İnformasiya texnologiyası

dövlətçiliyin inkişafı konsepsiyası

 

Azərbaycan informasiya texnologiyalarını özünün prioritet sahələrindən biri elan edib. Ölkə Prezidenti bununla bağlı ortaya konkret proqram da qoyub. Azərbaycan bir neçə ildir ki, həmin strateji məqsədi elan edib onun yerinə yetirilməsi üzərində işləyir. Dünyanın qabaqcıl informasiya texnologiyasına sahib olan ölkələrlə əlaqələr genişlənir paralel olaraq Azərbaycana ən müasir texnologiyanın gətirilməsi yönündə addımlar atılır.

Azərbaycanın bu işə böyük diqqət yetirməsi müasir dövlətçiliyin inkişafı informasiya cəmiyyətinin qurulmasının tələbləri ilə bağlıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda öz ölkəsi qarşısında yeni məqsəd qoyub. O, 2015-ci ilə qədər Rusiyanın informasiya texnologiyaları sahəsində liderlər sırasına çıxmasını vacib saydığını bəyan edib. V.Putin bunun üçün konkret proqram üzrə hərəkət etməyi tapşırıb. Rusiyanın indi diqqət yetirdiyi məsələyə Azərbaycanın artıq bir neçə ildir ki, önəm verməsi bizim dövlətçiliyin müasir tələblər səviyyəsində möhkəmləndiyini sübut edir. Bunun kökündə isə ümumiyyətlə, dövlətin hansı istiqamətdə inkişaf etdirilməsi fəlsəfəsi durur.

İndi daha aydın surətdə görünür ki, Azərbaycan müasir cəmiyyət quruculuğu ilə dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi arasında sıx bağlılıq görür. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Cəmiyyətin müasirləşməsi ilk növbədə onun informasiya texnologiyalarına yiyələnməsinə bağlıdır. Belə ki, müasir cəmiyyətlərdə kommunikasiya məsələsi fundamental əhəmiyyət daşıyır. Cəmiyyət birbaşa kommunikasiya şəbəkəsindən asılıdır. Kommunikasiya strukturunun qurulması isə informasiya texnologiyalarına yiyələnməyi tələb edir. Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə bu, sübut olunan amildir. Cəmiyyəti artıq informasiya ilə idarə etdikləri kimi, cəmiyyətin özü informasiya üzərində bərqərar olur. Daha qabaqcıl kommunikasiya texnologiyasına sahib olan cəmiyyət daha potensiallı sayılır. Ona görə yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələr üçün informasiya texnologiyası məsələsi strateji xarakterlidir.

Azərbaycan informasiya texnologiyasına uşaqların yiyələnməsi yönündə ciddi işlər aparır. Təhsil sisteminin yeniləşməsində bu, əsas məqamlardan birini təşkil edir. Orta məktəblərin kompüterləşməsi milli proqram kimi qəbul edilir. Bu proses özlüyündə məktəblərdə şagirdlərin informasiya ilə işləməsi vərdişi yaradacaq. Kompüterlə kiçik yaşlarından ünsiyyətdə olmaq uşağın təfəkkürünü bu istiqamətdə daha həssas edir. Böyüyəndə onun informasiya texnologiyalarına yiyələnməklə yanaşı, yaradıcılıq üçün imkanları yaranır, Odur ki, indidən məktəblərin kompüterləşməsinə milli səviyyədə diqqət yetirmək gələcək cəmiyyətin qurulmasında çox önəmli bir addımdır. Azərbaycanın dövlət olaraq bu yolu tutması isə uzaqgörən siyasətin təzahürüdür.

Göründüyü kimi, informasiya texnologiyalarına yiyələnmək məsələsinin kökündə təhsil sistemi durur. Təhsil sisteminin yeniləşməsi birbaşa bu sahədə köklü dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Özlüyündə informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının optimal yolu bundan ibarətdir. Azərbaycan müasir təhsillə yüksək texnologiyalara sahib olmaq siyasətini bir-birindən ayırmadan apardıqca onun bütövlükdə inkişaf potensialı artmalıdır. Cəmiyyətlə dövlətin birliyini təmin edəcək bu proses insanların mənəvi-əxlaqi ortaqlığını da saxlamalıdır. Müasir cəmiyyətlərdə kültürün məhz bu aspekti aparıcı rol oynamaqdadır. Həmin tendensiyanı da bütövlükdə dini fundamentalizm dözümsüzlüyün baş qaldırmamasının əsas şərti kimi qəbul etmək olar.

Beləliklə, Azərbaycanda dövlətçiliyin informasiya cəmiyyəti qurulması ilə vəhdətdə inkişaf etdirilməsi müasir bəşəri tələblərə tam uyğundur. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Güney Qafqazda bu səviyyəyə çatmış yeganə dövlətdir. Bölgə liderliyinin geniş təməlləri qoyulmaqdadır.

 

Xəzər.- 2007.- 11 avqust.- S. 12.