Ənvər

 

Mir Mövsüm Nəvvab və musiqi

 

 

(Əvvəli ötən saylarımızda)

 

Risalənin digər iki cədvəlində melodiyaların, səslərin, şöbə və guşələrin yuxarı-aşağı qalxıb-enmələri, başlanğıc və qurtaracaqları verilmişdir.

Hər nəğmə, hər melodiya üçün bir pərdə və bir dərəcə müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, hər hansı bir nəğmə, muğamat, şöbə, guşə və səs hansı dərəcə və pərdədən başlayırsa, müxtəlif gəzişmələrdən sonra yenə də həmin başlanğıc pərdədə qurtarmalıdır. Bunu risalədəki cədvəldən asanlıqla öyrənmək mümkündür.

M.M.Nəvvab risalədə musiqinin təbabətlə əlaqəsindən, musiqinin şəfaverici xüsusiyyətlərindən bəhs etmişdir. Müəllif bu sahədə böyük alim İbn-Sinanın nəzəriyyəsinin davamçısı kimi çıxış etmişdir.

M.M.Nəvvab göstərirdi ki, insanın bədənində əmələ gələn hallar iki ünsürdən - hərarət və birudətdən (soyuq) asılıdır. Bununla əlaqədar müəllif musiqinin insan orqanizminə böyük təsir gücündən bəhs etmiş, hansı mahnı və muğamların nə vaxt çalınmasının daha münasib olduğunu göstərmişdir. Məsələn, o, qeyd edirdi ki, əgər xəstəlik hərarətdən əmələ gəlibsə, hüzn və qəmginlik gətirən nəğmələr çalındıqda xəstənin halı yüngülləşir. Xəstəlik soyuqdan əmələ gəlibsə, şən və oynaq nəğmələrin çalınması daha münasibdir. O yazırdı: "Bundan ötəri ki, şadlıq hərarət gətirər və qəmginlik birudət artırar və əlavə naxoşluq ki məhsus olundu, təğənni edən hansı ğina ki haman ünsürə mərbud və münasibəti var, əda etsə, həmən mərəz üçün xeyli mənfəəti var".

Müəllif risalənin bu hissəsində ərəb dilində mətn və onun tərcüməsini də vermişdir. O yazırdı ki, mülayim təbiətlilərdə həqiqi nəğmə od çaxmaq daşında gizləndiyi kimidir. Çaxmaq daşa vurulduqda od çıxdığı kimi, qəlblərdə gizlənilən sirlər, şadlıq və ağlamaq da nəğamat ilə aşkar olur.

Risalədə musiqinin yaranması, ayrı-ayrı muğamların, musiqi alətlərinin adlarının əmələ gəlməsi barədə müxtəlif rəvayətlər söylənilir. Bu rəvayətlərin birində məşhur yunan alimi Pifaqorun bərbər alətini ixtira etməsindən bəhs olunur. Bu rəvayət bütün Yaxın və Orta Şərq alimləri arasında müxtəlif variantlarda yayılmışdır. İlk dəfə bu rəvayət Əbu Nəsir Farabinin "Musiqi əl-kəbir" əsərində verilmişdir. Risalədə söylənilən digər rəvayət  'Səbz-dərsəbz" ("Yaşıllıqda yaşıllıq") muğamı ilə əlaqədardır. Bu rəvayət Şah Xosrov Pərvizin hökmdarlığı döv-ründə sarayda oxuyan məşhur musiqiçilər Bərbət və Nəkisa haqqında olan əhvalatla bağlıdır. Bu, öz poetik əksini Nizami Gəncəvidə də tapmışdır.

Risalədə "Sədai-Naqus" muğamının yaranması barədə Haris adlı şəxsin söylədiyi rəvayət də verilmişdir. Həmin rəvayətdə "Sədai-Naqus"un Herat şəhərində yaranması göstərilir.

M.M.Nəvvab qeyd edirdi ki, əksər muğamat və sövtlərin adları ya onları ilk dəfə gözəl ifa edən şəxsin və ya həmin muğamın yarandığı yerin adı ilə bağlıdır. Məsələn, "Azərbaycan", "Ni-şapur", "Zabul", "Məvarənnəhr", "Bağdadi", "Kürdi", "Şirvani", "Qarabaği", "Qacari", "Osmani", "Şah Xətai", "Kərkuki", "Raki-Hindi" və s. Müəllif həmçinin göstərirdi ki, bir çox muğamlarm adiarı müxtəlif təbiət hadisələri ilə bağlıdır. Məsələn, "Rast" muğamına ona görə bu ad verilmişdir ki, səslərin əksəriyyəti əsas pərdə ilə rastlaşır. “Rast” bahar küləyinin hərəkətindən götürülmüşdür.

"Rəhavi" - Rəhaviyyə qəsəbəsinin adı iJə bağlıdır. Buna "Rəhab" da deyirlər. "Rəhavi" adını yağış suyu damcılarının tökülməsinə bənzədənlər də vardır. "Çahargah" - dörd nəğmə və guşələrlə təkmilləşdiyi üçün buna Çahargah deyilir, göy guruldamasından götürülmüşdür. "Dügah" - fəvvarədən axan sudan götürüldüyü üçün hər tərəfə meyl edir. "Hümayun"u quşların qanad çalmasından, "Nəva"nı aşiqlərin ürəkyandırıcı naləsindən, "Mahur"u suda üzməkdən, "Şahnaz"ı bülbüllərin aşiqanə sədasından, "Üşşaq"ı qorxaraq dəhşətlə yuvasından çıxdıqdan sonra sakit-sakit uçan quşun hərəkətindən, "Müxalifi arının təbiətindən, "Məğlub"u şiddətli selin gəlməsindən, "Üzzal"ı isə meteoritin axmasından götürmüşlər.

M.M.Nəvvab həmçinin qeyd edirdi ki, "Əraq"m adı Abu Nəsirin atasınm adı ilə bağlıdır. "Busəlik" isə Pifaqorun qulamının adından götürülmüşdür.

Risalədə muğamların insan təbiətinə, xasiyyətinə göstərdiyi müxtəlif emosional təsirlərdən bəhs edilmişdir. Məsələn, "Üşşaq", "Busəlik" "Nəva" muğamlarının təsiri şücaətə səbəb olur. "Rast", "Novruz", "Əraq" kimi muğamların təsiri mülayimdir. Bəzilərinin təsiri zəif oiduğundan, qəm kədərə səbəb olur. Bunlardan "Büzürg", "Rəhavi", "Zəngulə", "Zirəfkənd" "Hüseyni"ni misal göstərmək olar.

Maraqlıdır ki, risalədə muğamların emosional təsirindən bəhs edilərkən, onların müxtəlif iqlim şəraitində yaşayan xalqlara müxtəlif təsiri qeyd edilmişdir. Məsələn, "Üşşaq", "Busə-lik" "Nəva" muğamları Həbəşistan əhalisinin dağlarda yaşayan tayfaların təbiətinə uyğundur. Bəzi muğamların təsiri orta olub, əksər adamın xoşuna gəlir. Məsələn, "Rast", "Novruz", "Əraq" "İsfahan" belə muğamlardandır. Bu muğamlar orta iqlimdə yaşayanların təbiətinə çox uyğundur.

Muğamların emosional təsiri ilə əlaqədar olaraq, M.M.Nəvvab muğam ifaçılığının vacib məsələsi olan musiqinin poetik mətn, şeirlərlə əlaqəsi məsələsinə toxunmuş ifa vaxtı mü-nasib şeirlərin seçilməsini xüsusi qeyd etmişdir. O yazırdı: "Amma təğənni vaxtı lazımdır ki, münasib şeirlər oxumaq, tainki məcazlara təsir edib baisi şövq zövq ya hüzn ələm ola".

Muğamlarda münasib şeirlərin seçilməsinin zəruriliyi haqqında hələ orta əsr alimləri öz müiahizələrini söyləmişlər. Məsələn, XV əsrin görkəmli şairi musiqişünası Cami "Musiqi haqqında" risaləsinin sonunda bu məsələni xüsusi qeyd etmişdir.

M.M.Nəvvab da təsniflərlə əlaqədar münasib şeiriərin seçilməsinin zəruriliyindən bəhs etmişdir.

M.M.Nəvvab "Vüzuhül-ərqam" risaləsinin "Musiqi alətləri" hissəsində milli alətləri iki hissəyə bölmüşdür: simli alətlər nəfəsli alətlər. Simli  alətlərə saz, ud, cəng, nüzhət, qanun, tənbur s. aiddir. 0, nəfəsli aiətləri iki yerə bölmüşdür. Onlardan birincisinə tam nəfəslə çalınan həlq, ney, şən, nay s,, ikincisinə isə ərğənun aiddir. O, Şərq alətləri ilə yanaşı, Avropa rus musiqi alətləri (skripka, fleyta, fortepiano, orqan, qusli qarmon) haqqında da məlumat vermişdir. Orqan musiqi alətindən bəhs edərkən, İran şahı Nəsrəddinin Londona səyahətini xatırladır. M.M.Nəvvab yazırdı ki, "London şəhərində şah məclisində bir ərğənun çalmışlar ki, 400 ünas (qadın) zükur (kişi) iştirak etmişdir. Həmin 400 nəfər musiqi çalan vaxt öz səslərini zil bəmdə həmən musiqi ilə uyğunlaşdırıb, oxuyaraq dinləyiciləri heyran etmişlər". Bu təəccüb heyranlıq ilk növbədə onunla izah edilirdi ki, Şərq dinləyicisi Qərbin çoxsəslilik sənətinə hələ az bələd idi.

M.M.Nəvvabın musiqi alətləri barədə verdiyi  məlumat sadə olmasına baxmayaraq, şübhəsiz, o dövr üçün çox qiymətli idi.

Risalənin maraqlı səhifələrindən biri musiqini dinləmək qaydalarıdır. M.M.Nəvvab yazırdı ki, "dinləmə iki tərəfin (maddənin) - çalan-çağıran eşidənin görüşlərindən hasil olur. Çalanlar ifaçılığın qayda şərtlərini bilib, işlərində mahir olsalar, onların nəğamat ləhniyyətin-dən həzz ləzzət almaq olar". O, bunun üçün bir neçə şərt irəli sürürdü: "Birinci şərt odur ki, çalan çağıran xoşsurət xoşsima şirin dilə malik olsun ki, baxanlarm eşi-dənlərin şadlığına səbəb oisun".

Burada M.M.Nəvvab Aristotelə istinad edərək yazmışdır: "Əgər müğənni bədsurət çirkin olmuş olsa lazımdır ya üzünə niqab sala ya nazik pərdənin dalında təğənni edə; o ləzzəti ki, onun ğinasından təbiyyə üçiin hasil olur, onun bədruyyəliyi geri alıb, baisi nifrət olmaya".

İkinci şərt odur ki, çalan, oxuyan dinləyici arasında bir az məsafə olsun. Müəllif yenə Aristotelin sözlərini misal gətirərək yazır: "Gərək çalan, çağıran alçaqda əyləşsin, dinləyicisi isə qəlbidə. Çünki nəğmənin lətifliyinin mərkəzi yuxarı aləmdədir: nəğamatın safı cövhəri öz mərkəzinə meyi edir".

Risalənin bu hissəsindən məlum olur ki, M.M.Nəvvab ifaçılıq qaydalarına böyük əhəmiyyət vermiş, onun estetika, akustika məsələlərini əsas şərtlərdən hesab etmişdir. Bu, həm onu sübut edir ki, M.M.Nəvvabın dövründə Qarabağda yüksək səviyyəli ifaçılıq sənətinə tələbat olduqca böyük idi.

Müəllifin "Vüzuhül-ərqam" risaləsi aşağıdakı sözlərlə bitir: "Qərəz, bu risaləni yazmaqda məqsəd millətin qüvveyi-esminin izdiyandır, Qeyri bir məqsədimiz yoxdur. Bunun elmi niyyəti ilə tədqiqi halal, əməli cəhətdən məşğul olması haramdır".

Əsər ərəbcə sonluqla bitir. Bu sonluqda M.M.Nəvvab Qurandan bir ayə vermiş oxuculara bu əsəri hicri 1301 (miiadi 1884)-ci ildə bitirdiyini bildirmişdir.

Böyük elmi bədii irs qoyub getmiş M.M.Nəvvab 1918-ci ildə Şuşada 85 yaşında vəfat etmişdir.

"Vüzuhül-ərqam" risaləsində qaldırılan məsələlər maraqlı qiymətlidir. Müəllif bu məsələləri bəzən dini haşiyəyə alır. Bu dini haşiyə M.M.Nəvvaba əsas niyyətinə, məqsədinə nail olmaq üçün lazım olan bir vasitə idi. Onun əsas məqsədi isə özünün qeyd etdiyi kimi, millətinin, xalqının savadlanması musiqi elminin inkişafı idi. Bu xüsusiyyət ümumiyyətlə, XIX əsrin qabaqcıl, maarifpərvər şəxslərinə xas idi. M.M.Nəvvab da bu şəxslərdən biri idi. Onun "Vüzuhül-ərqam" risaləsi yalnız Azərbaycanın deyil, ümumən Şərq xalqlarının muğam sənətinin ifaçılığının vacib məsələlərini araşdıran qiymətli əsər kimi musiqi tariximizə daxil olmuşdur. Onun abidəsi Şuşada başqa mədəni abidələrimiz kimi, Cıdır düzündə düşmənlərə əsirdir.

 

Azərbaycan mədəniyyəti.- 2006.- 1 iyun.- s.- 1, 6.