İncəsənət. Sənətşünaslıq

Bədii radi və bədii televiziya

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Ekran dramaturgiyasının informasiya gerçəkliyi [Mətn]: filol. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 10.01.08. /A. Ə. Dadaşov; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 1993.- 164 s.

Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu. Televiziya funksiyaları Azərbaycan teleməkanında [Mətn]: sənətşünaslıq n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 17.00.03. /E. V.Əlibəyli; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 2005.- 152 s.

Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu. Televiziya funksiyaları Azərbaycan teleməkanında: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 17.00.03 /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2005.- 38 səh.  

Əliyev Akif Manaf oğlu. XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində televiziya teatrının təşəkkülü və inkişaf tendensiyaları [Mətn]: sənətşü.n.l.dər..üçün təq. ed. dis.: 17.00.03. /A. M. Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2006.- 125 s.

Əliyev Akif Manaf oğlu. XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində televiziya teatrının təşəkkülü və inkişaf tendensiyaları [Mətn]: sənətşü.n.l.dər..üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 17.00.01. /A. M. Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti..-B., 2006.- 26 s. 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved