İlqar Cəmil oğlu. Azərbaycan Aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (qərb bölgəsi üzrə) [Mətn]: sənətşunaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis.: 17.00.02. /İ. C. İmamverdiyev; Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası.-B., 1994.- 154 s.

 

 İmamverdiyev İlqar Cəmil oğlu. Azərbaycan Aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (qərb bölgəsi üzrə) [Mətn]: Sənətşunaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis. avtoreferatı: 17.00.02. /Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 1994.- 22 s. 

 

İmamverdiyev İlqar Cəmil oğlu. Azərbaycan və İran türklərinin aşıq-ifaçılıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: sənətşü. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /İ. C. İmamverdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu. -B., 2008.- 293 s. 

 

 İmanova Simarə Cəmaləddin qızı. Azərbaycan və türk musiqisinin lirik janrlarının lad-məqam əsasları [Mətn]: sənətşünas. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. S. C. İmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2013.- 198 s. 

 

 İmrani Rafiq Hüseyn oğlu. Azərbaycan muğam sənətinin tarixi və elmi-nəzəri əsasları (Azərbaycan musiqisi tarixi aspektində) [Mətn]: sənətşünaslıq d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 17.00.02. /R. H.İmrani; AEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu . -B., 1998. -452 s.
 

İsmayılova Güllü Həsən qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı melodiyalarında lad-məqamlardan istifadə məsələləri [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /G. H. İsmayılova; Bakı Musiqi Akad.-B., 2003.- 145 s.

 

Kadir Çayır İhsan oğlu. Orta Anadolu bölgəsindəki Çankırı və Akşehir Yaran məclislərində ifa olunan musiqinin müqayisəli təhlili sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02 /Ç. İ. Kadir ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2012.- 236 s.

 

Kasimi Sehranə Ələsgər qızı. Azərbaycan musiqisinin inkişafında incəsənətin qarşılıqlı əlaqələrinin rolu [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /S. Ə. Kasimi; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2007.- 148 s.

 

Kaya Meyser Nedim oğlu. Azərbaycan və türk xalq mahnılarının müqayisəli təhlili sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /M. N.Kaya ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2011.- 150 s.,[78] s.

 

Kazımov Nazim Kazım oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin musiqi qabiliyyətlərinin inkişafında muğam nümunələrindən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təq. ol.dis.: 13.00.02 /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 183 s.

 

Kazımova Günel Namiq qızı. Azərbaycan musiqisində Sergey Prokofyevin balet teatrının ənənələri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 6213.01 G. N. Kazımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.- 133 s.

 

Kərim Məcnun Təbriz oğlu. Orta əsr Azərbaycan musiqi alətləri (tarixi, orqonoloji tədqiqat) [Mətn]: sənətşün. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /M. T. Kərim; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2009.- 271 s.

 

Kərimov Məcnun Təbriz oğlu. "Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri" : tarixi, bərpa və təkmilləşdirmə məsələləri [Mətn]: sənətşünaslıq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunan dis.: 17.00.02. /M. T. Kərimov; Ü. Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 1995.- 132 s.  

 

Kərimov Məcnun Təbriz oğlu. "Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri": tarixi, bərpa və təkmilləşdirmə məsələləri [Mətn]: Sənətşünaslıq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Musiqi Akademiyası.- B., 1995.- 24 s.

 

Kərimova-Həsənpur Sara Şamil qızı. Azərbaycan və İran "Çahargah" muğamlarının müqayisəli təhlili [Mətn]: Sənətşunaslıq n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 1997.- 26 s.

 

Kərimova-Həsənpur Sara Şamil qızı. Azərbaycan və İran "Çahargah" muğamlarının müqayisəli təhlili [Mətn]: sənətşunaslıq n.a.dər.a.üçün dis.: 17.00.02. /.S. Kərimova-Həsənpur; Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 1997.- 168 s. 

 

Kərimova Rövşanə Yaqub qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində dini mövzunun təzahürü [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. R. Y. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 191 s.

 

Kılkıl Ercan. "Azərbaycan və türkiyədə Koroğlu dastanı aşıq havalarında poetik və müsiqi xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili" [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 17.00.02. /E. Kılkıl; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üz. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2009.- 156 s.

 

Köçərli İradə Tofiq qızı. Azərbaycan xalq musiqisi yaradıcılığında "Şikəstə" [Mətn]: sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təq. ed.dis.: 17.00.02. /İ. T. Köçərli; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İn-u.-B., 1994.- 173 s.

 

Köçərli İradə Tofiq qızı. Azərbaycan xalq musiqisi yaradıcılığında "Şikəstə" [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası.- B., 1994.- 20 s.

 

Köçərli İradə Tofiq qızı. Aşıq sənətində sinkretizm və sintez problemlərinin tədqiqi [Mətn] : sənətşün. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. İ. T. Köçərli ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2012.- 265 s.

 

Qafarova Maya Aydın qızı. Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri və onların interpretsiya xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02 M.A.Qafarova ; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 30 s.

 

Qafarova Maya Aydın qızı. Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri və onların interpretsiya xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşünaslıq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /M. A.Qafarova; Azərb.Respub.Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.-B., 2002.- 141 s.

 

Qaralova Nərmin Ziyadxan qızı. Azərbaycan və İran "Şur" dəstgahlarının müqayisəli təhlili [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. N. Z. Qaralova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2013.- 158 s.

 

Qasımova Mehriban Əbdürrəhim qızı. Azərbaycan musiqisində dirijorluğun təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (xalq çalğı alətləri orkestri) [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. M. Ə. Qasımova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2013.- 170 s.  

 

Qədimova Natəvan. Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərlə-rində lad, faktura, üslub və interpretasiya xüsusiy-yətləri [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . ücün təq. ol. dis.: 17.00.02. /N. Qədimova; Bı Musiqi Akad.- B., 2007.- 143 s.

 

 

Qəniyev Telman Xanış oğlu. Cahangir Cahangirovun antata və oratoriya yaradıcılığında lad-məqam və ritmik xüsusiyyətlər: ("Füzuli" kantatası və "Sabir" oratoriyası əsərlərinin əsasında) [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /T. X. Qəniyev; Bakı Musiqi Akad. -B., 2004. -250 s.

 

Qəniyeva Afaq Abdul qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında qəzəl-romanslar (Janr, lad-intonasiya və ritmika) sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 17.00.02. /A. A. Qəniyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 236 s.

 

Qəniyeva Afaq Abdul qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında qəzəl-romanslar (Janr, lad-intonasiya və ritmika) [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ol. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02 /A. A. Qəniyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 22 s. 

 

Quliyev İbrahim Hacıbaba oğlu. Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcılığı əsr Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /İ. H. Quliyev; Bakı Musiqi Akad.-B., 2003.- 148 s.

 

Quliyev Malik Bayram oğlu. Azərbaycan xalq və şifahi ənənəli professional musiqi janrlarının təkamülündə sazəndə ifaçılıq sənətinin rolu [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /M. B. Quliyev; Ü. Hacıbəyov ad.BMA.-B., 1996.- 150 s.

 

Quliyev Mübariz Tahir oğlu. XX əsrdə Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansambllarının ifaçılıq xüsusiyyətləri (Ə.Bakıxanov, Ə.Dadşov, B.Salahovun rəhbərlik etdikləri ansambllar nümunəsində) [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /M. T. Quliyev; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-eti.-B., 1998.- 198 s.

 

Quliyeva Arzu Malik qızı. Azərbaycan xalq musiqisinin toplanması, yazılması və işlənməsində Səid Rüstəmovun rolu [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /A. M. Quliyeva; Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 143 s.

 

Quliyeva Arzu Malik qızı. Azərbaycan xalq musiqisinin toplanması, yazılması və işlənməsində Səid Rüstəmovun rolu [Mətn: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2007.- 22 s.

 

Quliyeva Aynurə Arif qızı. Türk aləmində Naxçıvan musiqi mədəniyyəti sənətşün. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 17.00.02. /A. A.Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 169 s.

 

Quliyeva Leyla Zəki qızı.   Cahangir Cahangirov musiqisində üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /L. Z. Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2008.- 157 s.

 

Quliyeva Nərgiz Rəfael qızı. Azərbaycan-Türkiyə musiqi-tarixi əlaqələrinin inkişaf dinamikası [Mətn]: sənətşün. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /N. R. Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2009.- 22 s.

 

Quluzadə Tutuxanım Nüsrət qızı. Aşıq musuqisinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında rolu və əhəmiyyəti (Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayevin əsərləri əsasında) [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /T. N.Quluzadə; Bakı Musiqi Akad.- B., 2004.- 145 s.

 

Mahmudova Ceyran Emin qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarında poeziya ilə musiqinin qarşılıqlı əlaqələri (1950-1990-cı illər) sənətşün. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02. /C. E. Mahmudova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2012.- 46 s.

 

Mahmudova Ceyran Emin qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarında poeziya ilə musiqinin qarşılıqlı əlaqələri (1950-1990-cı illər) e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /C. E. Mahmudova ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2012.- 322 s.

 

Mahmut Karagenc Esef oğlu. Türkiyə nəfəs çalğı alətləri və onların xalq musiqisində rolu sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /K. E.Mahmut ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 213 s.

 

Məhərrəmova İnara Eldar qızı. Fikrət Əmirov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /İ.E. Məhərrəmova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 133 s.

 

Məmmədəliyeva Turan Vasim qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında caz harmoniyası [Mətn]: sənətşü.n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.: 17.00.02. /T. V. Məmmədəliyeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akademiyası.- B,. 2008.- 168, [40] s., not.

 

Məmmədəliyeva Turan Vasim qızı. Azərbaycanda bəstəkarlarının yaradıcılığında caz harmoniyası [Mətn]: sənətşün. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. T. V. Məmmədəliyeva ; Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2007.- 24 s.

 

Məmmədov Aslan Kazım oğlu. Dünya musiqi mədəniyyəti konteksində Azərbaycan simli alətlərinin yaranma, inkişaf və yayılma məsələləri [Mətn]: sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02. A. K. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2001.- 26 s.

 

Məmmədov Aslan Kazım oğlu. Dünya musiqi mədəniyyəti kontekstində Azərbaycan simli alətlərinin yaranma, inkişaf və yayılma məsələləri [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /A.K.Məmmədov; Ü.Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2001.- 137 s.

 

Məmmədova Günay Abbas qızı. Naxçıvan bölgəsinin musiqi folklorunun janr xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /G. A. Məmmədova ; Azerb. Resp, Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 183 s.

 

Məmmədova Həbibə Vaqif qızı. Azərbaycan operalarında tarixi-qəhrəmanlıq mövzusunun təcəssümü (lad-məqam xüsusiyyətləri) sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /H. V. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 140 s.

 

Məmmədova Venera Cavad qızı. Azərbaycan fortepiano sənətinin inkişafında Simuzər Quliyevanın rolu [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. V. C. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2013.- 161 s.

 

Məmmədzadə Gülnaz Vahid qızı. Səid Rüstəmov yaradıılığının Azərbaycan musiqi mədəniyyətində rolu [Mətn]: sənətşü.n.l.dər..üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /G. V. Məmmədzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 169 s., not.

 

Mirzəyev Samir Əli oğlu. Fortepiano ədəbiyyatında müasir notasiya simvollarının şərhi və ifaçılıq xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 6213.01 S. Ə. Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 149 s.

 

Mirzəyev Zakir Qulam oğlu. Azərbaycan xalq musiqisində qarmonun rolu və əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /Z. Q. Mirzəyev; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2005.- 165 s.

 

Mirzəyev Zakir Qulam oğlu. Azərbaycan xalq musiqisində qarmonun rolu və əhəmiyyəti : Sənətşünaslıq n. .dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı : 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2005.- 22 s.

 

Mirzəyeva Cəmilə Bəşarət qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental yaradıcılığında romantizm ənənələrinin rolu" [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. dis.: 6213.01 C. B. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2014.-128 s.

 

Mirzəyeva Gülçin Ələkbər qızı. Tırınqı və nanayların melo-poetik xüsusiyyətləri (Ağbaba materialları əsasında) [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 ; 6203.01. G. Ə. Mirzəyeva ; AMEA, Folklor İn-tu.-B., 2013.- 170 s.

 

Mona Abdelghany Zedan Amer. Misir və Azərbaycan xalq mahnıları və onların fortepiano işləmələri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01.Mona Abdelghany Zedan Amer ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2016.- 268 s.

 

Musayev Rafail Hüseyn oğlu. Qarabağ xanəndəlik ənənəsinin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu [Mətn: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis..: 17.00.02. /R. H.Musayev; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2004.- 154 s.

 

Musazadə Rafiq Mirzə oğlu. Dügah dəstgahının tarixi mənşəyi və ifa xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 17.00.02. /R. M.Musazadə; Azərb. Milli Konservatoriyası.- B., 2006.- 159 s.

 

Musazadə Rafiq Mirzə oğlu. Dügah dəstgahının tarixi mənşəyi və ifa xüsusiyyətləri: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Azərbaycan Milli Konservatoriyası.- B., 2006.- 20 s.

 

Mustafayeva Arzu Səfər qızı. Bəstəkar Sevda İbrahimovanın yaradıcılığı (milli xüsusiyyətlər kontekstində) [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. A. S. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musuqi Akademiyası.-B., 2012.- 148 s.

 

  Mustafayeva Tahirə Əlipaşa qızı. Azərbaycan musiqisinin inkişafında milli violonçel məktəbinin rolu və əhəmiyyəti [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 6213.01 T. Ə. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2017.- 32 s.

 

Mustafayeva Tahirə Əlipaşa qızı. Azərbaycan musiqisinin inkişafında milli violonçel məktəbinin rolu və əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6213.01 T. Ə. Mustafayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2017.- 175, [1] s.

 

Neməti Ədalət Novruz oğlu. İncəsənət sahəsində idarəçilik mədəniyyəti [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. Ə. N. Neməti; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2014.- 197 s.

 

Neymətli Yavər Sərdar oğlu. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kvartet janrının inkişafı və ifaçılıq problemləri Mətn] :sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 Y. S. Neymətli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.,2013.-158 s

 

Nəcəfov İlham İsmayıl oğlu. Ney və onun Azərbaycan milli musiqisində təzahürü [Mətn]: sənətşün. n. a.dər. a. üçün təqdim ol. dis.: 17.00.02. /İ. İ. Nəcəfov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2008.- 166 s.

 

Nəcəfova Zəminə Məhərrəm qızı. Azərbaycan bəstəkarları yaradıcılığında xalq çalğı alətləri orkestri üçün süita janrının təfsiri [Mətn]: sənətşün. n. l. dər. . üçün təqd. ed. dis.: 17. 00. 02. /Z. M. Nəcəfova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2009.- 253 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Azərbaycan nəfəs alətləri. Orqanoloji-tarixi tədqiqat[Mətn]: Sənətşunaslıq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2006.- 26 s. 

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Azərbaycan nəfəs alətləri. Orqanoloji-tarixi tədqiqat[Mətn]: sənətşü. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /A.İ.Nəcəfzadə; Bakı Musiqi Akad.- B., 2006.- 185 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. İdiofonlu çalğı alətlərinin Azərbaycan örnəkləri, mənşəyi və yeni təsnifatı [Mətn]: sənətşünas. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. A. İ. Nəcəfzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2012.- 299 s.

 

Novruzov Afət Məmmədcəfər oğlu. Tarın ifaçılıq xüsusiyyətlərinin təkamülündə xarici və Azərbaycan bəstəkarları əsərlərinin rolu [Mətn]: sənətşün. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.02. A. M. Novruzov ; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 24 s.

 

Novruzov Afət Məmmədcəfər oğlu. Tarın ifaçılıq xüsusiyyətlərinin təkamülündə xarici və Azərbaycan bəstəkarları əsərlərinin rolu [Mətn]: sənətşün. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /A.M.Novruzov; Bakı Musiqi Akad.-B., 2002.- 170 s.

 

Nuri Mahmut. 12 uyğur mukamının Türkiyə və Azərbaycan məqamları ilə müqayisəli təhlili [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /M. Nuri; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2009.- 125 s.

 

Paşayeva Yaqut Süleyman qızı. Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /Y.S. Paşayeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2004.- 189 s.

 

Pekşen Gani Hıdır oğlu. Ələvi mərasimlərində musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (Türkiyə və Azərbaycan dini musiqisinin müqayisəli kontekstində ) [Mətn]: sənətşü. n.l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /G. H. Pekşen; Bakı Musiqi Akad.-B., 2003.-148 s.

 

Ramazanova Sevinc Arif qızı. Azərbaycan kino musiqisi tarixində Arif Məlikov yaradıcılığının rolu və yeri [Mətn] : sənətşün. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis-nın avtoreveratı : 17.00.02 N. Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. -B., 1999. -26 s.

 

Ramazanova Sevinc Arif qızı. Azərbaycan kino musiqisi tarixində Arif Məlikov yaradıcılığının rolu və yeri [Mətn]: sənətşün. n.a.dərəcəsi iddiası üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /Ü.Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 1999.- 148 s.

 

Rəhimbəyli Nailə Rasim qızı. "Aşıq Qərib" dastanının melo-poetik xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə e. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02 ; 10.01.09 /N. R. Rəhimbəyli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 294 s.

 

Rəhimova Aytac Elxan qızı. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı [Mətn]: sənətşün. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /A.E. Rəhimova; Bakı Musiqi Akad.-B., 2003.- 143 s.

 

Rəhimova Aytac Elxan qızı. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı: Sənətşünaslıq e. n. a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 17.00.02 /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2003.- 24 səh.

 

Rəhimova Aytac Elxan qızı. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin janrlararası və bədii əlaqələri [Mətn]: sənətşün. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. A. E. Rəhimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 313 s.

 

Rəhimova Gülsabah Nurbala qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının tar ilə fortepiano və tar ilə orkestr üçün əsərlərinin professional musiqi mədəniyyətinin inkişafında əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşün. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /G.
N. Rəhimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 1995.- 172 s.

 

Rəhimova Gülsabah Nurbala qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının tar ilə fortepiano və tar ilə orkestr üçün əsərlərinin professional musiqi mədəniyyətinin inkişafında əhəmiyyəti [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /AEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1996.- 22 s.

 

  Rəhmanova Dilbər Zakir qızı. Cahangir Cahangirovun mahnı yaradıcılığının xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün.üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. d. dis.: 6213.01 D. Z. Rəhmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2017.- 132 s.

 

Rüstəmova Afaq Adil qızı. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı yeniyetmələrin musiqi inkişafında vasitə kimi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /A. A. Rüstəmova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası.-B., 1994.- 159 s.

 

Rzayeva Bənövşə Mirismayıl qızı. "Rəhab" muğamı (musiqi-nəzəri tədqiqat) sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 17.00.02. /B. M. Rzayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 145 s

 

Rzayeva Mehparə Almas qızı. Tofiq Quliyevin musiqi dili [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01 M. A. Rzayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.-208 s.

 

Rzayeva Sevinc Tofiq qızı. Vasif Adıgözəlovun triptixi: "Qarabağ şikəstəsi","Çanaqqala" və "Qəm karvanı" orotoriyaları (janrın təfsirində ənənə və müasirlik): Sənətşünaslıq n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın aftoreferatı: 17.00.02 /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2005.- 23 səh. 

 

 

Rzayeva Sevinc Tofiq qızı. Vasif Adıgözəlovun triptixi: "Qarabağ şikəstəsi","Çanaqqala" və "Qəm karvanı" orotoriyaları (janrın təfsirində ənənə və müasirlik) [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /S.T.Rzayeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2005.- 158 s.
 

 

Seyidova Yaqut Şıxseyid qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində kamançanın istifadə və ifa xüsusiyyətləri [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.: 17.00.02. /Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2008.- 129 s.

 

Səfərova Səadət Qüdrət qızı. Müslüm Maqamayev və Azərbaycan xalq musiqisi [Mətn]: sənətşün. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /S. Q. Səfərova; AEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 1996.- 172 s. 

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Azərbaycan musiqi elmi: XIII-XIX əsrlər [Mətn]: sənətşün. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /Z. Y. Səfərova; AEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 1995.- 363 s. 

 

Səmədzadə Aygün Ziyad qızı. Əhməd Adnan Sayqun yaradıcılığının bəzi üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /A.Z. Səmədzadə; Bakı Musiqi Akademiyaı.-B., 2003.- 128 s. 

 

Sultanova Aynur Elxan qızı. əsrin musiqi nəzəriyyəsndə solfecio sistemlərinin müqayisəli təhlili [Mətn]: sənətşün. n.al. dər. a. üçün dis.: 17.00.02. /A.E. Sultanova; Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2004.- 148 s.

 

 Süleymanova Ruqiyyə Akif qızı. Azərbaycan dram əsərlərinin dramaturji inkişafında musiqinin rolu: (1970-2000-ci illər) [Mətn]: sənətşün. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /R. A. Süleymanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.-B., 2008.- 114 s.

 

 Şahbazov Azər Firudin oğlu. Musiqi və xalq təbabəti əlaqələrinin Azərbaycan musiqi folkloru əsasında öyrənilmə aspektləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01 A. F. Şahbazov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.- 153 s.

 

 Şahməmmədova Naibə Məqsud qızı. Ramiz Mirişli yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis: N. M. Şahməmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 152 s. 

 

Şenocak Emel Ramiz qızı. Türkiyə vokal ifaçılığının formalaşmasında Avropa vokal texnikasının rolu [Mətn]: sənətşü. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /E. R. Şenacak; Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 150 s., sxema

 

Şenocak Emel Ramiz qızı. Türkiyə vokal ifaçılığının formalaşmasında Avropa vokal texnikasının rolu [Mətn]: Sənətşünaslıq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2007.-30 s.

 

Şirinova Səadət Təhmiraz qızı. Şəkinin musiqi folkloru [Mətn]: fəls. d.-ru a. dər. a.üçün təqdim olunmuş dis.: 17.00.02 / S.T.Şirinova; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B., 2009.- 314 s.

 

Talıbzadə Ülkər Kamal qızı. Azərbaycan vokal sənətində misiqi ilə poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsi: (1930-1960-cı illər) [Mətn]: sənətşü. n. al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /Ü. Talıbzadə; AEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 1995.- 197 s.
 

Talıbzadə Ülkər Kamal qızı. Azərbaycan vokal sənətində misiqi ilə poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsi (1930-1960-cı illər) [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 1995.- 25 s.

 

Tatyüz Hakan Abdulkadir oğlu. Qaracaoğlan yaradıcılığında aşıq havaları [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. H. A.Tatyüz ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyov ad. Bakı Musuqi Akad.-B., 2012.- 177 s.

 

Ünal Funda Sevilay Attila Tanju qızı. Musiqinin insana müalicəvi təsiri baxımından tarixi araşdırmaların tədqiqi [Mətn] : sənətşün. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01  Ünal Funda Sevilay Attila Tanju qızı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası. -B.,2014. -219 s.

 

Verdiyeva Səadət Saday qızı. Azərbaycan xanəndəlik sənətinin inkişafında İslam Rzayevin rolu [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01 S. S. Verdiyeva ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2016.- 163 s.

 

Verim Kadir Mustafa oğlu. Türkiyə-Azərbaycan kamança növləri və onların ifaçılıq xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6213.01. K. M. Verim; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 153 s.

 

Yusifova Həqiqət Sabir qızı. Sevda İbrahimovanın kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol.: 17.00.02. /H. S. Yusifova; Bakı Musiqi Akad.-B., 2008.- 137 s.

 

Zalova Zöhrə Əkrəm qızı. Vasif Adıgözəlovun fortopiano konsertlərində milli xüsusiyyətlər [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /Z. Ə. Zalova; Bakı Musiqi Akad.- B., 2007.- 122 s.

 

Zalova Zöhrə Əkrəm qızı. Vasif Adıgözəlovun fortopiano konsertlərində milli xüsusiyyətlər [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2007.- 22 s. 

 

Zöhrabova Leyla Ramiz qızı. Azərbaycan xalq rəqslərində melodik xüsusiyyətlərin tədqiqi [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /L. R. Zöhrabova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B., 2010.- 128 s. 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved