Din. Ateizm

Xristianlıq

 

Məhəmmədrza Zakir Abbasəli Səməd oğlu. İslamda, xristianlıqda və yəhudilikdə cəza qanunlarının müqayisəli təhlili [Mətn]: ilahiyyat e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. Z. A.S. Məhəmmədrza; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 149 s.


Yılmaz Gürsel. Səhabənin ictihadı və məzhəblərə təsiri [Mətn]: ilahiyyat e. n. al. dər. iddiası üçün olan dis.00.06. /G. Yılmaz; AEA Əlyazmalar İn-tu.-B., 1996.- 173 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved