Ba­ğış­la­ma bi­zi, ­tən

 

Bu klip xa­ric­ nü­ma­yiş olu­nur

 

Klas­sik mah­­la­rın ifa­çı­ Azə­rin "Ba­ğış­la­ma bi­zi, ­tən" ad­ kli­pin çə­ki­liş­­ri­ni ar­tıq çox­dan ye­kun­laş­­rıb. Söz­­ri Rəs­miy­ Sa­bi­, mu­si­qi­si El­dar Man­su­ro­va aid olan klip yer­li te­le­ka­nal­la­ra təq­dim olun­sa da, ya­yım­lan­ma­. La­kin Tür­ki­ ka­nal­la­­n­da bu ki­fa­yət ­dər "rask­rut­ka" olu­nur. ­tən­pər­vər­lik ru­hun­da mah­­la­ra eh­ti­yac du­yul­du­ğu­nu de­yən Azə­rin xa­nım təəs­süf his­si­ qeyd et­di ki, te­le­ka­nal­lar bu­nun ­­bi­ni gu­ya xalq ­­fin­dən bu tip mah­­la­ra ­­ba­tın ol­ma­ma­ ilə izah edir­lər. Əsəb­­ri­ni ci­lov­la­ya bil­­yən ­ğən­ni "ba­şa dü­şə bil­mi­rəm ki, ni­ xa­ric­ klip ya­yım­la­nır, biz­ yox?" de­ əla­ et­di. Qeyd edək ki, klip­ Azər­bay­ca­nın in­di­ ­dər iş­ğal olu­nan ra­yon­la­, öl­­miz­ ­­di­lən fa­ciə­lər, qaç­qın köç­kün­­rin ­ya­ əks olu­nub. ­ğən­ni­nin söz­­ri­ ­, bu, ak­tual mah­ ol­du­ğun­dan Xo­ca­ soy­­­, "20 Yan­var" di­gər fa­ciə­lər­ bu­nu nü­ma­yiş et­dir­mək olar: "Bu ro­lik­ mən ifa et­di­yim vo­ka­li­zin üzə­rin­ "Ba­ğış­la­ma bi­zi, ­tən" şe­ri­ni söy­­dim. Son­ra biz bu­nu say­ta yer­ləş­dir­dik. Mah­­ sayt­da gör­dü­lər Ame­ri­ka­dan bi­ ­vət gəl­di ki, biz bu­nu on­la­ra gön­­rək. Son­ra bu mah­­ya klip çək­dir­dik on­la­ra gön­­rdik titr­ ge­dən söz­­ri in­gi­lis di­li­ tər­­ et­dir­dik. Klip 26 fev­ral Xo­ca­­nın iş­ğa­ gü­nü ilə bağ­ Ame­ri­ka­da təş­kil olun­muş konf­rans­da be­ ic­ti­maiy­­ təq­dim edi­lib

 

Üç nöqtə.-2008.- 18 aprel.- S. 13.