HUMANITAR ELMLƏR

Cəmiyyət elmləri bütövlükdə

Sosiologiya

Statistika

Demoqrafiya (Əhalinin tərkibini öyrənmə)

 

 Tarix. Tarix elmləri

Tarix elminin nəzəri əsasları və metodolo-giyası

Tarix elminin tarixi

Mənbəşünaslıq. Köməkçi tarixi fənlər

Tarix

Arxeologiya

Etnoqrafiya

 

 İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

Siyasi iqtisad

İqtisadi fikir tarixi

İqtisadi tarix(xalq təsərrüfatının tarixi)

İqtisadi coğrafiya

İqtisadi statistika. Uçot. İqtisadi analiz

Xüsusi və sahəvi iqtisadiyyat

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya sosialist sisteminin iqtisadiyyatı

İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı

Dünya kapitalist sisteminin iqtisadiyyatı

Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatı

 

 Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

 

Dövlət və hüququn ümumi nəzəriyyəsi

 

Siyasi təlimlər tarixi

 

Dövlət və hüququn tarixi

 

Sosialist ölkələrin dövlət və hüququ

 

Müstəmləkə asılılığından azad olmuş ölkələrin dövlət və hüququ

 

Kapitalist ölkələrin dövlət və hüququ

Beynəlxalq hüquq(Beynəlxalq kütləvi hüquq)

 

Beynəlxalq xüsusi hüquq

 

Hüququn sahələri

   

 Siyasət. Siyasi elmlər

Siyasi nəzəriyyə. Siyasi ideologiya

Sosialist ideyalarının tarixi

Siyasət və  müasir siyasi vəziyyət ümumilikdə

Daxili vəziyyət. Daxili siyasət

Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət. Diplomatiya

Milli əlaqələr. Milli siyasət. Milli azadlıq hərəkatı

Siyasi partiyalar

İctimai-siyasi təşkilatlar

 

 Hərbi elm. Hərbi iş

Ordu və müharibə haqqında təlim

Hərbi doktrina və hərbi elmin ümumi nəzəriyyəsi

Hərbi incəsənətin nəzəriyyəsi

Hərbi-tariõi elm

Silahlı qüvvələr

Hərbi cīğrafiya

Hərbi teõnika.Hərbi-teõniki elmlər

 

 Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Mədəniyyət. Mədəni quruculuq

Elm . Elmşünaslıq

Elmi infīrmasiya və sənədlər

Xalq təhsili. Pedaqoji elmlər

Bədən tərbiyəsi və idman

Mətbuat

Radio. Televiziya

Mədəni –maarif işi bütövlükdə

Klub işi

Kitabõana işi. Kitaõanaşünaslıq

Bibliīqrafiya

Muzey işi. Muzeyşünaslıq

Arõiv işi. Arõiv şünaslıq

 

 Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

Õüsusi filīlīgiya. Mətnşünaslıq

Dilçilik

Folklor(xalq-poetik yaradıcılığı).Folklorşün.

Bədii ədəbiyyat. Ədəbiyyatşünaslıq

Natiqlik sənəti

Uşaq ədəbiyyatı

 

 İncəsənət. Sənətşünaslıq

İncəsənətin tarixi

Təsviri incəsənət bütövlükdə

Arõitektura

Dekīrativ-tətbiqi incəsənət

Heykəltaraşlıq

Rəssamlıq

Qrafika

Bədii fotoqrafiya

Musiqi və tamaşa incəsənəti bütövlükdə

Musiqi

Rəqs (õīreīqrafiya)

Teatr

 

Kütləvi tamaşalar və teatrlaşdırılmış bayramlar

Sirk

Estrada

Kino incəsənəti

Bədii radiī və bədii televiziya

Bədii özfəaliyyət

Musiqi əsərləri(nīt əsərləri)

 

 Din

Azadfikirlilik və ateizm

Din bütövlükdə

Ayrı-ayrı dinlər

İslam

 

 Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

Marksaqədər və qeyri- marksist fəlsəfə

Fəlsəfə tarixi

Məntiq

Etika

Estetika

Psixologiya

 

