Din. Ateizm

İslam

 

Abidzadə Əndərian Əsgər İmran oğlu. "Əmr bil-məruf və nəhy anil-münkər"in quranda və hədislərdə yeri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 7213.01. Ə İ. Abidzadə Əndəryan ; AMEA, Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2013.- 132 s.

 

Ağayev Ceyhun Şakir oğlu. Məhəmməd Füzulinin "Həqiqətüs-Süəda" əsərində iman və əqidə uğrunda mübarizə fəls. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 09.00.13. /C. Ş. Ağayev ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmaları İn-tu.-B., 2012.- 129 s.

 

Axundov Piri Fərhad oğlu. XX əsrdə İslamda islahatçılıq meyilləri (Azərbaycan və Türkiyənin timsalında) [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 7214.01 P. F. Axundov ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2018.- 22 s.

 

Aişə Əli Yusif Əl-Cəlahimə. Talaqın tədris prossesinə təsiri: BƏƏ-nin materialları əsasında [Mətn]: dis. . n. . dər-nin iddiası üçündür. 09.00.06. /Aişə Əli Yusif Əl-Cəlahimə; AEA Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1997.- 145 s.

 

Arif Əş-Şeyx Abdullah Əl-Həsən. Müsəlman cəmiyyətində talaq problemi və onun həlli yolları (BƏƏ materialları əsasında) [Mətn]: ilahiyyat . n. . dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Arif Əş-Şeyx Abdullah Əl-Həsən; AEA
Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 156 s.

 

Babaşov Məmmədəli. Şafii Məzhəbi tarixində Yusif Ərdəbili və onun "Əl-Ənvaru li "ə" məli "l" əbrari" əsəri. [Mətn]: ilahiyyat e.n.a.dər.a.üçün dis.: 09.00.06. /M. Babaşov; Azərbaycan EA. Əlyazmalar İnstitutu.-B., 1997.- 202 s.

 

Babayeva Zəkiyyə Ağababa qızı. Əbülqasim Hillinin "Şəraiül-İslam fi məsailil-həlal vəl-həram" əsəri Cəfəri Məzhəbinin əsas qaynaqlarından biri kimi [Mətn]: ilahiyyat e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis: 09.00.06. /Z. A.Babayeva; AEA Əlyazmalar İnstitutu.-B., 1995.- 152 s. 

 

Babayeva Zəkiyyə Ağababa qızı. Əbülqasim Hillinin "Şəraiül-İslam fi məsailil-həlal vəl-həram" əsəri Cəfəri Məzhəbinin əsas qaynaqlarından biri kimi [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. /AEA Əlyazmalar İnstitutu.- B., 1995.- 18 s.

 

Buturabi Xədicə Seyid Əhməd qızı. Dini təlimlərdə təbiət və ekologiyaya münasibət [Mətn]: ixtisası üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. X. S. Ə. Buturabi; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 146 s.

 

Cavadlı Qəmər Xanım Aydın qızı. İslami dəyərlərin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması [Mətn] : filol. e. n. fəls. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /Q. A. Cavadlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 140 s.

 

Cavanpərəst-Şeyxani, Şüca Fətəli oğlu. Quranda təfəkkür [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01 Ş. F. Cavanpərəst-Şeyxani ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2014.-130 s.

 

Cəhdi Məhəmmədəli Hüseyn oğlu. Quranda və hədislərdə əfv məsələləri [Mətn] : fəlsəfə üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 7213.01 M. H. Cəhdi ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2013.- 128 s.

 

Əbdülfəttəh Bin Rəmzi əl-Bəzm. İbn əl-Cəzəri və onun "Əl-Əhədis əl-ərbə'unə əl-'ulyə" əsərinin elmi-tənqidi mətni [Mətn]: ilahiyyat . n. l. dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /B. R. əl-B. Əbdülfəttəh; AzEA Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1997.- 134 s.

 

Əbilova Zəkiyyə Ağababa qızı. Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubinin yaradıcılığında islam əqaidi [Mətn] : fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7214.01 Z. A. Əbilova ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2016.- 298 s.

 

Əhmədov Nizaməddin Vahid oğlu. İslam hüququnun əsas mənbələri (Hənəfi hüquq məktəbi üzrə) ilahiyyat e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 21.00.01. /N. V. Əhmədov ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2009.- 133 s.

 

Əlimuradov İlkin Ənvər oğlu.  IX-X əsrlər Azərbaycan alimi Əhməd ibn Harun Əl-Bərdicinin hədis fəaliyyəti [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.13 /İ. Ə.Əlimuradov ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2010.- 148 s.

 

Əliyev Elnur Təvəkkül oğlu. Qurani-Kərimin təfsir növləri fəls. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis. : 09.00.13. /E. T. Əliyev ; BDU, İlahiyyət fakültəsi.-B., 2011.- 120 s.

 

Əliyeva Gülbahar Rəhman qızı. Sosial-mənəvi tərəqqi sistemində İslam dininin yeri və rolu [Mətn] : fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.13 G. R. Əliyeva ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2007.-141 s.

 

Əz-Zərri Humeyd Nasir. İslamda əmək konsepsiyası və onun islam tərbiyısində rolu [Mətn]: ilahiyyat e. n. a. dər. iddidası üçün olan dis.: 09.00.06. /Əl-Zərri, Humeyd Nasir; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 134 s.

 

Fatimə Əhməd Xələf Əl-üteybə. Mühəmmədin (s) şəxsiyyəti gözəl nümunə kimi [Mətn]: ilahiyyat . n. . dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Fatimə Əhməd Xələf Əl-üteybə; EA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 133 s.

 

Fərhadov Əli Rizvan oğlu. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda islami maarifçilik və islahatçılıq hərəkatı (Mir Məhəmməd Kərim Mircəfər Əl-Bakuvinin "Kəşfül-həqayiq" əsəri əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 Ə. R. Fərhadov ; AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.-B.,2016. -231 s.

 

Fərhadov Əli Rizvan oğlu. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində şimali Azərbaycanda islami maarifçilik və islahatçılıq hərəkatı (Mir Məhəmməd Kərim Mircəfər Əl-Bakuvinin "Kəşfül-həqayiq" əsəri əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 Ə. R. Fərhadov ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 29 s.

 

Fikri Əhməd Əli Numan. Şəri cəzaların əxlaqi və iqtisadi tərəfləri və mülkiyyətin qorunmasında onların rolu [Mətn]: ilahiyyat . n. . dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Fikri Əhməd Əli Numan; EA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.-  214 s.

 

Hacıyev Taleh Elton oğlu. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın ailə-məişət ənənələrində dini dəyərlərin rolu [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.13. /T. E. Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 159 s.

 

 Həməd Əhməd Əş-şeybani. İslam davranış tərzinin formalaşmasında ibadətlərin rolu [Mətn]: ilahiyyat . n. .dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Ə. Ə. Həməd; EA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 131 s.

 

Həsənli Anar Vaqif oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf tendensiyaları [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. A. V. Həsənli ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 129 s.

 

Həsənli Sabir Hüseyn oğlu. Ortaçağ (XII-XVI əsrlər) Azərbaycan dini-fəlsəfi fikrində iman və bilik [Mətn]: ilahiyyat e. n. .dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /S. H. Həsənli; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1994.- 127 s.   

Həsənli Sabir Hüseyn oğlu. Ortaçağ (XII-XVI əsrlər) Azərbaycan dini-fəlsəfi fikrində iman və bilik [Mətn]: İlahiyyat e.n..dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. /AEA Əlyazmalar İnstitutu.- B., 1994.- 26 s.

