Al­ma­ni­ya­nın Of­fen­bax mər­­zi ki­tab­xa­na­sın­da Azər­bay­can ki­tab­la­ böl­­si açı­lıb

 

Hey­dər Əli­ye­vin 85 il­lik yu­bi­le­yi ərə­fə­sin­də Frank­furt - Azər­bay­can Cə­miy­yə­ti­nin və Al­ma­ni­ya­nın Of­fen­bax şə­hər me­ri­ya­sı­nın tə­şəb­bü­sü ilə Of­fen­bax mər­kə­zi ki­tab­xa­na­sın­da Azər­bay­can ki­tab­la­rı böl­mə­si açı­lıb. Xa­ri­ci Öl­­lər­ Ya­şa­yan Azər­bay­can­­lar­la İş üz­ Döv­lət Ko­mi­­si­nin mət­bu­at xid­­tin­dən ve­ri­lən ­lu­ma­ta ­, Azər­bay­ca­nın Al­ma­ni­ya­da­ ­fir­li­yi­nin yar­­ ilə açı­lan böl­­ Azər­bay­can, türk, al­man, in­gi­lis rus dil­­rin­ çap olun­muş Azər­bay­ca­nın ­dim ta­ri­xi­ni, ­də­niy­­ti­ni bu­gün­kü iq­ti­sa­di, si­ya­si, ­­ni ­ya­­ əks et­di­rən 500-dək ki­tab ­diy­ edi­lib. Təd­bi­ Azər­bay­ca­nın Al­ma­ni­ya­da­ ­fi­ri Pər­viz Şah­ba­zov, Of­fen­bax şə­­ri­nin me­ri Horst Şnai­der, Tür­ki­­nin Frank­furt­da­ kon­sul­lu­ğu­nun əmək­daş­la­ di­gər qo­naq­lar qa­­lıb­lar. ­fir bil­di­rib ki, ki­tab böl­­si­nin açıl­ma­ Al­ma­ni­ya ilə Azər­bay­can ara­sın­da mü­na­si­bət­­rin in­ki­şa­­na xid­mət edə­cək. Horst Şnay­der isə bu təd­bi­ri rəh­bər­lik et­di­yi şə­­rin ­­ni ­ya­tın­da bö­yük ha­di­ ad­lan­­rıb qeyd edib ki, müx­­lif xalq­la­rın nü­ma­yən­­­ri­nin ya­şa­­ğı Of­fen­bax şə­­ri­nin sa­kin­­ri mər­­zi ki­tab­xa­na­ya ­diy­ edil­miş bu ki­tab­lar va­si­­si ilə Azər­bay­ca­nı da­ha yax­şı ta­­ya, bu öl­­nin keç­mi­şi in­di­ki si­ya­si, iq­ti­sa­di ­­ni ­ya­ti ilə da­ha ya­xın­dan ta­nış ola bi­­cək­lər. Təd­bir­ "Azər­bay­can" fil­mi nü­ma­yiş olu­nub, al­man ­ğən­ni Sil­ke Hart­stang pia­no­çu El­na­ İs­ma­­lo­va­nın mü­şa­yiə­ti ilə Azər­bay­can mah­­la­­ ifa edib, Al­ma­ni­ya­da ya­şa­yan rəs­sam Əş­rəf Hey­­to­vun əsər­­rin­dən iba­rət "Rəng­­rin dün­ya­" ad­ sər­gi açı­lıb.

 

Səs.- 2008.- 25 aprel.- S. 4.