Göyüşov İslant

 

 Gəmiqaya abidəsi.

 

Bir az əvvəlin söhbətidir. "525ci qəzet-də. Əjdər Fərzəli "Təkrarolunmaz abidələr diyarı" sərlöfhəli məqalə vermişdir. Ə.Fərzəlinin fikrincə guya Gəmiqayada Nuh peyğəmbərin qəbri tapılmışdır.

Bu haqda ıızun müddət Naxçıvan Muxtar Respublikasın Gəmiqaya abidəsində aparılmış arxeoloji və elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik etmiş Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli Əliyev "Gəıniqaya abidəsi" məqaləsində qeyd edir ki, Ə.Fərzəlinin bıı məqasində yazılanlar: "Gəıniqaya ərazisində Nııh Peyğəmbərin məzarının aşkar edilməsi" məniın fikrimcə sensasiya xarakterli uydurmadır. Vəli Əliyevin fikrincə, Ə.Fərzəlinin məqaləsində heç bir həqiqi elmi faktlara əsaslanmayan subyektiv şəxsi mülahizələr irəli sürülmüşdür.

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respııblikası qədim mədəniyyət diyarıdır.

Naxçıvan Qapıcıq zirvəsi (3906 m) xalq arasında Gəmiqaya zirvəsi adlanan yer (V.Əliyevin dediyinə görə) dördüncü geoloji dövrdə yaranmışdır. Qədim Şumer mənşəli yazılı məlumata görə, Nuh Peyğəmbərin vaxtında ümumi dünya daşqını baş vermiş, Nuh Peyğəmbər öz gəmisi ilə üzüb Qapıcıq zirvəsi üzərindən keçərək Naxçıvana çatmışdır. Rəvayətə görə Nuhun gəmisi Ağrıdağda deyil, Gəmiqayada dayanmışdır. Nuh gəmidən quruya çıxıb Naxçıvanda məskən salmış və burada yeni insan "nəsilləri" yaranmışdır. Naxçıvan şəhərinin əsası da bu dövrdə qoyulmuşdur. Qədim Şumer dünyası ilə bağh, e.ə. IV-III minilliklərə aid edilən "Ümumdünya daşqını" haqqındakı əfsanənin Naxçıvanda yayılması tarixi həqiqətləri əks edir.

Gəmiqaya ərazisindəki abidələrdə və bu dağla bağlı əfsanədə tarixi həqiqətlər hələlik araşdırılır. Professor Vəli Əliyevin yazdıqlarından aydın olur ki, Gəmiqaya hələlik dəqiq tədqiq edilməmişdir. Orada hələlik tədqiqatlar davam edir. Mənim zənnimcə isə ümıımi dünya daşqını yazılanlarda olduğu kimi, əfsanə deyil, tamamilə həqiqətdir. Bıınu bir çox tarixi faktlar sübut edir. Dünyanın bir çox yerlərində aparılmış arxeoloji qazmtılar zamanı tapılmış dəlillər bunu sübuta yetirmişdir. Bu bir həqiqətdir ki, bütün dünya alimləri belə qənaətə gəlmişlər ki, Qurani-Kərimdə yazılanlar həqiqətən Göydən endirilmiş və Allaha məxsus kəlamlardır. Onlar dəyişdirilməmiş, ümumiyyətlə onları dəyişdirmək və onlara əlavələr etmək qeyri-mümkündür. Qurani-Kərimin 11 -ci Surəsində (Hud surəsində) buyurıılur ki, Nuh Peyğəmbərin vaxtında Rəş əhli Allahı təkzib edir. Nuh Peyğəmbərin dediklərinə inanmırlar. Onda Nuh peyğəmbərə Allahdan vəhy gəlir ki, "Özünə gəmi düzəlt. Dünyanı su basacaq". Nuh Peyğəmbər özünə gəmi düzəldir. Quranda "biz onu (gəmini) ibrət üçün saxladıq" sözləri yazılmışdır. Bir çox yazılı mənbələrə görə həmin gəmi indiki Türkiyə dövlətinin sərhədlərindən 15 km məsafədədir. 1990-cı illərin axırlarında Rusiya Federasiyası qezetlərinin birində həmin gəminin foto şəkli verilmiş və Nuh Peyğəmbər haqqında məlumatlar dərc olunmuşdıır. Orada olan məlumata görə həmin gəmi həqiqətən də Türkiyə sərhədlərində olan Ağrı dağının zirvəsindədir. Foto şəkildən görünürdü ki, gəminin bir hissəsi buz qatının altmda, bir hissəsi isə açıqdadır. Buradan aydın görünür ki, Qurani-Kərimdə yazılmış "Biz onu ibrət üçün saxladıq" kəlamı həqiqətdir. İnsanların dünya daşqınına inanması üçün həmin gəmi indiyə qədər saxlanmışdır. Nuh Peyğəmbərin gəmisi indiyə qədər qalmışsa, dünyanı su basmasına necə əfsanə demək olar.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuh Peyğəmbərin vaxtında Ona inananlan çoxu gəmi düzəltmişlər və özlərini xilas etmişler. Belə gəmi düzəldib özlərini daşqından xilas edən əməli salehlərdən bir qisminin gəmisinin qıqları indiki Tacikistan Respublikasının ərazisində olan Pamir dağlarından tapılmışdır.

Tədqiqatçı  alim,  Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş işçisi rəhmətlik Əbilfəzil Hüseyninin apardığı tədqiqatların   nəticəsində  məlum olmuşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən Gəmiqayada  da belə   gəmi  qları            qalmış və orada olan mağaranın birində saxlanılmışdır. Qaya üstündə mağaraya tərəf bir ox işarəsi qoyulmuş      onun   üzərində   qədim əlifba ilə "Nuh uludur" sözləri yazılmışdır. Buradan aydın olur ki, orada olan gəminin     qırıqları  Nuh  Peyğəmbərin  gəmisinin qırıqları deyildir. Nuh   Peyğəmbərin   sözünə  baxıb gəmi düzəldərək özlərini xilas etmiş möminlərin  bir  qisminin  gəmisinin qırıqlarıdır. Onlar  Nuh Peyğəmbərin  sözünə  baxıb gəmi düzəldərək, daşqından xilas olduqları  üçün  Nuh Peyğəmbəri   ulu   adlandırmışlar. Burada maraq doğuran odur ki,  onlar  o  vaxt (Nuh  Peyğəmbərin  vaxtında) bizim dilimizdə-türk dilində   danışmışlar.   Buradan belə çıxır ki, bu gün Naxçıvanda yaşayanlar, eləcə də bütün   azerbaycanlılar  Nuh Peyğəmbərin dövründə yaşamış   möminlərin   nəslindəndirlər.   Odur   ki,   azərbaycanlılar yaşayan bir çox yerlər mübarək yerlərdir. Bu barədə bir az sonra...

O zaman 39 gün gecə-gündüz  yağış   yağmış,   yer  kürəsi  öz  quruluşunu,  formasını   dəyişdirmiş,   dağlar    öz yerlərini, çaylar da öz istiqəmətini  dəyişərək başqa istiqamətə   axmış,   dünyanı su   basmışdır...    Müəyyən   vaxtdan sonra dünyanı basmış   su   tədricən   çəkilmiş,

suyun üzərində olan gəmiləri     quru yer görüb oraya üzmüş, su tam çəkildikdən   sonra dağların   zirvələrində qalmışdır. Müxtəlif məkanlarda qalmış gəmilərdən insanların quru yerlerə enərək düzənlik yerlərdə məskunlaşmışlar. Belə yerlərdən biri də indiki Özbəkistan Respublikasının Səmərqənd şəhərinin yerində olmuş Qalım şəhəri olmuşdur. Orada da arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış gil lövhələrinin üzərində qədim yazılarla yazılmışdır: - "Biz Qalımda qalmalı olduq".

O dövrdə dünyanı su basmasını isbata yetirən başqa bir dəlil də məlumdur. Tacikistan Respublikasının ərazisindəki Pamir dağlarının uca bir yerindən böyük bir Balina balığının sümükləri (skeleti) tapılmışdır. Bu da əyani olaraq isbata yetirir ki, dünyanı su basmışdır. Sözsüz ki, dünyanı su basmasaydı o boyda balina balığı dünyada ən uca dağlardan biri olan Pamir dağlarına çıxa bilməzdi...

O ki, qaldı Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinin çox yerlərinin müqəddəs yerlər olmasına, bu haqda onu deyə bilərəm ki, Qurani-Kərimdə deyilir ki, Nuh Peyğəmbər belə demişdir: - "Pərvərdigara" məni mübarək bir yerə endir." Buradan belə aydın olur ki, Nuh Peyğəmbərin ya da Ona inam gətirmiş möminlərin gəmisinin Gəmiqayada dayanması artıq sübut edir ki, oralar mübarək yerlərdir. Ona görə də insanlar oranı ziyarət edərək, öz niyyətlərinə çatırlar, şəfa tapırlar. Qurani-Kərimdə buyrulduğu kimi Peyğəmbərlər Nuh və onların nəslindəndirlər. Ona görə də Gəmiqayada dayanan gəminin sahibləri əsl mömindürlər. Onlar, əlbəttə, xilas olaraq mübarək yerdə dayanmışlar. Sonralar (su çəkildikdən sonra) indiki Gəmiqayada (Qapıçıq zirvəsindən) aşağı enərək düzənliklərdə məskunlaşmışlar. Şübhəsiz ki o insanlar (möminlər) həmin dağın ətraf ərazilərinə yayılaraq, oralarda yaşamışlar. Allahın mömin bəndələri olduqlarına görə onlar üçün müqəddəs yerlər seçilmişdir. Yəqin ki, Əshabi-Kəhfdə uyanlar da həmin möminlərin nəsillərindən olmuşlar. Ona görə də Onlar Allahdan başqa heç bir inam yerinə inanmamışlar və Allahın təkliyini inkar edənlər tərəfındən təqib olunaraq, qaçıb Naxçıvanın Əshabi-Kəhf mağarasında gizlənmişlər. Allahtaala onları yuxuya verərək sağ-salamat saxlamışdır. Qurani-Kərimdə buyrulur ki, "Onlar ölməmişlər, diridirlər". İnsanları Qiyamət gününün mütləq olacağına inandırmaq məqsədilə Allahtaala onları 309 ildən sonra dirildib (ayıldıb) yenidən yuxuya vermişdir. Yəni Allahtaala msanları inandırmaq istəyirdi ki, onlar öldükdən sonra Qiyamət günü İsrafıl mələyin birinci surundan sonra mütləq diriləcəklər və onlara nəzarət edən mələklər vasitəsilə əməl dəftərləri sağ, yaxud da sol əlinə verilmiş şəkildə Allahtaalanın hüzuruna gətiriləcəklər. Onların bü müvəqqəti dünyadan fərqli olaraq daimi həyata Cənnətə, yaxud da Cəhənnəmə göndərilməsi həll olunacaqdır... Bu yerlərdən başqa, əlbəttə ki, Naxçıvanın mübarək yerləri çoxdur...

Adı çəkilən bu ziyarətgahlar Gəmiqaya və Əshabi-Kəhf abidə kimi dövlət tərəfindən qorunurlar.

O ki, qaldı Nuh Peyğəmbərin qəbrinin Gəmiqayanın zirvəsində olmasına, zənnimcə, bu şübhəli bir məsələdir. Ona görə ki, həmin dövrdən indiyə qədər Gəmiqayadakı insanlar müxtəlif yerlərdə məskunlaşmışlar və hazırda da oraya yaylağa çıxırlar. Gəmiqayada tarixən (Nuh Peyğəmbərin dövründən) yaşayış olmuşdursa və hazırda oradan insanlar bir yaylaq kimi istifadə edirlərsə, orada mövcud olan qəbirlərin kimə məxsus olmasını demək çətindir. Bu haqda bir onu demək olar ki, dini kitablarda göstərilir ki, Nuh Peyğəmbərlə bərabər 98 Peyğəmbərin qəbri Məkkə şəhərindədir. Çox güman ki, Nııh Peyğəmbərin qəbri də orada, o mübarək şəhərdədir. Qurani-Kərimdə qeyd edildiyi kimi, Məkkə şəhəri dünyada ən mübarək bir yerdir. Bütün Peyğəmbərlər orada olmuşlar.

Bundan başqa, onu demək olar ki, Azərbaycanın mübarək yerləri çoxdur. Deyilənlərə görə Zərdüşt Peyğəmbər Bakıda doğulmuşdur. Bəzi məlumatlara görə Məhəmməd Peyğəmbərin nəslinə təsadüf edilən Mir Mövsüm ağa (Ətağa), Hökümə xanım Bakılı olmuşlar. Qurani-Kərimdə buyrulur  ki, "Ya  Peyğəmbər,   sənin  nəslin  qiyamət gününə qədər yaşayacaq və həmişə sənə rəhmət diləyəcəklər". Bir çox ziyarətgahların  hər  birinin  sahibi Allahın birliyini təbliğ edən və tərkivətən olanlardır.

Bundan başqa, Dəvəçi rayonunun ərazisində olan Xızır Zinda ziyarəti yəqin ki, Xızır peyğəmbərin olduğu yer olmuşdur.

Qurani-Kərimdə buyrulur ki, Musa peyğəmbərlə Xızır peyğəmbər iki dənizin qovuşduğu yerdə görüşmüşlər.

Keçmişdə Xəzər dənizi ilə Qara dəniz bir-biri ilə qovuşaraq Pont dənizi adlandırılmışdır. Yəqin ki, Nuh Peyğəmbərin vaxtındakı daşqın zamanı onlar ayrılmışlar.

Xızır peyğəmbərə çox güclü möcüzə verilmişdir. Belə möcüzə Xızır peyğəmbərdən başqa dünyada yalnız Süleyman peyğəmbərin vəziri Asəf ibn Bərxiyaya verilmişdir. Onlar göyün ən uca qatında yerləşən Lövhiməfuzda yazılanlardan xəbərdar idilər. Dünyada nə hadisə baş verəcəyi, kimə hansı bəlanın, var-dövlətin verilməsi və s. Lövhiməfuzda yazılmışdır. Bu yazıları mələklərin içindən ancaq Cəbrail bilirdi. Yerə göndərilmiş İlahi Kitablarda (Tövrat, Zəbur, İncil və Quranda) yazılanlar Lövhiməfuzda yazılmışdır. Bu kitabların içərisində ancaq Qurani-Kərim dəyişilmədən qalmışdır. Bundan başqa, Xızır Peyğəmbərə Qeybə aid bəzi elmləri bilmək möcüzəsi verilmişdir. Bu elmi öyrənmək üçün Musa Peyğəmber Onun görüşünə gəlmişdir.

Zərdüşt Peyğəmbər gələcəkdə dünyada nə baş verəcəyini bilirdi. Əshabi-Kəhf və Gəmiqaya abidələri də möcüzə ilə doludur. Zənnimcə, bunları lazımınca öyrənərək, təbliğ etsək, dünyanın bir çox yerlərindən respublikamıza küllü miqdarda turist cəlb etmək mümkündür ki, bu da maddi cəhətdən çox səmərəli olar.

 

Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 3