Din. Ateizm

Ayrı-ayrı dinlər

Hüseynzadə Qadir Yaqub oğlu. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin "Gülşəni-raz" əsərində dini-fəlsəfi görüşləri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 7213.01 Q. Y. Hüseynzadə; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2014.- 172 s.0


Məmmədova Kəmalə səf qızı. Nurçuluq: Tarixi və müasir durumu [Mətn]: ilahiyyat . n. l. dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.13. /K. A.Məmmədova; AMEA Akad.- Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2004.- 145 s.

 

Məmmədova Kəmalə səf qızı. Nurçuluq: Tarixi və müasir durumu [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər.a. dis-nın avtoreferatı: 09.00.13. /Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu.-B., 2005.- 32 s.
 

Nemətzadə Səbinə Ələsgər qızı. Əllamə Həsən İbn Sədidəddin İbn Əl-Mütəhhər Əl-Hilli və onun "İrşadüləzhan İla Əhkamil-İman" əsərinin fiqh tarixində yeri [Mətn]: ilahiyyat . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.06. /S. Ə. Nemətzadə; A, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2001.- 142 s.  
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved