Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

Estetika

 

 

Cəfərov Rövşən Rza oğlu. Rejissurada və sənət baxışlarında fəlsəfi təfəkkür: (Görkəmli səhnə və elm xadimi Mehdi Məmmədovun fəaliyyətində tədqiq edilir) [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.04. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 30 s.

 

Cəfərov Rövşən Rza oğlu. Rejissurada və sənət baxışlarında fəlsəfi təfəkkür: (Görkəmli səhnə və elm xadimi Mehdi Məmmədovun fəaliyyətində tədqiq edilir) [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.04. /R. R. Cəfərov; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2002.- 159 s.

 

Əfəndiyev Osman Nəsrəddin oğlu. Estetik idrak və onun folklorda təcəssümü [Mətn]: fəlsəfə e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.04. /O. N. Əfəndiyev; Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2006.- 320 s.

 

Əfəndiyev Osman Nəsrəddin oğlu. Estetik idrak və onun folklorda təcəssümü [Mətn]: Fəlsəfə e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.04. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 39 s.

 

Əhmədov Əlisa İsa oğlu. Estetiklik və etikliyin qarşılıqlı münasibəti: Tarixi axtarışlar, nəzəri kontekst, çağdaş problemlər [Mətn]: fəlsəfə e. d-ru a. dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.04. /Ə. İ. Əhmədov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2000.- 306 s.

 

Əlizadə Apdin İzrail oğlu. Bədii prosesdə estetik və dini şüurun yeri [Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.04. /A. İ. Əlizadə; M. Ə. Rasulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 134 s.

 

Əsədova Afaq İsa qızı. Təsəvvüfdə və postmodernizmdə insan və sənət problemi [Mətn]: filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5715.01 ; 7211.01. A. İ. Əsədova ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2015.- 229 s. 

 

Həsənova Qıztamam Alı qızı. Ünsiyyətin etik-estetik əsasları [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.05; 09.00.04 /Q. A. Həsənova; BDU.-B., 2000.- 110 s.

 

Həsənova Pərvanə Fikrət qızı. Fikrət Qoca yaradıcılığında estetik məsələlər [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.04. Əli bəy Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti.-B., 1998.- 28 s.

 

Həsənova Pərvanə Fikrət qızı. Fikrət Qoca yaradıcılığında estetik məsələlər [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.04. /P. F. Həsənova; Azərb. İncəsənət Un-ti.-B., 1998.- 130 s.

 

Mehri Gholamreza Hossein oğlu. İslam estetikası və incəsənət [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7211.01 G. H. Mehri ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 142 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved