Ki­tab elekt­ron in­for­ma­si­ya da­şı­yı­cı­la­rın­dan iba­rət kolleksi­ya

 

Azər­bay­can Mə­də­niy­yət Tu­rizm Na­zir­li­yin­dən al­dı­ğı­mız mə­lu­ma­ta əsa­sən, Na­zir­li­yin Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nın Mə­də­niy­yət Ki­ne­ma­toq­ra­fi­ya üz­rə Fe­de­ral Agent­li­yi ara­sın­da im­za­lan­mış "Mə­də­niy­yət sa­hə­sin­də 2007-2008-ci il­lər üz­rə mü­ba­di­lə Proq­ra­mı"na əsa­sən, ki­tab elekt­ron in­for­ma­si­ya da­şı­yı­cı­la­rın­dan iba­rət kol­lek­si­ya Ka­li­ninq­rad vi­la­yət uni­ver­sal el­mi ki­tab­xa­na­sı­na gön­də­ril­miş­dir. Kol­lek­si­ya­ya Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin 12 yan­var 2004-cü il ta­rix­li "Azər­bay­can di­lin­də la­tın qra­fi­ka­sı ilə küt­lə­vi nəşr­lə­rin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si haq­qın­da" Sə­rən­ca­mı ilə nəşr olun­muş ki­tab­lar da­xil edil­miş­dir. Kol­lek­si­ya Ka­li­ninq­rad vi­la­yət uni­ver­sal el­mi ki­tab­xa­na­sın­da ya­ra­dıl­mış "Azər­bay­can gu­şə­si"ndə nü­ma­yiş et­di­ri­lə­cək­dir.

 

Səs.- 2008.- 16 aprel.- S. 12.