Ki­tab­şü­nas­lıq nəş­riy­yat işi jur­na­lın təq­di­ma­ olub 

 

Ap­re­lin 26-da "Ki­tab­şü­nas­lıq nəş­riy­yat işi" ad­ jur­na­lın təq­di­mat ­ra­si­mi ke­çi­ri­­cək. "Səs" ­ze­ti­ ve­ri­lən ­lu­ma­ta ­, il­ 4 ­ çap olu­na­caq el­mi-­­ri təc­rü­bi jur­nal­da ki­tab ki­tab­çı­lıq işi­nin ən ak­tu­al ma­raq­ ­­­­ri, ye­ni ki­tab nəş­ri, təb­li­ği, ya­yıl­ma­, tər­ti­ba­, oxu­cu ki­tab mü­na­si­bət­­ri s. işıq­lan­­rıl­mış­dır.Æur­nal­da "Ki­tab­şü­nas­lıq", "Ki­tab nəş­ri prob­lem­­ri", "Ki­tab­çı­lıq işi", "Ki­tab tər­ti­ba­", "Æur­na­lis­ti­ka prob­lem­­ri", "Mətn­şü­nas­lıq" s. rub­ri­ka­la­ra üs­tün­lük ve­ril­miş­dir. "Ki­tab­şü­nas­lıq" rub­li­ka­sın­da "XX əsr Azər­bay­can ki­tab­şü­nas­­ğı­na ­­ri ba­xış Azər­bay­can ki­tab ti­po­lo­gi­ya­­nın müa­sir prob­lem­­ri" ad­ çox ma­raq­ el­mi-­­ri ­qa­­lər dərc edi­lib. Hər iki ­qa­­ ge­niş oxu­cu küt­­si üçün ma­raq­ olan möv­zu­lar haq­qın­da şərh­lər ve­ri­lir. ­­lən, "XX əsr Azər­bay­can ki­tab­şü­nas­­ğı­na ­­ri ba­xış" ad­ ya­­da XX əsr­ ki­tab haq­qın­da el­min in­ki­şa­ onun el­mi ­fək­kür sis­te­mi ki­mi zən­gin­ləş­­si, ki­tab ti­po­lo­gi­ya­­nın janr me­tod­la­ haq­qın­da ma­raq­ ­lu­mat­lar var. Æur­na­lın ikin­ci bö­yük rub­ri­ka­ "Ki­tab nəş­ri prob­lem­­ri" ad­la­nır. Bu­ra­da, "Azər­bay­can­da uşaq ki­tab­la­­nın nəş­ri", "M.Ə.Sa­bi­rin əsər­­ri­nin nəş­ri tər­ti­bi xü­su­siy­yət­­ri", "­əl­lif­lik hü­qu­qun­da əla­­li hü­quq­lar an­la­­şı", "Elekt­ron in­for­ma­si­ya re­surs­la­­nın ­sa xa­rak­te­ris­ti­ka­", "Elekt­ron nəşr­­rin in­ki­şaf mər­­­­ri re­al­laş­dırl­ma­ yol­la­" ad­ ­qa­­lər ve­ril­miş­dir. "Elekt­ron in­for­ma­si­ya re­surs­la­­nın ­sa xa­rak­te­ris­ti­ka­" ad­ ­qa­ müa­sir dövr­ xü­su­si­ səs­­şir. Be­ ki, ilk ­ bu jur­nal­da "Elekt­ron in­for­ma­si­ya re­surs­la­", "Elekt­ron ­lu­mat­lar - ­qəm, hərf, rəmz on­la­rın kom­mu­ni­ka­si­ya­, elekt­ron proq­ram­lar", "­lu­ma­tın ema­" ­əy­yən ­zi­­­ri ye­ri­ ye­ti­rən ope­ra­tor qrup­la­ s. bir re­surs­da əla­­li şə­kil­ izah edi­lir. Oxu­cu­lar bu ­qa­ va­si­­si­ elekt­ron ­nəd elekt­ron nəş­rin ma­hiy­­ti, məz­mu­nu qu­ru­lu­şu ilə ta­nış ola bi­lər­lər. "Ki­tab­çı­lıq işi" şö­­sin­ oxu­cu­la­ra çox ma­raq­ ya­­lar təq­dim olu­nur. ­­lən, "Əl­yaz­ma ki­tab­la­ or­ta əsr Azər­bay­can ki­tab­xa­na fond­la­­nın təş­ki­li­nin əsa­ ki­mi", "Azər­bay­can­da ki­tab­çı­lıq işi­nin təş­ki­li in­ki­şa­ ­­­­ri", "Çap məh­sul­la­­nın ya­yıl­ma­sın­da is­ti­fa­ edi­lən ye­ni üsul­lar" "Azər­bay­can­da tər­­ ta­ri­xin­dən" s. Bu rub­ri­ka­da ve­ril­miş çap məh­sul­la­­nın ya­yıl­ma­sın­da is­ti­fa­ edi­lən ye­ni nəş­riy­yat ki­tab ti­ca­­ti iş­çi­­ri üçün çox ma­raq­ ye­ni­lik­lər­ zən­gin­dir. Bu­ra­da nəş­riy­yat məh­sul­la­­nın is­teh­lak­çı­la­ra çat­­rıl­ma­­nın ye­ni üsul­la­: sa­tış onun sti­mul­laş­­rıl­ma­, ­da­rük əm­təə çe­şi­di­nin ya­ran­ma­, iri əm­təə par­ti­ya­la­­nın xır­da­lıq­la­ra par­ça­lan­ma­, da­şın­ma, ma­liy­­ləş­dir­, ris­qin ­bul edil­­si, ba­zar haq­qın­da in­for­ma­si­ya ve­ril­­si, ida­­et­ üz­rə xid­mət­lər məs­­hət­çi xid­mət­­ri haq­qın­da dün­ya təc­­­si ilə əla­­li şə­kil­ ­lu­mat­lar öz ək­si­ni tap­mış­dır. ­qa­­nin ən əhə­miy­yət­li ­hət­­rin­dən bi­ri bu­dur ki, ba­zar iq­ti­sa­diy­ya­ şə­rai­tin­ ­əs­si­­nin yer­ləş­di­ril­­si, qiy­mət­lər haq­qın­da ­rar­lar s. haq­qın­da ye­ni ­lu­mat­lar ve­ri­lir. Bu ­qa­ in­di­ki şə­ra­it­ ki­tab ya­­­nın bü­tün ye­ni üsul­la­ for­ma­la­­ əha­ edir. Æur­na­lın bu nöm­­sin­ "Ki­tab tər­ti­ba­", "Æur­na­lis­ti­ka prob­lem­­ri" "Mətn­şü­nas­lıq" rub­ri­ka­la­rın­da da oxu­cu­la­rın ma­ra­ğı­na, se­vin­ci­ ­bəb olan ­qa­­lər, ya­­lar dərc edil­miş­dir. ­­lən, "Or­ta əsr Azər­bay­can xət­tat­lıq ­­ti", "Mət­bua­tın özəl sek­to­ru­nun ya­ran­ma­ ti­po­lo­ji sis­te­min zən­gin­ləş­­si­nin əsa­ ki­mi" "Ta­ri­xi mi­fo­lo­ji mətn onun ana­li­tik təh­li­li" s. ­qa­­lər­ oxu­cu­la­ra ən ye­ni ­lu­mat­lar, nai­liy­yət­lər, ax­ta­rış­la­rın ­ti­­­ri çat­­­lır. Gö­rün­dü­yü ki­mi, "Ki­tab­şü­nas­lıq nəş­riy­yat işi" ad­ jur­nal öz oxu­cu­la­­ ki­tab­la bağ­ bir çox sor­ğu­lar­la ta­nış edə­cək, on­la­rın bi­lik ­lu­mat­la­­ zən­gin­ləş­di­­cək. Əmi­nik ki, "Ki­tab­şü­nas­lıq nəş­riy­yat işi" jur­na­ öz ­ram məq­­di­ oxu­cu­lar ­­fin­dən rəğ­bət­ qar­şı­la­nan se­vi­­rək oxu­nan küt­­vi jur­nal­lar­dan bi­ri ola­caq­dır.

 

Səs.- 2008.- 24 aprel.- S. 12.