Məmmədhəsən

 

17 savlı uşaq musiqi məktəbinin uğurları

 

Son dövrlar Azarbaycan tahsi-lindəki uğurlar öz müsbat natica-larini vermakdadir. Tabü ki, bü-tün bu inkiyufprosesinin əsasında dövlatin təhsil slstemina göstardi-yi qayğı durur. Mövzu ila bağlı müsahibimiz Bakı şahar 17 saylı u$aq mmiqi maktabinin direktom, Adil Babazadadir.

A.Babazadə 1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1970- 62 saylı orta məktəbi bitirib Asəf Zeynallı adına Musiqi Texniku-munun kamança ixtisasma qəbul olunub. 1974-cü ildən əmək fəa-liyyətinə Azərbaycan Dövlət Mahnı Rəqs ansamblında, da-ha sonra Azərbaycan Dövbt Konsert Birliyində solist, 1978-ci ildən 1982-ci ilə kimi isə Azər-baycan Dövlət Teleradio Şirkə-tində Said Rüstəmov adma xalq çalğı abtləri orkestrində çalış-mışdır. 1982-90- illərdə A.Zey-nalov adına Bakı Musiqi məktə-bində müəllim, 1996-2006- il-lərdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində baş mütəxəssis vəzifəsində işləmişdir. 2006- ilin avqust ayından Əziz-bəyov rayon Mərdəkan qəsəbə-sində yerləşən 17 saylı uşaq mu-siqi məktəbinə direktor təyin olunub. Hazırda fəaliyyətini 17 saylı uşaq musiqi nıəktəbində davam etdirir.

Adil müjllim 10 il Mfdnniy-ynt Nuzirliyimb itjbmisiniz. Saıtra Nuzirlikdan birbaşu 17 stıylı UMM-in Jirektorıt layin olıınımısıınuz. Tanssüjbnmirsiniz ki? - Heç 'vaxt. tnsan vəzifə üçün çahşmır. İnsan hansı vəzifə-

işləyirsə gərək öz vicdanı qarşısmda imtahan versin. Mən ali təhsilli musiqiçiyəm. Hansı vəzifədə işləmişəmsə həmişə ça- lışmışam ki, xalqımın hörmətini qazanım. Kamança sənəti elə sənətdir ki, burada əsas ürək rol oynayır. Qaldı ki, 17 saylı UMM-ə, böyük bir kollektivə rəhbərlik edirəm. Mən bu mək- təbə bizim hörmətli mədəniyyət turizm naziri Əbülfəs Qara-yevin sərəncami ilə qəbul olun- muşam. Çalışacağam ki, bizim hörmətli nazirimizin etimadmı doğruldum 17 saylı UMM-ni respublikada ön cərgələrə qaldı-rım.

Bəzən elə hallar olur ki, bir müəssisəyə ya məktəbə ye-ni müdir təyin olunandan sonra kollektivlə yola getmir. Vəzifə-sindən sui-istifadə edərək müəlli-mi yersiz işdən azad edir. bu-nunla da kollektivdə dedi-qodu yaranır...

- Mən ilk dəfə 17 saylı UMM-ə qədəm basan vaxtdan indiyə kimi kollektivimizdə heç vaxt hansısa ciddi söz-söhbət ol-mayıb. Müəllimlərə bir məsələni bildirmişəm ki, elə işləməliyik ki, mədəniyyət turizm naziri Bakı Şəhər Mədəniyyət Tu-rizm Idarəsinin işçiləri bizdən ra- qalsmlar.

Adil mtottim, siyasnh naş-ğııl olıırsunuzmu?

Bütün musiqiçibrin öz yo-lu var. Lakin yeri gələndə siya-sətlə maraqlanmalıdır. Bizim məktəb tam təmir olunub. De-mək olar ki, məktəbimiz Avropa standartlarına tam cavab verir. Xalq bilməlidir ki, dərs dediyi-miz uşaq musiqi məktəbini kim təmir etdirib. Niyə indiyə kimi təmir olunmamışdı. Ona görə prezident İlham Əliyevin Mil-li Məclisin üzvü, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın respublikamız üçün gördükləri işlər haqqında xalqı-mıza məlumat vermək biz müəl-limlərin borcudur.

Məktəbinizin təməl daşı vaxt qoyulub?

Təməli 30 şagird ilə qoyulan 17 saylı UMM 1961-ci ildə fəaliyyətə başlamış, bina kadrçə-tinliyi olmasına baxamayaraq il-dən-ilə inkişaf etmişdir. İlk illər-də bir neçə musiqi aləti üzrə dərs alırdılarsa, hazırda məktəbdə bü-tün musiqi alətləri öyrədilir. Məqsədimiz ən gözəl möcüzələrlə dolu, ilahi nemət olan musiqini gənc nəslə çatdırmaq, onların es-tetik dünya görüşünü inkişaf et-dirərək professional musiqini aşılamaqdır. Bu səbəbdən mək-təbə daxil olmaq istəyən şagird-lərin sayı ildən-ilə artmaqdadır. ötən illər ərzində məktəbimizi 100-brlə şagird bitirmiş, onların sorağı yüksək səviyyəli təhsil ocaqlarından gəlir. 60-dan artıq öz işini bibn, peşəkar müəllim kollektivi əsl ümumbəşəri dil olan musiqini gənc nəsb öyrədir, onların istedadlarının inkişaf et-məsində bütün bacarıqlan ib ça-lışırlar. Qazandığı nailiyyətbrb, istedadlı şagirdbri ilə fəxr edən məktəbimiz müxtəlif ilbrdə mü-sabiqəbrdə, festivallarda, olimpiadalarda, konsertlərdə uğurla çıxış etmiş, fəxri fərman-lar, diplomlar, pul mükafa'tları ib təltif olunmuşdur. Yarandığı ildən başlayaraq məktəbimizdə fəaliyyət göstərən nəfəs abtbri orkestri respublikada bu yönüm-də yeganə orkestr olaraq vali-deyn himayəsindən məhrum olan 2 sayh internat məktəbinin şagirdbrindən ibarətdir. Məktə-bimiz onları daim musiqiyə cəlb edərək uşaqların estetik dünya görüşlərinin inkişafına böyük -sir etmiş, professional musiqi ilə məşğul olmalarma, gəbcəkdə musiqiçi peşəsinə yiyəbnməkdə bilavasitə kömək edir. Orkestrin bədii rəhbəri, respublikanın əməkdar müəllimi R.Əzimov xalq artisti, professor M.Ağamə-lizadə demək olar bütün günbri-ni onlarla keçirir, professional sənətin sirbrini onlara öyrədir. Orkestr Azərbaycan Respublika-sı Mədəniyyət Turizm Nazirli-yinin Mədəniyyət İdarəsinin təşkil etdiyi biitün tədbirlərdə iş-tirak edərək hər dəfə uğurla qarşılanmışdır. Onlar daim Heydər Əliyev Fondunun nəzarəti altın-da olub maddv mənəvi dəstək alırlar.

Şagirdlorimizin hər bir uğuru bizi daima sevindirir bizi daha yaxşı işbməyə ruhlandırır. Prezi-dent İlham Əliyevin göstərişinə əsasən 2006-cı ildə bir çox təhsil ocaqları kimi bizim məktəb əsaslı təmir olunmuş, gözəl səli-qəli sinif otaqlan, şagird müəl-lim kollektivinin istifadəsinə ve-rilmişdir. Prezidentimizin gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, onların hərtərəfli inkişaflarında, mədə-niyyətimizin qorunub saxlana-raq inkişaf etnwcində gördüyü xidmətlər, müəllim mədəniy-yət işçilərinə verdiyi qiymət daim bizi daha da məsuliyyətlə işə ya-naşmağımıza əsas verir. Biz gör-düyü işlər üçün kollektivimiz adından Prezidentimizə öz min-nətdarlığımızı bildiririk işimi-zə daha inamla yanaşacağımıza söz veririk.

Bakı şıfar Mtimyyyt v Turizm İdarmnin sizin fialiyyati-nizda rolu huqqmdu ıw deyg bihrsi-niz?

El gözü tərəzidir. Bakı şə-hər Mədəniyyət Turizm İdarə-sinin işçiləri başda Əməkdar İncəsənət xadimi Həsənağa Qur-banovun gördüyü işlər göz qaba-ğındadır. Mən deyərdim ki, -sənağa müəllim Bakı şəhər Uşaq Musiqi məktəbləri üçün çox görüb görür. Gəlin açıq danı-şaq. Son dövrbr respublikamız-da mədəniyyət, səhiyyə, təhsildə çox ciddi irəliləyişlər baş verib. Hər il yüzlərlə məktəbbr, səhiyyə ocaqları idman kompleksləri ti-kilib istifadəyə verilir. Respubli-kamız günü-gündən inkişafdadır. Prezidentimiz gecə-gündüz işlə-yir. Mədəniyyət turizm naziri-miz respublikanın bütün region-larını nəzarətdə saxlayaraq lazı-mi köməkliyini vaxtlı-vaxtında edir. Biz çalışmalıyıq ki, bizim üzərimizə düşən vəzifəni layiqin- yerinə yetirib gənc nəslin -lim-tərbiyəsi ilə mnşğul olub yeni nəslə Azərbaycan musiqisinin in-cəliklərini öyrədək. Unutmayaq ki, bu günkü balaca müsiqiçibr bir neçə ildən sonra dahi mıısiqi-çibr ola bibr.

 

Azad Azərbaycan.- 2007.- 21 oktyabr.- S. 6.