Quliyeva F.

 

25 saylı usaq musiqi məktəbinin ugurları

 

Xətai rayontı R.Babayev udına 25 saylı UMM-nin kollektivi tadris iliniıt əvralinds böyük nailiyyat Mə edib. Məktabin V sinif şagirdi Qahrsmanlı Carielan taqdimaU okt-yabr ayımn 13-da R.Behbudov adına Mah-m Teatnnda keçirihn "Kainat" muğam müsabiqmnin ikinci di>fa ən yüksak "Oran Pri" miikafatına layiq görülmüşdür. Bu nailiyyntin yUh edilmasimh məktəbin mu-ğam sinfinin müəllimi Ş.Məmmədovun snii>yi çoxdur. Ümumiyyəth, qeyd etnwli-yik ki, qMİım xalq sgnzti olan - mıığanıın ti>drisinı> maktəbıfo xüsusi diqqət yetirilir.

Keçirilən bütün konsertlardə 'və təä-birlərdə muğam sinfinin şagirdləri fəal iş-tirak edir. Bundan əlavə, ötən il məktəbin direktoru Ə.Hüseynovun təşəbbüsü və ya-

xından iştirakı ilə "Muğam gecəsi" təşkil olunub. Bu tədbirdə həm şagird, həm də müəllim kollektivi gözəl repertuarla çıxış ediblər.

Müallimlardan amakdar artist Fehrıız Mamnwdov, Şəfa Mammadov, Bakıxan Müzdffarov, Babaxan Ənıirov, Samit Mürşüdov, Ağuqarduş Mür$üdov va Xalq Çalğt Ahthri şöfosinin digzr müəlümlari solo ifalart ih, ehca dn Etibar Əliyevin rsh-bərlik etdlyi xalq çalğı alathri ansamblı gözəl çıxı$lart ila yadda qalıblar.

Tödbirdə istiraklbidə'ri:'BakrŞohər Mə-

. Х",.Д;-,,.{/,'Х .afl. (

dəriıyybt və Turizm Idarəsinin rəis'müavi-ni N.Aydəmirov məktəbin işini çox yük-sək qiymətləndirərək bu gözəl kollektivə bundan sonra da belə konsertlər təşkil et-

məyi və bu konsertlərdə üzə çıxan gənc is-tedadlara qayğı ilə yanaşmağı tövsiyə edib.

Sözsüz ki, məktəbin əldə etdiyi nailiy-yətlər bilavasitə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi əməkdar İncəsənət xadimi H.Qurbanovun musiqi məktəbbrinə gös-tərdiyi qayğı ib bağlıdır.

Son illər məktəblərin texniki təchizaf-larla (kompüter. televizor. video. musiqi mərkəzi) təmin edilmdsi. mütdmadi olaraq keçirilən tədbirlərdə iştirak etməsi. müəl-lim əməvinə verdivi vüksək qiymət və diq-qat hamı kimi bizləri 25 sayh mıısiqi mdk-təbinin kollektivini də ruhlandmr, daha bö-yük zirvələrə. sövq edir.

 

Azad Azərbaycan.- 2007.- 19 oktyabr.- S. 6.