Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik əlavələr edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Turizm haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, N 7, maddə 394; 2004-cü il, N 4, maddə 203, N 6, maddə 396) aşağıdakı dəyişiklik və əlavələr edilsin:
1.
1-ci maddənin iyirminci abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin maddəyə aşağıdakı məzmunda iyirmi birinci abzas əlavə edilsin:
"turizm rekreasiya zonaları" - xüsusi ekoloji, rekreasiya, tarixi, mədəni əhəmiyyət daşıyan təbiət mədəniyyət komponentlərinin yerləşdiyi, təbiəti mühafizə, milli mədəni irsi qoruma, maarifçilik, elmi digər məqsədlər üçün istifadə olunan, qanunvericiliyin tələbləri nəzərə alınmaqla turizmin təşkili inkişafı məqsədilə ayrılan əlverişli turizm potensialına müvafiq turizm infrastrukturuna malik olan ərazilər.".
2. Qanuna aşağıdakı məzmunda 4-1-ci maddə əlavə edilsin:
"Maddə 4-1. Turizm rekreasiya zonaları
4-1.1. Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təklifi əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən turizm rekreasiya zonaları yaradıla bilər.
4-1.2. Turizm rekreasiya zonaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən idarə olunur.
4-1.3. Turizm rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi əsasnamə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.".
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 iyun 2007-ci il

 

Azərbaycan.-2007.- 19 avqust.-S.2.