­­na­ğa Tu­ra­bo­vun 70 il­li­yi qeyd edil­di

 

Təd­bir­ akt­yo­run çə­kil­di­yi film­lər­dən fraq­ment­lər nü­ma­yiş olun­du

 

Xalq ar­tis­ti, döv­lət mü­ka­fa­ lau­rea­, "Şöh­rət" or­den­li akt­yor ­­na­ğa Tu­ra­bo­vun 70 il­lik yu­bi­le­yi­ həsr olun­muş təd­bir ke­çi­ri­lir­di. Təd­bi­rin apa­­­ ki­no­şü­nas Ay­dın Ka­zım­za­ onun ya­ra­­­lıq yol­la­­na ­zər sa­la­raq çə­kil­di­yi film­lər­dən söh­bət ­. Təd­bir çər­çi­­sin­ onun in­di­ ­dər çə­kil­di­yi film­lər­dən fraq­ment­lər nü­ma­yiş olun­du. ­­­lik il­­rin­dən öm­rü­nün so­nu­na ­dər Aka­de­mik Mil­li Dram Teat­rın­da ça­­şan ­­na­ğa­ Tu­ra­bov te­atr səh­­sin­ fəa­liy­­ epi­zo­dik rol­lar­la baş­la­yıb. O, "Qa­ra daş­lar", "Te­le­fon­çu qız", "İs­tin­taq da­vam edir", "Sən ni­ su­sur­san?", "Se­vil" ­dii film­­rin­ epi­zod­la­ra çə­ki­lib. Tez­lik­ ona əsas rol­lar ­va­ olu­nur, be­­lik­, akt­yo­run ki­no­da ilk bö­yük ro­lu "Yed­di oğul is­­rəm" fil­min­ ­ray bəy ob­ra­ olur. Bu­nun­la da məş­hur­la­şan akt­yor 50-dən ar­tıq film­ müx­­lif xa­rak­ter­li su­rət­lər ya­ra­dır. Bun­lar­dan ­bir­lins­ki ("Dan­te­nin yu­bi­le­yi"), Af­şin ("Ba­bək"), Üç­göz ­fər ("Qorx­ma, mən ­nin­­yəm"), Qa­çaq ­bi ("At­la­ ­hər­­yin"), Əsəd ("­yin oğur­lan­ma­"), ­zən­fər Ma­me­do­viç ("Ya­ra­maz") di­gər­­ri­ni gös­tər­mək olar.

 

Üç nöqtə.- 2008.- 29 aprel.- S. 13.