 

Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu. "Salman Əl-farisinin erkən islam tarixində rolu" (Məhəmməd Əs-səxavinin "ət-təhsil vəl-bəyan fi siyaq qissətis-seyyid Salman" əsəri əsasında) [Mətn] : ilahiyyat üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. Ə. B. Həsənov ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 153 s.

 

Hüsam Əd-Din Mühəmməd Salih Fərfur. Əbu Əmr Bin Əl-Əla Əl-Bəsrinin qiraət sistemi (imam Cəfər bin Məkki əl-Mosulinin "əl-Kamil əl-fərid fi-t-təcrid və-t-təfrid" əsəri üzrə) [Mətn]: ilahiyyat . n. . dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Hüsam, Əd-Din Mühəmməd Salih Fərfur; EA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 134 s.

 

Hüseynzadə Qadir Yaqub oğlu. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin dini və fəlsəfi görüşləri ("Gülşəni-Raz" əsəri əsasında) [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 7213.01. Q. Y. Hüseynzadə; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2015.- 24 s.

 

Xoştinət Vəliyullah. Məhəmmədtəqi Cəfərinin həyatı və fəlsəfi görüşləri [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /V. Xoştinət; AMEA Akad.- Z.Bünya-dov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2006.- 130 s.

 

Xoştinət Vəliyullah  Rəhman oğlu. Məhəmməd Təqi Cəfərinin həyatı və fəlsəfi görüşləri [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı : 09.00.13. / akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 2007.- 30 s  

 

İbrahim Muhamməd Həsən Əsil.  Şeyx-İmam Əbd Əl-Qadir Əl-Cilani alim, zahid və təqlid nümunəsi kimi [Mətn]: ilahiyyat .n..dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /M. H. İbraxim; AEA Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 1996.- 130 s. 

 

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu. İslamda imamilik [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03; 09.00.13. /S. M. İbrahimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008. - 137 s.

 

İsa Mühəmməd Salih Ər-Reys. İslam idarəetməsi və şəriətdə ona nəzarət üsulları [Mətn]: ilahiyyat e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /M. İsa; Azərbaycan Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 1996.- 210 s.

 

İshaqzadə Məryəm Məhəmməd qızı. Qurani-Kərimin erkən təfsirçiləri (əhli-beytin təfsir üsulu) [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. M. M. İshaqzadə ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 135 s.

 

İslamzadə Xalidə Faiq qızı. Dini və tarixi mənbələrdə Zülqərneynin şəxsiyyəti [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 21.00.01. /X. F. İslamzadə; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. -B., 2007. -127 s.

 

Quliyev İbrahim Zöhrab oğlu. Əllamə Məhəmməd Bağır məclisi və onun "Biharül-Ənvar" əsəri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. İ. Z. Quliyev ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2015.- 140 s.

 

Quliyeva Səidə Zakir qızı. Heydər Əliyevin əsərləri Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə əlaqələrini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. S. Z. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 186, [1-98] s.  

 

Leyla Xəmis Əs-Səqa. İslam və uşaqların tərbiyəsində mühitin rolu [Mətn]: ilahiyyət e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /X. Leyla; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Şərqşünaslıq İn-u.-B., 1995.- 160 s.

 

Məcidova Şəhla Əvəz qızı. Əli İbn Əbu Talibin "Divan"ında əxlaqi-didaktik motivlər [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5718.01. Ş. Ə. Məcidova; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 162 s.

 

Məhəmmədrza Zakir Abbasəli Səməd oğlu. İslamda, xristianlıqda və yəhudilikdə cəza qanunlarının müqayisəli təhlili [Mətn]: ilahiyyat e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. Z. A.S. Məhəmmədrza; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 149 s.

 

Məmmədov Ceyhun Valeh oğlu. Şəmsəddin əs-Səxəvi və onun "Richanu-l-kəffəti fi bəyəni nubzətin min əxbəri əhli-s-suffə" əsərinin islamda yeri [Mətn]: ilahiyyat üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 21.00.01. /C. V. Məmmədov ; Azərb. Resp. EA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2011.- 125 s.

 

Məmmədov Elvüsal Nurullah oğlu. Orta əsr islam düşüncəsində din-fəlsəfə münasibətləri [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.13. /E. N. Məmmədov ; AMEA akad. Z. V. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 2010.- 161 s.

 

Məmmədyarov Şünasi Əhəd oğlu. İslamda dövlətçilik prinsipləri [Mətn]: ilahiyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 21.00.01. /Ş. Ə. Məmmədyarov; AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2007. - 129.
 

Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı. İslamda uşaq hüququ [Mətn]: ilahiyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 21.00.01. /AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2007.- 128 s.

 

Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı. İslamda uşaq hüququ [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avroreveratı: 21.00.01. /AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.-B., 2007.- 25 s.

 

Mühəmməd Müti Əli-Hafiz. Dəməşqdə qurani-kərimin qiraətləri və məşhur qareləri (hicrətin I-XIV əsərləri) [Mətn]: ilahiyyat .n..dər..ücün təq. ed.dis.: 09.00.06.; /M. Ə. Mühəmməd; Azərbaycan Elimlər akademiyası Əliyazmalar İnstitutu.-B., 1994.- 175 s.

 

Mühəmməd Müti Əli-Hafiz. Dəməşqdə qurani-kərimin qiraətləri və məşhur qareləri (hicrətin I-XIV əsərləri) [Mətn]: İlahiyyat .n..dər..ücün təqdim edilmiş dis-nın avtoteferatı: 09.00.06. /Azərbaycan Elimlər akademiyası Əliyazmalar İnstitutu.- B., 1994.- 21 s.

 

Müslihi Müslihabadi Faizə Əbülfəzl qızı. İslamda rasionalizmin sosial aspektləri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. F. Ə. Müslihi Müslihabadi; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 127 s.

 

Nasr Mühəmməd İbrahim Abbas. Müasir müsəlman şairlərinin bədii yaradıcılığının psixoanalitik tədqiqi: (Misir, Suriya və Fələstin şairlərinin yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: ilahiyyat . n. . dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Nasr, Mühəmməd İbrahim Abbas; EA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 148 s.

 

Nemətzadə Səbinə Ələsgər qızı. Əllamə Həsən İbn Sədidəddin İbn Əl-Mütəhhər Əl-Hilli və onun "İrşadüləzhan İla Əhkamil-İman" əsərinin fiqh tarixində yeri [Mətn]: ilahiyyat .n. l.dər..üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. S. Ə. Nemətzadə; A, M.Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.-B., 2002.- 26 s.

 

Nemətzadə Səbinə Ələsgər qızı. Əllamə Həsən İbn Sədidəddin İbn Əl-Mütəhhər Əl-Hilli və onun "İrşadüləzhan İla Əhkamil-İman" əsərinin fiqh tarixində yeri [Mətn]: ilahiyyat . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.06. /S. Ə. Nemətzadə; A, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2001.- 142 s.

 

 

Nəhavəndian Əli Əsgər. İslamda iradə azadlığı problemi [Mətn]: ilahiyyat e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Ə. Ə. Nəhavəndian; AEA Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1994.- 144 s.

 

 

Nəhavəndian Əli Əsgər. İslamda iradə azadlığı problemi [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. /AEA Əlyazmalar İnstitutu.- B., 1994.- 22 s.

 

Nurullayev Fuad İzzət oğlu. Akademik Vasim Məmmədəliyevin elmi-dini fəaliyyəti [Mətn] : fəls. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01 F. İ. Nurullayev ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2017.- 147 s.

 

Paşayev Yadulla Rəmzi oğlu. İslamın ideya-siyasi cərəyanlarından biri kimi vəhhabilik [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.13. /Y.R. Paşayev; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B., 2004.- 139 s.

 

Rəfiqdust Səid. İslam fəlsəfəsinin təkamül yolları [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. /AEA Əlyazmalar İnstitutu.- B., 1995.- 20 s.

 

Rəhimi Leyla Xosrov qızı. Nəsirəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsərində dini-etik məsələlər [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 7213.01. L. X. Rəhimi; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2012.- 165 s.

 

Rəhimov Emil Rahib oğlu. Müasir islamda məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyaları [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.13. /E. R. Rəhimov ; AMEA, Akad. Z. V. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu. -B., 2010. -143 s.

 

Sadıksoy Abdullah İsmail. Nemətullah bin Mahmud Naxçıvaninin təfsir metodu [Mətn]: İlahiyyat . n. l. dər. . üçün dis.: 09.00.13. /A.İ. Sadıksoy; Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B., 2004.- 146 s.

 

Sadıksoy Abdullah İsmail. Nemətullah bin Mahmud Naxçıvaninin təfsir metodu [Mətn]: İlahiyyat .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 09.00.06. / Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 33 s.

 

Salim Raşid Bin Treys. Quranda xüsumə ədəb-ərkanı [Mətn]: ilahiyyat e. n. .dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /Salim Raşid Bin Treys; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- B., 1997.- 208 s.

 

Salmanova Şəlalə Sabir qızı. Türk xalqları ədəbiyyatında sufizm və quran (Ə. Yəsəvi və Y. Əmrə yaradıcılığı əsasında) [Mətn]: fəls. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis: 09.00.13; 10.01.02. Ş. S. Salmanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 150 s.

 

Seyidzadə Mirəziz Mirəskər oğlu. İslamda həccin tarixi-mədəni və sosial-siyasi rolu [Mətn]: fəlsəfə . n .l. dər. . üçün təq.ed.dis.: 09.00.13. /M.M. Seyidzadə; .Füzuli d. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2004.- 132 s.

 

Süleymanova Nailə Hüseynbala qızı. XIX əsrdə Azərbaycanda asim qiraəti üzrə təcvid elmi (əlyazmalar əsasında) [Mətn]: İlahiyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 21.00.01. /N.H. Süleymanova; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.-B., 2006.- 110 s.

 

Süleymanova Nailə Hüseynbala qızı. XIX əsrdə Azərbaycanda Asim qiraəti üzrə təcvid elmi (Əlyazma əsasında) [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avroreveratı: 21.00.01. /AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B. , 2007.- 26 s.

 

Şərifov Şahlar Şahbaz oğlu. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun "Kitabül-bəyan Fi təfsirli Quran" əsəri [Mətn]: ilahiyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 21.00.01. /Ş. Ş. Şərifov; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2008.- 122 s.

 

Şərifov Şahlar Şahbaz oğlu. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun "Kitabül-Bəyan Fi Təfsiril-Quran" əsəri [Mətn]: ilahiyyat e. n. a.dər.a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 21.00.01. /Ş. Ş. Şərifov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 27 s.

 

Şirinova Rübabə Bahadır qızı. Yusif Dövlətoğlunun "Mənzum fiqh" əsəri hənəfilik tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. R. B. Şirinova ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2014.- 194 s.

 

Yusuf Mühəmməd Abdullah Ən-Nəccar. İslam tərbiyəsinin metodoloji əsasları [Mətn]: ilahiyyat .n..dər. iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /M. Yusuf; zərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 1997.- 151 s.

 

Yusuf Mühəmməd Şərrab. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində islam təsisatları və ailənin sosial tərəqqisində onların rolu [Mətn]: ilahiyyat e.n.a.dər. iddiası üçün dis.: 09.00.06. /M. Ş.Yusuf; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 1995.- 146 s.  

 

Yusuf Mühəmməd Şərrab. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində islam təsisatları və ailənin sosial tərəqqisində onların rolu [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 1995.- 18 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved