Çağ­daş ­­niy­­ti­mi­zin gör­kəm­li nü­ma­yən­­si

 

Hey­dər Əli­yev Fon­du tə­rə­fin­dən Azər­bay­ca­nın xalq ar­tis­ti, gör­kəm­li mu­ğam ifa­çı­sı, pro­fes­sor Arif Ba­ba­ye­vin 70 il­lik yu­bi­le­yi­nə həsr olun­muş "Arif Ba­ba­yev 70" ki­ta­bı çap­dan çıx­mış­dır. Ki­tab Azər­bay­can in­gi­lis dil­­rin­ ­fis tər­ti­bat­da nəşr edil­miş­dir. Ki­tab­da ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin 1998-ci ilin ba­har bay­ra­ şən­li­yin­ ədə­biy­yat in­­­nət xa­dim­­ri ilə söh­­ti za­ma­ de­di­yi "...Arif bi­zim bö­yük ­ğən­ni­miz­dir" ­la­ ilə ya­na­şı, Arif Ba­ba­ye­vin ulu ön­dər­, Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev ilə, Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun pre­zi­den­ti, YU­NES­KO-nun İSES­KO-nun xoş­­ram­ ­fi­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­ Meh­ri­ban xa­nım Əli­ye­va ilə bir­ çək­dir­di­yi şə­kil­lər cəm­­şib. Ki­tab­da, həm­çi­nin, Meh­ri­ban xa­nım Əli­ye­va­nın mu­ğam ifa­çı­la­ ilə gö­rüş­­ri­ni, Arif Ba­ba­ye­vin səh­­ can­lan­dır­­ğı rol­la­ əks et­di­rən, ­nət­ka­rın ­əl­lim­­ri, ­­­­ri ai­­si ilə çək­dir­di­yi şə­kil­lər yer al­mış­dır. Nəşr­ gör­kəm­li mu­ğam ifa­çı­ Arif Ba­ba­ye­vin ömür yo­lu­na, ya­ra­­­­ğı­na ­zər sa­lın­mış, onun mu­ğam ­­ti­nin in­ki­şa­fın­da­ xid­mət­­rin­dən bəhs olun­muş­dur. Bil­di­ril­miş­dir ki, gənc yaş­la­rın­dan fit­ri is­te­da­ ilə diq­­ti cəlb edən Arif Ba­ba­yev ­sa müd­dət­ xalq ara­sın­da bö­yük rəğ­bət qa­zan­mış­dır. 1964-cü il­ M.Ma­qo­ma­yev adı­na Azər­bay­can Döv­lət Fi­lar­mo­ni­ya­­nın so­lis­ti olan gənc ­ğən­ni 1966- il­ xalq ar­tis­ti Əf­ra­si­yab ­dəl­bəy­li­nin ­­ti ilə Azər­bay­can Döv­lət Aka­de­mik Ope­ra Ba­let Te­at­rın­da fəa­liy­­ baş­la­yıb. 2006- ilə­dək bu te­atr­da ça­­şan Arif Ba­ba­yev müx­­lif il­lər­ "Ley­li Məc­nun"da Məc­nun, "Əs­li ­rəm" ope­ra­la­rın­da Məc­nun, ­rəm, "Aşıq ­rib" ­rib, "Şah İs­ma­yıl"da Şah İs­ma­yıl, "­lin qa­ya­"nda Ca­mal rol­la­­nın ən ma­hir ifa­çı­la­rın­dan ol­muş­dur. Onun iş­ti­ra­ ilə "Ley­li Məc­nun", "Əs­li ­rəm" s. ope­ra ta­ma­şa­la­ bu gün mu­si­qi­mi­zin ­zıl fon­dun­da sax­la­­lır. Arif Ba­ba­yev ma­hir mu­ğam ifa­çı­ ki­mi tək­ ­­ni Azər­bay­ca­nın de­yil, bü­tün Şər­qin xa­nən­­si­dir. Us­tad ­nət­ka­rın oxu­du­ğu "Şur", "Rast", "Ba­ya­-Şi­raz", "Ça­har­gah", "Mir­ Hü­seyn se­ga­", "Za­bul se­gah", "Se­gah" mu­ğam­la­, xalq mah­­la­, təs­nif­lər, bəs­­kar mah­­la­ ar­tıq mu­si­qi ­­niy­­ti­mi­zin ­zi­­si­ da­xil ol­muş­dur. Ki­tab­da Arif Ba­ba­ye­vin pe­da­qo­ji fəa­liy­­tin­dən bəhs edil­miş­dir. Vur­ğu­lan­mış­dır ki, xa­nən­ Azər­bay­can Döv­lət Kon­ser­va­to­ri­ya­­nın mu­ğam sin­fi­nin ilk ­əl­lim­­rin­dən bi­ri ol­muş­dur. Azər­bay­can mu­ğam ifa­çı­la­rın­dan ilk ­ pro­fes­sor el­mi ­­­si­ la­yiq gö­rül­müş Arif Ba­ba­yev ha­zır­da Azər­bay­can Mil­li Kon­ser­va­to­ri­ya­sın­da mu­ğam ka­fed­ra­­nın mü­di­ri­dir. Onun ye­tir­­­ri­nin ço­xu res­pub­li­ka­­zın ta­nın­mış, ad­-san­ xa­nən­­­ri­dir. Xalq ar­tist­­ri ­za­kət Tey­mu­ro­va, Ay­gün Bay­ra­mo­va, əmək­dar ar­tist­lər Kö­nül Xa­­ye­va, Gü­lüs­tan Əli­ye­va, Feh­ruz ­xa­vət, Ca­bir Ab­dul­la­yev, ope­ra te­at­­nın so­lis­ti ­bu­hi İba­yev məhz on­dan dərs al­mış­lar. Ki­tab­da Arif Ba­ba­ye­vin 2005-ci 2007-ci il­lər­ Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun pre­zi­den­ti, YU­NES­KO-nun İSES­KO-nun xoş­­ram­ ­fi­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­ Meh­ri­ban xa­nım Əli­ye­va­nın şəx­si ­şəb­bü­sü ilə ke­çi­ri­lən, bü­tün dün­ya azər­bay­can­­la­­nın se­-se­ iz­­dik­­ri mu­ğam mü­sa­bi­­­rin­ dai­mi əda­lət­li bir mün­sif ki­mi bö­yük hör­mət qa­zan­ma­sın­dan söz açıl­mış­dır. Qeyd olun­muş­dur ki, ­nət­ka­rın Ope­ra Ba­let Te­at­­nın so­lis­ti mu­ğam ifa­çı­ ki­mi ­­­li xid­mət­­ri döv­­ti­miz ­­fin­dən la­yi­qin­ qiy­mət­lən­di­ril­miş­dir. O, 1978-ci il­ əmək­dar, 1989-cu il­ res­pub­li­ka­nın xalq ar­tis­ti fəx­ri ad­la­­na la­yiq gö­rül­müş, ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin Fər­ma­ ilə 1998-ci il­ "Şöh­rət" or­de­ni ilə təl­tif olun­muş­dur. 2002-ci il­dən Azər­bay­can Res­pub­li­ka­ Pre­zi­den­ti­nin ­qa­üd­çü­sü olan Arif Ba­ba­yev Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin 2008-ci il 15 fev­ral ta­rix­li Sə­rən­ca­ ilə Azər­bay­can mu­ğam ­­ti­nin in­ki­şa­fın­da­ bö­yük xid­mət­­ri­ ­ "İs­tiq­lal" or­de­ni ilə təl­tif edil­miş­dir. Ki­tab­da­ "Kön­lüm ke­çir Qa­ra­bağ­dan" böl­­sin­ xa­nən­­nin ya­ra­­­­ğı ət­raf­ təh­lil olun­muş­dur. Nəşr­­ki mətn­­rin ­əl­li­fi M.Çə­mən­li, in­gi­lis di­li­ tər­­­çi isə B.Ha­­yev­dir. Hey­dər Əli­yev Fon­du ki­tab­la ya­na­şı, xa­nən­­nin xalq mah­­la­, təs­nif­lər mu­ğam­la­rın­dan iba­rət 4 ədəd kom­pakt dis­ki­ni bu­rax­mış­dır

 

Səs.- 2008.- 18 aprel.- S. 12.