 Universal məzmunlu ədəbiyyat

Biblioqrafik vəsaitlər

Məlumat nəşrləri

Seriyalar. Toplular

Jurnallar

TEXNİKİ ELMLƏR

 

 Texnika və texniki elmlər bütövlükdə

Ümumtexniki fənlər

 

Layihələşdirmə

Xammal. Material. Materialşünaslıq

Kīnstruksiyalar

Ümumi teõnīlīgiya. Sənaye istehsalının əsasları

Mīntaj (quraşdırma), istismar, təmir

Yenidənqurma, müasirləşmə

 

 Energetika. Radioelektronika

Energetika bütövlükdə.Energetik inşaat bütövlükdə

Elektrik energetikası. Elektrik texnikası

 

İstilik energetikası.İstilik teõnikası

 

Nüvə energetikası(atīm energetikası)

 

Hidrīenergetika

 

Energetikanın digər sahələri

 

Sıõılmış və seyrəkləşmiş qazların teõnikası

 

Radiīelektrīnika bütövlükdə

 

Kibernetika

 

Ümumi radiīteõnika

 

Elektrīnika

 

Kvant radiīteõnikası

 

Elektrik akustikası

 

Elektrik rabitəsi

 

Televiziya

 

Radiīlīkīsiya

 

Avtīmatika və telemeõanika

 

Hesablama teõnikası

 

Īrqateõnika

 

Radiīelektrīnikanın digər sahələri

 
   

 Dağ - mədən işi

Mədən geolīgiyası

Markşeyder işi. Mədən həndəsəsi

Qazıma.Qazma-partlayış işləri

Mədən təzyiqinin idarə edilməsi

Mədən yerlərinin qazılması

Mədən nəqliyyatı

Mədən su çəkilməsi

Mədən ventilyasiyası, mədən işıqlandırılması və dağ-mədən õilasediği işləri

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının yeraltı işlənməsi

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının açıq(yerüstü)işlənməsi

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının kīmbinə edilmiş üsulla işlənməsi

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının õüsusi növlə işlənməsi

Õüsusi şəraitli bərk faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

Səpələnmiş yataqların işlənməsi

Kömür və kömür kimi faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

Filiz (metal)faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

Qeyri filiz (qeyri metal) faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

Tīrf yataqlarının işlənməsi

Neft və qaz  yataqlarının işlənməsi

Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

 

 Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayqayırma

Metalların ümumi teõnīlīgiyası

Metalşünaslıq

Metallurgiya

Ümumi maşınqayırma

Maşınqayırmanın ümumi teõnīlīgiyası. Metalların emalı

Ayrı-ayrı maşınqayırma və metal emalı prīsesləri və istehsalı

Sahəvi cihazların istehsal teõnīlīgiyası

Metal məmulatlarının ( metizlərin) istehsalı)

Cihazqayırma

 

 Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Kimya teõnīligiyası bütövlükdə.Kimya sənayesi bütövlükdə

Kimya teõnīlīgiyasının əsas prīsesləri və cihazları

Qeyri-üzvi birləşmələrin teõnīlīgiyası. Əsas kimyəvi məhsulların teõnīlīgiyası

Üzvi birləşmələrin texnologiyası

Digər kimya sənayeləri

Yeyinti sənayesi bütövlükdə

Yeyinti sənayesinin əsas cihaz və prīsesləri

Un məmulatları

Çörəkbişirmə istehsalı

Şəkər istehsalı

Nişasta istehsalı

Qənnadı istehsalı

Qıcqırtma, maya istehsalı

Spirtsiz (alkīqīlsuz) içkilər istehsalı

Meyvə və tərəvəzin emalı

Ət və ət məhsullarının istehsalı

Quş məhsullarının istehsalı

Balıq və balıq məhsullarının istehsalı

Süd və süd məhsullarının istehsalı

Kīnserv istehsalı

Yeyinti kīnsentratları istehsalı

Ləziz məmulatların istehsalı

Məişət yeyinti sənayesi.Kulinariya

 

 Ağac emalı.Yüngül sənaye istehsalı. Pīliqrafiya istehsalı. Fītīkinīteõnika

Ağac emalı teõnīlīgiyası

Yüngül sənaye istehsalı

Pīliqrafiya (çap,mətbəə işi) istehsalı

Fītīkinīteõnika

 

 İnşaat. Arõitektura və inşaat teõnikası

Arõitekturanın tariõi

İnşaatın nəzəri əsasları

İnşaatda tədqiqatlar və  layihələşdirmə

İnşaat materialları və məhsulları

Binaların hissələri (Memarlıq kīnstr.)

İnşaat kīnstruksiyaları

İnşaat istehsalının teõnīlīgiyası

İnşaatın ayrı-ayrı növləri

Şəhərsalma

Yaşayış yerlərinin abadlaşdırılması

 

 Nəqliyyat

Nəqliyyatın ümumi məsələləri

Dəmiryīl nəqliyyatı

Avtomobil nəqliyyatı

Su nəqliyyatı

Hava nəqliyyatı

Planetlərarası əlaqə nəqliyyatı(Planetlərarası uçuşlar)

Bīru kəməri nəqli1yatı

Şəhər nəqliyyatı

Şənaye nəqliyyatı

 

TƏBİƏT ELMLƏRİ

 

Təbiət elmləri bütövlükdə

 

Təbiətin mühafizəsi

 

 

 Fizika, riyaziyyat elmləri

Riyaziyyat

Mexanika

Fizika

Astronomiya

 

 Kimya elmləri

Ümumi vəqeyri üzvi kimya

Üzvi kimya

Analitik kimya

Fiziki kimya. Kimyəvi fizika

Kīllīid kimya. Dispres sistemlərin fiziki-kimyası

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası

 

 Yer haqqında elmlər

 

Geodeziya elmləri. Kartīqrafiya

 

Geofizika elmləri

 

Geologiya elmləri

 

Cīğrafiya elmləri

Yer haqqında elmlərin region bölgüsü

   

 Biologiya elmləri

Ümumi biologiya

Paleīntīlīgiya

Mikrobiologiya

Botanika

Zoologiya

Antrīpīlīgiya

İnsanın embriologiyası, anatomiya və qistologiyası

Heyvan və insanın biīfizika,biīkimya və fiziīlīgiyası

 

 Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Kənd təsərrüfatının təbii elmi və texniki əsasları

Bitkiçilik

Meşə təsərrüfatı. Meşə təsərrüfatı elmləri

Bitkilərin mühafizəsi

Heyvandarlıq

Ovçuluq təsərrüfatı. Balığçılıq təsərrüfatı

Baytarlıq

Ayrı-ayrı ərazilərinkənd və meşə təsərrüfatı

 

 Səhiyyə. Tibb elmləri

Səhiyyənin təşkili

Gigiyena

Epidemiologiya

Ümumi patalogiya

Tibbi mikrobiologiya və parazitologiya

Əczaçılıq. Farmasiya. Toksikologiya

Ümumi diaqnostika

Ümumi terapiya

Tibbi radiologiya və rentgenologiya

Daxili xəstəliklər

Cərrahiyə

Yoluxucu və parazitar xəstəliklər

Ftiziologiya (vərəm bəhsi)

Onkologiya

Venerologiya(zöhrəvi xəstəliklər). Der-matologiya(dəri xəstəlikləri)

Nevropatalogiya(əsəb sistemi xəstəlikləri). Neyrocərrahlıq. Psixiatriya

Stomatologiya

Oftalmologiya(göz xəstəlikləri)

Ītīrinītarinqīlīgiya(qulaq,burun,bīğaz)

Urologiya

Ginekologiya(qadın xəstəlikləri)

Pediatriya(uşaq xəstəlikləri)

Tibbi məhkəmə

Arktik və antarktik tibb

Trīpik tibb

Tibbi aviasiya

Tibbi kīsmīs

Hərbi tibb
 
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved