Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

Marksaqədər və qeyrimarksist fəlsəfə

 

Abbasov Fuad Əsgər oğlu. Fəlsəfədə həqiqətin meyarı problemi [Mətn] : fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.01 /F. Ə. Abbasov ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 159 s.

 

Əhmədov Abbas Heydər oğlu. Keçid dövründə milli-mənəvi dəyərlərin transormasiyası [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 72.07.01. A. H. Əhmədov; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 25 s.

 

Əhmədov Abbas Heydər oğlu. Keçid dövründə milli-mənəvi dəyərlərin transformasiyası [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 7207.01. A. H. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 151 s.
 

Əliyev Etibar Qasım oğlu. Elmi idrakın inkişafında fiziki ideyaların rolu [Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.01. /E. Q. Əliyev; AEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2000.- 115 s.

 

Hacıyev Məhəmməd Şahbaz oğlu. Riyazi mücərrədləşdirmə dərketmə vasitəsidir (nəzəri-fəlsəfi təhlil) [Mətn] : fəls. e. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.01. M. Ş. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 243 s.

 

Hüsynli Nazim Ziyad oğlu. Təfəkkürün anlayış-kateqorial aparatı: qnoseoloji və metodoloji təhlil [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.01.; 09.00.07. /N. Z. Hüseynli; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2004.- 338 s.

 

İbrahimov İbadət Aslan oğlu. Müasir elmi idrak və insan problemi: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.01. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 28 s.

 

İbrahimov İbadət Aslan oğlu. Müasir elmi idrak və insan problemi [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.01. /İ. A. İbrahimov; BDU.-B., 2001.- 142 s.

 

İsmayılov Vilayət İsmayıl oğlu. Müasir fizikanın paradiqmaları və metodoloji prinsipləri: məntiqi-qnoseoloji təhlili [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.01; 09.00.08. /V. İ. İsmayılov; BDU. - B., 2005. - 329 s

 

İsmayılov Vilayət İsmayıl oğlu. Müasir fizikanın paradiqmaları və metodoloji prinsipləri: məntiqi - qnoseoloji təhlili [Mətn]: Fəsəfə .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.01, 09.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B. , 2006.- 58 səh.

 

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu Sinergetik yanaşma elmi təfəkkür üsulu kimi fəlsəfi-metodoloji təhlil [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.01.; 09.00.08. /F. M.Qurbanov; BDU .-B ., 2005.- 290 s

 

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu. Sinergetik yanaşma elmi təfəkkür üsulu kimi fəlsəfi-metodoloji təhlil [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.01.; 09.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 50 s.

 

Məmmədli Lalə Akif qızı. Tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. L. A. Məmmədli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 142 s.

 

Məmmədov Fuad Əziz oğlu. Fiziki idrakda uyğunluq prinsipi [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.01 /F. Ə. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 175 s.

 

Mürsəlov Mirniyaz Mürsəl oğlu. Kisainin qiraət sistemi [Mətn]: fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 7202.01 M. M. Mürsəlov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 128 s.

 

Rüstəmov Fazil Xəlil oğlu. Riyazi abstraksiyalar və onların elmi idrakda rolu [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.01 /F.X.Rüstəmov; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B., 2005.- 150 s.

 

Rüstəmov Fazil Xəlil oğlu. Riyazi abstraksiyalar və onların elmi idrakda rolu [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın aftoreferatı: 09.00.01 /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Səmədova Rüxsarə Muxtar qızı. Sistemli yanaşma və sinergetik sistemlər: məntiqi-qnoseoloji təhlil [Mətn] : fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.01. R. M. Səmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 177 s.

 

Süleymanov Nəriman Salman oğlu. İslam mədəniyyətində sufizm [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /N.S. Süleymanov; BDU.- B., 2006.- 139 s.

 

Süleymanov Nəriman Salman oğlu. İslam mədəniyyətində sufizm [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 25 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved