Qocayeva A.

 

Müasir şeraitdə kitabxanalarin vəzifələri ətrafli müzakirə olunub

 

M. F. Axundov adına Milli Kitabxanada -dəniyyət Turizm Nazirliyi Bakı şəhər Mədəniy-yət İdarəsinin birgə təşkilatçıhğı "Bakı kitabxanaları: Müasirvəziy-yət gələcək perspektivlər" mövzusunda seminar-müşavirə keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Mədəniyyət Turizm Na-zirliyinin kitabxana siyasəti şöbə-sinin müdiri Fikrət Babayev Bakı kitabxanalarının ümumi vəziyyə-ti, kitabxanalar fondu kataioq sistemi haqqında ətraflı məlumat , verərək bunlann dünya standart-larına hələ cavab vermədiyini nezərə çatdırdı. F. Babayev bir sıra kitabxanalarda məzmunca köhnəlmiş oxucular tərəfindən yararsız hala salınmış ədəbiyyat-lann silinməsi məsələsinə ehti-yatla yanaşıldığını, bunun nəticə-sində fondlarda kütləvi surətdə yararsız ədəbiyyatın yığılıb qaldı-ğını qeyd etdi. Bakı şəhər kütləvi kitabxanalarının müasir oxucula-rm tələbatlanna lazımi səviyyədə cavab vermediyini vurğulayan natiq, bu kitabxanaların təkmil-ləşdirilməsinə, elektron kataloq-ların yaradılmasma böyük ehtiya- olduğunu qeyd etdi.

Sonra Milli Kitabxananın di-rektoru  Kərim Tahirov "Müasir

şəraitdə kitabxanaların qarşısın-da duran vəzifələr" mövzusunda çıxış edərək dedi ki, ölkə başçısı liham Əliyev kitabxana işinə diq-qət qayğını artıraraq bu sahə-nin daha da inkişafı təkmilləş-dirilməsi məqsədilə bir sıra sə-rəncamlar imzalamış, müvafiq tedbirlər planı hazırlanmışdır. Ha-zırda kitabxanaların qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr durur bunlardan ən başlıcası kataloqla-rın elektronlaşdırılması kitab-xana işinin avtomatlaşdırılması prosesini uğurla həyata keçir-məkdir.

K. Tahirov qeyd etdi ki, əgər bu gün kitabxana işinə dair Döv-

lət Proqramı qəbul edilirsə, bu proqram əsasında tədbirlər planı hazırlanırsa, onun icrası ilə bağlı maliyyə məsələləri həll olunursa, bu o deməkdir ki, respublikamı-zın bütün kitabxanaları tezliklə dünyanın ən sivil ölkələrinin qa-baqcıl kitabxanaları sırasında dayanacaq. Eyni zamanda, kitab-xanalarımız dünya ölkələrinin qa-baqcıl kitabxanaiarına inteqrasi-ya edəcək.

K. Tahirov onu da vurğuladı ki, hazırda Milli Kitabxananın in-ternet saytından 35 min, elektron kataloqundan isə 16 min oxucu istifadə edir bu rəqəmlər gün-bəgün artır. Milli Kitabxana bütün

kitabxanalar üçün metodtk mər-kəz rolu oynayır. Kitabxananın di-rektoru bütün kitabxanaların elektron katatoqunun yaradılması istiqamətində onlara yardımçı olacaqlarını kütləvi kilabxanaların direktorlarının nəzərinə çatdırdı.

Bakı şəhər Mədəniyyət idarə-sinin rəisi Həsənağa Qurbanov Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən kütləvi kitabxanalarm mövcud problemlərindən danışdı bu sahədə ixtisaslı ali təhsilli kitab-xanaçı kadrların olmasının vacib-liyini vurğuladı. Kütləvi kitabxa-naların tezliklə elektron kataloqla-rının yaradılacağını önə çəkən naliq Milli Kitabxananın metodik köməyindən yararlanacaqlarını nəzərə çatdırdı.

Diyarşünasiıq elmi biblioqra-fiya şöbəsinin müdiri Mədinə -liyeva "Kitabxanalarda diyarşü-naslıq kartotekasının yaradılma-" mövzusunda çıxış edərək küt-ləvi kitabxanaların kartoteka sis-temindəki mövcud nöqsanlardan danışdı. Bütün kitabxanaların kartoteka sisteminin qəbul edil-miş qaydalara uyğun formada tər-tib edilməsinin vacibliyini vurğu-ladı.

 

İki sahil.- 2007.- 6 oktyabr.- S. 6.