Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

Etika

Ağayeva Kifayət Cəbi qızı. Azərbaycan cəmiyyətində sosial-əxlaqi davranışın etik-gender təhlili [Mətn] : fəls. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.05. /K. C. Ağayeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 150 s.


Feyziyev Cavanşir Əyyub oğlu. Etnosiyasi münaqişələrdə əxlaqi faktor [Mətn] : fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.05 /C. Ə. Feyziyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 146 s.

 

Həsənov Ağasəlim Şamil oğlu. Azərbaycanda milli ideologiyanın formalaşmasında mənəvi dəyərlərin rolu [Mətn] : fəls. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.05 /A. Ş. Həsənov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 146 s.

 

Həsənova Qıztamam Alı qızı. Ünsiyyətin etik-estetik əsasları [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.05; 09.00.04 /Q. A. Həsənova; BDU.-B., 2000.- 110 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Maarifçilik dövrü Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrində milli-mənəvi əsasların fəlsəfi-etik dərki (XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 7212.01 X. N. Quliyeva; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2015.- 285 s.

 

Kərimov İsmayıl Meybulla oğlu. Tibbi etikanın və bioetikanın qarşılıqlı münasibətlərinin təhlili [Mətn]: fəls. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.05. /İ. M. Kərimov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 22 s.

 

Musayeva Şəhla Musa qızı. Dövlət və cəmiyyətin maraqları, dəyər problemlərinin etik təhlili fəls. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.05. /Ş. M. Musayeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 159 s.

 

Səfərova Gülnarə Həsən qızı. Həyat tərzinin əxlaqi əsaslarının möhkəmləndirilməsi [Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.05. /G. H. Səfərova; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 133 s.

 

 


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved