Koroğlu operasına laqeyd münasibət bəsləmək olmaz

 

Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov "Leyli və Məcnun", "Şeyx Sənan", "Əsli və Kərəm", "Şah Abbas və Xurşudbanu" milli operalarını yazan zaman elə hey Qərb bəstəkarlarının müasir formalara cavab verən operaları səviyyəsində əsər yaratmaq haqqında düşünürdü. Lakin reçitativlərdən, bitkin partiyalardan, ansambllardan, antraktlardan ibarət opera yazmaq heç də asan məsələ deyildi. Üzeyir bəy "Leyli və Məcnun"dan "Koroğlu"yadək böyük yaradıcılıq yolu keçmiş dahi sənətkardır. O, "Koroğlu" operasını yazmaq qərarına gəldikdən sonra düz iyirmi il xalq musiqimizin əsaslarını dərindən öyrənməyə vaxt sərf etmişdi.

 

Azərbaycan.- 2007.- 9 oktyabr.- S.8.