İncəsənət. Sənətşünaslıq

Teatr

 

Abbasova Fazilə Zehralı qızı. Azərbaycan teatrında rejissor üslubları və sənətkarlıq problemləri (Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrı 1980-1997) [Mətn]: sənətşünaslıq n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /F. Z.Abbasova; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2004.- 140 s.

 

Ağayeva Məlahət Rəfail qızı. Bəxtiyar Vahabzadə pyeslərinin səhnə təcəssümü [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis. : 17.00.01. /M. R. Ağayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İn-ti.-B., 2011.- 137 s.

 

Axundova Zəminə Mehdiağa qızı. Tarixi pyeslərin Azərbaycan teatrında səhnə təcəssümü [Mətn]: Sənətşünaslıq e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 17.00.01. /Z. M. Axundova. AMEA. Memarlıq və İncəsənət İn-tu- B., 2005. -157 s.

 

Axundova Zəminə Mehdiağa qızı. Tarixi pyeslərin Azərbaycan teatrında səhnə təcəssümü: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01 /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Atakişiyeva Fərhunə. Aktyor yaradıcılığının formalaşmasında səhnə danışığının əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşü. n.al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /F. Atakişiyeva; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 160 s.

 

Atakişiyeva Fərhunə. Aktyor yaradıcılığının formalaşmasında səhnə danışığının əhəmiyyəti [Mətn]: sənətşü. n.al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 24 s.

 

Babayev Etibar Adil oğlu. Adil Babayev və teatr [Mətn]: 17.00.01. /E. A. Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.- 130 s.

 

Babayeva Fəridə İbrahim qızı. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında yeni estetik ifadə vasitələrinin axtarışı (1985-2005-ci illər) sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /F. İ. Babayeva ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2009.- 138 s.

 

Cəlilova Fəridə Mahir qızı. Yuğ teatrının poetikasının konseptual səciyyələri sənətşünas. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /F. M. Cəlilova ; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2010.- 141 s.

 

Əfəndiyeva Leyla Azad qızı. Azərbaycan teatr səhnəsində ingilis dramaturgiyasının adaptasiya və yozum problemi (1955-2005-ci illər) sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 17.00.01. /L. A. Əfəndiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İn-tu.-B., 2011.- 140 s.

 

Əlixanova Sədaqət Surəddin qızı. Milli aktyor sənətinin inkişafında İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasının rolu [Mətn]: Sənətşünaslıq n. .dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2008.- 25 s.

 

Əlixanova Sədaqət Surəddin qızı. Milli aktyor sənətinin inkişafında İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasının rolu [Mətn]: sənətşü. n. l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /S. S. Əlixanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 146 s.

 

Əlili Qorxmaz. Milli estrada sənətinin yaranması və təşəkkülü [Mətn]: sənətşü. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /Q. Əlili; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2007.- 158 s.

 

Əlili Qorxmaz. Milli estrada sənətinin yaranması və təşək-külü [Mətn]: sənətşü. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferat: 17.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2007.- 158 s.

 

Əliyev Emin Rafiq oğlu. XX əsrin sonlarında müasir teatr axtarışlarının istiqamətləri (1960-90-cı illər) [Mətn]: sənətşü.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 17.00.01. /E. R. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2008.- 148 s.

 

Əliyev Emin Rafiq oğlu. XX əsrin sonlarında müasir teatr axtarışlarının istiqamətləri (1960-90-cı illər) [Mətn]: sənətşü. n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /E. R. Əliyev; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.- 19 s.

 

Əliyev Rauf Əsgər oğlu. Azərbaycan milli teatr mədəniyyətində aktyor plastikasının xüsusiyyətləri: (1960-90-cı illər) [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /R. Ə. Əliyev; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2005.- 146 s.

 

Əliyev Rauf Əsgər oğlu. Azərbaycan milli teatr mədəniyyətində aktyor plastikasının xüsusiyyətləri (1960-90-cı illər) [Mətn]: sənətşü. n. l. dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /R. Ə. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2005.- 29 s.

 

Əliyeva Samirə Zimirxan qızı. Aşıq sənətində teatrallıq və onun təzahür formaları sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 17.00.01. /S. Z. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 132 s.

 

Əliyeva Şəhla Hüseyn qızı. Azərbaycan teatrında tərcümə əsərlərinin səhnə təcəssümü (rus dramaturgiyası əsasında 1941-1990-cı illər) [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.01. /Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-ti.-B., 2004.- 134 s. 
 

 

Əlizadə Məryəm Əli qızı. Azərbaycan milli teatr prosesi problemləri [Mətn]: sənətşunaslıq d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.01. /M. Ə. Əlizadə; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2004.- 221 s.

 

Əsədova Minaxanım Rafiq qızı. Abdulla Şaiq və teatr [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 17.00.01. /M. R. Əsədova; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 158 s.

 

Əsgərova Vüsalə Elman qızı. Azərbaycan musiqili teatrının formalaşmasında xanəndəlik sənətinin rolu [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6213.01. V. E. Əsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2015.- 167 s. 

 

Gəncəli Xəzər Novruz oğlu. Rejissor və pyes. [Mətn]: teatr sənəti e. n a. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /X. N. Gəncəli; AEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 1996.- 174 s.

 

Hacıyeva Şəfəq Sabir qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının birpərdəli baletlərinin dramaturji xüsusiyyətləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.02. /Ş. S. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2011.- 213 s.

 

Hacıyeva Yasəmən Arif qızı. Həsən Turabov və Azərbaycan teatrı [Mətn]: sənətşünaslıq e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.01 /Y. A. Hacıyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. -B., 2005.- 128 s.

 

Hacıyeva Yasəmən Arif qızı. Həsən Turabov və Azərbaycan teatrı [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01 /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2005.- 31 s.

 

Həmidova Sona Zakir qızı. Tofiq Kazımovun quruluşunda klassik əsərlərin müasir yozumu problemi fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /S. Z. Həmidova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İn-tu.-B., 2011.- 143 s.

 

Həsənzadə Ayla Aydın qızı. Gülcahan Güləhmədova-Martınovanın yaradıcılığında xarici və milli dramaturgiya nümunələrinin təcəssümü [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6212.01. A. A. Həsənzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2014.- 134 s.


Hüseynova Gülnarə. Anar darmaturgiyasının səhnə təcəssümü [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /G. Hüseynova; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-tiş- B., 2007.- 53 s.

 

Hüseynova Gülnarə. Anar darmaturgiyasının səhnə təcəssümü [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-n;n aftoreferat: 17.00.01. /G. Hüseynova; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti .-B., 2007.- 25 s.

 

Hüseynova Sevinc Mikayıl qızı. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında səhnəqrafiya [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6215.01. S. M. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2013.- 131 s. +  Əlavə [107 s.]

 

İsrafilov İsrafil Ramazan oğlu. Azərbaycan milli rejissor sənətinin poetika problemləri [Mətn]: sənətşünaslıq d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.01. /İ. R.İsrafilov; AMEA. Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2002.- 300 s.

 

Kazımova Günel Namiq qızı. Azərbaycan musiqisində Sergey Prokofyevin balet teatrının ənənələri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 6213.01 G. N. Kazımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B., 2016.- 133 s.

 

Kərimova Gülnarə İnqilab qızı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin teatr-estetik görüşləri [Mətn]: sənətşünaslıq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 17.00.01. /G. İ. Kərimova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.-B., 1999.- 184 s.

 

Qafarov Vidadi Ramiz oğlu. Azərbaycan teatrının janr xüsusiyyətləri : təşəkkül dövrü [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01 /V. R. Qafarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2009.- 119 s. 

 

Qasımov Ələkbər Məmməd oğlu. Naxçıvan teatrında tərcümə əsərlərinin səhnə təcəssümü [Mətn]: fəl. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /Ə. M. Qasımov; AMEA. Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2009.- 125 s.

 

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı (1921-1932-ci illər) [Mətn]: sənətşünaslıq n.e.dər.. üçün təqdim edilmiş dis.: 17.00.01. /İ. M. Qazızadə; AEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.-B., 1994.- 172 s. 

 

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı (1921-1932-ci illər) [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /AEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1995.- 27 s.

 

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycan teatrında romantizm ( Əli bəy Hüseynzadənin "Siyasəti - fürsət"əsərinin C.Cabbarlı və H.Cavid yaradıcılığına təsiri ) [Mətn]: sənətşunaslıq n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /M.M.Qubadova; Azərb. Milli Elmlər Akad.- B., 2004.- 153 s.

 

Quliyeva Fəridə İbrahim qızı. Hüseyn Cavid pyeslərinin səhnə tərtibatı (Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının Tamaşaları əsasında) [Mətn]: sənətşü. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.04 /F. İ. Quliyeva; , Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2004.- 154 s. + illüstrasiya albomu (41 v. şək.)

 

Quliyeva Fəridə İbrahim qızı. Hüseyn Cavid pyeslərinin səhnə tərtibatı (Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının Tamaşaları əsasında): Sənətşünaslıq .n..dər..üçün təqdim olunmuş disertasiyanın avtoreferatı: 17.00.04 /, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Lalayev Əliqismət Hümmət oğlu. Azaərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri [Mətn]: sənətşü.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /Ə.H. Lalayev; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2007.- 136 s.

 

Mehdiyev Elnur Cahangir oğlu. Azərbaycanda peşəkar rejissorluq sənətinin inkişaf mərhələləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01 /E. C. Mehdiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 135 s.

 

Mehdiyeva Kəmalə. Aktyor yaradıcılığında ifadə vasitələrinin müasirliyi və estetik prinsipləri (Xalq artistləri Məlik Dadaşov,Sofiya Bəsirzadə və Həsənaga Salayevinyaradıcılıqlari əsasında) [Mətn]: sənətşü. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /K. Mehdiyeva; Azərb. Dövlət və Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 146 s.

 

Mehdiyeva Kəmalə. Aktyor yaradıcılığında ifadə vasitələrinin müasirliyi və estetik prinsipləri (Xalq artistləri Məlik Dadaşov,Sofiya Bəsirzadə və Həsənaga Salayevin yaradıcılıqlari əsasında) [Mətn]: sənətşü. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.: 17.00.01. /K. Mehdiyeva; Azərb. Dövlət və Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2007.- 27 s.

 

Məmmədova Esmira Məmmədtağı qızı. Elçin və teatr [Mətn] : Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 17.00.01. /AMEA, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat İn-tu.-B., 2008.- 165 s.

 

Məmmədova Gülnarə Oqtay qızı. Azərbaycan teatrının bədii-estetik xüsusiyyətləri kontekstində rus dramaturgiyasının səhnə təcəssümü problemləri (1960-2010-cu illər) sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 17.00.01. /G.O.Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 139 s.

 

Məmmədova Məleykə Alı qızı. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında janr, forma və üslub axtarışları (1950-1965-ci illərdə) [Mətn]: sənətşü. n. e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 17.00.01. /M.Məmmədova; AMEA Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti- B., 2005.- 154 s.

 

Mustafayeva Rəsmiyyə Şükür qızı. Azərbaycan milli realist teatr poetikasının formalaşmasında tərcümə dram əsərlərinin konseptual əhəmiyyəti: (1940-1980-ci illər) [Mətn]: sənətşün. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /R.Ş.Mustafayeva; Azərb. Dövlət və Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2004.- 128 s.

 

Mühacirova Vəfa Rüstəm qızı. Sumqayıt Dövlət Musiqiliu Dram Teatrının yaradıcılıqyolu (1968-2006-cı illər) [Mətn]: fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6212.01. V. R. Mühacirova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2013.- 135 s.

 

Nəsirova Mətanət Ağakişi qızı. Müasir Azərbaycan teatrında lirik-psixoloji dram və onun səhnə təcəssümü: D. 1960-1980-ci illər [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2002.- 29 s.

 

Nəsirova Mətanət Ağakişi qızı. Müasir Azərbaycan teatrında lirik-psixoloji dram və onun səhnə təcəssümü: D. 1960-1980-ci illər [Mətn]: sənətşün. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.01. /M. A.Nəsirova; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 132 s.

 

Novruzova Reyhan Əli İsgəndər qızı. Azərbaycan mədəniyyətində Ədil İskəndərov teatr məktəbinin yeri [Mətn]: fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01 /R. Ə. Novruzova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2009.- 137 s.

 

Orucov Fəzail Cəfər oğlu. Azərbaycan teatr mədəniyyətində dastan janrının təzahür formaları [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /F.C. Orucov; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2005.- 148 s.

 

Orucov Fəzail Cəfər oğlu. Azərbaycan teatr mədəniyyətində dastan janrının təzahür formaları [Mətn]: Sənətşünaslıq n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2005.- 30 s.

 

Pənahova Amaliya Əliş qızı. Aktyor və obrazın ikinci planı: Sənətşünaslıq n. .dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2002.- 22 s. 

 

Pənahova Amaliya Əliş qızı. Aktyor və obrazın ikinci planı [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /A.Ə. Pənahova; Azərbaycan Milli Elmələr Akademiyası.-B., 2002.- 163 s.

 

Pənahova Amaliya Əliş qızı. Obrazın yaranma prosesində aktyorun ikinci plan duyumu və onun təcəssüm vasitələri [Mətn]: sənətşü.e.d-ru.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 17.00.01. /A. Ə. Pənahova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2007.- 311 s.

 

Piriyev İftixar Fəhrat oğlu. Müstəqillik dövrü teatrımızın inkişafında Elçin dramaturgiyasının mövqeyi sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 62.12.01 /İ. F. Piriyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2012.- 163 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Azərbaycan milli teatrının poetikası [Mətn]: Sənətşünaslıq d-ru a. dər. a. üçün elmi məruzə şəklində təqdim edilmiş dissertasiya: 17.00.01. /Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. -B., 1996 -80 s.

 

Rəhimov Əhliman Rəhim oğlu. XX əsrin II yarısında Şirvan aşıq mühitində ifaçılıq sənətkarlığı [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01 /Ə. R. Rəhimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. -B., 2010. -148 s.

 

 Rzayev Əsəd Ramiz oğlu. Azərbaycan milli teatrının bədii-estetik mündəricəsində rəqs faktorunun yeri və mahiyyəti [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /Ə. R. Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.- 130 s.

 

Şirinova Naibə Eldar qızı. İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasındakı qadın obrazlarının səhnə təcəssümü sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /N. E. Şirinova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.- 131 s.

 

Şirinova Naibə Eldar qızı. İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasındakı qadın obrazlarının səhnə təcəssümü [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.01 /N. E. Şirinova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.- 25 s.

 

Talıbova Günel Faiq qızı. Cənnət Səlimovanın yaradıcılığında Avropa teatr ənənələri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6212.01 G. F. Talıbova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.- 149 s.

 

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu. Azərbaycan milli teatr prosesinin çağdaş təşkilatlanma problemləri [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /Ə.M.Vəliyev; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B, 2001.- 131 s.


Zeynalova Ofeliya İmran qızı. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əminə Dilbazininin yaradıcılığı və onun solo rəqs ifaçılığında monotamaşa elementləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /O. İ. Zeynalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 126 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved