İncəsənət. Sənətşünaslıq

Rəqs (reqrafiya)

 

Dadaşova Elnara Rəhim-Ağa qızı. Azərbaycan xalq rəqslərində melodik yönəlmə və modulyasiyalar[Mətn]: sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02. /E. R. Dadaşova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2008.- 154 s.

 

Şener Gültəkin Salim oğlu. Azərbaycan və Anadolu xalq rəqs musiqisinin müqayisəli təhlili [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6213.01. G. S. Şener ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2014.- 312 s.


 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved