Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

Fəlsəfə tarixi

 

Abdullayeva Nailə Əmir qızı. Milli-mənəvi dəyərlərimizin formalaşmasında islamın yeri və rolu fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 09.00.03. /N. Ə. Abdullayeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 153 s.

 

Ağabəyova Ülviyyə Rizvan qızı. Yusif Qarabağinin fəlsəfi dünyagörüşü [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /Ü. R. Ağabəyova; Azərb. Resp. EA., Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. -B., 1996. -115 s.

 

Aslanova Rəbiyyət Nurullah qızı. İslam mədəniyyət sistemində (Fəlsəfə tarixi aspekt) [Mətn]: fəlsəfə e.d.a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03; 09.00.13. /R. N. Aslanova; Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2004.- 340 s.

 

Bünyadzadə Könül Yusif qızı. Sərrac Tusinin "Əl-Lümə" əsərində sufi-fəlsəfi məsələlər [Mətn] : fəls. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.03 K. Y. Bünyadzadə ; BDU.-B., 2002.- 29 s.

 

Bünyadzadə Könül Yusif qızı. Qərb və şərq fəlsəfə tarixində irrasional idrak (orta əsrlər) [Mətn]: fəls. . d-ru. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /K. Y. Bünyadzadə; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2006.- 236 s.

 

Bünyadzadə Könül Yusif qızı. Sərrac Tusinin "Əl-Lümə" əsərində sufi-fəlsəfi məsələlər [Mətn]: fəls. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /K. Y. Bünyadzadə; BDU.-B., 2002.- 138 s.

 

Eyvazova Şirinxanım Qulam qızı. əsr Azərbaycan ədəbi-bədii və fəlsəfi fikrində inam və idrakın dialektikası [Mətn]: fəls. . n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03; 09.00.01. /Ş. Q. Eyvazova; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2004.- 147 s.

 

Cəfərov Azad Cəfər oğlu. Bəhmənyar Əl-Azərbaycaninin idrak nəzəriyyəsi və məntiqi görüşləri ("Məntiq haqqında" kitabının materialları əsasında) [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.01. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Fəlsəfə Kafedrası.-B., 1997.- 120 s.

 

Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir tarixində demokratik dövlətçilik ideologiyasının formalaşması (fəlsəfə tarixi aspektində) [Mətn]: fəls. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /R. A. Əhmədli; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2009.- 292 s.

 

Əhmədov Rafail Ayvaz oğlu. "Əkinçi" qəzeti və milli maarifçilik [Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər. al.üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /R. A. Əhmədov; AEA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1995.- 129 s.  
 

Əhmədov Rafail Ayvaz oğlu. "Əkinçi" qəzeti və milli maarifçilik [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1995.- 22 s.

 

Əkbərov Ramiz Fəzail oğlu. Nizami Gəncəvinin təbii-elmi və sosial-ekoloji gorüşləri [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /R. F. Əkbərov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Taədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 147 s.

 

Ələkbərov Faiq Qəzənfər oğlu. əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /F. Q. Ələkbərov; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2004.- 178 s.

 

Ələkbərov Faiq Qəzənfər oğlu. əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 29 s

 

Əliyev Etibar Mahmud oğlu. Azərbaycanda səmərəli aqrar bazarın və aqromarketinq xidmətlərinin formalaşdırılması [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /E. M. Əliyev; Azərb. Resp. K/T Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat K/T/ İqt. və Təşkili İn-tu.- B., 2007.- 144 s., cədv.

 

  Əliyev Etibar Mahmud oğlu. Azərbaycanda səmərəli aqrar bazarın və aqromarketinq xidmətlərinin formalaşdırılması [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /E. M. Əliyev; Azərb. Resp. K/T Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat K/T/ İqt. və Təşkili İn-tu.- B., 2007.- 28 s., cədv.

 

Əsgərov Rəşad. X1X əsr Azərbaycan maarifçiləri cəmiyyət və insan haqqında [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /R. Əsgərov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2006.- 158 s.

 

Əsgərov Rəşad Hüseynağa oğlu. XIX əsr Azərbaycan maarifçiləri cəmiyyət və insan haqqında [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /Bakı Dövlət Universitet.-B., 2007.-24 s.  

 

Əsgərova Nigar Cərulla qızı. Fəlsəfi-bədii fikir tarixində şəxsiyyət konsepsiyası [Mətn]: fəlsəfə e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /N. C. Əsgərova; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2003.- 362 s.  

 

Fərəcli Elman Baxşeyiş oğlu. Elmi idrakda abstrakt və konkret kateqoriyalarının dialektikası [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.01. /E. B. Fərəcli; M. Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1994.- 153 s.

 

Fəttayev Fərhad Qədir oğlu. Müasir qərb hakimiyyət konsepsiyaları: təvəkkülül və inkişafı [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /F. Q.Fəttayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU .- B ., 2007.- 121 s.

 

Hacıyev Fərhad Məcid oğlu. Əlimərdan bəy Topçubaşovun ictimai-siyasi görüşləri [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /F. M. Hacıyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 143 s.

 

Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı. Mənəvi irs və hermenevtika (fəlsəfə tarixi kontekstində) [Mətn]: fəls. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /A. Ə. Hacıyeva; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2006.- 312 s. 

 

Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı. N.Nərimanovun nəzəri-fəlsəfi irsində dinə münasibət [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03 /A. Ə. Hacıyeva; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1993.- 200 s.

 

Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı. N.Nərimanovun nəzəri-fəlsəfi irsində dinə münasibət [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a. dər. a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 09.00.03 /AREA, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1994.- 28 s.

 

 Həsənova Xatirə Elbrus qızı. Nəsirəddin Tusinin etik irsi və müasirlik [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03 /X. E. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 115 s.

 

Hüseynov Nazim Məmməd oğlu. Şah İsmayıl Səfəvinin dünyagörüşü [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /N. M. Hüseynov; AEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1997.- 120 s. 

 

İbrahimov Əli İmanqulu oğlu. Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri [Mətn]: Fəlsəfə e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 24 s.

 

İbrahimov Əli İmanqulu oğlu. Y. V. Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-siyasigörüşləri [Mətn] : fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03 Ə. İ. İbrahimov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Huquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 152 s.

 

İbrahimov Şikar Mürşüd oğlu. A.Bakıxanovun fəlsəfi-etik irsi və müasirlik [Mətn]: fəls. e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /Ş. M. İbrahimov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2008.- 125 s.

 

İbrahimova İlhamə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin "Məsnəvi-ye-mənəvi" əsəri İslam təsəvvüfünün əsas qaynaqlarından biri kimi [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /İ. İbrahimova; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 180 s.

 

İbrahimova İlhamə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin "Məsnəvi-ye-mənəvi" əsəri İslam təsəvvüfünün əsas qaynaqlarından biri kimi: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.-29 səh.
 

İsayev Vüqar Eldar oğlu. Əşəri və əşərilik təlimi [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /V. E. İsayev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B,. 2008.- 131 s.

 

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. İdrak nəzəriyyəsi və linqvistik analiz [Mətn]: fəls.e. d-ru al.dər.a.üçün elmi məruzə formasında təq.ed.dis.: 09.00.01. /F. Q. İsmayılov; AzEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. -B., 1996. -86 s.

 

Kərimov Əyyub Sevdim oğlu. Ekoloji problemin qlobal xarakteri, şüurun və fəaliyyətin ekolojiləşməsi [Mətn]: fəlsəfə .n .dər..üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11. /Ə. Kərimov; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Humanitar Fakültələr üzrə Fəlsəfə Kafedrası. -B., 1996. -147s

 

Kərimova Həqiqət Səftər qızı. Qurani-Kərimdə dünyanın təbii elmi mənzərəsinin fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /Bakı Dövlət Un-ti "Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşün-q" kafedrası.-B., 2000.- 142 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Maarifçilik dövrü Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrində milli-mənəvi əsasların fəlsəfi-etik dərki (XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 7212.01 X. N. Quliyeva; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2015.- 285 s.

 

Məmmədov Ağalar Ağaqulu oğlu. M. Haydeggerin fəlsəfəsində dil varlığın forması kimi [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /A. A. Məmmədov; BDU.- B., 2007.- 160 s.

 

Məmmədov Ağalar Ağaqulu oğlu. M. Haydeggerin fəlsəfəsində dil varlığın forması kimi [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.: 09.00.03. /A. A. Məmmədov; BDU.-B., 2007.- 24 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və elmi tədqiqatın ümumelmi metodları [Mətn]: fəlsəfə e.d. a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.01. /Ə. B. Məmmədov; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Un-ti.-B., 1992.- 359 s.

 

Məmmədov Nicat Kamran oğlu. Azərbaycan maarifçiliyi: inkişafının əsas mərhələləri və xüsusiyyətləri [Mətn]: fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /N. K. Məmmədov; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. -B., 1998. -187 s.
 

Məmmədov Rauf Tofiq oğlu. Zərdüştiliyin fəlsəfi aspektləri [Mətn]: fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /R. T. Məmmədov; AEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. -B., 1999.- 157 s.

 

Məmmədova Afaq Sultan qızı. əsr Azərbaycan romantizminin fəlsəfəsi: Məhəmməd Hadi irsinin tədqiqi əsasında [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. A. S. Məmmədova ; BDU.-B., 2002.- 30 s.

 

Məmmədova Afaq Sultan qızı. əsr Azərbaycan romantizminin fəlsəfəsi: Məhəmməd Hadi irsinin tədqiqi əsasında [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /A. S. Məmmədova; AMEA Ə.Bəhmənyar ad. Fəls. və Hüquq İn-tu.-B., 2002.- 163 s.

 

Məmmədova Aytək Zakir qızı. Nəsirəddin Tusinin dünyagörüşü [Mətn]: fəlsəfə .n.. dər.. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /A. Z. Məmmədova; AEA, Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.-B., 2000.- 153 s.

 

Mustafayev Elşən Mustafa oğlu. İslam sxolastikasında insanın iradə azadlığı problemi [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /E.M.Mustafayev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqat İn-tu.- B., 2005.- 161 s.

 

Mustafayev Elşən Mustafa oğlu. İslam sxolastikasında insanın iradə azadlığı problemi [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 28 s.

 

Mustafayev Fazil Qəzənfər oğlu. Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünyagörüşü: fəlsəfi aspekt [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03 /F. Q.Mustafayev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 137 s.

 

Mustafayev Fazil Qəzənfər oğlu. Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünyagörüşü: fəlsəfi aspekt: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03 /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Mustafayev Radif Heybət oğlu. Orta əsrlər müsəlman şərqində insanın sosial və hüquqi bərabərliyi problemi [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.03. /R. H. Mustafayev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 153 s.

 

Nemətzadə Səbirə Ələsgər qızı. İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin tədqiqat obyekti kimi fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /S. Ə. Nemətzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 122 s.

 

Nemətzadə Səbirə Ələsgər qızı. İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin tədqiqat obyekti kimi [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /S. Ə. Nemətzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 24 s.

 

Nəcəfov Rahil Nadir oğlu. Şərq peripatetik fəlsəfəsində vəhy problemi fəls. üzrə fəls. d-ru e dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /R. N. Nəcəfov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı. Müasir dövrdə Türk birliyi konsepsiyasının ideoloji əsasları [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 7210.01 K. A. Nuriyeva; AMEA, Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2015.- 138 s.

 

Orucov Əliyar Ağagül oğlu. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində milli özünüdərk problemi [Mətn] : fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /Ə. A. Orucov ; AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar in-tu.-B., 2007.- 163 s.

 

Pənahova Kəmalə Həsən qızı. Əsirəddin Əbhərinin fəlsəfi görüşləri [Mətn]: fəlsəfə . n. .dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /K. H. Pənahova; AEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2001.- 145 s.

 

Pənahova Kəmalə Həsən qızı. Əsirəddin Əbhərinin fəlsəfi görüşləri [Mətn] : fəls. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. K. H. Pənahova ; AEA, Bəhmənyar ad. Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2001.- 26 s.

 

Rəfiqdust Səid. İslam fəlsəfəsinin təkamül yolları [Mətn]: ilahiyyat e. n. a. dər-nin iddiası üçün olan dis.: 09.00.06. /S. Rəfiqdust; AEA, Əlyazmalar İn-tu.-B., 1995.- 151 s.

 

Rəfiqdust Səid. İslam fəlsəfəsinin təkamül yolları [Mətn]: İlahiyyat e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 09.00.06. /AEA Əlyazmalar İnstitutu.- B., 1995.- 20 s.

 

Səfərov Qadir Bilman oğlu. İbn Ərəbinin dini-fəlsəfi görüşləri fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.13. /Q. B. Səfərov ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2011.- 143 s.

Şəkixanova Mətanət Məmməd qızı. Sufizm fəlsəfəsinin "Kamil insan" konsepsiyası [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /M.M. Şəkixanova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2006.- 154 s.

 

Şəkixanova Mətanət Məmməd qızı. Sufizm fəlsəfəsinin "Kamil insan" konsepsiyası [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.03. /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2006.- 29 s.

 

Şirinova Zümrüd Soltan qızı. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.01. /Z. S. Şirinova; ADPU.-B., 2002.- 135 s.

 

Vəliyev Daxil Cahangir oğlu. Əli şəriətinin dini-fəlsəfi görüşləri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7210.01. D. C. Vəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B 2013.- 114 s.

 

Zərqanayeva İradə Zumrad qızı. Əbu Hamid Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri [Mətn] : fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03 /İ. Z. Zərqanayeva ; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 151 s. 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved