İncəsənət. Sənətşünaslıq

Kino incəsənəti

 

Bunyatova Kifayət Nürəddin qızı. İlyas Əfəndiyev əsərlərinin ekran təcəssümü [Mətn]: sənətşü. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /K. N. Bunyatova; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 134 s.

 

Bunyatova Kifayət Nürəddin qızı. İlyas Əfəndiyevin əsərlərinin ekran təcəssümü [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 17.00.03. /K. N. Bunyatova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.- 22 s.

 

Əfəndiyev Tural Timurçin oğlu. Ekran sənətinin marketinq problemləri [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.03. /T. T. Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B ., 2010.- 155 s. 

 

Əliyev Akif Manaf oğlu. XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində televiziya teatrının təşəkkülü və inkişaf tendensiyaları [Mətn]: sənətşü.n.l.dər..üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /A. M. Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2006.- 125 s.

 

Əliyev Orman Çingiz oğlu. Müasir Azərbaycan kinosunda mənəvi-əxlaqi axtarışlar mövzusunun təcəssümündə rejissor sənətkarlığı [Mətn] : fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03 /O. Ç. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2009.- 117 s.

 

Hüseynov Əlisəftər Mürsəl oğlu. Ekran sənəti və poeziyanın qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: sənətşü. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.03. /Ə. M. Hüseynov; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B, 2007.- 133 s.

 

Hüseynov Əlisəftər Mürsəl oğlu. Ekran sənəti və poeziyanın qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.03. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2006.- 32 s.

 

Hüseynova Aygül Tofiq qızı. Azərbaycan tarixi filmlərində milli xarakterin təcəssümü problemi (1960-1980) [Mətn]: sənətşünaslıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /A. T. Hüseynova; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2004.- 132 s.

 

İmanova Sevda Nuru qızı. Elçinin əsərlərinin ekran təcəssümü [Mətn]: sənətşü. n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 17.00.03. /S. N. İmanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 140 s.

 

İmanova Sevda Nuru qızı. Elçinin əsərlərinin ekran təcəssümü [Mətn]: sənətşü. n.al.dər.a.üçün təq. ol. diın avtoreferatı.: 17.00.03. /S. N. İmanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 22 s.

 

İsmayılov Tofiq Hüseyn oğlu. Türk xalqları kino sənətinin təkamül mərhələləri [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /T. H. İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti- B,. 2008.- 117 s.

 

İsmayılova Zülfiyyə Eldar qızı. Anarın bədii əsərlərinin ekran təcəssümü [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /Z. E. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.- 116 s.

 

Quliyev Rafiq Səfər oğlu. Azərbaycan səssiz kinosunun təsvir irsi [Mətn]: sənətşün. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 17.00.03. /R. S. Quliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2006.- 148 s.

 

  Məhərrəmova Nərminə Zaur qızı. Azərbaycan kinosunda rəssamlıq sənəti fəls. d-ru a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /N. Z. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2009.- 140 s.

 

Məmmədova Vüsalə Xanlar qızı. Bədii obrazın ekranlaşdırılmasında Rasim Balayev yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 17.00.03. /V. X. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 125 s.

 

Musayev Samir Qəhrəman oğlu. Azərbaycan kinosunun bədii-estetik problemlərinin tədqiqi: (1950-70-ci illər) [Mətn]: sənətşün. n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 146 s.

 

Səfərova Raifə Rafiq qızı. Azərbaycan kinosunda sosial problemlərin ekran təcəssümü (1960-1980-ci illər) [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6214.01. R. R. Səfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2015.- 140 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved