­­niy­yət prob­lem­lər pers­pek­tiv­lər

 

II Res­pub­li­ka el­mi konf­ran­ keçirilib

 

Azər­bay­can Döv­lət ­­niy­yət İn­­­nət Uni­ver­si­te­tin­ "­­niy­yət: prob­lem­lər pers­pek­tiv­lər" möv­zu­sun­da II res­pub­li­ka el­mi konf­ran­ ke­çi­ril­di. Təd­bir uni­ver­si­te­tin 85 il­li­yi­ həsr olun­muş­dur. Təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə uni­ver­si­te­tin təd­ris tər­bi­ ­­ri üz­ pro­rek­to­ru, ­nət­şü­nas­lıq na­mi­­di, do­sent Ra­fiq ­­dov aça­raq, Azər­bay­can Döv­lət ­­niy­yət İn­­­nət Uni­ver­si­te­ti 85 il müd­­tin­ şə­rəf­li yol keç­di­yi­ni bil­dir­di. Təh­sil oca­ğı­nın, ümu­mi­lik­, ­­niy­­tin bü­tün sa­­­ri­ni özün­ bir­ləş­dir­di­yi­ni, bu­ra­da 40-a ya­xın ix­ti­sas üz­ ­­xəs­sis ha­zır­lan­­ğı­, Azər­bay­ca­nın ­­niy­yət in­­­nət sa­­si­ pe­şə­kar akt­yor­lar, mu­si­qi­çi­lər, re­jis­sor­lar di­gər ­nət sa­hib­­ri bəxş et­di­yi­ni qeyd et­di. Ra­fiq ­­dov bu il ulu ön­dər Hey­dər Əli­ye­vin ana­dan ol­ma­­nın 85-ci il­dö­nü­mü ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­ya­raq, bu iki əla­mət­dar ha­di­ ilə əla­­dar uni­ver­si­tet­ xü­su­si proq­ra­mın ha­zır­lan­­ğı­, sil­si­ təd­bir­­rin ke­çi­ri­­­yi­ni bil­dir­di. 85 il­lik zən­gin ta­ri­ ma­lik olan Azər­bay­can ­də­niy­­ti­nin, in­­­­ti­nin in­ki­şa­fın­da mi­sil­siz xid­mət­­ri ilə se­çi­lən, 1923-cü il­ Xalq Maa­rif Ko­mis­sar­­ğı­nın ­ra­ ilə te­atr mək­­bi ki­mi fəa­liy­­ baş­la­yan bu təh­sil oca­ğı 1945-ci il­ Te­atr İns­ti­tu­tu, 60- il­­rin son­la­rın­da M.A.Əli­yev adı­na İn­­­nət İns­ti­tu­tu, 1991-ci il­dən isə ge­niş pro­fil­li ol­du­ğu ­­ alı­na­raq, ilk ola­raq, Azər­bay­can Döv­lət Uni­ver­si­te­ti, son­ra Azər­bay­can Döv­lət ­­niy­yət İn­­­nət Uni­ver­si­te­ti ad­lan­­­lıb. Bü­tün fəa­liy­­ti döv­rün­ öl­­mi­zin ­­ni-ic­ti­mai ­ya­tın­da önəm­li yer­lər­dən bi­ri­ni tut­muş Azər­bay­can Döv­lət ­­niy­yət İn­­­nət Uni­ver­si­te­ti ha­zır­da res­pub­li­ka­da ­­niy­yət in­­­­tin, de­mək olar ki, bü­tün sa­­lə­ri üçün yük­sək-­viy­­li ­­xəs­sis ha­zır­la­yan, ge­niş ya­ra­­­lıq im­kan­la­­na, el­mi-me­to­di­ki ba­za­ya ma­lik olan ye­ga­ ali təh­sil ­əs­si­­si­dir. Azər­bay­can Döv­lət ­­niy­yət İn­­­nət Uni­ver­si­te­ti yük­sək ix­ti­sas­, ge­niş el­mi ya­ra­­­lıq po­ten­sia­­na ma­lik olan pro­fes­sor-mü­əl­lim he­­ti­ ma­lik­dir. Uni­ver­si­tet­də 13 elm­lər dok­to­ru, pro­fes­sor, 16 xalq ar­tis­ti, 51 elm­lər na­mi­zə­di, do­sent, 23 əmək­dar ar­tist ça­lı­şır. Xü­su­si is­te­da­da ma­lik olan gənc­lər bu­ra­da akt­yor, re­jis­sor, ki­no te­le­vi­zi­ya ope­ra­to­ru, me­ne­cer, mü­ğən­ni, te­atr­şü­nas, ki­no­şü­nas, nəş­riy­yat-po­liq­ra­fi­ya iş­çi­si, bey­nəl­xalq mə­də­ni əla­qə­lər üz­rə eks­pert di­gər ix­ti­sas­la­ra yi­yə­lə­nir, Azər­bay­ca­nı müx­tə­lif öl­kə­lər­də yük­sək sə­viy­yə­də təm­sil edir­lər. Tür­ki­yə, ABŞ, Al­ma­ni­ya, Ma­ca­rıs­tan, Avs­tri­ya, İta­li­ya di­gər öl­kə­lər­lə sıx, qar­şı­lıq­lı əla­qə­lər ya­rat­mış uni­ver­si­tet, həm­çi­nin, 372 üz­vü olan Av­ro­pa İn­cə­sə­nət Uni­ver­si­tet­lə­ri Li­qa­sı­nın - ELİA-nın həl­ləe­di­ci sə­sə ma­lik tam­hü­quq­lu üz­vü­dür. Azər­bay­can Döv­lət Mə­də­niy­yət İn­cə­sə­nət Uni­ver­si­te­ti­nin bir qrup tə­lə­bə ma­gist­ri - Ay­nur Əs­gə­ro­va "Azər­bay­can­da ra­dio­nun ya­ran­ma in­ki­şaf ta­ri­xi", El­nu­rə Ka­zım­za­də "Kiş ta­rix-me­mar­lıq qo­ruq mu­ze­yi ta­ri­xi abi­də ki­mi", Ri­nat Əli­şa­nov "Tu­riz­min el­mi-kul­tu­ro­lo­ji ma­hiy­yə­ti onun ilk şərt­lə­ri", Vü­sa­lə Məm­mə­do­va "Ra­sim Ba­la­yev ya­ra­dı­cı­lı­ğın­da "Də­də Qor­qud" fil­mi­nin ro­lu" mə­ru­zə­lə­ri ilə çı­xış et­di­lər. Azər­bay­can Döv­lət Mə­də­niy­yət İn­cə­sə­nət Uni­ver­si­te­ti­nin "Mu­zey­şü­nas­lıq" ka­fed­ra­sı­nın mü­di­ri pro­fes­sor Ra­miz Ağa­yev ali təh­sil oca­ğı­nın rəh­bər­li­yi həm­kar­lar təş­ki­la­tı adın­dan bir qrup dis­ser­tan­tı el­mi-təd­qi­qat iş­lə­rin­də fərq­lən­dik­lə­ri­nə gö­rə uni­ver­si­te­tin Fəx­ri fər­ma­nı ilə təl­tif et­di. Di­gər tə­lə­bə ma­gist­rlə­rə isə ki­tab hə­diy­yə edil­di.

 

Səs.- 2008.- 19 aprel.- S. 12.