İncəsənət. Sənətşünaslıq

Sirk

 

 Məmmədov Rəcəb Kənan oğlu. Azərbaycanda sirk sənətinin yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (1920-ci ilə qədər) [Mətn]: sənətşünaslıq n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 17.00.01. /R. K. Məmmədov; ARMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2008.-159 s.


 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved