Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

Psixologiya

 

 

Abdullayeva Mətanət Əlimərdan qızı. Kiçik məktəblilərdə qrammatik müqayisə bacarığının formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /M. Ə. Abdullayeva; N.Tusi adına Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1998.- 148 s.

 

Abdullayeva Şəfahət Yusif qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərin emosional xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya e.n.a.dər.a.üçün dis.: 19.00.07. /Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2004.- 160 s. + [16] v. ill., ill.

 

Axundova Şölə Cabir qızı. Avtoritetin əmrinə tabe olaraq başqasına zərər vurmanın psixologiyası psixologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /Ş. C. Axundova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 150 s.

 

Axundova Şölə Cabir qızı. Avtoritetin əmrinə tabe olaraq başqasına zərər vurmanın psixologiyası [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 19.00.05 /Ş. C. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 25 s.

 

Babayeva Təranə Tofiq qızı. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında şəxsiyyət psixologiyası problemi [Mətn]: psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 19.00.01. /T. T.Babayeva; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1994.- 161 s. 

 

Babayeva Təranə Tofiq qızı. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında şəxsiyyət psixologiyası problemi [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.01. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1995.- 32 s.

 

Bağırova Limunət Şəfi qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn: psixol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /L. Ş. Bağırova; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2004.- 144 s., [4] v. şək.

 

Bahaddin Qudsi Faranak. İnternetdən istifadə edən məktəblilərin davranışının müqayisəli sosial-psixoloji təhlili (Tehran-Bakı) [Mətn]: psixol üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. Q. F. Bahaddin ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 143 s.

 

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı[Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.01. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1996.- 90 s.

 

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı [Mətn]: pedaqoji e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 19.00.01. /Ə. T. Baxşəliyev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1996.- 403 s. 

 

Balabəyova İlhamə Şərafətdin qızı. Yeniləşmə şəraitində sosial-psixoloji münasibətlərin formalaşması xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. a. dər. al. üçün təq.ed.dis.: 19.00.05. /İ. Ş. Balabəyova; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2006.- 117 s.

 

Balabəyova İlhamə Şərafətdin qızı. Yeniləşmə şəraitində sosial-psixoloji münasibətlərin formalaşması xüsusiyyətləri [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05./Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 22 s.

 

Barzan Hamideh Yəhya qızı. Birgə fəaliyyət prosesində şəxsiyyətlərarası münaqişələrin sosial-psixoloji təhlili psixol. el. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /H. Y. Barzan ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 178 s.

 

Behnaz Assadollah Pakdel. Uşaqlarda motivasiyanın inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. Behnaz Assadollah Pakdel ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 139 s.

 

Bəxtavər Mohəmməd Əbülfəzl oğlu. Ailədaxili münasibətlərin yeniyetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasına təsirinin müqayisəli təhlili (Bakı-Təbriz) psixologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /M. B. Əbülfəzl oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 145 s.

 

Bəylərov Elxan Bəylər oğlu. Xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafının psixoloji problemləri psixologiya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6104.01 /E. B. Bəylərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 37 s.

 

Bəylərov Elxan Bəylər oğlu. Xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafının psixoloji problemləri [Mətn] : psixol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01 E. B. Bəylərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2010.- 244 s.

 

Bünyatova Aynur Rəşid qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaradıcılıq potensialının sosial-psixoloji aspektləri [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. A.R. Bünyatova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 148 s.

 

Cabbarov Rəşid Vəkil oğlu. Yeniyetmələrdə özünüdərketmə prosesinin psixoloji təhlili [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 19.00.07 / R. V. Cabbarov; Bakı Dövlət Universiteti .- B., 2004.- 150 s.

 

Cabbarova Lalə Məhəmməd qızı. Müasir şəraitdə tənhalığın sosial-psixoloji problemləri [Mətn]: psixol e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. L. M. Cabbarova; BDU.-B., 2002.- 27 s.

 

Cabbarova Lalə Məhəmməd qızı. Müasir şəraitdə tənhalığın sosial-psixoloji problemləri [Mətn]: psixol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. /L. M. Cabbarova; BDU.-B., 2002.- 201 s. 

 

Cavadov Nemət Rövşən oğlu. Qəflətən baş verən cinayətlərdə dərk olunmayan davranış tənzimliyicilərinin təşəkkül mexanizmləri və təzahür xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 19.00.06 / N. R. Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti. - B., 2005.- 165 s.

 

Cavadova Ramiyyə Rövşən qızı. Şəxsiyyətlərarası attraksiyanın təşəkkül mexanizmləri və təzahür xüsusiyyətləri [Mətn] : psixol. e. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. R.R. Cavadova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 140 s.

 

Dadaşzadə Fəhim Huşəng Nurməhəmməd oğlu. İranda ailə ziddiyyətləri və onların sosial-psixoloji təhlili [Mətn]: psixol. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /F. H. Dadaşzadə; BDU.- B., 2005.- 125 s.

 

Dadaşzadə Fəhim Huşəng Nurməhəmməd oğlu. İranda ailə ziddiyyətləri və onların sosial-psixoloji təhlili [Mətn]: Psixologiya .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

Dəmirov Məhəmmədrza Sehrab oğlu. Yeniyetmələrdə hərbi-vətənpərvərlik hissinin inkişaf xüsusiyyətləri: Psixologiya e.n.a.dər.iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.07. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Dəmirov Məhəmmədrza Sehrab oğlu. Yeniyetmələrdə hərbi-vətənpərvərlik hissinin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /M. S. Dəmirov; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2001.- 146 s.

 

Elmamouz Behrouz İmanvirdi oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təşkilində şəxsiyyət amili psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /B. İ. Elmamouz ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 132 s.

 

Əfəndiyeva Ülviyyə Akif qızı. Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığında yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin rolu [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.07. /Ü. A. Əfəndiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 174 s., şək., cədv., sxem.

 

Əhmədova Elmira Əskər qızı. Destruktiv davranışın sosial-psixoloji aspektləri (yüksək informasiya texnologiyalarının inkişafı mərhələsi dövründə) [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /E. Ə. Əhmədova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İnstitutu.- B., 2005.- 174 s.

 

Əhmədova Elmira Əskər qızı. Destruktiv davranışın sosial-psixoloji aspektləri: (yüksək informasiya texnologiyalarının inkişafı mərhələsi dövründə: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 17 səh

 

Əhmədova Elnarə Əhməd qızı. Yeniyetmələrin cinayət işləri üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. /E. Ə. Əhmədova; Bakı Dövlət Un-ti.- B., 2004.- 147 s.

 

Əhmədova Gülər Mikayıl qızı. Müasir şəraitdə yeniyetmələrin asosial davranışının təzahür xüsusiyyətləri və onların tənziminin psixoloji problemləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol dis.: 19.00.07. /G. M. Əhmədova; Azəb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 180 s., cədv.

 

Əhmədova Gülər Mikayıl qızı. Müasir şəraitdə yeniyetmələrin asosial davranışının təzahür xüsusiyyətləri və onların tənziminin psixoloji problemləri [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.07. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 18 s.

 

Əkbərian Fərəməz Həzər oğlu. Yeniyetmələrdə dini identikliyin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01. F. H. Əkbərian ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 129 s.

 

Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu. Cinayət və mülki prosesdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri [Mətn]: psixologiya e. d-ru a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /B. H. Əliyev; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU. -B., 1998. -308 s.

 

Əliyev Əzim Əli oğlu. Qloballaşma prosesinin milli xüsusiyyətlərlə qarşılıqlı təsirinin sosial-psixoloji əsasları [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. Ə. Ə. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2012.- 147 s.

 

Əliyev Ramiz İbrahim oğlu. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının etnopsixoloji əsasları [Mətn]: psixologiya e. d.-ru al. dər.a.üçün təq. ol. dis.: 19.00.07. /R. İ. Əliyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu. -B., 2004.- 269 s.

 

Əliyeva Gültac Bədəl qızı. Yeniyetmələrin mənəvi təriyəsində cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının pisxoloji əsasları [Mətn]: psixol. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /G. B. Əliyeva; Az. ETPEİ.-B., 1996.- 143 s. 

 

Əliyeva  Hökümə İmran qızı .Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında müəllim-şagird münasibətlərinin rolu [Mətn]: psixologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. / H. İ. Əliyeva; B., 2007.- 143 s.

 

Əliyeva Lalə Adil qızı. Tələbələrin ailə həyatına hazırlanmasının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /L. A. Əliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 159 s.

 

Əliyeva Lalə Adil qızı. Tələbələrin ailə həyatına hazırlanmasının psixoloji xüsusiyyətləri: Psixologiya .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.07. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Əliyeva Lalə Məmməd qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafında valideyn və tərbiyəçilərin rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. L. M. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 156 s.


Əliyeva Sevinc Yəhya qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında valideyn-uşaq münasibətlərinin rolu [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07 /S. Y. Əliyeva; Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 125 s.

 

Əliyeva Səxavət Nəsrəddin qızı. Yeniyetmələrdə aqressiv davranışın cins-yaş xüsusiyyətləri psixo. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. /S. N. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 157 s.

 

Əliyeva Turanə Əlvan qızı. Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi zamanı subyektiv faktorların təhlili və onların aradan qaldırılması yolları [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6104.01 T. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 205 s.

 

Əliyeva Validə Rəcəb qızı. Kiçik məktəblilərdə özünüqiymətləndirmənin təşəkkül xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /V. R. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 152 s.

 

Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı. Təlim prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin fəallığının yüksəldilməsində əməkdaşlıq prinsipindən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 5804.01. V. S. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.-B., 2015.- 147 s.  

 

Əlizadə Səlim Əbdül oğlu. Qaçqın uşaqların təsviri fəaliyyətinin xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 19.00.07 /Azərb. Respub. Təhsil Problemlər İn-tu.- B., 2005.- 141s., [43] ill.

 

Əlizadə Səlim Əbdül oğlu. Qaçqın uşaqların təsviri fəaliyyətinin xüsusiyyətləri [Mətn]: Psixologiya .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.07 /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 28 s.

 

Əminzadə Tabrizi Məryəm Seyidməhəmməd qızı. Etnomədəni amillərin şəxsiyyətin "Mən" inin inkişafına təsiri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. M. S. Əminzadə Tabrizi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 138 s.

 

Əmirəliyeva İradə Böyükağa qızı. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5804.01. İ. B. Əmirəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 27 s.

 

Əmirəliyeva İradə Böyükağa qızı. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. İ. B. Əmirəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 159 s.    

Ənsarinejad Nəsrullah Abdullah oğlu. İslah müəssisəsindəki yeniyetmələrin cinayətkarlığının sosial-psixoloji baxımından təhlili [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6114.01. N. A.Ənsarinejad; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Əskərova Yeganə Baxış qızı. Azərbaycanda elmi psixologiyanın inkişafında Ə. Ə. Əlizadə yaradıcılığının rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. Y. B. Əskərova ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 134 s.

 

Hacıyeva Ayna Şirzad qızı. Psixo-emosional halların tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6107.01. A. Ş. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 22 s.

 

Hacıyeva Ayna Şirzad qızı. Psixo-emosional halların tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. A. Ş. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 193 s.

 

Hacıyeva Salatın Bəyalı qızı. Azərbaycan ailəsində qız tərbiyəsinin etnopsixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /S. B. Hacıyeva; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 133 s.

 

Hacıyeva Salatın Bəyalı qızı. Azərbaycan ailəsində qız tərbiyəsinin etnopsixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.-18 s.

 

Heydərova Simnarə Nadir qızı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında Azərbaycan xalq nağılları və atalar sözlərinin rolu [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. /S. N. Heydərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2010.- 147 s.

 

Həsənova Məhəbbət Abbas qızı. Cəfər Cabbarlının əsərlərinin sosial-psixoloji təhlili və onların şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında rolu [Mətn] : psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /M. A. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2008.- 135 s.

 

Hüseyin Şahin Mehmet oğlu. Yeniyetmələrin deviant davranışlarının aradan qaldırılmasında milli-mənəvi dəyərlərin rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6107.01. Ş. M. Hüseyin; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2015.- 24 s.


 

Hüseynov Vaqif Əbdülhüseyn oğlu. Fərdi və qrup halında məsələ həlli zamanı tələbələrdə təfəkkür çevikliyinin təzahür xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya . n. l. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01 /V. Ə. Hüseynov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 175 s.

 

Hüseynova Südabə Novruzəli qızı. Müasir dövrdə şəxsiyyətin hüquq düşüncəsinin sosial-psixoloji aspektləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. S. N. Hüseynova; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 165 s.

 

Xankişiyeva Şükufə İnşallah qızı. Yeniyetmələrdə idrak fəallığının inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6107.01 Ş. İ. Xankişiyeva; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 152s.

 

Xəlilova Sənəmbər Elman qızı. İbtidai siniflərdə təlim materiallarının mənimsənilməsində mümarisələrin rolu [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07 S. E. Xəlilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.,2010.- 149 s.

 

Xodai Məcd Vahid. XX əsrdə İranda psixoloji fikrin inkişaf istiqamətləri psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. /V. Xodai Məcd ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 146 s.

 

İsayeva Amaliya Mehralı qızı. Pedaqoji kollektivdə müsbət psixoloji iqlim şəraitinin yaradılmasında məktəb psixoloqunun rolu psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /A. M. İsayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 145 s.

 

İsmayılova Mehriban Cəlal qızı. Tərbiyəçinin ünsiyyət üslubunun məktəbəqədər yaşlı uşaqların qarşılıqlı münasibətlərinə psixoloji təsiri [Mətn]: psixologiya .n..dər.iddiası üçün təqdim edilmiş dis.: 19.00.07 /M. C. İsmayılova; Azərbaycan Elmi-Pedaqoji İnstitutu.-B., 1999.- 133 s.

 

İsmayılzadə Nərgiz Mahmud qızı. "Mən" obrazının struktur komponentlərinin psixoloji təhlili [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.01. /N. M. İsmayılzadə; Azərb.Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 185 s.

 

Kamalova Afət Qulu qızı. Azərbaycan ailələrində ailədaxili münasibətlərin dinamikası [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. A. Q. Kamalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 133 s.

 

Kazımova Günay Salman qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin kollektivə adaptasiyasında qarşılıqlı münasibətlərin rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01. G. S. Kazımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 134 s.

 

Kazımova Kamilə Qinyaz qızı. S.Ə.Şirvaninin ədəbi irsində etnik - psixoloji xüsusiyyətlərin əks etdirilməsi problemi [Mətn]: psixologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /K. Q. Kazımova; BDU.- B., 2004.- 158 s.

 

Kuliyeva Ceyran Bədrəddin qızı. Məktəb direktorunun idarəetmə üslubu və kollektivdə psixoloji mühitin formalaşmasına onun təsiri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /C. B. Kuliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İntstitutu. -B., 2007. -129 s.

 

Qarayeva Ruhəngiz Mehman qızı. Yeniyetmə qızların şəxsiyyətinin etnopsixoloji xüsusiyyətləri psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /R. M. Qarayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 145 s.

 

Qəhrəmanova Kəmalə. Yeniyetmələrin mənəvi keyfiyyətlərinin təşəkkülündə inam və dini etiqadın rolu [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /K. Qəhrəmanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2000.- 186 s.

 

Qəhrəmanova Qızxanım Nizaməddin qızı. Tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasında birgə fəaliyyət və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin rolu psixol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 19.00.07. /Q. N. Qəhrəmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 130 s.

 

Qurbanov Ruslan Rəsul oğlu. Keçid dövründə yadlaşmanın sosial-psixoloji aspektləri [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /R. R.Qurbanov; AMEA.Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2006.- 166 s.

 

Qurbanov Ruslan Rəsul oğlu. Keçid dövründə yadlaşmanın sosial-psixoloji aspektləri [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 26 s.

 

Qurbanova Lamiyə. Tələbə gənclərin şəxsiyyətlərinin strukturunda cinsn fərqlərin xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 19.00.07. /L.Qurbanova; Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt, 2005.- 136 s. [16]s. şək.

 

Qurbanova Lamiyə. Tələbə gənclərin şəxsiyyətlərinin strukturunda cinsn fərqlərin xüsusiyyətləri [Mətn]: psixologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.-nın avtoreferatı: 19.00.07. /L.Qurbanova; Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2006.- 16 s.

 

Mansurova Sevda İbrahim qızı. Operativ hafizənin bədii yaradıcılıqda xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. S. İ. Mansurova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2015.- 188 s. 

 

Mastureh Seyid Cavad Sədaqət. İlkin analıq dövründə qadının özünüdərkinin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 19.00.01. Mastureh Seyid Cavad Sədaqət ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 146 s.

 

Məmmədov Hikmət Kamran oğlu. Menecment psixologiyası təşkilatlarda səmərəli fəaliyyətin əsası kimi [Mətn]: psixol. e. n. al. dər.a. üçün təq.ed. dis.: 19.00.05. /H.K. Məmmədov; ADU.- B., 2004.- 130 s.

 

Məmmədov İlham Məhəmməd oğlu. Müasir şəraitdə çətin tərbiyə olunan yeniyetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 19.00.07. İ. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 18 s.

 

Məmmədov İsa Əli oğlu. Azərbaycan məktəblərində psixoloji xidmətin təşkili və elmi-metodik problemləri [Mətn]: psixologiya e.n.a.dər-nin iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /İ. Ə.Məmmədov; AzETPEİ. -B., 1996. -173 s.

 

Məmmədova Minarə Əjdər qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual inkişafındakı çatışmazlıqların psixokorreksiyası [Mətn] psixo. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.10. M. Ə. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 139 s.

 

Məmmədova Pakizə Əbülfət qızı. Uşağın məktəb təliminə hazırlığının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixo. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /P. Ə. Məmmədova; Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 148 s.

 

Məmmədova Sitarə Tariyel qızı. Ekstremal aviasiya hadisələrində "insan amili" problemi [Mətn]: psixo. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.:19.00.05. /S. T. Məmmədova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 164 s.

 

 Məmmədova Sitarə Tariyel qızı. Ekstremal aviasiya hadisələrində "insan amili" problemi [Mətn]: Psixologiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın vtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 25 s.
 

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Posttravmatik sresslərin sosial-psixoloji təhlili [Mətn]: psixo. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /İ. Ə. Mirzəyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədris İn-tu.- B., 2006.- 155 s.

 

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Posttravmatik sresslərin sosial-psixoloji təhlili [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 18 s.

 

Mirzəyev Ramil Nazim oğlu. Yeniyetmələrin konflikt haqqında subyektiv təsəvvürlərinin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01. R. N. Mirzəyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 160 s.

 

Mirzəyeva Sevər Sərvət qızı. Milli dövlət quruculuğunda şəxsiyyətin rolu (sosial-psıxoloji təhlil) [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. S. S. Mirzəyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 166 s.

 

Mövsümova Lalə Cəfər qızı. Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətində qadın problemi: (Fəlsəfi və tarixi aspektdə) [Mətn]: fəlsəfə e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:09.00.03. /L. C.Mövsümova; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu. -B.,2003.- 325 s.

 

Muradzadə Vasif Almas oğlu. Tələbələrdə yaradıcı təxəyyülün inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. /V. A. Muradzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2006.- 144 s. 

 

Musayeva Aida Kazım qızı. Müasir Azərbaycan qadınının sərvət dəyərlərinin psixoloji xüsusiyyətləri psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /A. K. Musayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 166 s.

 

Musayeva Taliyə Məmməd qızı. M.Ə. Sabir irsində etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası problemi [Mətn]: psixologiya e.n. a.dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /T. M. Musayeva; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1997.- 149 s.

 

Musazadə Təvəkkül Firuz oğlu. Dializli və diabetli xəstələrin "mən-obrazı", nəzarət məkanı və müdafiə mexanizmləri (Ərdəbil Ostanının materialları əsasında) psixol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.02 /T. F. Musazadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 149 s.

 

Mustafayev Azər Məmməd oğlu. Birgə fəaliyyət şəraitində şəxsiyyətlərarası qavrayışın dinamikası [Mətn]: psixo. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /A. M.Mustafayev; BDU.-B., 2004.- 150 s.  

 

Mustafayev Müşviq Hüseyn oğlu. Gənclərin mənəvi inkişafının bəzi sosial-psixoloji cəhətləri [Mətn]: psixo. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 19.00.05 /M. H.Mustafayev; BDU.- B., 2005.- 139 s.
 

Mustafayev Müşviq Hüseyn oğlu. Gənclərin mənəvi inkişafının bəzi sosial-psixoloji cəhətləri: Psixologiya .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05 /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 18 səh.

 

Nağıyeva Vəfa Qeysər qızı. Müasir gənclərdə gender təsəvvürlərinin formalaşmasının sosial-psixoloji tədqiqi (Müqayisəli təhlil: Azərbaycan və Ukrayna gənclərinin nümunəsində) psixologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /V. Q. Nağıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 165 s.

 

Nastaran Mirmohammad Hassanlı. Ailədə uşağın psixi inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. Nastaran Mirmohammad Hassanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 145 s.

 

Nəsrullayeva Zərifə Nüyvər qızı. Ailədaxili münasibətlər və şəxsiyyətin formalaşmasına onun təsiri psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. /Z. N. Nəsrullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 124 s.

 

Nəsrullayeva Zərifə Nüyvər qızı. Ailədaxili münasibətlər və şəxsiyyətin formalaşmasına onun təsiri [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 19.00.01 /Z. N. Nəsrullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 18 s.

 

Orucova Sevinc Vaqif qızı. Azərbaycan ailəsində oğlan-qız tipli münasibətlərin etnopsixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n.al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /S.V.Orucova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 121 s.

 

Orucova Sevinc Vaqif qızı. Azərbaycan ailəsində oğlan-qız tipli münasibətlərin etnopsixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.07. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 18 s.

 

  Pəşmfuruş Jalə Hüseyn qızı. Narkomanların idrak fəaliyyəti ilə davranışının qarşılıqlı təsirinin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 6107.01 J. H. Pəşmfuruş ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2014.- 22 s.

 

Pəşmfuruş Jalə Hüseyn qızı. Narkomanların idrak fəaliyyəti ilə davranışının qarşılıqlı təsirinin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 19.00.01. J. H. Pəşmfuruş ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 167 s.

 

Piriyeva Elnarə Abbas qızı. Siyasi proseslərdə milli psixologiya amili [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. /E.A. Piriyeva; BDU.- B., 2005.- 166 s.

 

Piriyeva Elnarə Abbas qızı. Siyasi proseslərdə milli psixologiya amili: Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 20 səh.

 

Pur Üfüqi Fərşad Şahbaz oğlu. Gənc ailələrdə sosial persepsiyanın ailə-nigah münasibətlərinə təsiri [Mətn] : psixo. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. F. Ş. Pur Üfüqi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 177 s.

 

Rəhimova Qəribə Vahid qızı. Azərbaycan psixoloqlarının tədqiqatlarında milli-mənəvi dəyərlər problemi və onun müasir vəziyyəti [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. Q. V. Rəhimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2011.- 146 s.

 

Rzayev Tural Zülfü oğlu. Anlaqlı və ya anlaqlılığı istisna etməyən vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxslərdə rast gəlinən psixi və davranış pozuntularının əsas spektri və dinamikası [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3211.01. T. Z. Rzayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 174 s.   

 

Rzayeva Nurəngiz Tofiq qızı. Azərbaycan maarifçiliyinin psixoloji konsepsiyası [Mətn]: psixo. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.01. /N.T.Rzayeva; Azər. Təhsil Problemi İn-tu.-B., 2004.- 147 s.

 

Rzayeva Nurəngiz Tofiq qızı. Azərbaycan maarifçiliyinin psixoloji konsepsiyası [Mətn]: psixol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 19.00.01. N. T. Rzayeva; BDU.-B., 2004.- 30 s.

 

Sadıqova Mehparə Mürşüd qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalında xalqa və müəyyən sosial qruplara xas olan səciyyəvi etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası [Mətn]: psixol. e.n.al.dər.a üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. M. M. Sadıqova; BDU.-B., 2002.- 30 s.

 

 Sadıqova Mehparə Mürşüd qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalında xalqa və müəyyən sosial qruplara xas olan səciyyəvi etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /M. M. Sadıqova; BDU.-B., 2002.- 172 s.

 

Salamova Kəmalə Bahazər qızı. Tələbələrin birgə fəaliyyət prosesində ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri psixol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /K. B. Salamova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2009.- 171 s.

 

Səlimova Nəzakət. Kiçik məktəb yaş dövründə cinsi fərqlərin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a.üçün təq.ol.dis.: 19.00.07. /N.Səlimova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 132 s.

 

Səlimova Nəzakət. Kiçik məktəb yaş dövründə cinsi fərqlərin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a .üçün təq.ol.dis-nın avtoreferatı: 19.00.07. /N.Səlimova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2005.- 23 s.

 

Səməndərova Aydan Firudin qızı. Cəzanın sosial-psixoloji məsələləri [Mətn]: psixol. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /A.F. Səməndərova; BDU.- B., 2004.- 191 s.

 

Sousan Ağhajan Begloo Ali Asghar. İran İslam Respublikasında gənclərin ailə həyatına hazırlanmasının sosial-psixoloji problemləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05 /A. A. Sousan ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B.,- 132 s.

 

Surəti Puran Hüseyin qızı. İdarəetmə təşkilatlarında işçilərin fəaliyyətində stressyaradıcı amillərin sosial-psixoloji təhlili psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis. : 19.00.05. /P. H. Surəti ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 162 s.

 

Şahin Hüseyin Mehmet oğlu. Yeniyetmələrin deviant davranışlarının aradan qaldırılmasında milli-mənəvi dəyərlərin rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. H. M. Şahin ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2015.- 170 s.

 

Şəfiyeva Elnarə İbrahim qızı. Zabit hazırlığının sosial-psixoloji problemləri [Mətn]: psixol. e. d-ru a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /E. İ. Şəfiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 281 s.

 

Şərqi Dərheçək Hüseyn. Narkomanların kliniki və postkliniki reabilitasiyasının sosial-psixoloji problemləri [Mətn]: psixo. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. /D.H. Şərqi; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B , 2002.- 136 s.

 

Şirinova Zümrüd Soltan qızı. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri [Mətn]: psixol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 19.00.01. Z. S. Şirinova; BDU.-B., 2002.- 24 s.

 

Şirinova Zümrüd Soltan qızı. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.01. /Z. S. Şirinova; ADPU.-B., 2002.- 135 s.

 

Şiriyev Aydın Abuzər oğlu. Kiçik hərbi qrupların idarə edilməsində sosial-psixoloji iqlimin rolu [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. A.A.Şiriyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 165 s.

 

Şiriyeva Ulduz Mirzəhəsən qızı. Dini şüur səviyyəsində özünüdərketmənin xüsusiyyətləri [Mətn]: psixo. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 19.00.01. /U.M.Şiriyeva; BDU.- B., 2004.- 169 s.

 

Talıbova Şəlalə Rasim qızı. Diplomatik xidmətin psixoloji əsasları psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. /Ş. R. Talıbova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2010.- 162 s.

 

Təhmurəs Ağacani Xankişi oğlu. Kiçik yaşlı uşaqların psixi inkişafında oyun fəaliyyətinin rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. A. X. Təhmurəs; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 153 s.

 

Verdiyeva Çimnaz Qafar qızı. Müasir şəraitdə müəllim peşəsinə hazırlığın psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01. Ç. Q. Verdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 175 s.

 

Verdiyeva Ləman Əşrəf qızı. Abasqulu Ağa Bakıxanovun yaradıcılığında sosial-psixoloji məsələlərin təhlili $h [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.05 L. Ə.Verdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B., 2011.- 129 s.

 

Vəliyeva Məhəbbət Məhərrəm qızı. Müəllimlərdə kommunikativ və didaktik qabiliyyətlərin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6107.01. M. M. Vəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 143 s.

 

Vəliyeva Yamən Əziz qızı. İbtidai istintaqda dindirmənin psixoloji məsələləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 19.00.05. /Y.Ə.Vəliyeva; BDU.- B . , 2005.- 181 s.

 

Vəliyeva Yamən Əziz qızı. İbtidai istintaqda dindirmənin psixoloji məsələləri [Mətn]: psixol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı.: 19.00.05. /Y.Ə.Vəliyeva; BDU.-B., 2006.- 22 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved