Məhərrəmova T.

 

Yarımçıq ömrün simfoniyası

 

23 ildə ömrünün bütövlüyünə imza atan Asəf Zeynallı

 

1923-cü il... Mart ayı olduğuna baxmayaraq, havalar çox soyuq idi. Bayırda əsən şiddətli xəzri küləyi küçələrə döşənmiş daşlar arasındakı toz-torpağı göyə sovurub, adamların üz-gözünə çırpırdı. Sarı toz dumanı şəhəri bürümüşdü. Lakin Bakı işçi klubunun salonu musiqi sənətinə həvəs göstərən dinləyicilər, müəllimlər, tələbələr və nəhayət, öz övladlarının baxış konsertindəki çıxışını dinləmək istəyən valideynlərlə dolu idi. Burada böyük Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun idarə etdiyi birinci Azərbaycan musiqi məktəbi şagirdlərinin ilk baxış konserti keçirilirdi. Skripka, tar, pianino, klarnet çalan oğlanlar, qızlar bir-bir səhnəyə çıxır, öz bacarıq və istedadlarını nümayiş etdirirdilər.

Konsertin birinci şöbəsində azyaşlı uşaqlar, ikinci şöbəsində isə "böyüklər" çıxış edirdilər. Budur, Kokəb Səfərəliyeva pianinoda Bethovenin sonatasını, sonra isə Xurşud Ağayeva Şopenin "Ballada"sını çaldılar.

- Bəs Asəfi nə üçün Üzeyir buraxmadı? Axı o, ya birinci şöbənin axırında, ya da ikinci şöbənin əvvəlində çalmalı idi?..

Salondakılar pıçıldaya-pıçıldaya bu sualı bir-birinə verirdilər.

- Konsert proqramını tərtib etməkdə Üzeyir Hacıbəyovun böyük səriştəsi var. O öz işini yaxşı bilir, - deyə tamaşaçılardan biri cavab verdi.

"Truba üçün pyes", musiqisi Asəf Zeynallınındır. İfa edir müəllif!..

Aparıcının elan etdiyi bu sözlər hamının təəccübünə səbəb oldu; çünki hamı o vaxta qədər Asəfi yalnız truba sinfinin istedadlı bir şagirdi kimi tanıyırdı.

Həmin gün Üzeyir bəy Asəfi yalnız bir ifaçı kimi deyil, eyni zamanda gənc bir bəstəkar kimi dinləyicilərə təqdim etdi.

Səhnəyə 14 yaşlı, qarabuğdayı bir şagird çıxdı. Bütün söhbətlər bircə anda kəsildi. O, fikrini bir yerə cəmləşdirmək istəyirmiş kimi, bir qədər dayanıb tamaşa salonuna baxdı, sonra trubasının müşdüyünü dodaqlarına yapışdırıb çalmağa başladı.

Görkəmli bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli o zaman "Kommunist" qəzetində dərc etdirdiyi xatirələrində yazır ki, o vaxta qədər trubanı əsas etibarı ilə hərbi marş aləti kimi tanıyan bir çox dinləyicilər Asəfin "Rast" muğamı əsasında bəstələdiyi musiqi pyesinin gözəl təranəsindən vəcdə gəldilər. Asəf öz çalğısını bitirincə, bütün salon onu sürəkli alqışlarla qarşıladı, əsərini bir daha təkrar çalmasına israr etdi. 3-4 dəfə səhnəyə gəlib utana-utana salondakılara baş əyən Asəf öz əsərini bir daha ifa etdi.

Bu gözəl çıxışından sonra Asəfin istedadlı bəstəkar olacağına hamıda böyük inam yarandı. Az sonra həkimlər Asəfin səhhətini nəzərə alaraq, ona nəfəsli musiqi aləti çalmaqda davam etməsini qadağan etdilər. Asəf violonçel sinfinə keçdi. Az müddətdə böyük müvəffəqiyyətlər əldə edən Asəf ikicə il sonra, musiqi məktəbinin Opera Teatrında göstərdiyi "Arşın mal alan" tamaşasında orkestrin violonçel qrupunun konsertmeyestri təyin edildi.

Asəf Zeynallı haqqında qardaşı qızı Elmira xanımın xatirələri gənc bəstəkarın ömür və yaradıcılıq yoluna yaxından bələd olmağa imkan verir:

- Asəf Dərbənddə anadan olub. Onun anası qarmon çalırmış. Balaca Asəfin gözləri həmişə anasının barmaqlarında olarmış. Qarmon sədaları altında böyüyürmüş Asəf. Təzə dil açan vaxtı qəflətən anasına qayıdır ki, ay ana, nə vaxtdır qarmon çalmırsan. Bəlkə nəsə bir şey çalasan. Anası balaca Asəfin bu sözlərinə fikir vermir. Sonradan uşağın dediklərini ürəyində götür-qoy edir: uşaq olmağına baxma, gör necə hissiyyatı var. Nə tez başa düşdü musiqini? Əlindəki işini yarımçıq qoyub başlayır qarmon çalmağa. Başını qaldırıb oğluna baxanda gözlərinə inana bilmir. Asəfin baxışları bir nöqtədə qalmır, anasının barmaqları ilə gedib, anasının barmaqları ilə qayıdır.

Beləcə, Asəf 11 yaşına çatdı. Zeynalabdin kişi işləri ilə əlaqədar ailəsini də götürüb Bakıya köçür. O, oğlu Asəfi hərbçi kimi böyütmək istəyirmiş. Odur ki, sənədlərini götürüb hərbi məktəbə təqdim edir. Asəfsə tamam başqa arzularla yaşayırdı. Musiqiçi olmaq, nəsə yazıb-yaratmaq istəyirdi. Anası onun bu arzusunu bilirdi. Asəf hərbi məktəbi mənəvi sıxıntılarla başa vurur. Sonra gizlincə sənədlərini musiqi məktəbinə təqdim edir və tələbə adını qazanır. Tələbə vaxtı müxtəlif alətlərdə çalmağı öyrənir. Sonda Konservatoriyaya - orkestr fakültəsinə üz tutur.

 

Azan səsindən simfoniya

 

- Günlərin birində Asəf əmisi ilə birlikdə yol ilə gedirmiş. Evlərinin yaxınlığında məscid vardı. Mollalar hər gün azan verirdilər orda. Məscidin yanına çatanda qəfildən azan səsi gəlir. Asəf elə yerindəcə donub qalır və yaxınlıqdakı daşın üstündə oturur. Üzünü azan gələn tərəfə tutaraq dəftərçəsinə nəsə qeyd edir. Onun bu hərəkətini görən əmisi "a bala, Asəf, nə oturmusan yolun üstündə? Nədir o yazdığın? Dur gedək, məni yolumdan saxlama" - deyir. Asəf isə "Əmi, sən bilsən ki, mən nə yazıram, geciksən də gözləyərsən. Haçandı ürəyimdə bir şeyi götür-qoy edirəm. Simfoniya yazıram. "Həmin simfoniyada azan səsindən də istifadə edəcəyəm. Görürsən nə gözəl səsdir?" Əmisi məcbur olub azan qurtarana qədər gözləyir.

Rəhmətlik Tofiq Quliyev Asəflə bağlı xatirələrindən maraqla danışardı. Onlara gedəndə xahiş edərdik ki, bizə Asəfdən danışsın. Nə qədər demək, danışmaq olar? Bu xatirələrin sonu görünməzdi.

Hərdən sevgisindən söz açardı. Sən demə, Asəfin sevdiyi qız varmış. O gizli məhəbbəti heç kimə bildirməzmiş. Bu, bizə də sirr kimi qaldı. Qızı nə görə, nə də tanıya bildik.

Günlərin birində Tofiq müəllim dərsə gedirmiş. Məktəbin yaxınlığında qarşıdan gələn Asəfi görür. Yanında da o qız. Tez qaçıb ağacın arxasında gizlənir ki, görsün ki, Asəf hara gedir? Beləcə, gününü onları izləməklə keçirir. Dərsə getmək də yadından çıxır.

Oğlunun evə get qayıtmasından nigaran qalan ata başlayır oğlunu danlamağa. Atasının əsəbiləşdiyini görən Tofiq müəllim yalan danışmağa məcbur olur. Bu vaxt qapının ağzında Asəf görünür. Səhərdən bəri onu addım-addım izləyən dostunun yalanını ört-basdır edir. Gizlində isə "dayan hələ bir, bu heyfi səndə qoysam, atamın oğlu deyiləm" - deyir.

 

Bitməmiş əsərlər

 

Asəf Zeynallının hələ tələbəlik dövründə bəstələdiyi "Durna", "Muğamsayağı", "Qoyunlar", "Çahargah" kimi kamera əsərlərində aydın məzmun, kamil forma, gözəl musiqi ifadəsi vardı. Onun son dərəcə oriyinal, çox səlis və rəvan səslənən əsərlərinin əsas məziyyəti fikrini əsl xalq musiqisi diliylə ifadə etməsində idi. Xəlqilik Asəf Zeynallının əsərlərində əsas keyfiyyəti idi.

Asəf Zeynallı İşçi teatrında musiqi hissəsi müdiri vəzifəsində çalışdığı müddət ərzində "Hind qızı", "Yanğın" və başqa pyeslər üçün musiqi bəstələyib. Sonralar bu musiqi parçaları əsasında böyük simfonik orkestr üçün yazdığı "Fraqmentlər" əsərində gənc müəllif müxtəlif musiqi obrazlarını parlaq surətdə ifadə edib. C.Cabbarlının "Dönüş" adlı son dram əsərinə Asəf Zeynallının bəstələdiyi musiqi də dram teatrı üçün yazılan musiqi əsərləri içərisində görkəmli yer tutur. Onun əsərləri öz məzmunu etibarı ilə çox zəngindir. O, Vətənə bəslədiyi böyük məhəbbətini, məftunu olduğu ana təbiətin gözəlliyini "Ölkəm" adlı romansında, öz lirik duyğularını "Seyran" və "Sual" kimi vokal əsərlərində parlaq surətdə ifadə edirdi. Bu gün bəstəkarın əsərləri ifaçılarımızın repertuarında görkəmli yer tutur, konsertlərdə tez-tez səslənir.

1931-ci ildə Bakı Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Asəf Zeynallı geniş musiqi fəaliyyətinə başlayır. O, Azərbaycan Proletar Musiqiçilər Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışır.

- Asəfin çox əsərləri vardı. Atam sağ olanda bizə çoxlu adamlar gəlirdi. Onun materiallarını istəyirdilər. Atam da verirdi. Deyirdilər nəsə yazacağıq. Nə yazdılar, nə də o materialları geri qaytardılar. Az işləri qalıb bizdə. Hələ ki, etibar edəcəyimiz adam yoxdur. Elə nəslimizdə də onun yolu ilə gedən yoxdur. Nə deyim vallah, bəlkə gələcəkdə kimsə seçdi o yolu, yazdı, yaratdı... Bax onda həmin adam Asəfin yarımçıq qalmış əsərlərini tamamlayıb qurtaracaq. Anam həmişə deyərdi ki, Asəf sağ qalsaydı da mənası yox idi. 37-ci ildə güllələyəcəkdilər onu. Belə adamları yaşamağa qoymazdılar.

1932-ci ilin bahar fəsli idi. Bir gün Bülbül Asəfgilə gəlir. Deyir, Asəf, Qarabağa gedib oradakı xalq mahnılarını toplayıb gətirmək lazımdır. Nədənsə getmək istəmirdi Asəf. Amma Bülbülün arzusunu ürəyində qoymadı, getdi. Gözəl mahnılar toplayıb gətirdilər. Hələ Qarabağda ikən Asəf xəstələnir. O vaxtlar tif xəstəliyi geniş yayılmışdı. Evə gəlir. Səhərə qədər qızdırma içərisində yata bilmir. Həkimin məsləhəti ilə xəstəxanada yatmalı olur. Asəf xəstəxanada yatanda atam ona baş çəkməyə gedir. İçəri girəndə görür ki, Asəf heç kimə baxmadan divara nəsə yazır. Yaxınlaşır, qolundan tutur:

- Asəf, bir dayan görüm, nə yazırsan?

Atamın sualı cavabsız qalır. Bir neçə gündən sonra onun halı daha da pisləşir. Ömrünün bitəcəyini bilən Asəf əmisini yanına çağırır və sualının cavabını verir. Əlini divara apararaq "bu mənim simfoniyamdır" - deyə oradakı yazıları, notları göstərir:

- Əmi, bilirəm ömrümə az qalıb. Öləcəyəm. Öləndən sonra qoymayın o notları divarda qalsın, köçürün kağızlara.

Heyif ki, bitmədi, yarımçıq qaldı o notlar. Arzuları kimi arzuları da, niyyətləri də yarımçıq qaldı Asəfin... Sağ qalsaydı, kim bilir nələr edəcəkdi. Dünyanı lərzəyə gətirən nə qədər əsərlər yazacaqdı.

Ancaq yarımçıq ömür yoxdur deyirlər. Hər ömür yaşandığı illərin sayına görə bütövdür. Asəf Zeynallı da cəmi 23 il yaşamasına baxmayaraq, ömrün bütövlüyünə imza atdı. Yaratdığı əsərlərlə musiqi tariximizə düşdü.

 

Kaspi.- 2008.- 4 aprel.- S. 12.