KİTABXANAŞÜNASLIQ

BİBLİOQRAFİYA

 

 

2  *   2010

 

 

 

 

&

 

 

 

 

BAKI –2010


 


 

ISSN 2079-4150

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ

 

KİTABXANAŞÜNASLIQ

BİBLİOQRAFİYA

 

 

 

Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal

 

2 (27)   *     2010

 

 

&

 

 

  

1997-ci ilin

oktyabrından çıxır

 

  

 

BAKI –2010


KBT- 78

K 73

 

 

 

Təsisçi və baş redaktor:           professor Xəlil İSMAYILOV

 

 

Məsul katib:   dosent Knyaz ASLAN

 

REDAKSİYA HEYƏTİ:

 

Professor Abuzər XƏLƏFOV

Professor Zöhrab ƏLİYEV

Professor  Bayram ALLAHVERDİYEV

Dosent  Nadir İSMAYILOV

F.e.d Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ

T.e.n.  Kərim  TAHİROV  

Tamella İSMİXANOVA

Mələk HACIYEVA

B. m.  Solmaz SADIQOVA

    

 

 

 

K 73      Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.-№2.-174 s.

 

 

Redaksiyanın ünvanı:

AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23,

 2№-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi,

«Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya»  jurnalının redaksiyası

Telefonlar: 439-05-47; 439-08-03

 

 

 

© «Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiya», 2010


 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛТЕТ

 

 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

И

 

 БИБЛИОГРАФИЯ

 

Научно-теоретический,

методический и практический журнал

 

 

2 (27)   *    2010

 

 

&

 

 

 

 

 

Выпускается

 с 1997 года

 

 

 

БАКУ-2010

 

 

ББК-78

К   73

 

 

Учредитель и

главный редактор:                    профессор Халил ИСМАИЛОВ

 

 

Ответственный секретарь:            доцент Князь АСЛАН         

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

 

Профессор Абузар Халафов

Профессор Зохраб Алиев

Профессор Байрам Аллахвердиев

Доцент Надир Исмаилов

Д.ф.н.  Айбениз Алиева-Кенгерли

К.и.н. Керим Тахиров

Тамелла Исмиханова

Мелек Гаджиева

Ст. прeп. Солмаз Садыгова

 

 

 

 

 

К 73      Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический,  методический и практический журнал .- Б., Изд-во Бакинского Университета, 2010.-№2.-174 с.

 

 

Адрес редакции:

 

АZ –1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23,

учебный корпус №2, этаж IV, Библиотечно-информационный факультет, редакция журнала «Библиотековедение и библиография».

Тел.: 439-05-47; 439-08-03

 

© Библиотековедение и библиография, 2010

 

 

 

MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC

 

BAKU STATE UNIVERSITY

LIBRARIANSHIP AND INFORMATION DEPARTMENT

 

 

LIbrary ScIence AND BIBLIOGRAPHY

 

 

 

Scientific and theoretical, methodical and practical journal

 

 

 

 

2 (27)   *    2010

 

 

 

&

 

 

Issued in 1997

 

 

 

 

 

BAKU-2010

 

LBC-78

К   73

 

 

Founder and editor in chief:           professor Khalil ISMAILOV

 

 

Executive secretary:                                  docent  Knyaz ASLAN

 

 

 

Editorial Board:

 

Professor Abuzar Khalafov

Professor Zohrab Aliyev

Professor Bayram Allahverdiyev

Docent Nadir Ismailov,

Ph.D. Aybeniz Aliyeva Kengerli

Ph.D. Kerim Tahirov

Tamella Ismihanova

Melek Hajiyeva

Sen. teach. Solmaz Sadigova

 

 

 

К 73 Librari Science and bibliography: The scientific-theoretical, methodical and practical journal.- B., Publisher of Baku University, 2010.- № 2.-174 p.

 

 

Editorial address:

 

AZ -1073 / 1, Baku, st. Zahid Khalilov, 23, an educational building № 2,

Floor IV, Librarianship and information department,

Edition of “Librari Science and bibliography” journal;

Tel.: 439-05-47, 439-08-03

 

 

 

© “Librari Science and bibliography”, 2010


 

 

KİTABXANAŞÜNASLIQ

X.İ.İSMAYILOV

 

Azərbaycan kitabxanalarının metodiki fəaliyyətində beynəlxalq əlaqələrin rolu.

A.M.ƏLİYEV

E.Ə.ŞİRİNOVA

Respublikada ilk Tibb tədris kitabxanası fondunun formalaşması (Tarixi və müasir vəziyyəti)

Y.X.QAZIYEV

Azərbaycanda məktəb kitabxanasının inkişaf tarixindən

S.A.XƏLƏFOVA

 

Təsnifat sistemlərinin inkişafı: Təsnifat cədvəllərinin maşınlaoxunan faylları

Ş.İ.İSLAMOVA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası kitabxana şəbəkəsi Böyük Vətən Müharibəsi illərində

S.C.HACIYEVA

E.Ə.ŞİRİNOVA

Kitabxanalarda əməyin elmi təşkili və normalaşdırılması (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının iş təcrübəsi əsasında)

R.Ə.QARDAŞOV

Elektron kataloqun təşkilində beynəlxalq yazı formatlarının rolu

O.İ.QULİYEV

 Bakı şəhərində kitabxana resurslarının yerləşməsi və onun kadr təminatının müasir vəziyyəti

R.D.RÜSTƏMOVA

Kitabxananı təşkil edən əsas sistemyaradıcı ünsür kimi sənədin səciyyəsi

M.D.NASRİN

Təbriz universiteti kitabxanalarında kadr təminatının müasir vəziyyəti

S.İ.MƏMMƏDOVA

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın informasiya resurslarının yaradılmasının müasir vəziyyəti

M.M.İMAMVERDİYEV

Gənc istifadəçilərə müasir informasiya xidmətinin təşkilinin bəzi məsələləri

E.A.NƏZƏRƏLİYEV

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında informasiya kommunikasiya texnologiyasının tətbiqi

Ş.C.XEYRULLAYEVA

Respublika patent fondunun müasir vəzifələri

R.Z.HƏMZƏYEV

Müstəqillik illərində M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya dövlət qayğısı

A.M.ÇƏLƏBİYEVA

Müstəqillik illərində beynəlxalq kitab mübadiləsinin təşkilində AMEA MEK-nn rolu

R.Q.BAXIŞOVA

Müstəqillik illərində Аzərbаycаn dövri mətbuаtındа kitаbхаnа işi (1991-1995)

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ

Z.H.ƏLİYEV

S.A.SADIQOVA

Sosial-siyasi elmlərin biblioqrafik informasiya təminatında “Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” adlı biblioqrafik göstərici mühüm mənbədir

N.İ.İSMAYILOV

X.T.AĞAYEVA

Azərbaycan regionlarının biblioqrafik informasiya təminatı həyata keçirilir

R.Ə.VƏZİROVA

Q.S.HACIYEVA

 

Türkiyədə xüsusi biblioqrafiya

S.P.İSMAYILOVA

Ədəbiyyatşünaslığın sənəd tələbatçı sistemində informasiya maneələri

İ.Z.BAYRAMOVA

Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının yerləşməsinin vəziyyəti (Lənkəran iqtisadi rayonunun nümunəsində)

 


 

СОДЕРЖАНИЕ


 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

Х.И.ИСМАИЛОВ

 

Роль международного сотрудничества в методической деятельности библиотек

А.М.АЛИЕВ

Э.А.ШИРИНОВА

Формирование фондов первых учебных медицинских библиотек республики (История и нынешнее состояние

Ю.X.ГАЗИЕВ

Из истории развития школьных библиотек Азербайджана

С.А.ХАЛАФОВА

Развитие систем классификации:

Машиночитаемые файлы, классификационных таблиц

Ш.И.ИСЛАМОВА

Библиотечная сеть Национальной Академии Азербайджана за годы Великой отечественной войны

 

С.Дж.ГАДЖИЕВА

Э.А.ШИРИНОВА

Нормализация и научная организация работы в библиотеках (На основе практики Работы центральной научной библиотеки НАНА)

Р.A.ГАРДАШОВ

Роль международных форматов писания в образовании электронного каталога

О.И КУЛИЕВ

Современное состояние размещения библиотечно-информационных ресурсов и его кадровое обеспечение в городе Баку

Р.Д.РУСТАМОВА

Особенности документа как главного системобразующего фактора составляющего библиотеку

M.Д.НАСРИН

Современное состояние кадрового обеспечения библиотеки Табризского Университета

С.И.МАМЕДОВА

Современное состояние оргонизования информационных ресурсов национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова

М.М.ИМАМВЕРДИЕВ

Некоторые вопросы по организации современного информационного обслуживания молодых пользователей

Э.А.НАЗАРАЛИЕВ

Применения информационно-коммуникационный технологий в Центральной Научной Библиотеки НАНА

Ш.Дж.ХЕЙРУЛЛАЕВА

Современные обязанности республиканского патентного фонда

Р.З.ХАМЗАЕВ

 

Государственная забота Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова в годы независимости

А.М.ЧАЛАБИЕВА

Роль ЦНБ НАНА в организации международного книгообмена в годы независимости....128

Р.Г.БАХЫШОВА

Библиотечное дело в периодической печати в первые годы независимости  Азербайджана

 

 

БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ

 

З.Г.АЛИЕВ

С.А.САДЫГОВА

 

Библиографический указатель «Гейдар Алиев и наука Азербайджана» является важным источником в обеспечении библиографической информацией социально-политических наук

Н.И.ИСМАИЛОВ

Х.Т.АГАЕВА

Библиографическо-информационное обеспечение социально-экономическое развитие регионов Азербайджана претворяется в жизнь

Р.А.ВАЗИРОВА

Г.С.ГАДЖИЕВА

Развитие специальной библиографии в Турции

С.П.ИСМАИЛОВА

Информационные  барьеры  в системе  документ – потребитель  по литературоведении

И.З.БАЙРАМОВА

Современное состояние размещения библиотечно- информационных ресурсов в регионах Азербайджанской Республики (На примере Ленкоранского экономического района)


 

 

CONTENTS
 

Lİbrary Scİence

Kh.İ. İSMAİLOV

The role of international cooperation in the methodical work of libraries

отек

A.M.ALİYEV

E.A.SHİRİNOVA

The forming of the first medicine teaching library

(Historical and present situation)

Y.Kh.QAZİYEV

History of the shcool libraries in Azerbaijan

S.A.KHALAFOVA

Development of classification systems. Machine readable files of the classification Schedule

Sh.İ.İSLAMOVA

The library’s  network of the National Academy Sciences of  Azerbaijan in the years of Great Patriotic war

S.J.HAJİYEVA

E.A.ŞİRİNOVA

Normalization and scientific organization of work in libraries (based on the work practice of the central scientific library of  ANAS

R.A.GARDASHOV

 

The role of international formats writings in the formation of an electronic catalog

 

O.İ.GULİYEV

Contemporary conditions of the settle of library-information resources and present situation of its staff provision in Baku city

R.D.RUSTAMOVA

The features of the document as the main factor of library, which forms its system

M.D. NASRİN

Current status of staffing of the library of Tabriz University

S.İ.MAMMADOVA

The modern situation of the national library by named after M.F.Akhundova

M.M.İMAMVERDİYEV

Some issues of a modern information service for young users

E.A.NAZARALİYEV

The appliance of library information communication technology in central scientific library of Azerbaijan National

Scientific Academy

SH.J.KHEYRULLAYEVA

Modern duties of republican patent fund

R.Z.KHAMZAYEV

State care to the national library named after M.F.Akhundov in the years of independence

A.M.CHALABİYEVA

 

The role of CSL ANAS in the organization of the international book exchange in independence years

R.G.BAXİSHOVA

Library work in the periodical press in the first years of the independence of the Azerbaijan Republic

 

 

BİBLİOGRAPHY SCİENCE

 

Z.H.ALİYEV

S.A.SADİGOVA

 

Bibliography «Heydar Aliyev and science of Azerbaijan» is an important source in providing bibliographic information

of socio-political science

N.İ.İSMAILOV

Kh.T.AGAYEVA

Bibliographic-information provision of social economic development of regions of Azerbaijan carrying out

R.A.VAZİROVA

G.S.HAJİYEVA

Development of special bibliography in Turkey

S.P.İSMAİLOVA

The  information  barriers  on  system of document – user of literatory science

İ.Z.BAYRAMOVA

The position of location library–information resourses in regions of Azerbaijan Republic (On a model of Lankaran economic region)


 

Kompüter tərtibçisi:           Esmira ZƏRBALİYEVA

 

 

 

Jurnal Azərbaycan Respublikası

Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində

qeydə alınmışdır.

Şəhadətnamə № 575. 27 mart 1997.

 

 

 

Yığılmağa verilmişdir:22.11.2010

Çapa imzalanmışdır: 25.12.2010

Kağız formatı 70x100 1/16

Fiziki ç.v. 11,0 ç.v

Sayı 300

Qiyməti müqavilə ilə.

 

 

  

 

Ünvan: AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

Bakı Universiteti Nəşriyyatı

Bakı Universiteti Nəşriyyatının mətbəəsi.